verhuring van Paarden en Rijtuigen, Handel in Manufacturen, De Katholieke Illustratie, PRIJS 50 CENT. Protestanisch Zondagsblad. „de weezen; Ee LandLouwscheurkalender voor 1883. Ijzergieterij enz. BILLARTFABRIËK. UITVERKOOP KRAMER IJ EN Smit-N iemann I s iiisatilsiaiiiwiiiffflhfiilifiipii, li. van Aiiflcl Jz., Heustlen Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. j Oppert 148 Galanteriën tc breuken. SS" ZALF VAN HET R00DE KRUIS op de ViSCHIViARKT te HEUSDEN. Heden op nieuw ontvangen: Georg Dufaij ClE., Wed. W. L. Iiuijk Zoon, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. S Geheimhouding gewaarborgd. Dr. BELLA, Th. LU IJ BEN. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. b Groote Expositie Alles naar maat, zonder prijsverhooging. Yoor alle leverantie wordt gegarandeerd. L. Veerman te Heusden. Uitgave van Gebr. tan Noortwijk te Schiedam. li S ta -s 1 Het bestuur der Holl. Maatschappij van Landbouw, Afd. Land van Arkel etc., beveelt dezen kalender inzonder heid aan door zijne nette en eenvoudige bewerking. 31 October 1882 Samuel Heckscher Senr., Kinderspeelgoederen W O R w H M W H (4 Bedden en Matrassen, LLiil JLU Kinderledikanten van af f 5. Een-persoons f 6.50. Twee-persoons 8.50. ft V De ondergeteekende beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van liet publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en billijke bediening. Grossierderij in Tabak. Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. groot»; sort,coring Denii-Saisons, waaronder die voor najaar kunnen dienen, prachtige dikke Stoffen, ook voor jongeheeren van 5 tot, 16 jaren. Winter Overjassen, van flocounè, undulo, ratiné, fijne prachtige stoffen, alles aan zeer billijke en vaste prijzen. Rijk gesorteerd in Zwart Laken, Satin do laine, Buxkins, Castors, Moskowa, Engolscho en Fransche Stoffen voor Costumes. kan met reelat het, goedkoopste geïllustreerde tijdschrift genoemd worden, dat in Nederland verschijnt. een Scheurkalender van de Katholieke Illustratie voor het jaar O. II. 1883, NIEUWE U1IKISTELIJKE HUISVRIEND. De rijkste iuhoud, die steeds de grootste afwisseling van lectuur aanbiedt, moet allen, die met. het 1ROTESTANTSCH ZON DAGSBLAD kennis maken, bevredigen. Ieder vindt er zijn gading, en ieder put er nuttige leering uit. Wekelijks verschijnt een aflevering van groot folio formaat, 16 kolommen text bevattende, waarvan de eerste aflevering is verschenen op Zaterdag 5 Augustus. Aan den inteekeuareu op dezen d e r d e n J a a r g a n g zal gratis als Premie worden aangeboden eene prachtige OLEOGRA- PIIIE, getiteld hoog 42, breed 34 cM. Aan deze Oleographie, expi esselijk voor deze Uitgave vervaardigd, zijn geene kosten ontzien om hem een waar sieraad te doen zijn voor elke huiskamer. De iuteekeniug geschiedt voor een geheeleu jaargang Van 52 afleveringen. w 6CC cj -o o, ra :bs r, sc +j 5 i C ï-1 JÉ 'S &l| b n 'c 1 U a 3 O 5 1 C S tJ t i P'-è. ra 1 tS ra 3 S B 73 1 -y O 5 ra o S.S J-c' 1 -.3 u I CJ o .2 3 "S -T 1 B - i S 2 S to O 3 -2 2 3 O f CJ 03 2 V O B "9 tCrH CC O Prijs per Jaargang van 52 Afleveringen 2.60, dus slechts 5 Cents per week. JN o o ril wal, 's -B O S C? H bevelen zich beleefdelijk aau tot het leveren van alle mogelijke (Rotstuk ken, met en zonder model. Specialiteit in Stuwschrocvea. Iloofdwinst ev. 400,000 Mark. Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen, der door den Staat Hamburg gegarandeerde Groote Geld- Verloting, waarin 1! zoker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voordeelige Geld-Loterij, welke volgeus plan slechts 93,500 loten be vat, zijn De grootste Hoofdwinst is ev. 400,000 Mark. Premie van 250,000 M.i 54 winsten a5000 M. 1 winst a 150,000 M.i 5 winsten a4000 M. 1 winst a 100,000 M. 108 winsten a3000 M. 1 winst a 60,000 M. 264 winsten a2000 M. 1 wiust a 50,000 M.J 10 winsten al500 M. 2 winsten a 40,000 M. 3 winsten al200 M. 3 winsten a 30,000 Ju. 530 winsten alOOO M. 4 winsten a 25,000 1073 winsten a 500 M. 2 winsten a 20,000 AlJ 101 winsten a 300 M. 2 winsten a 15,000 M.j 25 winsten a 250 M. 1 winst a 12,000 M.I 85 winsten a 200 M. 24 winsten a 10,000 Ja. 100 winsten a 150 M. 3 winsten a 8,000 jl. 27069winsteu a 145 M. 3 winsten a 6,000 M. etc. totaal 47600 winst. en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeeliugen tot zekere beslissing. De eerste wiusttrekkiug is ambtshalve vast gesteld en kost hiervoor het geheel origineel lot slechts 3.60 of 6 Reiehsmark het halve origineel lot slechts 1.80 of 3 Reiehsmark I het kwart origineel lot slechts 0.90 of P/a Reiehsmark welke door den Staat gegarandeerde originele loten fgeon verboden promessen) tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij beneveus zijn origineel lot ook hot mot het staatswapen voorziene origineel plan gratis en na plaats g> had hebbende trekking dadelijk zonder aan vrage de officieele trekkingslijst. He uitbetaling en verzending der gewonnen Gelden volgt, direct aan do belanghebbenden prompt, en onder de strengste discretie. Iedere bestelling kan meu eenvoudig op oen postwissel maken. Men wende zich daarom met bestel lingen voor do aanstaande trekking tot met vertrouwen tot Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG. van ami verminderde prijzen. f VAM WIJDT Hinthamerstraat, F. 20, U. GO 's BOSCI1. O C~P f J2 Ld fei P*3 Os K3 —H -H ct HH Q. fv H PS O Ph OT2 cbs cj bt) cj na cj 2^? *1—1 a :CJ CJ Ss c -Sè <0 Si «•SN c k s O v ^3 "o "S J) N .F» •3 Jz 53 *2 o» es S tiC - S Ast c a g 2 t r- g +3 SS 2 rd S <o o 55 .5 o §s c bO •-S CO cS t- c CO r» n3 és O V pa H co O O t3 w O cd H w O es t- Cu «c eaO O O li O 'S -g o s8 O «o s -S C c O HO s? c> jr> j Volkomen genezing door veteerd Breukmeester der Hospitalen, Commandeur en Ridder vau verschillende Orden. Groenplaats, 35 te Antwerpen. UE U' M A G A Z IJ N VAN Wollen, Katoenen, Multon en Piqué SPREIEN. K E 1) I) E N VOORRADIG van Zeegras, Wol, Kapok, Vecren en Dons. Een porsoons Wollen Bed, Peluw en 2 Kussens ƒ10. t t> Kapok Bed, Peluw en 2 Kussens 15. Dito stellen voor twee personen 12 en 18. Twee porsoons Veereu Bed,'Peluw en 2 Kussens, met zwaar Duitsche Tijk, van af 30. eheime ziekten worden volkomen genezen door mijne méthodegegrond op de nieuw ste ivetenschappelijke onderzoekingen. Ik genees geheel de treurige gevolgen van jeugdige zonden, zenuwkwalen en uit- j puttingen. Verzoeke eene duidelijke beschrijving der ziekten te zenden aan PARIJS, 6 Place de la Nation. y in alle grootten en soorten, ruimen voorraad, tot de goedkoopste prijzen. als|: De daarbij passende Matras sen in verschillende kwaliteiten voor hemelen. Voor soliditeit in bediening wordt ingestaan. DEPOT LX ALLE GOKDK APOTHBKKK. Stoomboot Stad Heusden. Stoomboot Maasstroom. 's-Boscli 's namiddags 2.i werkdagen. 11 Driel 's morgens 3.30 (3) i alle 11 Gorinchem 's namiddags 12.30 1 Maandagen. (1) Van af 1 Nov. 6.45. (2) Van af 1 Nov. 7.15. (3) Van af 9 Oct. 4.30. V Opgeluisterd met tal van schoone gravures bevat de 16e jaargang tal van boeiende novellenalsDe gouden Dubloen, een verhaal uit de XVTe eeuw; liet,je de Naaister door H. A. Banning; De Majoor van Zonderen door J. Molenaar en anderen. Voorts kijkjes in NederlandalsLosse aanteekeuingen op do Arnhemsche Tentoonstellingen; Wandelingen door Amsterdam; Een bezoek aan de Rijksmunt te Utrecht,, enz. enz.; De oorlog in Egypte, alsmede de Egyplische leis, met tal van Gravures, geeft den lezer een blile in de geschiedenis van den dag. Ten slotte worden hieraan verschillende Rebussen toegevoegd voor welker oplossing prachtige prijzen worden uitgeloofd, alsvoor No. 1 Een prachtige Pianino ter waardes vu.n f 500. De prijs per 3 maanden, zoowel in wékelijksche als in maandelijksche afleveringen, is slecht 90 Cent. Men verbindt zich voor slechts één jaargang a f 3.60. ALLE BOEKHANDELAREN NEMEN BESTELLINGEN AAN. Bij de Maatschappij De Katholieke Illustratiete 's Hertogenbosch, ziet het licht: welke zal bevatten: Een nauwkeurige opgave van den stand der Maan; opgave van de voorkomende Feest en Vastendagen; eene genoegzame ruimte voor kleine aanteekeningen, die door de doelmatige inrichting van den Kalender maanden vooruit kunnen gedaan worden; opgave van Datum, Dag en Maand; een completen Maandkalendereen spreuk, geestig gezegde, of epigram, waaronder vele van onzen grooten Vondel. Het geheel, van een fraai Schild voorzien, ziet er keurig en uiterst doelmatig uit en maakt hem tot een onmisbaar artikel voor elk kantoor en Katholiek gezin. Verkrijgbaar door tusschenkomst van alle Bockhandelaren en voorhanden in den Boekhandel van Redactie E. Gcrdes, A. J. Iloogenbirk, P. J. Kloppers, Ds. J. G. Verhoef en F. IV. Wagner. V CC p - •r> 53 Ti S to 2 BS Bij J. A. VISSER te Gorinchem verschijnt weldra'. Deze scheurkalender die, behalve de stuud van Zon en Maan, aan beide zijden der blaadjes nuttige wenken bevat zoowel voor den Landbouwer als den Tuinier en Veehouder, is op een fraai schild gehecht dat de voornaamste gedeelten uit het landbomcbedrijf omvat. De prijs is uiterst laag gesteld en berekend op eene algemeene deelneming, n.l. 75 cent. Bestellingen worden aangenomen door den Uitgever en door alle Boekhandeluren. De winsten zijn door den 1 Staat gegaran deerd. en Si S3 CJ t e** «1 CJ M s CJ CJ bc 'JZ -Si o V. -c .2 rSS h* <o g r—I S CU <o bc co "O bC 93 CJ a 03 bD a cS g Lid van verschillende wetenschappelijke genootschappen. l MET TEER TOT BASIS Stellige genezing 111 weinige dagen van alle soorten van wonden brandwonden, kwaadsappige zweeren, spleten van den tepel, huid-eu kankerachtige aandoeningen enz Men wachte z;ch voor namaak. Wintcrdienst van af 16 Oct. Maandag. Over. werkd. Van Kaatsheuvel: 's morg. i.u. 8.30 u- ,1 Heusden 4.30 6.45 Gorinchem 7.15 8.30 Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. Dienst van af 18 September 1882. Van Heusden 's morgens 5.45 (1) i alle Driel 's morgens 6.45 (2) dagelijks behalve 11 's-Boseh 's namiddags 2.Zon- en Maandag. Op algemeen erkende en r. c. Feestdagen, Bossche en Go- rincheinsche jaarmarkten, geen geregelde dienst.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4