f Zeer elegante JONGE DAMES-JAOUETTES VlilJE JAARMAEKT Paarden, Runderen, Varkens, Pensmarkt B 33 en 34 "s Hertogenbosch. A. G. YAM DER MEULEN ZONEN. iiEiyiisiaiwPöfBcwiiifi Horlogerie. verhuring van Paarden en Rijtuigen, MAGAZIJN VAN HUIS VAN VERTROUWEN. L. L van GelTeii van der Weegen, Gète-d Yrijdag 10 IIoyemLer 1082. Magazijnen ter Meubileering. G. J. SCHEEFHALS, lie Nationale Vee - Assurantie Bank Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers TEIT in alle stijlen s-BOSCHKerkstraat65 en 66. Dr. BELLAS op de VISCHMARKT te HEUSDEN. VAN waaronder de fraaiste Parijzer Modellen, in Travers Ottoman, Soleil d'Orient, Lontre en Pluche. :eer nieuw is Tevens ONTVANGEN een fraaie collectie Gemaakte CostumesCostumes in Doozen, Stoffeneffen zoowel als écos komende Garnituurs in Zijden en Patent Fluweel, Gebloemd Fluweel en Pluche. Br- i Magazijnen van Bedden, Tapijten, Meubelen, en bij behoor ende artikelen. Behangerij, Stoffeerderij, Beddenfabriek. Volledige Meubileering van Gebouwen. Donderdag den 9 November 1882. Stand- of Marktgeld wordt niet geheven. b' Ueheiiiihoudiii^'ioc Th. LU IJ BEN. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. i a,> zal gehouden worden op Gf f l St U Cf CV s ijs teem NaaimachinenMILDERS en Comp. te Rotterdam, sluit Verzekeringen tegen sterfte van RUNDVEE. 21 Novenot met Fouragères en modele Hussard en modele Amazonewelkt* Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. eheime ziekten wor door mijne méthek1 hte wetenschappen^. genees geheel de jeugdige zonden puttingen. n v' Verzoeke eene duida 1 ziekten te zenden aan me De ondergeteekende beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en billijke bediening. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. Hooidwinst ev. [400,000 Mark. Uitnoodiging J f de Winstkans>°ge in ■>- Hamburg gega i&WP Verloting', wadaaU •omsc i van vei eftij Plannen en uitvoerige teekeiiingen op aanvrage verkrijgbaar. Meubelen in alle houtsoorten, lapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. VEEL VERBETERDE 4 Het „GENERAAL CORRE&PONDEN Spui- y straat No. 232, te Amsterdam, plaatst allerlei DIENSTPERSONEEL j (mits voorzien van goede getuigschriften), tevens beveelt zij zich steeds aan x tot het bezorgen derzelve. Postzegel voor antwoord. N.B. Spoedige plaatsing, geene vooruitbetaling der kosten. T London 1851. s London 1862. Miinchen 1854. Kuiserslautern 1872. Kaiscrslautern I860. Weeuen 1873. Mctz 1861. Arnhem 1871). Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. -mw- a At~n t mei Ti Ti tci o i j Terwijl dns nog geen sprake was van sterfte, is du schade van 66 onmiddellijk vergoed, waar- ALA L H I TS HELS, scnapenmarkt s- JjOSCll} voor ondergeteekende openlijk hulde brengt aan gemelde Directie. Fabrikant iu Hemden, Boorden, Manchetten enz. Langercdc, 30 September 1882. (geteekend) H. ROZENDAAL Hzn. het halve origineel lof liet kwart origineel lo£ De uitbetaling en verze Gelden volgt direct aan prompt en onder de strci Iedere bestelling op een postwissel Men wende zich. liugcn voor do aar Stoomboot Staj Stoomboot JI J« s 0 u jd- d: J. '•VEI VI Dfj Joh; d kil 7 >ed i>t. dat tall - leb j n $1 j reft .en t# renten VAN TE HEUSDEN, (Noordbra ba n t.) Prijsopgaven, Tee ken in gen en Stalen op aanvrage. Het Gemeentebestuur van Heusden brengt ter openbare keunis, dat de tweede najaarsmarkt dit jaar invalt op Heusden, 9 October '82. Het Gemeentebestuur voornoemd. HONCOOP, Burgemeester. SPRENGERS, Secretaris. 00 llU 11 eur> ij Lid van verschillende wet I Als: Amcrlknansckc VVuIthum (Muss) en Zwitsersckc Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aueres, Cilinders, Suvonnetten enz. Alles in grooto sorteeriug van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k o doch vaste prijzen voorhanden. En ce Hl m; V -o lj war, l<ro zeke-r gewonnen De winsten dozer v< I welke volgens plan si- vat, zijn: •dam, el le,' De JAARMARKT te Waalwijk Volledige Amenblemenien, TT 4- T TT T JJ «««J De grootste lloofdwin Premie van 250,000 M 1 winst a 150,000 M t te 1 winst a 100,000 M et s< 1 winst a 60,000 M. 1 wins| a 50,000 M. 2 winsten a 40,000 M. 3 winsten a 30,000 M. 4 winsten a 25,000 M 2 winsten a 20,000 M. var 2 winsteu a 15,000 M. onv 'OOI n n ONDER DIRECTIE VAN Bekroond op de Tentoonstellingen: Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amcrikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadaf'snijder, Zel/jgarenwinder enz. De levering dezer Macbinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. In plaatseu waar deze Assurantie nog niet is vertegenwoordigd, worden AGENTEN gevraagd. Veroischt.cn ziju Grondige kennis van Vee en goede referentiën. Ik ondergeteekende, C. EBBEN, Secretaris van do Gemeenten Son en Breugelbetuig bij deze mijnen dank aan do Directie der Nationale Vee-Assurantie Bank, voor de onmiddellijke vergoeding, welke heeft plaats gehad voor geleden schaden, tengevolge van bij mij gestorven Rundvee. Son, 27 September 1882. (geteekend) C. EBBEN, Secretaris. De ondergeteekende, H. ROZENDAAL Hzn., bouwman te Langend: b/d Lek, gevoelt zich gedron gen publiciteit te geven aan het feit, dat de Heeren MILDERS en Comp., Directeuren der Nationale Vee-Assurantie Bank te Botterdam, hem hebben gemachtigd om in overleg met hunnen Agent, deu Heer C. VERHOEF, te Langende, en op attest van deu heer I). GOEDHART, Veearts aldaar, te v i Q. -.-r mogen overgaan tot deu verkoop van een aan kliertering lijdende Vaars, welke was verzekerd voor Vele gebruikers van de echte bmger Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde f Rr\ i u v, ft n Machines beter voldoen i JU en opgebracht heen j l. 1 winst a 12,000 M. 24 winsten a 10,000 M. 3 winsten a 8,000 M. 3 winsten a 6,000 M. (J en komen deze binnei afdeeliugon tot zekere ';oöIE I sc De eerste winsttrek. gesteld en kost hiervoo. e het geheel origineel lot welke door den Staat gega loten (geen verboden pror inzending vau het bedrag omstreken verzonden wo Ieder deelnemer ontvai zijn origineel lot ook he voorziene origineel plan gi had hebbende trekking vrage de officiëcle trekki t met vertrouwen tot Samuel HecA* Bankiers- en WisselkauL Wiuterdienst Van Kaatsheuvel's mor< I, Heusden Gorinchem Van Rotterdam Alleen n: Overi; i Dienst van af 1 J Van HEUSDEN 's n 's-BOSCH 'sr. Op algemeen erkende en r. C rincksmsche jaarmarkten, geen ge

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4