AANBESTEDING. INBOEDEL „STAD HEUSDEN UITVERKOOP J. Schumaker, Kinder-Pap-Beschuit, Metselmaterialen Drijf- of Zwemsteen, Dankbetuiging. ADELBERG, Stoomververij en Glans-Strijkijzers Prof. Dr. Albert. Horlogerie. OTAGAZEJW ¥AI Magazijnen ter Meubileering. G. J. SCHEEFHALS, Galanteriën, KRAMER IJ EN Japonstoffen a 15 Cent. Geltr. Palthe, te Almelo. Dagelijks versche Boterletters en Lettermotjes. Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers s, 's-BOSCH, Kerkstraat, 65 en 66. Yêsn bij iïeusdsn. VERKOOPEN: Maandag' morgen 11 lire van Heusden naar ^oriiicliem. Hoek Puüerstr&at, Heusden. Wallsn sn Dsbrsids Gosdersn, St. Aicolaas-Cadeaux, Mandeling bij briefwisseling. J. A. VAA BAVËL. Botermarkt Heusden. H.H. Bakkers, Winkeliers en Slijters genieten Kabat. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. gr, 310de Staatsloterij. Burgerlijke Standen. RECLAMES. Belangrijk MARKT BE RICHTEN. AANBESTEDEN: Het maken van eene Houten Sciioeiing langs de dijk- zijde van den buitengantel der Genderensche Sluis te Doeveren, met bijlevering van de noodige Materialen en Arbeidsloonen. STOOMBOOT Kinderspeelgoederen ii m Vischstraat te 's-Bosch. handel in J. J. BULLER Joh.Zn., Hoogstraat, Gorinchem. m. schaap. Chemische Wasscherij, j. l. kingmans. Thönissen&C0. Fabrikanten. JoureFriesland Belangrijk bericht. 29. Awe de Wamm 29. Candij-, Sucaden-, Snipper- en Gezoden Koek, platte borstplaat en figuren, BANKETLETTERS bij bestelling. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. Steeds goed voorzien van Kookkachels, Cuisinières, Kachels in alle soorten, Brandkasten en Kisten, PORTEMANTEAUX, LEDIKANTEN, MANGELS, uitmuntend geëmailleerd K enk eng er ief, enz. enz. cl« openbare wegen en voet- reen stukken aun de le tot oerzonden, komen, in behnnde- van Ged. Staten oin alsnog er-kel en Udenhout een pro- sverleenen van 60 pCt, in de ontwerp voor den aanleg r die gemeenten, in een be- 2017.34. beraadslaging of stemming. -A_. Oerlemans te Vrijhoeven- el provincialen grond in erf- 3. Staten, om afwijzend daarop Staten, om machtiging tot C. Bronsgeest te Tilburg van 1 brief, onder aftrek van twee n Ged. Staten tot 't voeren igen nalatigen in do betaling ingezetenen van Dassen tot prov. weg Heusden—Werken- 'edeelte van Meeuwen tot aan met bericht van Ged.-Staten, ids wordt tegemoet gekomen. 'Loven van den Boogaard be- poedige tegemoetkoming aan d was er werkelijk zeer slecht. sluit zich daarbij aan en drukt olijke klachten niet meer zullen zou te dezen aanzien een al- nschelijk achten en wijst ook and in de Langstraat, in het 'an Raamsdonksveer over Was- gelooft, dat het noodig zal zijn met nieuwe keien te bestraten, wijk meent, dat omtrent den mand verwijten kunnen treffen: ogelijk bij een weersgesteldheid .dliad hebben, de wegen goed n-zitters wordt zonder stemming •nteu te kennen te geven, dat eds wordt tegemoet gekomen. de volgende verslagenNamens >sie voor de waterschappen, bij ,stboom, aangaande: reglement voor 't waterschap St. Michiels-Gestel. It voor 't ontwerp goed te r beraadslaging of stemming, e van 't zelfde lid, aangaande ging van 't bijzonder regle- ïap de Boveumark. It, in overeenstemming met afwijzend te beschikken op pheffing van 't waterschap en goed te keuren, leden. lagen richt tot Gedep. Staten .uilen trachten te geraken tot zomerpeil voor de dwarsdijken, rse der Beersche Maas, opdat en ook weder dezen zomer is chterdijk van den polder Van van andere landerijen worde (t, dat dit punt bij Ged. Sta- worden genomon. uit de weuschelijkheid, dat stukken Nos. 54—59 nog een leden bezorgd worde, kt op dat, wilde men aan dat lie stukken niet kunnen wor- afdeelingeu. llen Biesen vraagt naar de re- 'bandeling van 't verzoek tot Mark aan 't. uiteinde van den leur en Zevenbergen nog moet, ft, te kennen, dat hieromtrent wordt ingewacht, op vraagt aan Gedep. Stalen, itting inlichtingen zoudeu kun- 't adres van ingezetenen der L aangaande den slechten toe ten heidijk aldaar Hij doet loor deze klacht de bewoners sdeu en Altena zeer zijn ver- woordt, dat dit adres in handen enieur, welke thans afwezig is, zoodra mogelijk de gewenschte even. p dankt voor die toezegging, t de zitting, nadat, besloteu is vergaderen en dat dan aan t om een prov. bijdrage in de ag van den waterafvoer der Intel. ijzondere commissie voor deze stellende een prov. bijdrage te r kosten, in een bijdrage van mits 't rijk gelijke som bij- ïg dat de uitbetaling, in ter- 'i rangen voor 1885. bijzondere commissie tot on- rp-besluit tot vereeuiging van iorsehap, getiteld: Waterschap ,n Grave en Crèvecoeur. NIEUWS. Herv. Kerk. beroepen ature-Schelteina) A. E. van 'om; (vacature-Sluiter) B. van Bakkeveen, P. T. v. d. Berg (ge-Sauwerd, J. I.anghout te in,Lazonder te Zegveld; Boven- Overlaugbroek (toez.), J. 'wcht; Everdingen (toez.), H. iKortenhoef bij Hilversum d.'s Heer Abts- en Sinouts- berg te Oosterland. Wentink te Nieuwe Tonge. igenomen Doorne te Lette rbert. 5e Klasse. Trekking van 7 Nov. Prijs van 1500: no. 19118; ƒ1000: nos. 12677, 15443 en 18702; 400: nos. 3592, 5146. 16749 en 17623; f 200: no'. 7227, 15333, 16960 en 19948; f 100: nos. 704. 2042, 2201. 3871, 4728, 5548. 6298, 7426. 8225. 8252, 9161,10453,11769, 12423, 12791, 18221, 16023, 19221 en 20422. 5o Klasse. Trekking van 8 Nov. Prijs van 1000: nos. 3279, 8906, 18610 en 19658; f 400: no. 3986; 200: nos. 9571, 11104 en 16154; 100: nos. U69, 3033. 3688, 7511, 13916, 1422'), 16715, 16985, 17044, 17483,20062, 20586 en 20707. 5e Klasse. Trekking van 9 Nov. Prijs van 100,000: no. 19197; 1500: no. 8059; 1000: nos. 1484, 14686, 17826; ƒ400: nos. 3891, 4188, 5526, 9947, 14668, 17641200 nos. 1216, 2567, 6367, 8484, 13352,16351,17223; f 100: nos. 5535, 6700,9849,10100,10484.14172. 17446, 17740, 19468, 20340. «■HOMMI v. H. de Rooij A. Quirijns en t MEEUWEN. Van 131 Oct. Geboren: Janus Cornelis, z. en M. J. Donkersloot; Jan, z. v. P. Roukcns. Overleden: A. v. d. Assem, echtg. v. H. Coliju; W. de Wit, echfg. v. A. v, d. Wijngaard, t DUSSEN. Geboren: Cornelia, d. v. W. Klaassen en C. Wouters; Maria Christina, d. v. P. van dor Plujjm en M. de Nier; Autonius, z. v. P. Leeg- gangers en M. E. van der Pluim Franciscns Hen- driku3, z. v. F. van der Steen en P. Bruistens, t WERKENDAM. Van 23 Oct.7 Nov. Ondertrouwd: J. J. de Kejjzer, wednr. en A. Vissers, jd.P. W. Kenniphaas, jm. en A. Paaus, jd.B. A. v. d. Heuvel, jm. en W. C. van Gen- deren, jd.F. H. Smithje3, jm. en L. H. Pruissen, jd. Gehuwd: J. J. de Keijzer en A. Vissei-3P. W. Kenniphaas en A. Paans. Geboren: Nicolaas, z van W. van Veen en B. van Eijkeu Flora Bastiana, d. van A. Kornet en C. A. F. de Haan; Anna, d. van G. 0. Vos en C. de Vries Louwerenske, d. van C. D. van Loon en C. Dekker Adriaua Elizabeth, d. van C. van O irschot en M. v. d. Werken. Overleden: B. Zwets, jm., 7 m.N. Ver meulen, jd., 11 in. G. Vermeulen, jm., 3 m. WATERHOOGTEN IN DE IIOOFD-RIVIEREN. Keulen, 9 Nov. vra. 7 u. 40,05 M. -j- AP. of 4,20 M. boven nul. Staande. Lobith, 9 Nov. vm. 8 u. 12.92 M. -j- AP. of 0,99 M. beneden nul. Val 0,07 M. Nijmegen, 9 Nov. vm. 8 u. 10,24 M. -f- AP. of 4,02 boven nul. Val 0,05 M. Gorinchem, 9 Nov. L. W., vm. 1 u. 40 ni. 2,53 M. -f AP. Was 0,08 M. Gorinchem, 9 Nov. H. W., vm. 5 u. 10 m. 2,73 M. -f AP. Was 0,08 M. Arnhem, 9 Nov. vru. 8 u. 10,28 M. -j- AP. of 3,37 M. boven nul. Val 0,03 M. Deventer, 9 Nov. vm. 8 u. 4,73 M. -f- AP. of 4,14 M. boven nul. Was 0,04 M. Maastricht, (brng), 9 Nov, vm. 8 u. 44,47 M. -j- AP. of 2,27 M. boven nul. Was 0,27 M. f Dussen, 9 Nov. Prijzen der boter: 1.36 a 1.49 per kilo. Aangevoerd 193.4 kilogram. is de geluksaankondiging van SAMUEL HECK- SCHER Suur. te Hamburg, welke zich in het nom- mer onzer courant van heden bevindt. Uit huis beeft zich door zijn prompte eu stilzwijgende uit betaling dei- hier en in de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede naam verworven, dat wij al onze lezers aanbevelen op de advertentie acht te slaan. HET BESTUUR var het WATERSCHAP ,/de Polder Ge:ulercn// zal op Zaterdag den 11 November 1882, ten overstaan van den Fleer Dijkgraaf van- het Waterschap //den Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Hensden c.a." ten huize van II. Mourik te Heusden, des middags ten 12 nre bij enkele inschrijving publiek De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Vrijdag den 10 November 1882, des morgens ten 11 ure, terwijl information to bekomen zijn bij den bouwkundige J. VAN TUIJL Gz. tHeusden. KILLER TABAKSFABRIEK, de Wapens van HEUSDEN en ALTENA. EN De Notaris HOEFLAKE te Ammer- zoden, zal op Woensdag 15 No- vember 1882, 's morgens 9 ure, ten sterfhuize van H. Wolfers te Nederhe- mert, publiek Huismeubelen, Kantgereedschappen en Iaand- bouwgereedschappcn '2 Boerenwagens, Ploeg, Eggen, Stortkar eu Tuigen Een aftands donkerbruine Merrie Een vierjarige dito Een 2]/2-jarige zwarte Merrie; Een Vja dito; Een Merrieveulen en twee Hengstveulens; Twee kalfdragende Koeijen Een kokkelings Vaars; Een Ospink, vier Kuiispinkeu, twee Kalveren, twee vette Varkens cn twee Geiten; 25600 kilo best Hooi Gcdorseht cn ongedorseht Koren Een partij Mest, enz. Bezichtiging 13 en 11 November 1882, van 103 ure. Betaling tot en met f 15.contant, daar boven op dag tot 15 Feb ru ar ij 1883. Maandag 13 en Dingsdag 14 November geen dienst op ROTTERDAM. Voor de diensten op GORINCHEM wordt ver wezen naar de Strooibiljetten, op aanvrage gratis verkrijgbaar ten kantore der Onderneming, bij de Agenten en bij de Veerlieden. ra*- Hoeren Veehandelaars en Landbonwers worden bijzonder attent gemaakt op den dienst Heusden, 10 Nov. 1882. DE DIRECTIE. van en aan verminderde prijzen Hinthamerstraat, F. 20, 's-BOSCH. 8 t e e n h o u \v e r ij bij de Sociëteit de Unie. Beveelt zich aan tot liet leveren en maken van Grafmonumenten, Doop vonten Schoorsteenmantels en verder alles wat tot het vak behoort. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C. POLDER M A NS ie Gorinchem. Dit meer en meer algemeen Kinder voedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen, Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. tegen concnrreerende prijzen. Ik ondergeteekende MATHIJS SCHAAP, Lid van den Raad en Landbouwer, wonende teWou- drichem, breng door dezen mijn dank aan het Assurantiekantoor voor de Nationale Militie, van Mejuffrouw de Wed. P. SLAGER te 's Bosch, voor de prompte nakoming der contracten, daar ik voor de lichting van 1877 met boveugeuoemd kantoor voor mijn oudsten zoon een contract sloot met waarborg der vrijstelling voor mijn opvolgenden zoon, doch doordat de plaats ver vanger niet aan zijne verplichtingen had voldaan, kon mijn jongste zoon, met naine CORNELIS SCHAAP, die voor de lichting 1881, gemeente Woudrichem, onder No. 3 heeft geloot, door die plaatsvervanger niet worden vrijgesteld, waarna door bovengenoemd kantoor kosteloos en voor mij zonder eenige moeite voor mijn jongsten zoon een nieuwen plaatsver vanger is gesteld. Redenen, waarom ik bovengenoemd kantoor, dat sedert een 45-tal jaren een flinke uitvoering aan hare contracten geeft, met alle gerustheid aan ieder durf aan te bevelen. O N T V A N G E N eene uitgebreide sorteering geschikt voor als: DOEKEN, KAPERS, enz. enz. WINTERMANTELS in ruime keuze en tot zeer lage prijzen. van De ondergeteekende, Burgemeester der gemeente Woudrichem, verklaart bovenstaande waarheid te bevatten en kan met alle vrijmoedigheid liet Assurantiekantoor van Mej. de Wed. P. SLAGER te 's-Bosch aanbevelen. met volledige 1 e e r w ij z e voor brillant glimmend strijken. Franco door het Rijk, tegen postwissel van f 2. DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giessen. \pilepsie, Krampen, Vallende Ziekten en Zenuwkwalen, worden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingen worden slechts na gun- stigen uitslag verlangd. De Ondergeteekende beveelt zich voordurend minzaam aan tot bet leveren vau alle soorten ALSMEDE Verschillende soorten Speculatie met en zonder Amandelen, Chocolade Blokletters (extra lijn) met Vanille. Letters (fijn) met Grijnsuiker en Vanille. i> F i g u r c n en C a r t o 11 u ages enz. IS» 14 Dagen voor St. Nicolaas zal ik met bovenstaande artikelen voor het geachte Publiek zijn UITGEPAKT en hoop dan met Uw bezoek vereerd te worden cn Uwe gunst te genieten. Na U een prompte en nette bediening verzekerd te hebben, blijvo ik met alle Achting, UEd. Dw. Dienaar, Kerkstraat A. T0 's-BOSCH. Als: Amerikaansehe Waltham (Mass) eu Zwitsersche Remontoir horlogicn voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Ancres, Cilinders, Saronnctten enz. Alles in groote sorteering van do goedkoopste tot do fijnste soorten, in b i 11 ij k o doch vaste prijzen voorhanden. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. «;-v ,r. 'f-v- v* Ik beveel mij steeds aan voor het vervaardigen van allerlei solide en oorspronkelijke teer ken op het gebied van Brandkasten, Brandvrije Kamers en Kluizen, Verwar mings- en Kookioestellen voor groote Inrichtingen en huishoudelijk gebruik, Slotwerken enz. Ontvangen prachtige PETROLEUM ROOKSTELLEN, nieuwste vinding. LJOCKIN Zn., Lange Putstraat, 's-Bosch. Meubelen in alle houtsoorten, lapjten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen cn Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichlinj voor verhuizing. dankt Prijzen van 100 en daar boven. De Voorzitter, G. BRANDERHORST Johz. De Secretaris, M. A. BOLL. AmsterdamJ. Loopik, Priusegracht, i hoek Spiegelstraat. WerkendamJ. Dekker Az. Jü Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. Leerdam, J Rouwert, Eenig Agent voor Gorinchem en Omstreken van de Stoompannen/u- briek van Echt. Woudrichem11 October 1882. Woudrichem, 11 October 1882. EIGEN F ABRI IC A AT,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3