BUITENLAND. BINNENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. O O in Men schrijft uit ;s Hage Najiinrs-Zitting der Prov. Staten van Noord-Brabant, vinciaal reglea n! o] paden. KEK A Een Parijzonaar had te Gennevilliers een hou ten zomerhuisje laten bouwen, waarin hij met zijn gezin den geheeien zomer had doorgebracht. In het begin van October te Parijs teruggekomen, ■wilde hij op Allerheiligen van het schoone weder gebruik maken en toog met de zijnen naar Genne villiers.- lu de straat, waar zij zoovele maanden gewoond hadden, vond hij echter zijn aardig bui tenhuisje niet meer. De buren wisten niets anders te zeggen, dan dat 8 dagen vroeger eeuige werk lieden het gebouwtje uit elkander genomen en, op last van deu eigenaar, zooais zij zeiden, medege voerd hadden. Een jong paartje te Parijs vierde onlangs brui loft, met een groot diner aan vrienden en verwan ten, in een der eerste reslaurauts. Men at en dronk in de vroolijkste stemming, totdat plotseling de feestvreugde verstoord werd door den bruidegom, die tot aller verbazing en schrik den restaurateur verklaarde, dat hij niet in staat was hem te be talen Woedend en zonder naar rode te willen hooren, haalde de restaurateur de politie en liet het ge- hcele gezelschap in hechtenis nemen, dat nu, tot groot vermaak vau de straatjeugd, in optocht naar het politiebureau word gebraeht. Daar had men medelijden met de jonggetrouwden, wier huwelijks leven met zulk een gebeurtenis begon, en zij wer den na de noodige formaliteiten in vrijheid gesteld, maar niet dan nadat zij alles, wat zij eeuigszins konden missen, in puud hadden achtergelaten. Het Syndicaat der makelaars te Parijs ontving een brief', waarin met hot in de lucht springen van dc Beurs werd gedreigd. Het volgende romantische verhaal doet in de dag bladen de ronde. Zekere Desbrosses te Parijs verliet vóór vijf jaar zijne vrouwen vjfjarigdochtertje, om met eene koffiehuiszangeres te gaan leven. Vóór eenigeu tijd kwam hem ter ooreu, dat zijn dochtertje overleden was en zjne vrouw iu do diepste ellende verkeerde. Te midden zjner gewetenswroegingen werd hij op z jne beurt door zijne hjzit voor een oud rijk man verlaten. Vruchteloos trachtte hj te ont dekken, waar zijne vrouw woonde, kocht in wanhoop een revolver 011 begaf zich op Allerzielendag naar de begraafplaats vau St. Ouen, om zich op bet graf vau zijn kiud van het leven te berooven. Men raadt de ontknooping. Ook de moeder bezocht op dien dag het kleine graf om er bloemen neder te leggen, do echfgeuooteu herkenden elkander en gingen ver zoend naar buis. Het Hof van Assises in het dep. der Seine heeft zekeren Williamson, sedert tien jaren by den tand meester Evans te Parjs in dienst, tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, wegens goldverduiste- ringen tot een gozamenl jk bedrag van 300,000 fres. Deze man, dio liet volle vertrouwen van zijnen beer genoot en door zijn innemend uiterljk en manieren de harten van alle patiënten stal, zoodat eens do Prins van Wales een fraaion doekspeld uit zijuo das trok eu hem ten geschenke gaf, leefde, daartoe vooral door zijne vrouw modegesleept, sedert go- ruimen tijd in weelde en overdaad, Aan tafel werd bij hem enkel champagne gedronken, voor rijtuig- huur werd 3000, voor vleesch "2400, voor gebak 600, voor juweclen 2000, voor schoenen 300 fres. jaarlijks uitgegeven. Binnen weinige weken hoopt men in Ituslaud met groote plechtigheid de 300-jarige vereouiging van Siberië met genoemden staat te herdenken. Op welk tijdstip dit feit heeft plaats gehad, is niet met zeker heid bekend. Men weet dienaangaande in hoofd zaak het volgende. In de 16de eeuw bezaten eenige groothandelaren, behoorende tot de familio StroganofF, uitgestrekte O 'o landgoederen aan beide zijden van het Oeral-gebergte. Zij verbonden zich met Jermak, het hoofd vaneen zeer machtigen stam der Kozakken, trokken met hunne vazallen, waarbij zich hadden gevoegd de scharen van hut genoemde kozakkenhoofd, tegen Indiger, den vorst van Siberië op en brachten hem ten onder. Dit had plaats ten jare 1582. Nu dwongen zj hem gevolg te geven aan de beloften in vroeger I jaren afgelegd, maar nooit vervuld, om czaar Johan i IV als zijn opperleenheer te huldigen. Nu schoot hem geeu uitweg over en sedert dien tijd is Siberië aan de Russische kroon gehecht. Dewijl hot juiste tijdstip waarop het feit heeft plaats gehad, in vergetelheid is geraakt, heeft men het plan opgevat om de herinneringsfeesten naar aanleiding dier gebeurtenis te vieren op 6 Decem ber, hot naamfeest van den Czarewitz, den vennoe- deljlcen troonsopvolger. Dicht bij do station van Wandsworth Common iu Engeland heeft 11. Maandagavond een spoorwegon geluk plaats gehad, waarbij dertig personen gekwetst zijn, van welke elf zware kwetsuren bekwamen. De trein is togen eene stilstaande locomotief aangereden. Het was donker en het regende hard, waardoor eeu tooneel van groote verwarring volgde. Omtrent bet proces PeltzerBern ays wordt aan Engelsche bladen gemeld, dat niet minder dan 373 getuigen in de instructie zijn gehoord, daaronder 8 uit New-York, 19 uit Parijs, 15 uit Hamburg, 11 uit Bremen, 4 uit Londen, 9 uit Aken en de andere uit Brussel en Antwerpen, behalve 19, die ook uit steden buiten België gelegen, moesten over komen. Maar behalve deze getuigen zijn nog een aantal personen ondervraagd, b. v. 410 Parijsehe barbiers en al de wapenfabrikanten te Brussel, Ant werpen en Luik. Mevr. Bernays is 11 malen onder vraagd. Advocaten zijn de heeren Jules Lejeune, Eu- gène Robert, Edmoud Picard en Louis vau Calstcr. Noch bet O. M., noch de verdediging zullen doekjes winden omtrent het gedrag van mevr. Beruays, zoo dat deze rechtzaak tegelijkertijd tot do meest befaamde »caus<. célèbre.s« zal gaan behooren èn om het crimineele feit van den geheimzinnigen moord èn om hetgeen daaraan voorafging. tingen, haasten wij ons van deze verbetering direct kennis te geven. tVrijdag den 17 dezer hopen de echtelieden v. V. alhier hunne gouden bruiloft te vieren. De man is 76, de vrouw bijna 73 jaar. De brave oudjes zijn onbemiddeld en voorzien nog zoo goed mogelijk door arbeid in hun ouderhoud. Wij zouden dien dag zoo gaarne tot een feest dag voor hen maken. Daartoe roepen we de hulp in onzer milddadige lezers en lezeressen. De Lit- gever L. J. Veerman wil zich gaarne met de ont vangst der giften belasten en zal daarvan dank baar mededecling doen in dit blad. Voor dat doel is bereids ontvangen van A. P. V. 1, uit den spaarpot van kleine A. 0.25. tOp de heden gehouden tweede najaars- markt was de toevoer van paarden niet groot, hetgeen medewerkte dat de handel ook zeer ge ring was. Op de beestenmarkt was het jong vee zeer gewild en werden goede prijzen besteed. Vooral het vet vee was zeer gezocht, hoewel de aanvoer ook hier veel beter had kunnen zijn. t BAARDWIJK, 9 Nov. In de laatst gehouden vergadering der schoenmakers-vereeniging heeft de voorzitter zijn ontslag genomen. fDRUNEN, 9 Nov. Men is druk bezig de kade in den Overlaat weg te ruimen, die bij den laatsten hoogen waterstand is moeten gelegd worden. t WERKENDAM. Deze week zijn de vergade ringen der Maatsch. tot N. v. t Algem. weer begonnen. De opkomst was groot, ook de ver wachting, daar de heer Keller van Hoorn uit Dordrecht de leesbeurt zoude vervullen. De ver wachting werd niet beschaamd, daar al het geleverde schoon en goed was. Tot hoofdonderwijzeres aan de meisjesschool te Werkendam is benoemd rnej. L. P. Eekhout, te Utrecht. t WOUDRICHEM. De visscherij is, inzonder heid dezen zoiner, steeds zeer belemmerd geworden door den hoogen waterstand kon de elftvaugst als ruiin voldoende beschouwd worden, dit was alles behalve het geval met de zalmvangst. De vangst der houting was reeds vroeg begonnen en de op brengst was zeer goed, thans heeft dit middel van bestaan weder lang het toppunt bereikt van vvege het water en is de uitslag schaarseh. Met den winter ophanden is dit voor den visscherman geen verblijdend vooruitzicht. Ook den landbouwer loopt het thans weder niet mede. Uit de laaggelegen landen der omliggende gemeenten, waar bij gunstig weder het vee nog eenige weken voldoend grazen kon, begint men het reeds te stallen. Het komt evenwel goed te stade, dat er overvloed van goed hooi gewonnen is. Voor het kalf- en melkvee worden hooge prijzen besteed. Ook de prijs der boter is steeds stijgende. 7 November. De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid heeft benoemd tot assistent ten post- en telegraafkantore te Leerdam, den lieer B. J. Heessen, geagreëerd klerk te Wou- drichem. behoudens liet declareeren voor gedane uitschot ten en voor reis- en verblijfkosten volgens het Kon. besluit van 8 Nov. 1876 no. 72. In de drie laatste maanden zijn door Andries Nieuwkoop, koopman te Aalburg, niet minder dan 84 wagens peren en appeleti naar de Hol- landsche markten verzonden, meest aangevoerd uit België. Wel een bewijs dat daar de oogst weest dan in menige streek beter is ge- van ons land. t DALEM. De handel in hooi is zoo traag mo gelijk. Sedert geruimen tijd is er letterlijk geen vraag naar hooi, zoodat de landbouwers er leelijk mee blijven zitten. De omzet in aardappelen is zooveel te grooter. Die maar „blauwkes77, zooge naamde Turken te veel heeft, kan er thans goede zaken mee doen. Aan eenige postboden ten plattelande, die den last der postpakketten niet langer op dc tot dus ver gevolgde wijze kunnen dragen, zullen door de postadministratie, bij wijze van proef, groote manden worden verstrekt, die zij als mars op den rug kunnen dragen. De Prov. Staten sloten 3000 toe nale 1884. andbouwteiitoonstelling van Gelderland hebben be te staan voor de internatio- te Amsterdam in Hoe gemakkelijk een deel van het publiek zich bij den neus laat nemen, blijkt uit het feit, dat op de kermis te Oud-Beierland te zien is een Zoeloe, die volgens het voorgeven van den on dernemer dezer vertooning, dezelfde is, die Prins Louis Napoleon vermoord heeft, en dat dit door niet weinigen geloofd wordt, zoodat het tentje een druk bezoek heeft. De Prov. Staten van Noord-IIolland hebben gekozen tot lid van de Eersle Kamer Mr. M. J. Pijnappel me' 36 stemmen, bij herstemming tegen over Mr. Visser van Hazerswoude, die 25 verkreeg. Te Borkel (N.-Brabant) verliet de vrouw van P. J. v. d. 1). voor een oogeublik hare Een 63-jarige werkman, die sedert lang werk zaam is bij de firma Eindhoven Zoon te Zwolle, had Zaterdag het ongeluk bij het overbrengen naar Kampen van een molenas te struikelen en on der een der wielen van den mallejan tc vallen, waarop het blok hout vervoerd werd. De man is zoodanig verwond, dat hij dientengevolge is over leden. Een metselaar te Amsterdam is bij het afdalen van een ladder ter hoogte van de derde verdieping op den grond gevallen. Hij werd in hedenkelijken toestand naar het gasthuis gebracht. Een oude vrouw te Knijpe, die een brief naar de post had gebracht, geraakte bij het naar huis gaan te water; zij werd nog levend er uitgehaald, maar bezweek des nachts aan de gevolgen van het koude bad. Bij Apeldoorn is een 21-jarige fabriek arbeider in het kanaal geraakt en verdronken. In de arrestantenkamer te Bergenopzoom heeft zich een gevangene opgehangen. De personentrein, die Maandag te 5 u. 9 m. uit Mcppel vertrok, moet bij liet station Staphorst, waarschijnlijk door den verkeerden stand van den wissel, op een goe derentrein zijn gestooten, waarvan de eerste waggon verbrijzeld werd. Persoonlijke ongelukken hadden geen plaats. Er ontstond ecliter een oponthoud van anderhalf uur, tengevolge waarvan de trein, die te 7 u. 2 m. reeds uit Deventer vertrekken moest, de aansluiting met andere treinen miste. Een slagersknecht te Leiden, die een stuk vleesch wilde ophangen en daarvoor op een stoel was gaan staan, is achterover gevallen en niet zijn hoofd in een ijzeren haak terecht gekomen. Hij verkeert in levensgevaar. Kapitein Visser, van hetteNieu- wediep zeilklaar liggend barkschip Waterloo,is in het ruim gevallen en, aan hoofd en borst ver wond, per rijtuig naar zijn woning vervoerd. Te Rotterdam is aan het Couwenburgseiland liet lijk opgehaald van den vischhandelaar R. S., die sedert enkele dagen vei mist werd. De overledene moet den avond, dat men hein voor het laatst heeft gezien, in hevigen twist zijn geweest met iemand, die, naar tnen zegt, zich reeds in handen der politie bevindt. Zekere Grolleman uit Ambt- Doetinchem, verdacht van in een strafzaak een valschen eed afgelegd te hebben, is te Doetinchem aangehouden. Sedert maanden was hij voortvluch tig. Woensdag is een bagagewagen in een sneltrein van Utrecht naar Nijmegen bij Gelder- malson in brand geraakt. De trein ondervond een half uur vertraging. Te Schagen is een steiger met 4 werklieden er op, ingestort; een hunner brak een been, de overigen werden weinig ge deerd. Onder Strijp zijn twee woningen afge brand. Drie varkens en twee koeien zijn er bij om gekomen. De politie te Amsterdam heeft de hand gelegd op zekeren De B., koopman in vodden, die meermalen onder verdenking stond gestolen koffie en suiker te hebben opgekocht. Nu moet hij weer suiker vau een paar pakhuisdieven hebben gekocht. Op het Haringvliet te Rotterdam heeft een sjouwer een vat tabak op het lichaam ge kregen. Ernstig gekwetst werd hij naar het zieken huis gebracht. Dinsdagavond is nabij het station 's-Hertogen- bosch, even voor de Diezebrug, een goederentrein van den Zuid-Oosterspoor gederailleerd. Veertien waggons werden uit de rails geworpen. Zij zijn allen zeer beschadigd en niet minder de weg. Persoonlijke ongelukken vonden geen plaats. De rekening der Maatschappij tot ontginning en vervening der Peel, genaamd Helenaveen, levert over 1881 een nadeelig saldo van 43,090 op. Verschillende omstandigheden schijnen de oorzaak te zijn van dezen achteruitgang. Naar liet N. woning en liet de zorg voor haren zuigeling aan haren 8-jarigen zoon ovei. Zoodra de moeder vertrokken was, zag de jongen een geladen pistool dat in den schoorsteen hing, en begon nn, evenals hij zijn vader wel had zien doen, met dit wapen te exer- ceeren, waarbij het schot ongelukkig afging en de kogel in liet voorhoofd van de kleine, die in de wieg lag, terecht kwam. Alhoewel het kind nog leeft, verkeert het toch in zorgwekkenden toestand. HEUS DEN, 10 November. "V Viel betrekking tot het bericht voorkomende in N. 116 van dit blad, betreffende het opsporen van den dief der visschersboot niet want, wordt tins van welwillende zijde uit Werkendam ter kennis gebracht, dat de aanhouding heeft plaats gehad door den Brignde-kommandant J. Spuiraan, met behulp van den Rijksveldwachter P. in 't Veld te Werkendam en deze niet. op aanwijzing van de politie te Zalt-Bommel heeft plaats gevonden. Onder dankzegging voor de toegezonden inlich- ivo o o De rechtbank te Breda past. sinds eenigen tijd een krassen maatregel toe. Het schijnt dat liet haar bij liet nogal groot aantal gefailleerden in den tegenwoordigen tijd te doen is, den schrik onder dat soort van lieden te brengen. Geregeld u o worden ze allen gegijzeld, en eerst na afloop van liet faillissement en wanneer men hun niets ten laste kan leggen, in vrijheid gesteld. Thans be vinden er zich drie gefailleerden in arrest, waar onder één reeds ongeveer drie maanden. De Minister van 11 aterstaat heeft tien Comm. des Konings in Noord-Brabant aangeschreven om aan de landmeters voor het verrichten van werk zaamheden, vreemd aan hun werkkring, als ver goeding niet meer toe te kennen dan 5 daags, v. d. 1). verneemt, is de toestand van jnr. mr. Den Tex, sinds langen tijdlijdende, thans zeer zorgelijk. 11 ij werd dezer dagen, daar de loop der ziekte dit naar het oordeel der ge- neesheeren scheen te vorderen, van zijn buiten goed in Duitschland, waar hij zich bevond, naar Wiesbaden vervoerd. Hoewel hij zelf een zestal dagen geleden, in een schrijven aan den burgemeester van Amster dam, mr. van Tienhoven, meldde, dat de onge steldheid in de ingewanden was geweken, en hij zijn toestand daarbij minder gevaarlijk deed voor komen, moet die toch zeer bedenkelijk zijn, zoo zelfs dat elk oogenblik het ergste gevreesd wordt. In Friesland is eene kleine gedreven zilveren beker, met het jaartal 1450, voor ƒ8000 ver kocht. Korten tijd daarna deed de kooper hein voor 12,000 over aan een Duitsch antiquaar. In de laatste weken zijn te Lunteren een aan tal varkens gestorven aan „liet vuur7'. De ge storven dieren worden tegen vrij hooge prijzen opgekocht door een koopman uit Barneveld eu zeer waarschijnlijk voor consumptie naar Holland en elders verzonden. Aan den onderwijzer B. Kranen te Heere waarden, is voor het geven van herlialingsoitder- wijs gedurende een jaar, door het gemeentebestuur een gratificatie toegekend van tien gulden. Aanrandingen op den openbaren weg behooren gelukkig boe langer hoe meer tot de zeldzaam heden, zoodat liet dan ook te Groningen ver klaarbare bevreemding wekte, toen men daar Woensdag hoorde dat dien nacht de postbode Balster, die van daar naar Winsum loopt, op den weg is aangevallen. Naar zijne verklaring hebben drie mannen hem na eene hevige worste ling, zijn horloge en ƒ385 ontrukt Zijn gelaat droeg sporen van verwondingen. Natuurlijk wordt Jannetje Struick, de millioenenjuffrouw, zou volgens het alhier hij sommigen rondgaand praatje, bf reeds op vrije voeten zijn gesteld, of eerstdaags, wegens gebrek aan wettig bewijs, van alle rechts vervolging worden ontslagen. Ik kan n inededee- len, dat dit praatje op een dwaling berust. Inte gendeel met zekerheid verneem ik, dat er twee belangrijke en volkomen bewezen punten zijn, waarop zij binnen een niet al te lang tijdsverloop voor de Rotterdamsche rechtbank terechtstaan en vermoedelijk wegens oplichterij veroordeeld wor den zal. U. L. Twee zeer onverwachte bruiloftsgasten versche nen op het gouden bruiloftsfeest, dat de huisschil der W. te Haalderen (gein. Bemmel) dezer dagen vierde. Een der gehuwde dochters schonk namelijk, te midden van het feest, in het ouderlijke huis, aan twee zoons het leven. Naar men verneemt, zou de uit Amsterdam voortvluchtige notaris De Haan een telegram ge zonden hebben aan notaris Van Dijk, aldaar, waarbij hij dezen feliciteert met de overname der minuten en tevens den vvensch uitdrukt, dat no taris Van Dijk gelukkiger in de praktijk moge zijn, dan hij dit tot hiertoe was. Dit telegram zou afgezonden zijn uit New-York. Te Assen is, met het oog op den naderenden winter, eene loterij gehouden, waarvan de opbrengst moet strekken tot het onder dak brengen van de apen c. s. in den Dierentuin. Dat onze waterbouwkundigen ook in den vreemde nog altijd hoog staan aangeschreven, blijkt hieruit, dat de „bekende77 ingenieur Dirks, uit Holland, zoo luidt het in een telegram uit Skjern (Dene marken), aldaar is aangekomen, om nader het ontwerp te onderzoeken tot den aanleg van een kanaal tusschen Ringkjöbing Fjord en de Noordzee, alsmede de regulering van den stroomJoop in ge noemde Fjord en het Skjerknaadal. Op Terschelling is aangedreven een naambord en eene putseurek, beide met „Lena77 er op ge schilderd. Naar men verneemt heeft Z. M. het bescherm heerschap aanvaard over de Nederlandsche Hard draverij- en Renvereeniging. Te Meerssen is een daglooner van 73 jaren, die zich 's avonds wilde ter ruste begeven, van een trap gevallan en op de plaats dood gebleven. Te Breda is iemand dood op zijn bed gevonden. Wegens eenige vermoedens heeft de justitie een onderzoek naar dit sterfgeval ingesteld. alles aangewend om meer van die zaak te weten. Vergadering van 7 Nov. 1882, 's nam. 2]/2 uur. Voorzitter: de Commissaris des Kouiags, Jbr. Mr. P. J. Bosch van Drakestein. Griffier Mr. P. F. van Cooth. Tegenwoordig: 57 leden. Do Voorzitter heet de talrijk opgekomen leden welkom, wijst met een kort woord op de vele belangrijke onderwerpen, die hun in deze zitting ter overweging en beslissing zullen worden aan geboden, betreurt bet, uog niet te kuuuen meedeelen, dat bet wetsontwerp tot heropening der Oude Maas door de Wetgevende macht is aangenomen en ver klaart in naam des Konings, deze uajaarszitting te openen, terwijl bij de welwillendheid der leden in roept bj de leiding der vergadering. Door een daartoe benoemde commissie worden de geloofsbrieven van bet lid M. Pallet onderzocht en goedgekeurd, waarna de beer Pallet den eed aflegt eu zitting neemt. De Griffier geeft lezing van 59 nieuw ingekomen eu 25 in de zomerzitting aangebonden stukken, waaromtrent wordt beslist als volgt Worden aangehouden: 15 stukken, waaronder: Out worp-besluit tot wijziging dor inricht ing van bot waterschap Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden, met ontvverp-bjzouder reglement, en bezwaarschriften van de opzichters van den Prov. Waterstaat tegen art. II hunner instructie. Worden aangenomen voor kennisgeving12 inge komen stukken. Worden gezonden om onderzoek en verslag aan Gedep. Staten: 4 stukken, waaronder eene aanvraag tot oprichting vau een waterschap onder Herpt en Nederhemert. Aan de bijzondere commissie voor de waterschappen: 11 stukkeu waaronder aanvraag van 't waterschaps bestuur Hoog Hemaal tot wijziging van art. 82 van 't algemeen Reglement voor de Waterschappen. Hot lid Van Eeteu betoogt de weuscheljkheid van de wjziging van gen. art. 82, dat wegens zjn onbillijkheid ook bj herhaling in het land van Heus den aanleiding heeft gegeven tot conflicten, Aan de commissie van rapporteurs voor de begrooting 8 aanvragen, berichten eu voorstellen waaronder aanvraag van 't uitvoerend comité voor de iu 1884 te Amsterdam to houden Internationale Landbouw tentoonstelling om een provinciale bjdrage, met bericht daaromtrent van Ged.-Staten, voorstellende eeu bjdrago te verleunen van 1000. Bericht van Ged.-Staten, daarbj voorstellende Breda niet als standplaats van een ingenieur vau den prov. waterstaat aan te wjzen. Aanvraag der Noordbr.-Maatseh. van Landbouw om een prov. bjdrage voor 1883 van 1500, met voorstel der leden Wolters e. a. om, onder geljke voorwaarden als voor 1882, voor 1883 eeu prov. bjdrage te verleenen van j 1000, en verslag van de Noordbr.-Maatseh. van Landbouw. Aanvraag van den Arr.-Betaalmeester te's-Bosch om verhoogiug van de beloouing, verbonden aan 't behoer der prov. fondsen, van 600 tot 1000, met bericht daaromtrent van Ged.-Staten, strek kende om de beloouing te verhoogen tot 800. Aanvraag van ambtenaren ter prov. grffie om, met betrekking tot 't lieffeu vau leges, eveuals iu andere provinciën, provinciale werken te kunnen beschouwen als landswerken. en Voorstel van Gedep. Staten, om op de be groeting 600 uit te trekken voor reis- en ver blijfkosten der opzichters van den proviuciaien wa terstaat, naar de 3e klasse van 't tarief. Aan de zes a/deelingen: Het ontwerp-besluit van j Ged. Staten tot wjziging van art. 10 van 't pro- Nadat eenige inge 6e afdeeliug worden ling.- Outwerp-beslni aan de gemeenten vinciale bjdrage te kosten van 't volleE van een kunstweg di drag van hoogstens Aangenomen zondi a. Aanvraag van Cappel, om een perc pacht te verkrijgen. b. Voorstel van 6e te beschikken. Besluit als voor. Voorstel van Gd uitbetaling aan L. J eeu uitgeloten schu ontbrekende coupons! Besluit als voor. Ontwerp-besluit v van rechtsgedingen der paardenbelasting: Besluit als voor. Verzoekschrift der verbetering vau den dam, wat betreft 't de DussenscLe sluis, dat aan de klacht n Hot. lid Van Ti tuigt dank voor de klacht; de toest. Het lid Middelko de hoop uit dat dej voorkomen. Het lid Van Eet gemeen onderzoek op den slechten toe b jzonder op den weg pik naar Capelle Het lid Middelkoo den weg onder Waspi Het lid Van Mee. slechten toestand ui spreker acht het om als wij voortdurenu te houden. Op voorstel des Vo< besloten, aan adress; aan hun verzoek Worden uitgebrach de bijzondere coma monde van 't lid ft! Ontwerp-bjzondci de Theereheide oiuii De commissie s keuren. Aangenomen zorn Als voor bij mo^ Ontwerp tot wi ment van 't waters* De commissie Gedep. Staten, voi de aanvragen tot 't ontwerp ge wijzigt Ter inzage van Het lid Van der 't verzoek, dat zj vaststelling van ee gelegen iu de tra niet, zooals in 187^ geschied, bjv. de der Eigen tot scha< opgehoogd. De Voorzitter ten in overweging. Het lid Mutsai van do ingekome gedrukte Ijst aan De Voorzitter verlangen voldoeu, den onderzocht iu Het lid Mr. Van deu, waarom do overbrugging van Bout weg tusschen worden aangehoude Do Voorzitter g 's Ministers antwoo Het lid Middel of zij niet in deze nen verstrekken gemeente Nieuwku stand van den nic die vraag, omda van 'i land van H< ontrust. De Voorzitter a,x is van den boofd-ix doch dat Ged. State iulichtingou zullen Het lid Middelk De Voorzitter s morgen om 2 ure de orde zal zijn 1. a. Aanvrag kosten tot verbetsi rivieren Mark en b. Verslag der aangelegenheid voel verleenon van 1/4. f hoogstens 686,Oj drage eu onder bee rujneu, niet zal a-d 2. Verslag van derzoek van 'tont? gronden iu één W van den Maasdjk - üf.d naar Amsterdam, der Dussen te Bot Schelven te Huarl 1e Nieuwkoop; \V Anjum; Mormiket» smiUle, Hoekstra, C. Sikkel cand. Kondenhera te YM- (toez.j, H.Yen.Kat kerke, L. N. V. C voor Haarlemmer! naar Bussum. W,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2