PLAATSELIJK NIEUWS. BUITENLAND. BINNENLAND. Blieven ui Louis B 1 a n c werd het gegeven het grondbeginsel zijner partij toe te passen. Hij zou den arbeid organiseeren en de armen gelukkig maken. Nationale werkplaatsen wer- j lokalen, ten andere behoorde het tc worden ver lengd; men moest derhalve achter het gebouw en ter zijde daarvan grond aankoopen, en juist daardoor werden de onkosten zeer aanmerkelijk verhoogd, want deze moest meu met 10,000 mark per vier kante roede betalen. Andere gedeelten van het benoodigde terrein waren vrij wat minder in prijs. den opgericht en 't volk gevleid met de schoonste vooruitzichten. Natuurlijk stroomde alles naar Parijs en al spoedig waren de werkplaatsen overvol en had men geen werk. Men gaf toen een gulden per dag aan eiken leeglooper en wanneer de nat. vergadering niet spoedig tusschen heide gekomen ware, had men van Frankrijk één ontzaglijk groote bedelaarskolonie gemaakt. De opheffing ver oorzaakte een bloedig oproer, dat door Ca- vaignac in bloed gesmoord werd. Napoleon III heeft de socialisten steeds met eenig ontzag behandeld en ze in den waan gelaten dat de Staat in zeker opzicht den arbeider moet tegemoet komen. De vreeselijke uitbarsting die na hem plaats vond was slechts een voortzetting van wat in '48 gebeurd was. Deze vrucht der socialistische en com munistische drijverijen, gelijk mede de stich ting der Internationale, de organisatie van werkstakingen enz. zijn van onze dagen en bij ieder bekend. We zullen ze niet verde digen, maar aan 't slot van dit historisch uitstapje gekomen wenschen we toch nog eens te waarschuwen tegen 't scheren van alle socialisten over één kam. De edele, ware sociale hervormers, de mannen die werk liedenverenigingen in 't leven riepen, niet om vijandschap maar om vrede te zaaien en onderling hulpbetoon, die coöperatie voor staan en den werkman door alle mogelijke middelen hoelang zoo meer onafhankelijk trachten te maken van allen, die ten hunnen koste zich vet mesten, die allen verdienen ten volle onze sympathie en onzen steun. Want er is een zeer merkbare sociale stroo ming in onze dagen en wee de maatschappij, wanneer we niet bij tijds dien stroom leiden en nauwkeurig nagaan. En dit kunnen we slechts door hart te hebben voor de min- bevoorrechten en aan alle billijke verzoeken een gewillig oor te verleenen. De vierde stand mag niet //niets" zijn, doch evenmin //alles." Hij moet zijn plaats innemen en wij moeten hem die zonder tegenstribbelen gunnen en hem tegemoet komen in zijn streven om die waardig te bezetten. Slechts dan is onze beschaving de ware, wanneer zij den arbeid den vollen tol barer hulde betaalt. 1 komieken voldeden goed en gaven blijken van goeden aanleg, hoewel er onder waren, die voor t het eerst de planken betraden en dus nog niet geroutineerd kunnen zijn. Door degelijke studie en goede leiding zal deze vereeniging weldra eene waardige plaats innemen onder hare zuster-vereeni- gingen ten platte lande. Daarom kannen honoraire I leden niet beter doen, dan haar met alle kracht steunen. Deze uitvoering zij voor haar een spoorslag om voort te gaan op het gebied der kunst en we twijfelen niet of deze vereeniging zal langzaam, doch zeker voortgaan op de baan der kunst tot hare veredeling in het algemeen en tot het aankweeken van kunstzin in 't bijzonder. Wij gelooven de tolk te zijn van de tegen woordige dames en heeren door een woord van dank te brengen aan de zangers, die ons zulk een prettigen, echt gezelligen avond verschaft hebben, aan den president, die door zijne flinke leiding zoo goed de orde wist te bewaren en aan allen die medegewerkt hebben om ons dezen avond zoo prettig te doen doorbrengen. Wij wenschen dan ook, dat de Zangvereeni- ging /Vooruitgang zij ons doel" spoedig weder ten tooneele zal verschijnen en bevelen haar te vens in de gunst van liet publiek aan. t De raad dezer gemeente heeft het salaris van den heer A. Kuijsten, onderwijzer aan de openbare school alhier, met ƒ50 verhoogd, tei- wijl hem daarenboven na elk jaar verblijf in zijne betrekking aan de openbare school alhier eene gratificatie van 50 zal worden uitgekeerd. tDe gemeente alhier heeft eene nieuwe brandspuit aangeschaft, meer in overeenstemming met de eischen des tijds. t BABILOiNIÈNBROEK. De Min. v. Waterst. enz. hooft afwijzend beschikt op een gedaan ver zoek van vele ingezetenen dezer gemeente om de bestelling van brieven en drukwerken tweemaal daags te doen plaats hebben. t ZALT-BOMMEL. Tot kantonr.-plaatsv. in dit kanton is benoemd de lieer A. M. C. van Bommel, Burgemeester dezer gemeente. t TILBURG. Z. M. heeft benoemd tot kan tonrechter plaatsvervanger in het kanton Tilburg, Mr. A. M. Sassen, district-schoolopziener te Ois- terwijk. t DENDEREN, 26 Oct. Sedert een paar dagen heeft hier een wagen gestaan waarin te zien was een kind van 4 jaren oud, dat bijna het geheele bovengedeelte van het lichaam met haren begroeid is, overigens is is het zonder gebreken. HEUSDEN, 24 October. Blijkens het door het waterschapsbestuur van den Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c. a. uitgebracht verslag, verkeeren de dijken en sluizen onder zijn beheer in voldoenden staat om den aanstaanden winter tegemoet te gaan. De vereischte noodmaterialen zijn reeds te Bern, Elshout en Doeveren aangevoerd, terwijl eerstdaags ook die te Vlijmen en Heusden zullen beschikbaar zijn. Bovendien zijn de Rijksmagazijnen ruimschoots van het noodige voorzien. t - Bij besluit van den Commissaris des Konings in N.-B. zijn tot zetters voor deze gemeente lier- benoemd de heeren S. van Beest en P. J. van Bokhoven. tVoor de normaallessen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen in Noordbrabant is op de staatsbegrooting van 1883 uitgetrokken de som 50.000. Genoemde normaallessen zijn ingedeeld als volgt: Boxmeer B-10-30; Grave B-10-37; Breda A—13—47Bergen-op-Zoom A- 16-52; Dinteloord B-9-33; Tilburg 14—10—57 Waalwijk B-9-39; Heusden B-12-58; Eind hoven B-9-67. Toelichting: de letter achter de gemeente, waar de normaalschool gevestigd is, wijst aan de klasse of rang, het eerste getal de leeraars of leeraressen daaraan verbonden en het laatste getal het aantal kweekelingen aan ieder dier inrichtingen. t DRONGELEN. Een vaartuig, beladen met keien voor de spoorbrug te Baardwijk, gesleept wordende naar het veer alhier, geraakte 1.1. Dins dag door den hevige» wind tegen de kade van het Oude Maasje, waardoor het een groot lek bekwam. Door aanhoudend pompen en onmiddellijk lossen der lading is het gelukt het schip boven water te houden, hoewel het aanmerkelijke schade moet bekomen hebben. t DE WERKEN e. a. 28 Oct. In de plaats van lien, die op den 31 December 1882 aan de beurt van aftreding zijn, zijn als zetters der directe belastingen voor deze gemeente benoemd, de lib. M. M. van Baasbank en G. Verbeek. t RIJSWIJK, 23 Oct. Onze vroegere dorpsge noot de heer P. van Ouwerkerk, onlangs benoemd tot ambtenaar ter secretarie te Ouder-Amstel, is dezer dagen gekozen tot secretaris-penningmeester van het waterschap //Klein Duivendrecbt" op eene jaarwedde van aanvankelijk f 100. t DRUNEN, 26 Oct. Door den heer Sassen, districtsschoolopziener, bijgestaan door de heeren Van de Grindt en Van der Sluys, werd gisteren en eergisteren bet vergelijkend examen afgeno men aan de sollicitanten naar de onengevallen hoofdonderwijzersbetrekking alhier. Van de 11 sollicitanten waren er 6 opgekomen. tBESOIJEN, 24 Oct. lieden gaf de zang- vereeniging //Vooruitgang is ons doel" van Waalwijk eene uitvoering in het lokaal van den beer A. van der Zaken alhier. De eivolle zaal, met een uitgelezen publiek van dames en heeren was in gespannen verwachting, boe deze jeugdige vereeni ging, die heden avond lure tweede uitvoering gaf, zich van hare taak kwijten zou. En heeft zij aan de verwachting voldaan? Voorzeker, want de zangers zongen niet onverdienstelijk, hoewel de zaal niet voor uitvoeringen geschikt is. Ook sommige CAPPELLE. Bij den Dinsdag 1.1. gewoed heb benden storm is de hulploods van den stoomtram alhier omgewaaid. Ongelukken zijn er niet ge beurd, alleen beeft een der treinen dientengevolge eenig oponthoud gehad. LOONOPZAND. Tegen een elfjarigen jongen alhier is procesverbaal opgemaakt wegens diefstal van geld uit een winkellade. Hij kwam met een briefje van de persoon, bij wien hij woonde, 's avonds in een winkel om een en ander te halentoen hij dit had ontvangen vroeg hij nog om een paar klomp jes. De vrouw ging, vergezeld van haar man, die een licht droeg, naar den zolder om die te halen. Van den tijd, dat hij alléén in den winkel was, maakte de jongen gebruik om de lade te lichten. Toen de diefstal ontdekt was en de jongen er over onderhouden werd, ontkende hij alle schuld. Bij nader onderzoek bleek echter dat hij reeds koekjes en krentenbrood gekocht had, en hij nog centen in zijn zak had. Door de bedreiging, dat men den veldwachter zou halen, bekende hij en wees de plaats waar hij het geld begraven had. Ongeveer drie gulden werd daar gevonden. V HERTOGENBOSCH, 25 Jet. Blijkens de daarvan verzonden lijst zullen in de aanstaande najaarszitting der Staten dezer provincie o. a. worden behandeld: adressen van de gemeente besturen van Berkel, Udenhout, Loonopzand, Woensel en Nuenen, om bijdragen in de kosten van aanleg van kunstwegen een adres van het Waterschapsbestuur van Neerloon om eene bijdrage in de dichtingskosten van de doorbraak der Huisselingschekade; een adres van liet uitvoerend Comité der in 1884 te Amsterdam te houden internationale land- houw-tentoonstelling om eene bijdrage voor die tentoonstelling; een adres van den gemeenteraad van Bergen-op- Zooin om opheffing van eenige voorwaarden, waar onder een subsidie is verleend van 41,760 in de kosten van verbetering van de rivier de Zoom ontwerpen tot wijziging van de bijzondere regle menten voor de waterschappen //de Boven Mark" en //de Aa of Weerijs" en adressen tot opheffing van eerstgenoemd waterschap; een bericht van Ged. Staten, betreffende de aanwijzing van de gemeente Breda als standplaats van een ingenieur van den provincialen waterstaat een adres van den betaalmeester te VHertogen- boscli om beheer der provinciale fondsen. GORINCHEM, 25 Oct,. Zondagmiddag waren de echtelieden K. in de Broeresteeg alhier, ten ongeveer half vijf ure naar bed gegaan ten einde uit te rusten van de vermoeienissen van dien dag, door het veelvuldig offeren aan Bacchus hekomen. Na eenige oogenblikken rustens, stond K. op en wilde zich te goed doen aan een in de kast liggend brood en ging gewapend met een mes naar die kast, (oen op eens de hem bespied hebbende eclit- genoote uit het bed sprong en hem wilde beletten zijn voornemen te volvoeren. Hierop ontstond eene worsteling, waarhij K., hetzij door zijne vrouw, I hetzij door eigen toedoen, een hevige bloedende wond aan het hoofd bekwam en werd de vrouw, door de politie die iumiddels was gekomen, naar het politie-bureau gebracht, ten einde op die wijze eeu einde aan dat walgelijke dronkenmanstooneel te maken. t DALEM. Tot polderhode te Vuren is benoemd de heer H. M. van Mourik. verhoosring van bezoldiging voor het t WOrDRICIIEM, 21 Oct. Door den Commis* saris de- Konings van dit gewest zijn tot zetters der directe belastingen dezer gemeente herbenoemd de bh. J. H. E. Bron en J. Struick Jz. t AN DEL, 26 Oef. De geineente-begrooting is vastgesteld in ontvangsten op7683.29 en uit gaven op 7081.alzoo met een batig slot van 2.29. Voor het openhaar onderwijs is uitge trokken 1760. t De heer J. Goldsmith, uit Amsterdam, benoemd tot hoofd der bijzondere school alhier, heeft de vorige week zijn nieuwe functie aanvaard. Te Haarlemmermeer ontstond eergisterenavond brand in het hooi in de boerderij, bewoond door P. Kistemaker, die door spoedige hulp weldra gebluscht was. Inmiddels had men zijn goud en zilver en eenige kleeren bezorgd hij een overbuur, den landbouwer A. Bogaard. Doch toen men bezig was hij Kistemaker den brand te blussche», ge raakte de boerderij van genoemden Bogaard door een onbekende oorzaak mede in brand en daar is alles verbrand, ook hetgeen van Kistemaker daar geborgen was. Uit het Hoendiep te Groningen is opgehaald een in staat van ontbinding verkee- rend kinderlijkje. De politie doet onderzoek. Te Oldeherkoop is een raadslid dood te bed gevon den. Hij had zich doodgeschoten. Eeu rijksveld wachter S. te Wolvega, is wegens misbruik van sterken drank uit zijn ambt ontslagen. Aan het buffet van het spoorwegstation te Goes is door een 16-jarigen jongen een kistje sigaren gestolen. Hij werd gepakt. Een schooljongen te Heereveen werd bij een twist met eeu scherp werktuig in de horst, onder het hart gestokenhij verkeert in levensgevaar. Eeu meisje van 21 jaar, de dochter van een braaf werkman te Groningen, was eene bekwame modemaakster geworden en verdiende ruim haar brood. Vóór D/g jaar bracht het noodlot haar in kennis met een deugniet; ondanks de vermanin gen van hare ouders en vrienden, volgde zij hem in de gemeenste krotten en gezelschappen, tot schade van haar karakter en clientèle en zooals weldra bleek van haar lichaam. De verleider liet haar langzamerhand gevoelen en blijken, dat hij niet meer van haar gediend wenschte te zijn. Na een verblijf in het ziekenhuis gedurende dezen zomer, vond zij haar plaats in zijn hart ingenomen1' door een andere. Aan armoede en schande ten prooi, heeft zij thans in het verbindingskanaal een eind gemaakt aan haar jeudig, rampzalig, leven. Een ingezetene van den Haag wilde volstrekt een bepaald huis op den Achterburgwal te Amster dam koopen. De bewoner wilde het niet verlaten na onderhandeling kocht hij echter voor een paar duizend gulden liet recht om in den kelder van O dat huis te graven. In de verborgen lade toch van een ouden lessenaar, welke vroeger aan een bewo ner van dat huis had toebehoord, had de Hagenaar een papier gevonden, hetwelk liern grond gaf tot het vermoeden, dat er een aanzienlijk vermogen in dien kelder was verborgen. Werkelijk vond men ook eene nis en eene vermolmde kist, maar de inhoud was verdwenen. Men herinnerde zich nu, dat 25 jaar geleden een bewoner van liet huis op eens zeer rijk was geworden, zonder dat men wist hoe. Te Berlijn heeft men moeten overgaan tot een vergrooting der beurs, 't heeft heel wat moeite gekost om het zoover te brengen. Vooreerst had het onde gebouw niet anders dan scheefloopende Een ander bezwaar leverde de slappe bodem. Om hierin het fundament, den grondslag voor het gebouw te kunnen leggen, zijn vele zinkstnkken daarin gelegd. Ook de zuidelijke gevel heeft men moeten verleggen, om de oude met de nieuwe, rechthoekig looponde lokalen naar behooren te verbinden. De groote z.'iai heeft thans oen lengte verkregen van 100,84, hij 26,48 meter; de oppervlakte is 2676 en de inhoud 51,750 Ms. Ter verlichting der groote zaal zullen bij de 6000 gasvlammen worden gebezigd, indien gas wordt aangewend. Vermoedelijk zal do voorkeur gegeven worden aan electrisch licht, want daarop wordt door velen aaugedrongen. In de groote zaal, welke in drieën is verdeeld, zal overvloedig ruimte worden gevonden voor 3000 beursbezoekers. Geschiedt de verlichting met elec- ;risch licht, dan zullen 18 lampen worden gebruikt, door middel waarvan nog helderder licht zal worden verkregen dan 6000 gasvlammen verspreiden. Dat er tot verzending van depêches naar buitons- ands on in de stad naar behooren is gezorgd, behoeft schier niet te worden vermeld. Iu de zaal van het telegraafbureau der beurs is voorloopig aanwezig een getal van 45 toostelleu, met de noodigo ruimte ter vermeerdering daarvan. Er is een tele- bhoonaanleg en een pneumatisch buizentoestel, verbonden met hot hoofdpostkantoor. Daareuhoveu heeft men ook de noodigo maat regelen genomen, dat do inweudige aangelegenheden van de Beursbezoekers naar vereischte in acht junuen worden genomen. Er is oen buffetzaal ge bouwd, waar zeer velen te golijk zich aan de be- ïartiging dezer zaak kunnen wijden. Een andere zaal is bestemd voor verslaggevers van dagbladen. Er zijn geschikte zitplaatsen voor een 50tal personen aauwezig. De leeszaal heefteen lengte van 35 hij 12^2 M. Groote zorg heeft men gewijd aan hetgeen wordt vereis.ht om 't. verblijf in de groote zaal en iu de overige lokalen niet te doen zijn een bron van onuooinelijke kwalen; er is gewaakt voor voldoenden toevoer van verseke lucht, afvoer van de verbruikte en zoo noodig aan voer van verwarmde lucht. Het beursgebouw, zooals het was vóór de ver bouwing, stond niet alleen figuurlijk in slechten reuk. Ventilatie gelijk die behoort te zijn, is er steeds een onbekende zaak geweest. Op do roode van Aberdeen hebben den 17den dezer maand nadere prooven plaats gehad om de werk zaamheid na te gaan van olie tot stilling van de golven.Bij oen hovigen wind uit het zuidoosten was de zee op do roede zeer woest. Eene hoeveel heid olie ongeveer 70 gallons werd door do buizen iu bet water gepompt. De working was treffend. De golven verloren, zoodra zij de oliostreek bereikten, veel van bare hevigheid, en do zoe werd alleugs zoo effen als een spiegel. In Londen wordt sterk geklaagd over bet. ge vaarlijke van den ouderaardscheu spoorwegaldaar niet voor de reizigers, maar voor de bewoners van vele huizen boven den spoorweg. De districts' inspecteur heeft de vrees geuit., dat er vroeger o later ecu groot ongeluk met verlies van vele meu- schenlevens zal plaats hebben ton gevolge van de schokken dio aan bedoelde huizen worden meege deeld. Het govaar is eerst in den laatstou tijc meer op den voorgrond getreden, nadat de nieuwe remtoestellen in gebruik zijn gekomen, die ha plotso'ioge stilhouden van een trein iu den vollen loop mogelijk maken. Do hertog van Westminster heeft aaugedrongen op een nader onderzoek der zaak Do vroegere vertrouwde van Arabi, de heer Ninet is voornemens naar Londen te gaan, om aan de Regeering schadeloostelliug te vragen voor de door bet bombardement van Alexaudrië geleden verliezen. Hij verzekert dat hij hot gedurende zijne gevangen schap zwaar te verantwoorden bad; het uoodigste werd hom geweigerd en eerst door de tusscben- komst van den Frauscben consul kwam in zijn toe stand oonige verbetering. Van de gevangenen ver dween bijna eiken nacht de een of ander; men sprak vau vergiftiging en hij zelf had van een met hem bevrienden pacha oen brood ontvangen, waarin een papier verborgen was, met de waarschuwing niets te gebruiken van bet voedsel, dat bom dooi de gevangenbewaarders werd uitgereikt. Eindelijk was hij met een pas, waarin hij als geboren Ana- toliër werd opgegeven, naar Konstantinopel inge scheept; onderweg was hij echter overgegaan op eeu Fransch pakketschip, dat hem naar Napels bracht, van waar bij naar Zwitserland was vertrokken. Hij ontkent overigens de belangrijke staatkundige rol gespeeld te hebben, welke hem door Engelscho bladen wordt toegeschreven. Slechts do drang der omstandigheden hield hem in bet legerkamp van Arabi terug. To Caïro is eeu belangrijke vondst gedaanmen heeft namelijk de briefwisseling iu handen gekregen, welke door Arabi sedert twee jaren gevoerd is en waarbij belangrijke stukken voorkomen. anders zou je wellicht in voortdurenden angst blijven over hem, hij heeft afgedaan met deze wereld Zij keek hem verbaasd aan en toen vertelde James haar alles. Het is zonderling,zeide Adi, »maar ik dacht't wel, dat hij de hand had in die rooversgeschiedenis. Het was een gladde kerel,zeide James, hij wist raad om aan geld te koinen en ik zal hem niet verwenschen, want ik heb toch mijn geluk aan hem te danken.» Zij sloeg hare armen om zijn hals en kuste hem hartelijk. i. KJ i i o O Bij den hevigen storm die Dinsdag woedde is tor hoogte van het huis »te Merwede» op de rivier de Merwede een tjalkschip, schipper Hendriks, van 's-Hage, geladen met steenkolen, in aanvaring ge komen met de sleepboot »die Wacht am Rhein,« tengevolge waarvan het schip zonk en de boot een zoo belangrijk lek boven de waterliju bekwam, dat zij naar do werf moest gebracht worden. De opva renden van het tjalkschip zijn gered. Op het IJ sloeg, door de hevige rukwinden, eene vlet om. Gelukkig kwamen de twee opvarenden met een nat pak vrij. Aan de Utrechtsehezijde, te Amsterdam, is van de daar in aanbouw zijnde huizen, een gedeeltelijk ingestort. Ook daar zijn echter gelukkig geene per soonlijke onheilen te betreuren, daar het werkvolk juist even te voren vertrokken was. Te vijf uren in den nacht strandde te Wijk aan Zee de haringschuit Jacobus Briever,» reeder Wed. J. Briever. Do »Schevcningeu« zit met volle lading hoog op strand. De equipage heeft den nacht in den mast doorgebracht. De stuurman Michel Pronk is met. vijf andore geredden daar aangekomen, drie kwamen echter in de golven om. Ook op den rug bij Texel is eene Italiaansche bark, »Audrea-Spezia,gestrand. De equipage is nog aan boord, maar had bij d'e afzending van het bericht geen gevaar. üit Nieuwediep worut geschreven, dat een sleep boot van daar is uitgezonden, die verscheidene in nood verkeereudu visschersschuiteu met groote of kleinere averij in de haven binnenbracht. Enkele werden echter nog vermist, waarvoor men het erg ste vreesde. Aan de Texelscho zeedijken, vooral aan den dijk tusschen het Onde Schild en Oosterend, is door den storm groote schade aangericht. De dijkgraaf, de heer J. Roeper en de heer C. Keijzer Rz., lid van het dijkbestuur, waren onophoudelijk bij de gevaar lijkste plaatsen tegenwoordig. Met behulp van een groot aantal zeilen van vis- schers- en tjalkschippers, en bijgostaan door eeu honderdtal kustbewoners, slaagde men er in een doorbraak te voorkomen. Er waren afschuivingen ontstaan vau 1015 en en ruim 40 meter lengte, waarin de golfslag groote verwoestingen aanrichtte. Nabij de haven werd de Urker visschnit No. 7 tegen den dijk geslagen, nadat zij eerst tegen don hoek van het haven -oofd had gestooten, waardoor de broeder van den schipper L. Kramer overboord sloeg, en door zeelieden van het Oudeschild met groote moeite werd gered. Een paar uren later liep ook de Urker botter No. 61, schipper Hoefna gel, de haven mis en werd vlak bij de andere schuit tegen den dijk geslagen. De opvarenden zijn allen gered, doch do schuiten zijn vermoedelijk weg. De schade, door den storm aan boomen, schuttings, daken enz. teweeggebracht, is niet minder belang rijk, terwijl het overslaande zeewater vele regen bakken heeft bedorven. Te 's-Gravc age lJ het ornament a ie wer' Kerk, daar dit, door en weer bewoog. Gel zijn. De politie had genomen tegen mogehj De storm schijnt ii Wales met nog veel ben. Hij was daar verj! regenbuien en richtte, groote schade aan. Eene met turf beladi L. Nagelhout uit Mepp schen Elburg en Harde ken. Drie kinderen, konden niet meer geret hen mot het schip in overigen hebben zich den ook het leven eindigen, zoo niet spot schers uit Harderwijk heviger wordenden v?i in een hunner vaartuig werden behouden aan Den Hortus verlife rondziende, bemerkt g. door natuur en knust luderdaad is dat zoo,4 zich daar het Park, aan 't bon wen van een tuin met museums Yjj Artis Magistra. De 1 deze overheorlijko plek schoon zij zelve haren! waardelijk meer verdieit, straten zijn, de Plautaei betrap mijzelven, wai j tijd op den wenscb nN edoch daarvan kan die voor u van min zoo ook beter. Ik k/j; ij vinden en de druktnjn boven een woonplaa 1 Hortus en Park in"n veel respect niet «r tenten had opgeslf het meer dat het i tisfactie geeft dan j vbroverd is. Wilt ge wel gi van planten in de zijn voor een stad f slechts voor plantei beu die hun vrijen avonduren in Artis gi maar voor de gansche de tuinen nimmer een fabrieken moest Atnste ten bozitten, ze zondei van gezondheid aanbi maar al te veel het; smaak, laat het staan J en niet in den weg het minder goed vol zijn meer dan mooi, tot instandhouding Waar als in alle gro wijzen zuurstof verb wordt mag men wel wicht. En hoe kap doen dan door wederom in z Hoe uitlokkl is, den door g met zijn talrijke daar thans niet toe tusschen de buien/ gaat niet meer,/" opop 't ooge» accompagnema We stellen dnS* enorme gebouw Rh mannen en vronwë bouw maar ovei\ sinds kort met eeu pai is het Panorama, zójl uiterlijk voorkomen zóf] niet bedwingen kunt cM de moeite en de ceute,. de entrée tot een ma Zoo ge 't reeds bezochd overbodig vinden. Do enkel Panorama kent* dat daar één enkele s< derij van eenige mete omtrek van 't cirkelv wand ze bevestigd is, De toeschouwer kon grond op eeu verhevei 4 alle zijden om zich te verwonderd te staan. Panoroma is het gezii] ge moeite hebt u vool maar slechts een schiA Aardig is 't wanneer Ug aanschouwt iu den zoJS nauwde veste de wi;A| en alles ijs en sneeu dor, zoodat ge ueigiii Spaujaarden, die eed scherpen wind, te rille* komende, in het jóngc^ soen, heerlijk verrast s verrassing echter (een tige schoonheid va^n 't| We hebben nog) eea| 't Paleis van Vo/ksvli. ten, binnenkort /jaar vei huizen zal. 't|Staa"H tiging en de eerate fr men 't daargiudL ontw 1 deden zich veloj verscl j van een pauora/ma-kory de vrees was gewettigd lang het buitenland j enkele Nederlaudsche a heid zouden stellen w /j om daarna over den k« is geweken. De patier^' slechts een vermaning- dat hij er ook voorti en daar eeu enkele reu maar voor eventueeh voor do ware kunst <L_ maar schraal gediend concurrentie niet te o—1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2