binnenland: BUITENLAND. Bekendmaking. PLAATSELIJK NIEUWS. Gemengd. Nieuws en Allerlei. uitermate dienstig. Hallcv heeft dit 't eerst in 't licht gesteld. Op zijn aanwijzing zijn in 1639 de eerste berekeningen gemaakt, welke later vele malen herhaald werden en 't laatst plaats vonden op 9 Dec. 1874. Op dien datum is door alle beschaafde natiën 't noodige gedaan om 't doel te bereiken. Ons land zond een expeditie naar Mauritius, maar we hebben nog nergens eenig resul taat van de toen gemaakte becijferingen gelezen. In acht jaar, dunkt ons, ware dat toch wel mogelijk geweest. Het meten aan den hemel is, hoe vreemd dit ook klinken moge, gemakkelijker dan 't bepalen van afstanden op aarde. Tenzij de wolken het uitzicht beletten is er in de groote ruimte geen enkel beletsel voor onzen blik. Om nu uit den loop van Venus de afstand der zon te bepalen volgt men dezen weg. Stel dat Venus beschouwd wordt van uit twee plaatsen, die ver van elkaar af liggen. Dan is het duidelijk dat de streep die Venus over de zon beschrijft voor deze verschillende plaatsen ook verschillend zal zijn. Op 't zelfde oogenblik dus Jal Venus zich voor Londen b. v. op een andere plaats bevinden dan voor de Kaapstad. Dat verschil nu wordt nauwkeurig gemetendaaruit en en uit den duur van de geheele reis van Venus over de zon, wordt dan de afstand van de ster tot de zon en tot onze aarde volkomen bepaald. Volkomen in zoover alles stipt en nauwkeurig geschiedt en het wolkenheir den opmeters goedgunstig ge zind is. Van ganschcr harte hopen we dat de wetenschap op C Dec. dc overwinning be halen mag, waarnaar ze snakt. Voor haar hangt van de afstand der zon tot ons zeer veel af. Alle andere berekeningen worden daaruit afgeleid en kunnen dat met te meer zekerheid, wanneer men door dien afstand op verschillende plaatsen en tijden berekend te hebben, tot een sluitend resultaat is ge komen. IIEUSDEN, 1 November. Naar men ons mededeelt slaagde de Rijksveld- waclit te Werkendam er gisteren in een visscliers- boot met want te bemachtigen, die te Zaltbommel was ontvreemd. Door de politie te Bommel met het feit in kennis gesteld, gelukte het hem, in de nabijheid zijner gemeente een boot te ontdekken die voor de luttele som van 21 was verkocht. Vervolgens kreeg hij den dader te Gorinchem in handen, die bleek te zijn een jongen van 15 jaar, in België geboren, die terstond den diefstal bekende, als ook dat hij door gebrek aan levensmiddelen tot deze daad was overgegaan. Hij is terstond in verzekerde bewaring genomen. De A. G. Ct. deelt mede, dat de firma De Beer Co. weldra een grootere schroefboot in de vaart zal brengen van hier op Gorinchem vice versa. De thans gebruikte blijkt vooral op Maan dag en andere marktdagen te klein te zijn voor vervoer van passagiers en vee. t IIERPT c. a. De begrooting dezer gemeente voor den jare 1883 vastgesteld, bedraagt in ont vangst en uitgaaf 4161.25. Voor het openbaar onderwijs is uitgetrokken 1365.00. t Bij besluit van Z.Ex. den Commissaris des Konings van 30 Sept. j.l. zijn tot leden van het college van Zetters in deze gemeente herbenoemd de heeren J. J. Buijs en E. Verhoeven. t 2 Nov. Heden had alhier eene verkiezing plaats, ten gevolge van periodieke aftreding, voor een lid van het waterschapsbestuur de ,/Oude Maas." De heer T. van Bokhoven, aftredend lid, had als zijn wensch te kennen gegeven, niet meer als zoodanig in aanmerking te komen. De uitslag der verkiezing is als volgt: le candidaat de heer M. II. Buijs, 2e de heer A. de Wilt, 3e de heer L. van Herpt, allen te Herpt. t3 Nov. Als een bijzonderheid kunnen wij mededeelen, dat bij den landbouwer T. J. Buijs alhier in het voorjaar eene eend is uitgebroeid, die reeds sints eene maand eieren legt. tVEEN, 1 Nov. Voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad, in plaats van den lieer F. Timmermans, die als zoodanig wegens hoogen ouderdom heeft bedankt, werden 15 stemmen uit gebracht, waarvan 12 op den heer D. Duijzer en 3 op den heer C. Timmermans, zoodat eerstge noemde met volstrekte meerderheid is benoemd, en zich de benoeming ook heeft laten welgevallen. t BRAKEL, 2 Nov. De gewone groote jaar- lijksche verpachtingen van bouwlanden, gisteren en heden hier gelmuden, geschiedden tot stijgende sommen. t NEDERHEMËRT, 2 Nov. Onlangs maakten wij melding van de verkiezing van een lid van den gemeenteraad op 19 Oct. 11., waarbij 26 stemmen werden uitgebracht en wel 13 op den heer B. Rem merden en 12 op den heer G. Lam, zoodat eene herstemming hiervan het gevolg moest zijn. Bij de herstemming op 1 Nov. bleek, dat alsnu 38 geldige stemmen waren uitgebracht en wel 19 op den heer Reminerden en 19 op den heer Lam. Alsnu zou de leeftijd beslissen en zeer toevallig waren ook beiden in hetzelfde jaar geboren, maar bij nauwkeurig onderzoek bleek dat de heer Rem merden enkele maanden ouder was, zoodat de laatste dan ook als lid van den gemeenteraad is benoemd. t WELL, gem. Ammerzoden, 1 Nov. Benoemd tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan dc openbare school alhier, mej. A. C. van der ZalmVan der Poel. 1'RIJSWIJK. In den nacht van 29 op 30 October ontstond er brand in de woning van M. Smits in de Dovelage. In overhaasting moesten de bewoners zich zeiven redden, daar de brand reeds eene aanmerkelijke uitbreiding had verkre gen eer men het bemerkte. Spoedig daarna lag alles in den asch, weinig is gered kunnen worden. Gelukkig dat de wind uit eene tegenoverge- stelde richting van de daartegenoverstaande wonin gen waaide, anders zouden deze ook zeer spoedig eene prooi der vlammen geworden zijn. De oorzaak is onbekend. t GORINCHEM, 2 Nov. De geraeente-begroo- ting voor 1883, zooals die thans door den ge meenteraad is goedgekeurd en vastgesteld, heeft voor ontvangst en uitgaaf 231,662.06. Tot zetters bij de directe belastingen zijn alhier benoemd de hh. II. Hoogwiukel en II. E. Santman. ANDEL, 30 Oct. Het weder blijft ongunstig werken op het rijden der beetwortels van het land; ook nm het wintergraan in den grond te werken, als ook op het veeweiden, daar het land dooi de vele regens zoo nat is, dus volgt een vroegen staltijd. De handel in vee blijft vlug, de Langstrafers zijn onze gemeente j.l. week gepasseerd met beste en mindere koeijen, die zij voor hooge prijzen te Montfoort en Woerden hadden opgekocht. De handel in aardappelen blijft slap, de prij zen zijn voor beste jammen ƒ4.15 a ƒ4 50, voor welken prijs zij langzaam opruimen. 's BOSCH. Als voorbeeld hoe de nieuwe voge- lenvtfet in practijk wordt gebracht diene dat hier wekelijks eenige duizenden (zeker 3 a 4000) dimde kieviten worden aangebracht die onmiddellijk naar Luik worden geëxpedieerd, doch ook hier voor 20 en 25 cent per stuk te koop zijn. Ook doode leeuweriken worden met massa's verkocht. Zoo verzond een bekend vogelhandelaar te dezer- stede 11. Zondag nog ruim 1000 kieviten per staatsspoor naar Luik. Den Zondag te voren waren er drie groote manden, allen gevuld met dezelfde vogels aan het station, die hoogst waarschijnlijk ook den weg naar het Walenkwartier hadden ingeslagen. DRUNEN. De heer Van den Bogaerd, onder wijzer aan de openbare school te Oss, is als zoo danig benoemd alhier, in te gaan met 1 Dec. a. s. RAAMSDONKSVEER. De onlangs alhier ge failleerde koopman in manufacturen enz. J. v. B. werd 28 dezer naar het huis van arrest te Breda overgebracht. Hij schijnt verdacht te worden van fraqduleuse handelingen. SPRANG. Door liet bestuur dezer gemeente is bepaald, dat de wekelijksche botermijn alhier weder een aanvang zal nemen op Dinsdag 7 Nov. WAALWIJK, 1 Nov. Algemeen wordt hier met veel genoegen gezien, dat op de door Burg. en Weth. den Raad aangeboden begrooting voor de dienst van 1883 die in uitgaaf en ontvangst ge raamd is op 33.117, een post voorkomt van 6000 voor aanleg van trottoirs over eene lengte van p. rn. 725 M. Wenschelijk ware het echter dat de gemeenteraad bij de vaststelling er van de middelen kon vinden om deze zoodanig te wijzigen dat aan eene geheele zijde der gemeente trottoirs konden worden aangelegd, hierdoor zou aan eene lang gewenschte verbetering worden voorzien, en aan velen genoegen worden gegeven. BOKHOVEN. De raad dezer gemeente heeft zich tot den Koning gewend, om eene Rijksbij drage van 80 pCt. in de kosten van verbouwing van het schoollokaal, geraamd op 4500. HAARSTEEG. De jaarwedde van het hoofd der openbare school alhier, is door den raad verhoogd met 250 en alzoo gebracht op 1000, onder verplichting om onderwijs te geven in de beginse len der Eransche taal en het teekenen. Volgens telegram uit New-York, is het aan de Kon. Ned. Stoomvaartmaatschappij toebehoorende s.s. „Surrey", dat den 18 Oct. j.l. van Amster dam is vertrokken, den 28 Oct. aldaar behouden aangekomen. Door ingezeten van Nieuwknik, die nog levendig de herinnering hebben behouden aan den jongsten watersnood, is aan Ged.-Staten van N.-Brabant gewezen op den onvoldoenden toestand van den nieuwen Heidijk onder Vlijmen, die veel kwelwater doorlaat. Zij verzoeken dringend voorziening, nu liet nog tijd is. (Pr. N.-B. Ct.) Indien het gerucht waarheid bevat, staat de kans om den voortvluchtigen graanhandelaar En gels in handen te krijgen niet zoo goed als men aanvankelijk had verwacht. Twee dagen na zijn vertrek uit Amsterdam zou hij namelijk te Ham burg scheep zijn gegaan naar Buenos-Ayres, waar mede ons land geen uitleven'ngstractaat heeft. Z. M. de Koning heeft den bekenden sergeant Musquetier benoemd tot Hds. secretaris van Z. Ms. particulier domein „Oranje-Nassau." Een werkman van de Engelsche gasfabriek te Amsterdam is in de Egelantiersgracht gevallen en verdronken. Tc Charlois is een boerenhofstede afgebrand. Het stoomschip „Gulf of Panama," bij Texel gestrand, is geheel verlorenslechts een stuk mast steekt boven water uit. Een jongen te Amsterdam is door een vallend raamkozijn ge troffen, zijn linkerarm werd verbrijzeld. Twee jongens te Leiden zijn betrapt op het stelen van duiven. Tusschen Soest en Amersfoort is een pachthoeve afgebrand. Jannetje Struik, de millioenen-juffrouw, die nog altijd te Rotterdam voor rekening van den Staat, onderhouden wordt, is bij vonnis van de arrond.- rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot betaling van 1400 aan de firma WamsteekerVan der Gant, voor een gekochten, doch niet betaalden armband van dien prijs. De Tweede Kamer is tegen Woensdag 8 No vember, des namiddags te 3 uren bijeengeroepen. Den volgenden dag zal de Kamer terstond het ontwerp tot wijziging van de kiestabel in de af- deelingen onderzoeken. Het formulier-ontvangbewijs van aangeteekende brieven, dat onlangs werd ingevoerd, maar alge meen bedenking ontmoette, wordt weder afgeschaft. Tot het oude formulier zal worden teruggekeerd reeds ontvingen de postkantoren den last om al dadelijk naam en woonplaats van den geadresseerde weder op het ontvangbewijs in te vullen. De heer G. N. Ivnoot oud-strijder van Water loo, versierd met het zilveren kruis, heeft Dinsdag avond bij de Zwolsche Gyinnastiek-vereeniging op 82-jarigen leeftijd nog een partij op den degen getrokken; hij pareerde de stooten zijner tegen partij nog even flink als accuraat. De Russische petroleum of de petroleum van d -n Kaukasus bogint al meer en meer van gewicht te worden en doet do Araerikaansche geen geringe concurrentie aan. De pet.roleuinstreken in do nabijheid van Baku omvatten een opporvlakto van meer dan twaalf honderd vierkante Eugelscho mijlen. Het. meest voort brengende petroleum gebied is het schiereiland Ap- cheron, waar de meeste putten voel meer petroleum opleveren dan de rijkste in Pennsylvania. De grond daareutegen is er ook buitengewoon hoog en wordt O O kD tot met, vijf en dertig honderd per acre betaald (of ongeveer tien gulden per vierk. meter). In 1873 waren er in den omtrek van Baku slechts 17 bronnen terwijl men er tegenwoordig 375 telt, die ecu gemiddelde diepte van 350 voet hebben. De diepste is 637 voet diep. De boorgaten hebben een middellijn van 10 tot 11 duim. De bronnen, waaruit de olie door eigen drukking vloeit, (zoogenaamde flowing wells) geven per dag tusschen de 2 en 4000 vaten van 8 puds (een pud is gelijk aan ruim 16 kilogram). Do andere putten, waar de olie door middel van pompen,., uit verkregen moet worden (de zoogenaamde pumping wells) ge ven 3 tot 600 vaten per dag. De totale petroloumopbrengst, die in 1873 slechts 500,000 barrels of vaten bedroeg, is thans (gedu rende het jaar 1881) tot ruim 4,000,000 barrels geklommen. Baku heeft bijna 3,000,000 barrels in 1881 over zee verzonden, 1,700,000 in 1879, een vermeerde ring van ongeveer 1,300,000 vaten in twee jaar. Voor 35 jaar, toen zij het eorste bezoek van den gouverneur van den Kaukasus ontving, was Baku slechts een klein dorp, dat door enkelo Muselmau- sche families bewoond werd, en thans telt de stad een bevolking van 40,000 zielen. In eerstgenoemde tijd bestond de Bakusche han delsvloot uit enkele zeilscheepjes, en tegenwoordig behooren er ecu 40-lal stoomschepen te huis. Het eenige wat op het oogenblik nog aan Baku ont breekt om don bloei ten top te doen stijgen, zijn de goede verkeersmiddelen te land, die de stad in do gelegenheid zonden stellen om meer geregeld en op groote schaal de naphta en petroleum naar al lerlei plaatsen te kunnen verzenden. Heden (Vrijdag) zullen de Parijsche meubelfabri kanten beslissen of ze bun fabrieken zullen sluiten. Geschiedt, dat, dan zullen 40,000 personen zonder werk zijn. Ditmaal begonnen de patroons den strijd zij willen zich losmaken van de lastige inmenging der werklieden-syndicaten en het op den index plaatsen van sommige fabrieken in het vervolg ou- mogolijk maken. Zij schijnen op alles te zijn voor bereid. Concessies kunnen wij niet meer doen, ver klaren de patroons; de concurrentie met het buiten land wordt eiken dag grooter, zoodat, de Frauschc meubels reeds van verscheiden markten zijn ver drongen en op andere bedreigd worden. Door de houding der syndicaten en hot iu den ban doen van sommigo fabrieken worden de patroons iu een afhankelijke positie gebracht, zoodat zij, wanueer hun vcvboogiug vau loon wordt gevraagd, niet kunnen weigeren. Bij andere strikes* wonuen do werklieden bet meestal, omdat zij door andere werkliedon-vereeni- gingen met geld werden ondersteund. Ook nu zullen wel gelden inkomen, maar om 40,000 menschen te onderhouden is veel noodig. De winter staat voor de deur. Ook in een kalmer stad dan Parijs zouden 40,000 mannen, die lcegloopen, eeu ernstig gevaar opleveren. De anarchisten, die voortdurend meetings bvleggen, zullen natuurlijk het aantal toehoorders daar sterk zien toenemen, en de gevolgen zijn moei lijk te overzien. Men hoopt, dat er nog een schik king zal worden getroffen. Maandagavond had eeu bijeenkomst plaats, waarop de patroons en de werklieden beiden door 4 gedele geerden waren vertegenwoordigd. Er werd kalm gediscussieerd en men besloot Donderdagavond nog eens bijeen te komen en dan oen definitief besluit te nemen. De «Figaro* deelt echter mede, dat drie der grootste meubelfabrikanten, Dnval, Damon en Sehmif, op den index zijn geplaatst, dat wil zeggen, dat de werklieden zijn overeengekomen niet meer voor hen te werken. Duval, president van het Syndicaat der patroons, had eeu zeer verzoe nende houding aangenomen. Twee zijner werklieden waren Zaterdag bezig in het huis van baron Adolphe dc Rothschild; eeu paar onbekenden kwamen hen daar spreken en troonden hen mede. Burgemeester en Wethouders van Heusden Gezien de artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Stbl. no. 95) tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Doen te weten: Dat op lieden ter gemeente-secretarie is nedergelegd een verzoekschrift met bijlagen van ANDREAS "WIJCHERS, waarbij vergunning wordt gevraagd tot oprichting eener vermicelli- en macaronifabriek in het pand gemerkt wijk N no. 52 staande op de Vischmarkt; dat op Donderdag den 14 November a.s. voormiddag 11 ure ter secretarie der gemeente ten overstaan van het dagelijksch bestuur gelegenheid zal worden gegeven, om tegen het gebruik dezer inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen gedurende drie dagen vóór evengemeld tijdstip ter secretarie van de ter zake inge komen schrifturen kunnen kennis nemen, lleusden, 2 November 1882- Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, IIONCOOP. SPRENGERS. O O O O Boerin. Juffrouw, ik heb maar vijf eieren en ze kosten 7 ceut het stuk. Mevrouw. Zeveu cent, dat is veel te duur. Boerin. Oeh, juffrouw meent dat niet, want ik heb dezelfde eieren van morgen nog voor ll/o cent verkochtmaar ik zie mijn menschen aan, bij den een kan bet wat meer dan bij den ander lijden. Mevrouw (verontwaardigd). Nu, dan betaal ik acht cent. Ziehier veertig ceut, en mevrouw tracht alzoo voor een uitgaaf van vijf cent, zich eenige sporten hooger op de maatschappelijke ladder te plaatsen. Historisch! In den omtrek van een kleederinagazijn te Chicago was verleden week een onafzienbare menigte ver gaderd. De eigenaar had nl. aangekoudigd, dat hij op een bepaald uur honderd overjassen van het dak zijner woning zou gooien, ten behoeve van zijn medebur gers die geen jas konden koopeu. Het verkeer in de naburige straten was uren te voren geheel gestremd, en do toevloed van belang stellenden was zóó groot, dat de burgemeester, die mede tegenwoordig was, in het belaug der orde, den winkelier liet verzoeken eeu half uur vóór den bepaalden tijd te beginnen. Van de jassen, dio daarop een voor een naar beneden vlogon, kwam voor de grootste helft niets terechtde meeste werden door de houderden be- geerigo handen, die ze elkander betwistten, aan stukken gerukt. Een aantal bleef op de telegraafdraden boven de straat hangen. Zij werden er afgehaald door een telegraaflyn-beamble, die naar boven klom. Hij be hield een er van voor zich zelveu, maar durfde daarmee, bij de vele op bem gerichte begeerige blikken, niet beneden komen en gooide de jas door eeu openstaand venster in een huis, om ze later te halen. De menigte was zoo uitgelaten in haar begeerte naar jassen, dat een paar heeren, die toevallig met overjassen aan voorbij kwamen, gedwongen werden hun jassen uit te trekken en af te staan, en nog blijde moesten zijn er zoo af te komen. Nadat de vertooniug een paar urén geduurd had, verzocht de politie den weldadigen winkelier, met zijue uitdeeling op te houden, en het volk ging, na nog een geruimen poos gewacht te hebben, lang zamerhand uiteeu. De «Voltairo* verhaalt, dat de nieuwe gezant van Luxemburg to Brussel een bediende had mee genomen, die half boer was. De gezant wilde offi- ciöele bezoeken gaan afleggen; toen hij iu zijn rij tuig was gestapt, bemerkte hij, dat hij vergeten had kaarljes mee te nemen. Hij liet die door den bediende halen. De gezant bracht 40 bezoekenbij het 40e zeido hij: «Geef hier twee kaarton af.« De bediende antwoordde: »Oumogelijk. Ik heb er nog slechts één over, schoppeu-aas.* De man had een piket-spel meegenomen Een schrijvor, die 60 jaren van zijn leven be steedt aan het schrijven van één boek, mag wel eene merkwaardigheid iu de letterkundige wereld worden genoemd. Te Berlijn vertoeft voor eenigo weken zeker? baron Von Wiutzingrode, een krasse grijsaard van 87 jaren, die op een kasteel in Thuringen woonde en in de eenzaamheid 60 jaren achtereen aan eene geschiedeuii der muziek werkte. Tot de bagage van den baron behoort een reusachtige koffer, waarin het manuscript van het omvangrijke werk wordt bewaard. Voor een paar dagen is de baron naar Mtinchen vertrokken, ten einde met eeu uit gever over de uitgave zijner geschiedenis te spre ken, die, volgens de raming, minstens uit 40 dee- len zal bestaan. Theedrinken in Rusland. Iu een onlangs uitgekomen Duitsch werk over gastronomie, geeft de schrijver de volgeude schets van Russisch theedrinken. Dickens begiut zijn Kerstverhaal »hot Krekeltje aan den baard* met een warm loflied op den thee- toestel, maar hoe hartelijk hij dien ook boziugt, toch zou hij nog heel andere bewoordingen gevon den hebben, als hij den Russischeu «Samowar* had gekend. De «Samowar* en de «Tscbai* (thee) zijn woorden vau veel bet eekenis in de Russische taal. De Dnitscher heeft het rechte verstand niet van thei. Hij drinkt zonder ouderscheid te proeven, lindebloesemthee, vlierthee, sleutelbloementhee, zoo genaamde echte groene thee, met of zonder do echte kleur, thee met steranijs, thee mot kaneel, thee met vanille, thee met rum en suikor, soms nog wel met citroensap of schijfjes citroen maar de Rus drinkt thee zooals zij werkolijk is, zuivere, onver- valschte thee, en alleen van de beste qualiteit. Van de thee in Rusland kan men dan ook bijna zeggou »Er is geen slechte thee!* De Rus drinkt thee op eiken tijd van den dag; 's morgens, iu plaats van koffie, na het eten, en 's avonds. Evenals de Duitschpr in de «Kneipe* zijn glas bier gaat drinken, drinkt hij er zijn glas thee, dat wil zeggenacht of tien glazen, want daarin verschilt hij ook van andore volken, dat hij zijne thee niet uit koppen, maar uit glazen drinkt. Wie op reis gaat, neemt zijn theevoorraad mede, en dat bedingt de logementhouder ook. 's Morgens ten minste iu de logementen waar de Wost- Europeesche beschaving nog niet is doorgedrongen krijgt ieder logeergast zijn «Sanowar* met kokend water, benevens den daarbij behoorenden trekpot en glas; het overige is zijne zaak. De «Samowar* is het voornaamste artikel in een huishouden. Over Londen ontlastte zich eergisteren-avond eene ware wolkbreuk. De regen kwam in stroomen neer, en de straten werden in rivieren verkeerd. Wederom trad do Thames belangrijk buiten hare oevers. Warme melk. «Hoe komt het, dat de melk vandaag zoo warm is?« werd aan een melkboer gevraagd, toon hij 's morgeus aan de deur kwam. «Dat zal ik u zeggen, juffrouw,* antwoordde hij, «de slinger van de pomp was gebroken, en toen heeft moeder maar wat water uit den ketel genomen.* Twijfel. Eeu boer komt met eene zoo krach tige verheuging vau de jaarmarkt, dat. hij van zijn wagen en aan den rand van den weg in slaap valt. In dien tusscbentijd spant een gedienstige geest het paard af en neemt dat mede. Na een poosjen ontwaakt de boer met eeu zwaar hoofd, en, verbijsterd iu het rond ziende, houdt hij de volgende alleenspraak «Ben ik het, of ben ik het niet? B e n ik het, dan heb ik oen paard verlorenben ik het niet, dan heb ik een wagentje gevonden Vraag en antwoord. Toen onlangs, iu een gezel schap, aan een Engelschman gevraagd werd, waarom

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2