PLAATSELIJK NIKUWS. BINNENLAND. Gemengd Nieuws en Allerlei. ^zonder .^•^rwerkliedeu ansche republiek, jadr bestaat, de vuurproef sten e'u socialisten teu tweeden male a te doorstaan en dat wel op-Russische IIEUSDEN, 31 October. t Met ingang van 1 Nov. a. s. komt er, ten gevolge tier late aankomst der morgenpost, eene kleine wijziging in de openingsuren van het Post kantoor. De diensttijd is danop werkdagen van 's voorin. 71/2 tot 12 en van 's nam. 2 tot ll/2 nre. Op Zon- en feestdagen van 's voorm. 71/2 tot 9 en 's nam. van 2l/2 tot 6 nre. Overigens blijft alles bij liet oude. Ook de diensturen van het telegraafkantoor blijven onveranderd. De hulpkantoren te Genderen en Haarsteeg worden met 1 Nov. a. s. voor den dienst der Rijks-postspaarbank geopend. t VEEN, 29 Oct. Ds. Simons nam heden af scheid van zijne gemeente, naar aanleiding van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Joh. vers 295aan het einde van den Godsdienst zong de gemeente het 4e vers van Ps. 121. t BOMMELERWAARD, 28 Oct. Hier zoowel als in de Tielerwaard zijn adressen van adhaesie aan het bekende adres van de vereeniging van openbare onderwijzers en hoofdonderwijzers te Am sterdam aan den Minister van binnenl. zaken, om voor de na te laten betrekkingen van open bare onderwijzers van Rijkswege bij de Wet gel delijke ondersteuning te bekomen, door velen van het onderwijzend personeel geteekend. WAALWIJK. Tot hoofd der openbare school te Dreumel is, tegen eene jaarwedde van 850, benoemd de heer J. W. Snijers, onderwijzer alhier. t NEDERHEMERT, 23 Oct. Allerwege is men alhier druk bezig met het rooien en schepen yan suikerpeëen. De opbrengst is middelmatig. De j/iijs, die tegenwoordig besteed wordt, is 11 de 1000 KG. t 25 Oct. De heer W. A. Kalkman, onder wijzer aan de openb. lagere school alhier, i- be noemd als onderwijzer aan de openb. lagere school te Bolnes, gemeente Ridderkerk, op een jaarwedde van 800. t HAARSTEEG (gem. Hedikhuizen), 30 Oct. Voor het vergelijkend examen naar de betrekking van hoofd der school in deze gemeente dat Vrijdag 1.1. alhier werd afgenomen door den heer mr. Sassen Districts-schoolopziener, bijgestaan door de heeren Van de Grinten, Blok en Scholten, waren op gekomen zeven sollicitanten. Acht hadden zich aangegeven, één had zich teruggetrokken. Zoodra de voordracht bekend is hopen wij die ook mede te deelen. t BAARDWIJK, 30 Oct. Heden morgen viel de dienstmeid van een bakker alhier, in het water der wiel naast zijn huis gelegen. Door twee per sonen, die het ongeluk zagen, werd zij dadelijk uit het water gehaald en van een waarschijnlijk zekeren dood gered. t DRUNEN, 30 Oct. Het werk in den Over laat nadert zijne voltooiing. Het metselwerk is geheel afgeloopen. Aan enkele pijlers moeten nog eenige hardsteenen aangebracht worden, dat het werk van slechts eenige dagen is. Er bestaat alle grond om te gelooven dat het werk op 15 Nov. a.s., dat is op den bepaalden tijd, klaar zal komen. Naar aanleiding van berichten, dat dezer dagen tegen de houders der buffetten in de Kamers der Staten-Generaal proces-verbaal zou zijn opge maakt wegens het ten verkoop in voorraad hebben van sterken drank, zonder vergunning, kan met volkomen zekerheid worden medegedeeld, dat bij de politie of justitie van het instellen van derge lijke vervolging niets bekend is. Ook de betrok ken personen, die toch in elk geval het verbaal zouden moeten onderteekenen, hebben tot dusver dergelijk stuk niet onder de oogen gehad. Trouwens de aanleiding tot het constateeren der hun zonder eenigen grond toegedichte over treding ontbrak ten eenenmale, aangezien in de koffiekamers en gebouwen der Staten-Generaal reeds lang vdór de invoering der drankwet geen sterke drank meer toegediend wordt. Een arbeider uit Heeg (Friesland), S. Kingma genaamd, heeft verleden jaar herhaaldelijk beproefd notarissen op te lichten. Hij kwam bij hen op het kantoor en deelde hun dan mede, dat een oom of tante van hem overleden was. Hij toonde dan een brief van een zwager, waarin deze hem meldde, dat oom of tante was gestorven en 40, 50 of' 90 pondematen land met huis, inboedel en beslag vee had nagelaten, eu dat zij te zamen erfgenamen waren. Hij belastte alsdan den notaris met de behandeling van zijne zaak, onderteekende, veelal met een anderen naam, een procuratie, en vroeg ten slotte om 10 reisgeld, ten einde zich naar de plaats te begeven waar oom of tante overleden was. Op die wijze is het hem gelukt een 3tal nota rissen, overigens mannen van zaken, die gewoon zijn niet gemakkelijk aan vreemden financieel ver trouwen te schenken, op te lichten. Het gerechtshof te Leeuwarden verklaarde K. schuldig aan valschheid in onderhandsch geschrift en bedriegelijke oplichterij, en veroordeelde hem tot 5 jaren tuchthuisstraf. Een man werd te Amsterdam door een rijtuig, met twee, paarden overreden en voor dood naar het gasthuis gebracht. Te Leeuwarden is een schuitmakerij gedeeltelijk afgebrand. Onder Vordeti is een man van een wagen gevallen, daar onder geraakt en op de plaats doodgebleven. Emma Stockey, oud 31 jaar, huisvrouw van Daniel van Os, heeft heimelijk de gemeen schappelijke woning te Utrecht verlaten. Gerrit Dirksen van den Bosch, te Leiden, is van daar stil weggegaan, zijn vrouw er achter latende. Carl Wüttenburg heeft in den nacht van 20 op 21 Oct. heimelijk de woning van zijn meester, den heer Traag, photograaf te Delft, verlaten. Hij heeft van deze een paar jassen en een horloge medegenomen. In het nog geen half uur van Venloo gelegen Niederdorp meende de heer Underberg op eene ree te schieten, doch trof ongelukkig een land bouwer die bezig was aardappelen op het land te rapen. Daar deze aan hoofd en nek verwond is, twijfelt men aan zijn behoud. Dezer dagen is te 's Bosch een huwelijk vol trokken tusschen een 18-jarig jonkman eu eene 36-jarige weduwe, die haar tweeden echtvriend 6 kinderen uit haar eerste huwelijk als bruidsge schenk bracht. Het zeldzame geval doet zich hier voor, dat (stief-) vader cn (stief-) zoon zich beiden in Janu ari zullen hebben aan te geven voor de nationale militie. De kabel van de gitrpont te Zalt-Bominel was ongeveer twee maanden geleden gebroken. Zaterdag is eene nieuwe kabel gelegd, zoodat thans weder de overtocht van rijtuigen en vee per pont ge schiedt. In de laatste weken bewees het veer- stoombootje zulke uitstekende diensten, dat men algemeen naar vergrooting der boot verlangde en naar definitieve buitendienststelling van de gierpont. Het rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek naar de oorzaken van de ramp met den rairimonitor //Adder," is j.l. Donderdag aan Z. M. aangeboden. Vanwege het Departement van Marine zal het verslag worden gedrukt en openbaar gemaakt. Men schrijft uit Gelderland De Russen, die thans de stallen der boeren plat loopen, om jong fokvee machtig te worden, bieden zoo buitengewoon veel geld, dat menig goed stuk vee, dat voor onze veeteelt diende bewaard te worden, in hun bezit overgaat de verzoeking om de kip met de gouden eieren te slachten, wordt menigeen te sterk. Door de Kamper politie is Vrijdagnacht aldaar aangehouden een Duitsc'uer, die wel in 't bezit werd gevonden van een tweeloops zakpistool met een hoeveelheid buskruit, hagel en percussiedopjes, maar niet van een legitimatiepapier, noch vau geld, tot voortzetting zijner reis. Hij is naar Zwolle gebracht om van daar verder uit het Rijk te worden verwijderd. Den volgenden dag deed de politie een geluk kiger vangst, namelijk zekere 11. Stokvisch, af kom- stig van Dordrecht, die er in den laatsten tijd zijn werk van maakte, zich op een listige wijze van over jassen meester te maken. De jas, ontvreemd ten nadeele van den onderwijzer Klokman te Zwolle, verkocht hij in een herberg te Kampen, waarna hij toen onmiddelijk met de nachtboot naar Amsterdam is gereisd. Hij is geboeid naar het huis van verze kering te Zwolle overgebracht. Een onzer landgenooten, de bouw- en werktuig kundige D. van der Linden, thans hoofdopzichter bij den bouw der Groote Kerk te Hoorn, heeft den minister van waterstaat, handel en nijverheid, den raad van toezicht op het veilig verkeer der spoorwegen en der directie van de Hollaiidsche IJzeren Spoorwegmaatschappij kennis gegeven, dat hij een nieuw reintoestel heett uitgevonden, dat eenvoudigheid aan minkostbaarheid paart. //Bedoelde toestellen zoo schrijft hij, zijn met geringe kosten op de bestaande rijtuigen te beves tigen en leveren met weinig aehtzaainheid onder de bediening groote zekerheid op, omdat men al de rijtuigen met ééue hand tot staan brengt en wel door gebruikmaking van de massa arbeid, die in een te remmen trein aanwezig is. ,z De kosten beraam ik op hoogstens 1/5 van het //Westinghouse-stelsel". z/Uit schetsen valt het reeds gemakkelijk op te merken, dat mijne bewering juist is. z/Ik ben bereid nadere inlichting te verstrekken, onder de billijke voorwaarden echter, dat mij eenig aandeel zal worden toegekend in verhouding van de daaruit voortvloeiende voordeelen." (Opmerker.) De voortvluchtige notaris S. de Haan van Amsterdam moet zich, naar het Utr. J)bl. meldt, nog in Duitschland ophouden. Men meent hem zooverre op het spoor te zijn, dat hij weldra weder naar Nederland teruggevoerd zal worde?.. Naar globale berekening bedraagt het passief ƒ80,000. jier, door alles wat maar aan het kapitaal doet 'denken te vernielen met dynamiet. Hoewel ook te Parijs iu sommige vakken de arbeiders dreigen met werkstaking is het toch vooral in het zuiden van Frankrijk en voornamelijk in Lyon dat de warhoof den zich doen gelden. Te Lyon kreeg elk bestuui van elke inrichting eene mededetling dat het dyna- miet-comité den boel in de lucht zou laten springen. Ten huize van enkele personen aldaar werd werkelijk dynamiet gevonden eu de Frausche Regeering heeft zicb daarop gehaast strenge bepalingen op het maken, vervoeren en verhandelen van het gevaarlijke dynamiet te maken. De Lyonneezen waren natuurlijk alles behalve lekker. Wat in een Fransche groote stad heel wat zegtde schouwburgen bleven leeg eu vele der ge goede ingezetenen verlieten de stad. De Regeering heeft natuurlijk de militaire macht te Lyon belangrijk versterkt en heeft alom doen verkondigen dat de nihilisten te Geneve een hand in dit dynamietspel hadden. Zeker is het, dat zij die op een omwenteling in Frankrijk speculeeren in de hoop weder een Kei zers- of Koningstroon te zien verrijzen zich grove lijk bedriegen. Het hoopje dollomannen (anarchisten, socialisten, communisten of hoe men ze noemen wil) is wel zeer luidruchtig maar zeer oubeteekeneud. Ziehier b. v. wat men uit Lyon daaromtrent schrijft aan een zeer geavanceerd Fransch blad, Le Radical «Het gevoel dat te Lyon bij de geheele arbei dersklasse de overhand heeft is verontwaardiging. Het is voor de anarchistische redenaars, geloof ik, niet geraden, zich nog in onze publieke vergade ringen te vertoouen. Het is meer dan waarschijn lijk dat zij er niet zonder kleerscheuren zouden afkomen. Deze verontwaardiging van de Lyonsche bevolking is een uitmuntend verschijnsel en waar borgt ons tevens tegen een dreigende reactie. «De revolutionairen, collectivisten en anarchis ten te Lyon zijn ougeveer drie a vierhonderd mau sterkbinnen een maand zullen zij tot honderd gedaald zijn en als het jaar om is zullen ze geheel verdwenen zijn. «Op de werkplaatsen weigeren de arbeiders eiken omgang met de anarchisten. Laat er hier te Lyon één misdaad nog door do socialisten worden be dreven, dan zullen zij niet door hun patroons, maar door hun modearbeiders uit de werkplaatsen worden gejaagd.* Reeds heeft de Times er op gewezen dat in Engeland de werklieden alle gedacht eu aan anar chie uit het hoofd zetten omdat zij zeer goed we ten dat hun toestand daardoor volstrekt niets ver betereu zal. Dit zelfde verschijnsel vertoont zich nu ook in Frankrijk. Het is te hopen voor den Minister van justitie in Nedorlaud, die eenmaal heeft voorspeld eene maatschappelijke omwenteling waarbij do Fransche revolutie der vorige eeuw maar kinderspel zal zijn* dat mou van deze verschijnselen goede nota neme. Het gezond verstand is toch de wereld niet uit! Het proces vau Arabi blijft de aandacht trekken. De Egyptische regeering heeft wel moeten toegeven dat Arabi door Eugelsche advocaten zou verdedigd worden maar er mag vooral geen verslaggever van do pers bij het proces zijn. Toch staan de kansen niet kwaad voor Arabi. Zijn advocaten hebben zijn geheime, goed verborgen papieren iu handeu gekregen eu daaruit blijkt dat èn de Sultan èn do Khedive even hard Arabi heb ben opgehitst tegen Engeland. Het proces zal dus denkelijk wel ten slotte gesmoord worden. De «held* van Tel-el-Kebir, generaal Wolseley is te Londen teruggekeerd en braaf toegejuicht. Wat meer is, hij zoowel als admiraal Seymour krijgt eeu vetto lijfrente, terwijl Wolseley zich zal mogen noemen Lord of Egypt. Met dit al kunnen do Engelschcn nog ploizier hebben vau hun Egypte. In Zuid-Egypte bedreigt eeu vrseselijke opstand opnieuw hot gezag des khe- diven. En daar deze laatste goen schaduw van een leger tnecr heeft, zullen de Engelschcn wellicht nogmaals een lastige expositie mogen maken. De Bey van Tunis is dood eu zijn zoon die geheel onder Franschen invloed staat, volgt hem op. Thans is ook zijn geheim vordrag tusschen Frank rijk en Tunis openbaar geworden. De Bey van Tunis en de khedive van Egypte zullen voortaan een zelfde rol spelen, dat is alios. De Barents. Gisterenmorgen vroeg kwam het bericht dat do «Barends* in zicht was en in de haven van IJinuiden binnengesleept werd. Van alle zijden ging men het schip te gemoet om het in het vaderland te verwelkomen. Kolonel Steffens, onder-commandant van de rijkswerf, de officieren van Zr. Ms. wachtschip Wassenaer,* de senaat van het Ainsterdamsche studeutenkorps, een 14-tal studenten der Utrechtsche hoogeschool, eer ige leden van het hoofdbestuur der Vereeniging Wil lem Barents* en vele verwanten en vrienden der opvareudeu gingen por trein naar Velzen, of in stoombarkas, jacht en vlet het Poolschip te gemoet. De «Barents* was Dinsdagmorgen (24 Oct.) te IJmuiden voorgaats gekomen. Door de sleepboot afgehaald en op sleeptouw geuomen, brak, door de hevige schokken van de woedende golven, een der strengen van den stalen kabel. Onmiddelijk werd eeu kabel van touw gevierd. Ze dreef naar het schip, werd langzaam opgepalmd, doch juist toen zo op dek werd ingehaald, brak de stalen kabel met een knal als een geweerschot. De sleepboot deed schier het onmogelijke, om nog te helpen, maar dit bleek on mogelijk. Kommandant Hoffman liet dadelijk, zon der zich tijd te gunnen te vuren, het schoenerzeil bijzetten. Het schip draaide bij en weldra vloog het als razend voor don zuidwesten storm weg. Het was juist een mijl uit aeu wal, toen do tros brak. Zoo veel mogelijk werd uit den wal gelegd. Weldra kromp de wind tot W.Z.W. eu in een rechte lijn ging het nu langs de kust en langs de banken van de Noorderhaaks. 's Woensdagsmorgens werd lengte en om 12 u. breedte verkregen, en nu bleek het dat de «Ba- reuts* 10 mijl benoorden Nieuwediep was. De com mandant bleef Noord liggeu. Toen werd het stil en de windstilte hield 24 uur aan. Met zuidelijke bries, die dra wegkromp naar het noordoosten, giug do »Barents* nu op weg naar IJmuiden, tot op de hoogte van Kijkduin het weêr zoo dreigend werd met zakkoudeu barometer, dat de comman dant opnieuw de Noordzee opging. Eeu hevige storm uit het noordoosten, die wegkromp naar het noordwesten, hield nu het schip bezig totdat het wéér eergisterenavond bedaarde. De Barents* was toon ouder de Eugelsche kust bij de Owers. Ze stevende naar IJ muiden, waarvan ze om halfzes de toren zag. Om negen uur liep ze, van alle zijden gesalueerd en toegejuicht, de haven binnen, en om twee uur lag ze aan de Rijkswerf, waar de Schout-bij-nacht Esser de officieren verwelkomde. Op den tocht door het Kanaal kwamen de officie ren van het wachtschip on »Wassenaer, de verwan ten en vrienden, de commissies uit studentencorps enz. enz. aan boord, eu treffend was de algemeene belangstelling. Voorbijgaande schepen eu honderden toeschouwers langs kanaal eu op de dijken en ha venhoofden van Amsterdam juichteu de wakkere zeelieden toe. Op het stadhuis was juist de Amster- damsche commissie der Barentsvereeniging verga derd, waarvan de burgemeester president en mr. R. van Rees secretaris is. Op verzoek van den burgemeester gingen commandant en officieren naar de burgemeesterskamer, waar ze door hem verwel komd werden. Aan een particulier schrijven uit Indië ontleent de Arnh. Crt. het volgende De eerste dagen van September kon men in onze nederzetting te Samalangan de minder vriendschap pelijke houding der omliggende bewoners opmerken toen des nachts pogingen in het werk werden ge steld, de met atap gedekte huizen met petroleum- pijleu in den brand te schieten. Toen den volgen den dag de schijfschieters, die naar de kortbij ge legen schietbaan gingen, voor een hevig geweervuur moesten terugtrekken, bleek weldra dat men inge sloten zat. Onze versterking op ongeveer 800 meter aau het strand aan de weinig beteekenende Sama- langan-rivier gelegen, was in voldoenden toestand van tegenweer, behalve dat men verzuimd had aan de zuidzijde genoegzaam terrein open te kappen hieivan maakte de vijand gebruik en begon zich van daaruit, ook naar de westzijde iu te graven eu onderhield een gestadig vuur op het fort, waar binnen verscheidene kogels hun doei bereikten. De loopgraven kwamen dagelijks naderbij, eu toen nu het bericht ontvangen was, dat de radja van Pas- sangau met 600 geweren kwam opdageu, rekende de wakkere commandant, de kapitein Van Geugten, zich verplicht aan de inmiddels op de reede geko men oorlogsstoomer «Atjeh* adsisteutie te verzoe- keu waarop de luitenant ter zee Cramer met 50 man, beuevens een getrokken kanon van 7 cM. en mortier arriveerde. De »Atjeh* vuurde met. gra- uateu langs de westzijde en deed daar veel afbreuk, maar kon het vuur aan die zijde niet geheel tot zwijgen brengen. Cramer keerde spoedig met een kogel wond naar boord terug en werd vervaugen, terwjjl de manschappen naar boord terugkeerden, toen er 50 man infanterie van Kota Radja waren aangekomenalleen geschut met bediening bleven aan wal. Bij eeu nachtelijken aanval op de bakkerij, even buiten het fort gelegen, was de vijand niet gelukkig. In het blokhuis bemerkte men de nadering van de Atjehers en wierp men met een lichtkogel, die echter, op hot geluid afgeworpen zijnde, niet goed terecht kwam. Een inlandsch soldaat kroop nu uit het blokhuis en bracht den nog brandenden licht kogel zoo nabij de den pagger opeukappende Atjehers, dat deze nu in eens hel verlicht werdallen werden neergeschoten. Het aanbrengen van amunitie eu levensmiddelen kon alleen te water plaats hebben. De sloepen der «Atjeh*, die met ijzeren platen op de voorstevens gedekt waren, belastten zich mot het vervoer. On der de leiding van den luitenant ter zee Van Scheers voeren zij dagelijks de rivier op en hadden vooral in de bochten nu eu dan een hevig vuur te doorstaan. Den 12de kwam de «Koningin Emma* ter reede en opende dadelijk een hevig vuur op de kampongs aan de zuid- cn westzijde. Ondertus- schen waren de loopgraven de Zuiderface tot op 75 pas genaderd en kon niemand zich aau die zijde vertoonen zonder aan onmiddellijk gevaar bloot te slaan; zoo kon de toestand niet blijven. De oudst aanwezeud zeeofficier, kolonel jhr. Von Schmidt auf Altenstadt, en do kapitein kwamen nu overeen eene poging tot ontzet te wagen. Den 14 September kwamen de gewapende sloepen onder bevel van den luitenant ter zee le klasse Cadet aan wal, zoomede de landingsdivisie onder Van Scheers. Eerstgeuoemden roeiden de rivier op, om de loopgraven te enfileereu, gelijktijdig deed de vereeuigde zee- en landmacht een krachtigen uit val en bestormde de loopgraven. Zoo groot was de paniek onder den vijand, door dat plotseling krach tig optreden, dat er weinig tegenstand werd onder vonden het doel, het slechten zijner werken, werd uiet alleen bereikt, maar, zonder verder verlies te lijden, konden onze troepen de naburige kampongs verbranden, terwijl de Atjehers het aau het dicht begroeide terrein te danken halden dat de moesten ontkwamen. De loopgraven bleken nu geheel naar de regelen der kunst te zijn aangelegd terwijl de vele matjes in de overdekte slaapplaatsen aanduid den, dat zij nog den vorigen nacht goed bezet waren geweest. De «Koningin Emma* was, eenigen tijd voor don aanval, om de west gestoomd en had daar, om wat af te leiden, de kampongs aan do groote sawah gelegen zooveel mogelijk bescho ten. Ondertusschen is het hier veel rustiger ge worden en hopen wij, dat de vele verliezen aau menscheulevens en eigendom door de Samalaugers geledon, hun strijdlust wat mogen bekoelen. Nog een stem uit Atjeh Het is ontmoedigend om te zien, hoe op Atjeh alles achteruit gaat, zelfs het ci viel bestuur hier zegt, dat het dwaasheid is geen mili tair bestuur te hebben. Het leger is zeer verbitterd op den Gouverneur, men schrijft zelfs dreigementen op zijn huis. De Atjehers vallen tegenwoordig geheele compagnieën aau op klaarlichten dag. Nederlanders, antwoordt dan toch «werkt dit demoraliseerend of niet?* R. N. Twee dames, die de komeet wilden zien eu ze niet goed in 1 et oog konden krijgen, verlieten des morgeus ten halfvijf hare wouiug. Op een plek ge komen waar zij een ruim uitzicht hadden, zagen zij haar zeer goed; maar uit eeu der straten ver scheen een persoon, die voor de veiligheid zorg moest dragen en vroeg wat zij daar iu het midden van den nacht uitvoerden? De dames, die in een toilet naar omstandigheden waren, schrikten en antwoordden met eenigszins bevende stem: «de komeet.* «Gekheid, gekheid,* zeide de politiedienaar, «je weet heel goed, dat de komedie al lang uit is. Hoe heet je? waar woon je?« De opheldering volgde, maar voor alle zekerheid werden zij door de politie thuis gebracht. Arnh. Ct.) Wie zou de «Adder* kunnen lichten? is een vraag, die nog onbeantwoord bleef. «Toch niet*, zei een spotvogel, «ik weet het.* Wie dan «Pincoffs.* «Waarom «Daar hij de grootste «oplichter* is.« De zon vertoont dezer dagen even onder haar middelpunt eene zwarte vlek, die door een gekleurd of bewalmd stukje glas gemakkelijk kan wordon waargenomen, De tocht van een luchtreiziger, die dezer dagen in de nabijheid van Weenen was opgestegen, ein digde op een manier welke groote sensatie heeft verwekt, 't Was stormachtig weder toen hij opsteeg en de felle wind steeg voortdurend. Om zich en zijn tochtgenoot te redden schoot slechts één middel over: hij moest den vasten bodem trachten te be reiken. Zoo gezegd zoo gedaan. Onze luchtreiziger vatte de lijn van den klep ter hand en met snel heid daalde de ballon en kwam weldra in aanraking met den vasten bodem. Bij den schok, die dit ver wekte, glipte de lijn uit zijn hand, de overgebleven gas kou niet ontsnappen eu op de vleugelen van den razenden wind werd de nog half gevulde ballou in ijlende vaart over den grond voortgesleurd. Na dat de ballon op die wijze een afstand van een vier tal kilometers had afgelegd, kwam hij te midden van een uitgestrekte begraafplaats aan, verbrijzelde aldaar een stevige muur, wierp ruim een dozijn grafgesteenten omver eu smeet toen den luchtreiziger met zijn bediende tusschen de graven. Wel waren zij beiden #rg gehavend, maar op de begraafplaais behoefde men ze niet te laten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2