Dankbetuiging. VERKOOPEN: 13 h. 31 a. 70 c. WEI en BOUWLAND Huis en fievolffen, PAARDEN, BOUWMATERIALEN enz. PIAÏÏO, Prof. Dr. Albert. G.SCH0P1IJ1, BRJOBV en MATRASSEN w» C. ICORDES, roorh i; -f P M WerköoW" F. SGHREUDER. t Amsterdam. verkoopen: KARREN en te D R U N E N. Kalische Stoomfabriek Vlschmarkt te Heusden, 's-Hertogenbosch, 1 Burgerlijke Stand. k e r k nieü w s. 310de Staatsloterij. LAND- EN TUINBOUW. RECLAMES. Belangrijk EI3Ï5H CO RRESPONDENTIE. MARKTBERICHTEN^ j. l. kingmams. De Notaris Van Moock, Een Huis, Erf, Moestuin en Boomgaard te Wijk, kadas ter sectie A, nos. 269, 270 en 884, groot samen 30 Aren, 52 Centiaren. Ingezet op 1725. openhaal' verkoopen: 16 werkpaarden, karren, paardentuig, steenen, 15000 roode tfcblaauwe pannen, 1000 vlotdeelen, sleepdcelen, krui- deelenrigtersschragen steigerhoutenkruiwagens schuij er wagens, bak-, bazalt- en betontralie wagensge- leschte en geblusehte kalk en andere zaken, gediend hebbende bij den onderbouw van de Spoorbrug aldaar. eene goed onderhouden Belangrijk bericht. Behandeling bij briefwisseling. 29. Avenue de Wagram 29. PARIJS. Schapenmarkt Fotografische Kunstinrichting r^gllit5^ Stoomboot „Stad Heusden,n Vrijdag' 3 November GEEN DIENST op Rotterdam. Voor de diensten op Gorin- chem neme men inzage van de Strooibiljetten. m agazijn v a n Behangselpapier, Tapijten, Gordijnstoffen, Bedden, Matrassen, Wollen en Gestikte Dekens, Molton en Piqué Spreijen. Voor motvrij ingestaan. OPZETTEN van VOGELS eu DIEREN. •men eeniJen angst voor p> deu turen der Groote tevigen wind, telkens heen Lg bleek die vrees ijdel te asschen hare maatregelen ongelukken, s vroeger in Engeland en hevigheid gewoed te heb- z.eld van zware sneeuw- en iowel te land als ter zee, i praam van den schipper 1 is op de Zuiderzee tus- wijk omgeslagen en gezou- a in het vooronder waren, worden. De ouders zagen cïe diepte verdwijnen. De de jol begeven, doch zou de golven hebben moeten ig een viertal wakkere vis- n weerwil vau den steeds d, hen met groote moeite m opgenomen hadden. Zij en wal gebracht. tde en in den omtrek eens spoedig in een der fraaiste, '{ji bedeelde buurt te zijn. Jelialve den Hortus bevindt faarin men thans bezig is grooten schouwburg, en de dl het genootschap Natura 'antage, waarin en waarbij 2U gelegen zijn en die, of- efelijken naam niet onvoor- aangezien hare lanen thans is een prettig oord en ik ik haar doorslenter, al- abernakeleu te bouwen; ets komen om redeneu, lang zijn. Misschien is 't ischon, die 't er vervelend ndelsgedeelten verkiezen ;hen 't groen van Artis, lit zou ik er met zoo- agen indien ik daar mijn t kan wei zijnmen ziet laar eenig genot meer sa- zelf, indien 't eenmaal dat zulke verzamelingen iQflucht evenvcle zegeningen ylmsterdamIk bedoel niet j dierenliefhebbers en voor ,(jd 'en in den zomer hunne roon zijn door te brengen, stad, ook voor hen, die in voet zetten. Zulke zuurstof- Tdain ook in andere gedeel- haar bewoners een kapitaal •eugen. Men beschouwt uog groen uit een oogpunt van wanneer het goed effect doet V"j|t en ruimt het op wanneer c. Boomeu en kruiden echter e zijn nuttig en onmisbaar 't evenwicht in de lucht. 3 steden door honderderlei g.t en koolzuur geproduceerd geu voor herstel van 't even- Agjlfemakkeiijker en juister 1 waardoor koolzuur wordt wandeling door Artis beroemden dierentuin ue musea, ik noodig u t seizoen is voorbij en tuin te door wandelen Au elkaar onmiddelijk zen schrijf zelfs met i£ht zomersch onweer, en wandelen door. Dit roliek gesticht voor oude jstijf ik bedoel 't ge ns een solied stuk bouwwerk, ar vleugels voorzien. Eu daar vriendlijk gelegen en door innemend, dat ge den lust r binnen te gaan. Nu 't is a wel waard, vooral nu men ;ig bedrag heeft doen dalen, hebt, zult ge eeu beschrijving ch ingeval ge nog met geen lis gemaakt hebt, weet dan, ihilderij te zien is, een schil- >rs hoogte en zoolang als de ormig gebouw, tegen welks toelaat. t in 't midden van uit den idheid en behoeft slechts naar zien, om te bewonderen en iVant bij een goed uitgevoerd ktsbedrog zoo volkomen dat jte stellen geen werkelijkheid der ij voor oogeu te hebben, ge dit Beleg van Haarlem tner. Terwijl rondom de be- iatervorst zijn scepter zwaait k is, de boomeu kaal en 't gras gevoelt met de verkleumde oppertje zoeken togen den i van kou, wordt ge, buiten maar fraai aangelegde plant- loor groen en bloemen, welke bewijs is van de tooverach- zoo even bezochte kunstwerk, panorama in den tuin achter t, dat, naar luid der berich- ;ijn bestemming, Kopeuhagen thans al een jaar ter bezich- ischhoid zal er wel afzijn voor augt. Een jaar of wat geleden lijnselen voor, die 't naderen irts schenen aan te duiden en dat de Nederlanders na zoo gesteund te hebben, nu eens ondernemingen in dcgelegen- it duizenden op te slokken op te buitelen. Dat gevaar tis koortsvrij gebleven, 't was der ziekte. We willen hopen ian vrij van blijve. Hier en zenschilderij kan geen kwaad, aandeelhouders zoowel als lemet dergelijke enormiteiten wordt, is 't te hopen dat de oot worde. Ge heb', gehoord dat we een nieuwe Beurs krij- geu Eindelijk heeft men de groote kwestie, die gelegen was in 't antwoord op de vraag waar'? opgelost. Dat we een nieuwe Beurs noodig hadden, stond als een paal boven water, 't moeilijke van 't geval was een plaats te zoeken. Ze zal nu komen achter de tegenwoordige, zoodat 't Damrak ge- deelteljjk zal moeten gedempt worden. Wat de burgerij vooral inschikkelijk maakt voor dit beurs- plan is dat uitsluitend de handel dit gebouw be kostigen zal. Er zal van 1 Jan. a.s. af een beurs- belasting geheven worden, die naar men vertrouwt voldoende zal zijn ont den intrest te betalen. We krijgen dus goedkoop een nieuw kunstwerk, want we mogen vertrouwen dat de a.s. Beurs in alle opzichten aan theorie en praktijk voldoen en voor langer tijd duren zal dan de oude, die slechts een halve eeuw oud is en van 't begin af reden tot klachten gegeven heeft, 'klachten over ruimte en inrichting, klachten over den stijl. Meu heeft het front der Beurs genoemd een ingang zonder gevel, vertoo- nende wat 't Paleis, omgekeerd te zien geefteen ge vel zonder ingang. Het stadsbestuur zal voor der gelijke onevenredigheden echter wel waken. Het loopt niet als het Rijk aan de hand van één man, die zijn geest mag uitdrukken in ieder kunstwerk dat op 's Rijks kosten voltooid wordt, als b. v. het groote museum op de Stadhouderskade en't nieuwe centraalstation. Er zal een prijsvraag worden uit geschreven en Neerlands kunstenaars moeten dan maar toonen dat er ook buiton die schijnbaar eenig mogelijke half-kerkeljke richting nog plaats is voor een andere. en A. t ANDEL. Van 125 Oct. Geboren: Leendert, z. v. D. de Waal en H. van Haaften; Willem, z. v. I. don Dekker en G. Schreuders. Overleden: H. Schalk, 92 j. wedr. van C. de Vries. t DUSSEN. Geboren: Anna Clara, d. v. A. van Gennip en J, van Boxel; Gijsberdina Adriana, d. v. A. J. J. van der Pluijtn en P. de Gast.; Adriaan, z. v. J. Roubos en J. de Rooij. Overleden: A. Langenberg, z. 6 m, t WERKENDAM. Van 10-23 Oct. O n d e r t r o u w d J. J. de Keizer, wedr. A. Vissers, jd.P. W. Kenniphaas, jm. en Paans, jd. Geboren: Engoliua, d. vau J. W. Weeniuk en E. KarseuLena Adriana, d. van A. Groeue- veld en M. BiesheuvelFraus, z. van D. Biesheu vel en A. M. Hakkers. Overleden: J. C. do Maat, jd., 16 j. J. Dames, jm., 21 j. J. W. Ippel, jm., 11 m. t ALMKERK. Vau 22 Sept..22 Oct. Gehuwd: J. v. d. Pijl, 41 j., wedr. van S. Heijstek en P. Verschoor, 40 j., wed. van M. J. de Peuter. Geboren: Gerrit, z. van G. Groeueveld en E. Bcsterveld Pietor, z. van J. van Wijk en N. Klop Heudrikus, z. van A. Versteeg en C. van Brengel Maaike lenneke. d. van B. de Vette en G. Braun Jasper, z. van W. Boterblom eu II. Sterkenburg Teunijc, d. van J. van Mastrigt en E. Vermeulen Jenueke, d. van A. Kamp en G. de Veer. Overleden: A. B. van de Koppel, 32 j J. Pruijsen, 5 m.Levenl. aang. kind, vr. gesl. van H. v. d. Plas en M. Romijn. 1 vermits die over het algemeen den arbeid daaraan verricht nauwelijks looneu. De tarwe, gerst en booneu zijn goed van stuk, doch zullen weinige mudden opleveren, aangezien j ze meestal zeer dun van stroo zijn. De erwten zijn voor het meerendeel als mislukt te beschouwen, aangezien er verscheidene stukken zijn die weinig meer dan de daarop uitgezaaide zullen geven. De weinige goed geslaagde zijn echter mooi van stuk. De haver was redelijk, eu het weinige koolzaad alhier verbouwd was zeer middelmatig. Over het algemeen kan derhalve gezegd worden I dat de landman weder geen voordeelig jaar heeft, en het dus ook niet te verwonderen is dat de i huurprijzen der bouwlanden nog schielijker dalen I dan ze voor weinige jaren gerezen zijn. Het eeuige waarvan de huurboer zijn voordeel heeft, is de inelkerij en veefokkerij, doch bij de meesten wordt dit door het tekort aan de bouw landen haast verzwolgen. WATERHOOGTEN IN DE IIÖOFD-RIVIEREN~ Keulen, 26 Oct. vm. 7 u. 40,35 M. -f AP. of 4,50 M. boven nul. Was 0,24 M. Lobith, 26 Oct. vm. 8 u. 12.78 M. -f- AP. of 1,12 M. beneden nul. Was 0,13 M. Nijmegen,'26 Oct. vm. 8 u. 10,07 M. -f- AP. of 3,85 boven nul. Was 0,12 M. Gorinchem, 26 Oct. L. W., vm. 2 u. m. 2,33 M. -f AP. Val 0,04 M. Gorinchem, 26 Oct. H. W., vm. 5 u. 35 m. 2,64 M. 4- AP. Val 0,13 M. Arnhem, 26 Oct. vm. 8 u. 10,09 M. -f- AP. of 3,18 M. boven nul. Was 0,06 M. Deventer, 26 Oct. vm. 8 u. 4,50 M. -{- AP. of 3,91 M. boven nul. Val 0,05 M. Maastricht, (brug), 26 Oct. vm. 8 u. 44,05 M. -f- AP. of 1,85 M. boven nul. Val 0,07 M. Nedf.rl. Hekv. Kerk. naar Giesen-Nienwkerk, A. Metz, te Etersheiin eu SchardamNoord-Zijde, 0. Maas, te Zaandijk01- denzaal, E. A. Remy te Hengelo. voor de toezegging naar Doeveren c. a,, H. Pop te Goudriaan; Beekbergen, Doedes te Zutfen; Graft, C. Woutman, cand.; Overlangbroek, J. Kok te Wijk bij Heusden. Koekange, Jungius te Drempt; Veeueudaal, J. J. C. Van Toorenenbergen Az. te Heino. Chr. Geiief. Kerk. naar Beekbergen, D. S. O. Dorenbos te Zeist. naar Ouderkerk a/d Atnstel, J. Wijenberg, te Zuid- Beierland. voor Bolnes, gem. Ridderkerk, J. H. Uuiuk, cand.; Lamont (N.-Amerika), E. J. Seeger te Lioesens (Friesland). Roomsch-Katholieke Kerk. De bisschop van Roermond heeft Zondag j.l. de tonsuur en mindere orden toegediend aan 15 gees telijken uit het missiehuis te Steijl en aan 7 broe ders uit het Recollettenklooster te Beesvl. 5e Klasse. Trekking vau 24 Oct. Prijs van 1000: nos. 9388 en '20093! 400: nos. 2873, 5931, 10083, 13557, 14216, 15600 en 19826; '200: nos. 548, 4994, 5703, 6276, 12375 en 17591; 100: nos. 6285, 82Ö6, 10975, 14189, 18352, 18524 en 19705. 5e Klasse. Trekking van 25 Oct. Prijs van 1000: nos. 8862 en 18427; 200: nos. 5314, 12354 en 17921; 100: nos. 2290, 7669, 7840, 11403, 12172. 12766, 14257, 17772, 18776 eu 18903. 5e Klasse. Trekking van 26 Oct. Prijs van ƒ25000: no. 8772; /'5000: no. 5634; 1000: nos. 3032, 5824, 8200, 8623,8624,13425 en 17762; 400: nos. 1026, 1770, 10191, 14282, 15712, 16686 en 19964; f '200: nos. 4260, 10894 eu 11157; 100: nos. 10819, 14154 en 16020. j UITWIJK, 22 Oct.. Men is in deze streek thans I druk bezig met het delven der suikerbieten, het welk bij «enigszins gunstig weder spoedig zal zijn afgeloopen en is daarmede de laatste vrucht van het land verwijderd. Naar de suikerbieten zich dezen j zomer bij al het natte weder lieten aanzien, zal het beschot niet tegenvallen, hoewel het zeer mid delmatig is. Met aardappelen is het veel slechter gesteld, ..jrmr-riwaa*» is de geluksaaukondiging van SAMUEL HECK- SCHER Sonr. te Hamburg, welke zich in het Hom mer onzer courant van heden bevindt. Dit huis beeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uit betaling der hier en in de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede naam verworven, dat wij al onze lezers aanbevelen op de advertentie acht te slaan. ivNfi£ De inzender van de advertentie Piano heeft ver geten zijn naam op de briefkaart te plaatsen en wordt verzocht die alsnog te willen opgeven om do ingekomen brieven te kunuen opzenden. DE ADMINISTRATIE. Wegens plaatsgebrek kau het ingezonden stuk uit Woudrichem eerst in het volgend No. geplaatst worden. fWaahvijk, 27 Oct. Vee, aanvoer gewoon, handel vlug. Boter: 1109 K.G. van 1.25 tot 1.47. t Dussen, 26 Oct. Prijzen der boter: 1.48 a 1.56 per kilo. Aanvoer 113 kilo. Voorspoedig BEVALLEN van cenen Zoon en eene Dochter E. M. J. VERBERNE, geboren Van Osch. Bussen, 16 October 1882. Ik ondergeteekende MATHIJS SCHAAP, Lid van den Raad en Landbouwer, wonende te Wou drichem, breng door dezen mijn dank aan liet. Assurantiekantoor voor de Nationale Militie, van Mejuffrouw de Wed. P. SLAGER te 's Bosch, voor de prompte nakoming der contracten, daar ik voor de lichting van 1877 met bovengenoemd kantoor voor mijn oudsten zoon een contract sloot met waarborg der vrijstelling voor mijn opvolgenden zoon, doch doordat de plaatsvervanger niet aan zijne verplichtingen had voldaan, kon mijn jongste zoon, met name CORNELIS SCHAAP, die voor de lichting 1881, gemeente "Woudrichem, onder No. 3 heeft geloot, door die plaatsvervanger niet worden vrijgesteld, waarna door bovengenoemd kantoor kosteloos en voor mij zonder eenige moeite voor mijn jongsten zoon een nieuwen plaatsver vanger is gesteld. Redenen, waarom ik bovengenoemd kantoor, dat sedert een 45-tal jaren een flinke uitvoering aan hare contracten geeft, met alle gerustheid aan ieder durf aan te bevelen. Woudrichem, 11 October 1882. M. SCHAAP. De ondergeteekende, Burgemeester der gemeente Woudrichem, verklaart bovenstaande waarheid to bevatten en kan met alle vrijmoedigheid liet Assurantiekantoor van Mej. de Wed. P. SLAGER te 's-Bosch aanbevelen. Woudrichem, 11 October 1882. te Woudrichemzul aldaar, iu »'t Zwart Paard,Za- 10- terdag 4 Nov. 1882, uam. 1 ure, zonder beraad, P. C. A. KUIJPERS, Nota ris te Ph-unen, zal op Woens dag 8 November 1882, vm. 11 ure, iu het Rechthuis te W ij kfiuaal Inlichtingen geeft Notaris KUIJPERS. P. C. A. KUIJPERS, Notaris te Brunen, zal op Donderdag 9 November 1882, 's voormiddags 9 ure, op //bet Stuk" in den Overlaat in het K O O P E N van f 3.en daar beneden contant; daar boven op crediet, mits solide en bekende borgen stellende. TE KOOP:! voor 50. Te bevragen bij deu Uitgever van dit blad ou der motto Piano. Epilepsie, Krampen, Vallende Ziekten en Zenuwkwalen, worden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingen worden slechts na gun- sligen uitslag verlangd. op de van eenige nieuwe VEEREN BEDDEN, PELUWS en KUSSENS in verschillende soorten, tegen veel verminderde prijzen. Voor goede kwaliteit wordt ingestaan. te beveelt zich aan tot het maken vau: Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveran derlijke Fotografie), Crayonteekc- ning, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde for maten van af 10 met lijst. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot poseeren, terwijl de opname voortaan met het instantanée procédé geschiedt, zoodat met de weersgesteldheid geen rekening behoeft te worden gehouden. NB. Iu 1881 tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fo- tografiëu. MS-, Desvorkiezende kan meu bij de bevverkiug der vergrooting tegenwoordig zijn. F. DE LEEUW, Fabriek en Magazijn van Gouden en Zilveren Werken, j J n w e 1 i e r. Steeds vooiiiianden eene j ruime keuze van Gouden, j Zilveren en Diamanten Werken jLn Woensdag 1 November vangt de ge wijzigde winterdienst aan. Stoomboot Stad Heusden. dPyN N. PEL TE RIJE V-F A BR TEIL Heeft de eer te berichten, dat zjn Magazijn steeds ruim voorzien is van Moffen en Boas, in alle bontsoorten, alsmede de nieuwste modellen van Dames- en IIcercii-Kragea en Pélérines. Garnccrbont in alle breedten en prijzen. Kinderinnntcls, Bontmutsen voor Dames en Ileeren. Voor sierlijke bewerking der PELTERIJEN wordt de meest mogelijke zorg gedrag' n K E P A R A T 1 N eu M D 1) E L V E R A X D E K E N tegen 1» i I 1 ij k e n p r ij s. ALLES AA.V VASTE DOCH LAGE PRIJZEX. in perceelen ingezet eu verhoogd lot. 18,200. Beroepen Bedankt Aangenomen Beroepen Aangenomen Bedankt Prijzen van f 100 en tiaar boven. OPRUIMING s-Bosch Kerkstraat nabij de i Gr. Kerk, Wijk A 5L Van tl E S D E N 's morgens 6 u. 45 m. 's-BOSCtl 's namiddags 2 Winterdienst van af 16 Oct. Maandag. Over. werkd. Van Kaatsheuvel: 's morg. 1.u. 3.30 u- Flensden4.30 6.45 a Gorinchem 7.15 8.30 Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3