eene DIENSTBODE, lAUiiTum Petroleum handel M. I. Rooijakkers, J. Schumaker, WEI cn BOUWLAND Metselmaterialen, Drijf- of Zwemsteen, Schoorsteenmantels. luis en lievnljeo. VERKOOP PAARDEN. BOUWMATERIALEN enz. A. SCHUMAKER UITVERKOOP Galanter iëiL kramer ij en c. f. cms, ïi Trottoir Steenen, DAKLEIJEN, Prof. Dr. Albert. Stoomververij en Gebr.Palthe. te Almelo. MQiITIB-MAA JE Kapitaal f 200.000 KARREN en E> AANBESTEDEN: verkoopen: te D R U N E N. openbaar verkoopen: 's-Hertogenbosch, ■S, Parketvloeren. Directeur J. J. Herens te 's-Gravenhage. N TUINBÖTJWT ijke Standen. Lvardwijk. Staatsloterij. ecne goed onderhouden PIA H 0. Kindar-Pap-Beschuii, «.'BERICHTEN. verbetering. RECLAMES. Belangrijk AANBËSTEDÏNGr Het maken van eene Houten Schoeiing langs de dijk- zijde van den buitengantel der Genderensehe Sluis te Doeveren, met bijlevering van de noodige Materialen en Arbeidsloonen. T abak,Sigaren,Koffie enThee, toer- en kookerwten, Rijst en Rijstemeel, kruiden ie r s wa r e n, Eau d' An vers. Wijksche Poort te Reusden Yischstraat te 's-Bosch. Grafmon um entenDoop - vontenSchoorsteenmantels De Notaris Van Moock, VERKOOPEUT 13 h. 3! a. 70 c. J, J. BULLER Joli.Zn., Hoogstraat, Gorinchem. Hardsteen en Marmer. E. A. V. OüWERKERK, onder fOÜDRICIlEI cn RIJSWIJK Een Hnis, Erf, Moestuin en Boomgaard te Wijkkadas ter sectie A, nos. 269, 270 en 884, groot samen 30 Aren, 52 Centiaren. Ingezet op 1725. 16 werkpaarden, karren, paardentuig, steenen, 15000 roode &blaanwe pannen, 1000 vlotdeelen, sleepdeelen, krui- deelenrigtersschragen steigerhoutenkruiwagens schuij er wagens, bak-, bazalt- en betontraliewagensge- leschte en gebluschte kalk en andere zaken, gediend hebbende bij den onderbouw van de Spoorbrug aldaar. Photographic Artistique Kinderspeelgoederen Fotografische Kunstinriehting I. S. Maui Hal, FoDteiostraat A 259, 's Hertogeobosch. zssr fijns Lscfswarsn, I ifif ti SI lil J. BOliSlH 's Bosch, C 400. Marmoren Schoorsteenmantels, doopvonten, Ornamenten in gips en cement. Beelden, Vazen, Consoles, enz. VLOERTEGELS. Portland-Cement Reukelooze Privaattoestellen, Platte en gegolfde Dakpannen, Belangrijk bericht. Bshandsling bij briefwisseling. 29. Avenue de Wagram 29. PARIJS. (kan's F,xj,ra Stoot cn Pak Ijc, Chemische Wassclierij, TE KOOP of WATERÏIOOGTEN IN DE UOOFD-RIVIEREN. Keulen, 2 Nov. vin. 7 u. 40,27 M. -f- AP. 4.42 M. boven nul. Val 0,10 M. Nijmegen, 2 Nov. vm. 8 u. 10,44 M. -f AP. of 4,22 boven nul. Val 0,11 M. S Gorinchem, 2 Nov. L. W., - vm. 7 u. ni. 2,65 M. 4- AP. Val 0,05 Mr Gorineliem, 2 Nov. II. W., vm. 11 u. m. 2,79 M. -4- AP. Val 0,03 M. Deventer, 2 Nov. vm. 8 u. 4,88 M. -f- AP. of 4,29 M. boven nul. Val 0,01 M. Mevrouw OPHORSTvan Hemert te G o r i n c h e m verlangt tengevolge van huwelijk der tegenwoordige, tegen 15 De cember a.s. van goede getuigschriften voorzien. HET BESTUUR van het WATERSCHAP „de Polder Geiuleren" zal op Zaterdag den li November 1882, ten overstaan van den Heer Dijkgraap van het Waterschap „den Iloogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c.a." ten huize van II. Mouhik te Ifeusden, des middags ten 12 ure bij enkele inschrijving publiek De ondergeteekende J. SCHOENMAKERS te Liempde, betuigt langs dezen weg zijn dank aan de Militie-Maatschappij //de Een dracht," Directeur voor Noord Brabant de Heer J. B. SCHEUER te 's Bosch, voor de eerlijke nakoming barer verplichtingen. In 1876 een plaatsvervanger voor mijn oudsten zoon geleverd hebbende, moest die den daaropvolgende (welke in 1882 moest loten) vrijmakendeze plaatsvervanger had de volle vijfjaren niet uitgediend, zoodat mijn tweede zoon ook dienstplichtig was. Zonder eenige bemoeiing of kosten van mijnen kant werd wederom een plaatsvervanger gesteld, redenen waarom ik aan ieder, die in de termen mocht vallen, niet genoeg kan toe roepen Wilt ge zeker geassureerd zijn, vervoeg u gerust tot de Maatschappij //de Eendracht." J. SCHOENMAKERS. Slijterij van GEDISTELEERD en LIKEUREN, Alles in het groot en klein verkrijgbaar bij Steen houw er ij bij deSociëteit de Unie. Beveelt zich aan tot het leveren en maken van en verder alles wat tot het vak behoort. te Woudrichem, zal aldaar, iu »'t Zwart Paard,Za- terdag 4 Nov. 1882, nam. 1 ure, zonder beraad, HANDEL IN MARMEREN Arkelpoort, Gorinchem. P. C. A. KUIJPERS, Notaris te Drunen, zal op Dinsdag 7 November 1882, 's voormiddags 9 ure, op „het Stuk" in den Overlaat in het K O O P E N van f 3.en daar beneden contant; daar boven op crediet, mits solide en bekende borgen stellende. a 's-Bosch, Groote Markt B. No. 10. Salon-, Kabinet- en Visitekaart-Portretten, Email- lés-en Stereoscoop-Poi'trettcn.Iiistaiitnné's, Groepen, Photograpbiên voor Bidprentjes, Reproducties naar Schilderijen, Gravures enz. en Vergrootingen in alle genres. aan verminderde prijzen. j1 Vm WItifDT Hinthamerstraat, E. 20, Prijzen beneden Specialiteit in Christoffle Zilverwerken Odeur- eu Toiletbenoodigdheden. H wordt ingestaan. ffl II 1 G R A F M O N U M E N TEN, enz. Eugelscbe, Fransche, Duitsche en Rclgisekc ipilepsie, Krampen, Vallende Ziekten en Zenuwkwalen, worden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingen worden slechts na gun- s tig en uitslag verlangd. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 October 1881. ;ot Iron wen bij de mannen gaf hij ten antwoord»Onidat. [ordig zijn als de leliën dos veils: |>ch zij spinnen niet, en echter gekleed dan Salomo iu al zijne "is het?« vroeg eeuc Keizerin »Zoo laat als het Uwe was het antwoord. NIEUWS. -l,. Hkrv. Kerk. JBeroepen.- J. A. Ploos van Amstel te terdam, B. van Schelven te E. Gewin to Renknm; naar :t, te St. Aunaland (eil. Tholeu). JBedankt A. G. van Iloogenhnyze te F. Lion Cachet te Valken- -•inchem, A. Renier te Berg en Kerkwijk, G. Vlug te Nijkerk 'oum, K. Haviuga, cand.; Rot- r von Baumgarten cand.Hoer- De Heern gein. Vleuten; Drie- x te Zegveld. I (ingenomen meijn te Ridderkerk. 31 Oct. De hooge rivierstand, angehouden, veroorzaakte veel De laag gelegen polders staan lge van kwel- cn regenwater, is zoo nat en drassig, dat er en kan uitgezaaid worden. In Uiterwaardsch wordt geladen le prijs van het binnenveldsch 500 kilo is. HEÜSjDEN. UlLO</t.—2 Nov. J. M. Spierenburgh, jm. 34 uwen, jd. 33 j. Weijgers, wedr. 73 j. en J. '6 j. ontje Gerdina, d. van G. Bax -ven Cornells Antonius, z. van Dankers. RPT en BEItN. 1 Oct.—1 Nov. :d, z. van J. van Gammeren f ius Johannes, z. van P. Kuij- ii HEDEL. 1-31 Oct. Plugers, wedr. en S. v. d. beth, d. van D. van Malsen ubertus Eliza, z. van M. van lijn Mariuus, z. van H. Quik ius Antonius, z. van J. van Johanna Maria, d. van A. I :her; Engeltje, d. van E. van Eliza, z. van J. van 't Zand Kd. van C. van den Bogert en i H. van do Garde, jd. 76 j. I 'au D. van Dalen en E. Ver- I Dalen, z. van II. van Dalen Bernouw, d. van N. Bernouw 1 Oct.1 Nov. aarina, d. v. J. van Delft en J. s, z. van C. Vissors en J. van 1 van P. v. d. Heuvel en A. M. z. van J. Schilders en Th. van H. van de Grindt en W. van Gelder, wed. van J. van al, jm. 16 j.J. V. Cromvoirt, lats, echtgen. v. M. van Vugt, jd., 2 m. ®THEN c. a. -1 Oct.1 Nov. don Dekker, jm. 24 j. met L. 'I lis Cornells, z. v. M. Broekhuizen. DRONGELEN. 1 Oct.1 Nov. id: P. Duijzor, 48 j. wedr. van Versteeg, 33 j. jd. Marinus, z. v. B. Naijen en A. irtina, d. v. A. Timmermans en k; Matheus Ilendrikus, z. v. P. Vuren. ra 100 en daar boven. - Trekking van 31 Oct. no. 13276; 400: nos. 3225, 17159 en 18838; 200: nos. 17219 eu 17340; 100: nos. 8721, 8932, 8951,11501,12642, 1,18714,19451, 20182 eu 20564. -- Trekking van 1 Nov. nos. 957, 4803, 7087. 14144, 3698; 400: uos. 3369, 4362 ios. 5066, 7165, 9512, 14641 en 3127, 3500, 4229, 5534, 7035, 2, 14145, 14368, 14483, 17871, Trekking van 2 Nov. no. 3933; 10,000: no. os. 5127, 6745, 10841, 15481; I 200: nos. 142, 1642, 4567, 727, 4764, 6144, 9121, 9661, IJO, 18704, 19602. Boonen. Duiven- ƒ8.00, ƒ9.00. Wikken .-. Witte- Kwlzoad. Erwten. Groene- en Kroon- 10.00, 14.00. Cap. en Gr. f Gele f 8.00.' 8.50. Boter. Per K.G. ƒ1.40. ƒ1.70. Eieren. 26 stuks ƒ1.60, ƒ1.80. Op de varkonsmarkt was heden een vrij goede aanvoer. Er waren vele kooplieden. De prijzen waren iets lager. Prijzen: Varkens van ƒ11.50 tot 38; biggen van 2,50 tot ƒ10,00. voor 50. Te bevragen bij den Uitgever van dit blad on der motto Piano. uit tie Stoom-Broodfabriek van M. C. POLDER MANS te Gor incite m. f lirwe werd 10 a 20 cents lager I Rogge tot nagenoeg vorige eranderd. Haver door ruimeren ,ger. Boonen als voren. Erwten achten vorige prijzen op. In de ging bijna niets om. 19.50 1.125 Nieuwe 7.50 [-•- '6.75, 7.50. in Zomer, ƒ5.00, ƒ6.00. 4.50. Lobith, 2 Nov. vin. 8 u. 13.13 M. Al'. 0,78 M. beneden nul. Val 0,12 M. Arnhem, 2 Now vin. 8 u. 10,46 M. -f- AP. of 3,55 M. boven nul. Val 0,08 M. Maastricht, (brug), 2 Nov. vm. 8 u. 43,95 M. -f- AP. of 1,75 M. boven nul. Val 0,05 M. In het hoofdartikel van Woensdagjl. staat inde 2e kolom 9e regel v. b. het woord ridderdit moet zijn redder. In dezelfde kolom 13e regel v. o. staat cuniator, dit moet zijn: cunctator. is de geluksaankondiging van SAMUEL HECK- SCHER Sonr. te Hamburg, welke zich iuhetnom- mer onzer courant van heden bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uit betaling der hier en in de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede naam verworven, dat wij al onze lezers aanbevelen op de advertentie acht te slaan. Aan allen die aan vallende ziekte, kramppijnen en zenuw achtigheid lijden bevelen wij inzonderheid aan de zoo algemeen bekende en als wonderbaar gehouden methode van Prof. Dr. Albert, Parijs, 29 Avenue de Wagram. Laat daarom alle zieken zicli niet vertrouwen tot hem wenden en velen onder hen zul len de gezondheid terugvinden waaraan zij reeds begonnen te wanhopen die ooit te zullen terug erlangen. De behandeling geschiedt bij briefwisseling na eerst eene uitvoerige beschrij ving van de ziekte te hebben ontvangen. Prof. dr. Albert neemt geen betaling aan, voordat het bewijs van goeden uitslag is geleverd. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Vrijdag den 10 November 1882, des morgens ten 11 ure, terwijl informatiën te bekomen zijn bij den bouwkundige J. VAN TUIJL Gz. te Neusden. De Voorzitter, G. BRANDERHORST Johz. De Secretaris, M. A. BOLL. T Liempde, 4 October. Dit meer en meer algemeen Kindervoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijuer geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. Amsterdam, J. Loopik, Priusegracht, I hoek Spiegelstraat. Werkendam, J. Dekker Az. JU Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. Leerdam, J Rouwert, Eenig Agent voor Gorincftem en Omstreken van de Stoompannenfa- briek van Echt. tegen coneurreerende prijzen. HANDEL IN M in perceelen ingezet en verhoogd tot 18,200. P. Q. A. KCIJFERS,-Nota ris te Drunenzal op Woens dag 8 November 1882, vm. 11 «re, in het Rechthuis te W ij k, fiuaal Inlichtingen geeft Notaris KUIJPERS. VAN v.' jru; rta./ van VERVAARDIGING VAN: ONVERANDERLIJKE LICHTER UK. van en 's-BOSCIL te beveelt zich aan tot het maken van: Ycrgrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveran derlijke Fotografie), Crayonteeke- ning, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde for maten van af 10 met lijst. Aan het Atelier bestaat dagelijks gelegenheid tót poseeren, terwijl de opname voortaan met het instantaiiée procédé geschied), zoodat met de weersgesteldheid geen rekening behoeft te worden gehouden. NB. In 1881 tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fo- tografiën. Desverkiezendo kan men hij de bewerking der vergrooting tegenwoordig zijn. 5. GOEDKOOP MAGAZIJN van fijne Galanteriën enllyouteriën Hofleverancier van Z.M. den Koning. BRONZEN, NICKELCUIVRE POLI, VERZILVERD- en VERGULD METALEN ARTI- KELEN DE LUXE. Japansch Verlakt en Porceleinen Goederen. 05 5T van FABRIEK en MAGAZIJN van NAMENSCIIE, BREMER en MARMEREN in diverse qualiteit en prijzen. Engelse he gebakken POTBUIZEN, Fransche en Belgische uit de Stoom-PauuGnfabriek van Echt. uit de Bierbrouwerij »Het Hert« te Vlijmen. (N.-B.J Scheikundig onderzocht en goedgekeurd door Dr. E. A. VAN DEN BURG, Hoogleoraar te Leiden. Do resultateu der analyse zijn op franco aanvra gen te bekomen. Het, verslag van genoomden Hoog- loeraar eindigt aldusIn weerwil van een naauw gezet onderzoek waren geen vreemde bitterstoffen of schadelijke bijmengselen op te sporen. van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giessen. Deze Maatschappij de eenige van dien aard, welker Statuten bij Koninklijk besluit, zijn goedgekeurd levert eiken waarborg aan hen, die zich doen vervangen bij de Nationale Militie. Betalingen geschieden geheel naar verkiezing, ook ca vijfjaren. Prospectussen gratis eu franco. Voor deelneming vervocge men zich bij den Heer J. B. SCUEFER, Kruisstraat 241, -Ilo.-.ck.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3