Zeer elegante JONCE DAMES-JAQUETTES Het Depot der echte Singer Machines B. F. C. de Hosson, \oi mmam VOLLEDIGE WERKEN OUDEN HEER SMITS, PRIJS 50 CENT. verhuring van Paarden en Rijtuigen, L I, HUIS VAN VERTROUWEN. L. van licfli'ii van dei' Wcegen Kapitaal f 200.000 C. VAN BERGEIJK, rli 01 üV V1 Singer systeem i Vaaimachinen in alle stijlen. Directeur J. j. Herens te 's-Gravenhage. 4 of 1 ie I VAN waaronder de fraaiste Parijzer Modellen, in Travers Ottoman, Soleil d'Orient, Loutre en Pluche. modele Hussard en mocïele Amazonewelke laai zeer nieuw ismet Fouragères en BrantfC Tevens ONTVANGEN een fraaie collectie Gemaakte CostumesCostumes in Doozen, Stoffeneffen zoowel als écossais, komende Garnituurs in Zijden en. Patent Fluweel, Gebloemd Fluweel en Pluche. bij den Heer J. SENS. Hoogstraat, GORINCHEM,—naast den Olifant, (geheimhouding ge\ K,1 Dr. BELLA, HEEliEN KLEEH1NGMA GAZIJN, 7 on op de VISCHMARKT te HEUSDEN. U Voor Slechts f 7.50 in plaats van voor 19.80. uitgegeven door zijn Vriend Mulder. een Scheurkalender van de Katholieke Illustratie voor het jaar O. H. 1883, L. Veerman te Heusden. Th. LU IJ BEN. MA URITS REISSchapenmarkt 's-Bosch, Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. 21 November Samuel Hecksch lc.l| (de beste en meest gezochte Naaimachine der wereld.) Machines op proef en gratis onderricht. Degelijke garantie. Gemakkelijke jefalings-conditifin van af 1.per week aan desvorkiezenden. Dames- en Heerenhoeden, Dlocmcn, Satijnen, Linten, Veêren en wat verder tot het vak behoort. eheime ziekten worden vo-g door mijne méthode(jej/r, s'(e) Wste wetenschappelijke orn I J genees (jeheel de treurfój jeugdige zondenzenuitM puttingen. Verzoeke eene duidelijke .nsi< ziekten te zenden aan in g o e d g e k e ii r d b ij K o. n i ii k 1 ij k D e s 1 u i t van 4 O e t o b e r 1881. PARI. Uitnoodiging tot dt; de Winstkansen, der Hamburg gegarandeerde 111 Iloofdwinst 1400,000 Mark. «PSP Verloting, waarin De ondergeteekende beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en billijke bediening. w WEEL VERBETERDE London 1851. London 1862. Mfuichcn 1854. Kaiscrslautcrn 1872. Kuiscrslautcrn 1860. Wennen 1873. Metz 1861. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilver en Medaille op den Internationale Haaimachinen-Wedstrijd te Arnhem 1879. Fabrikant in Hemden, Doorden, Manchetten enz. VAN of dl het halve origineel lot sle. het kwart origineel lot sle V0I| Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. V ertogenkosch FABRIKAAT der SINGER MAATSCHAPPIJ Ie New-York, bevindt zich Ie II E U S 1) E N, uitsluitend: pe Hooge Korting voor 'contante betaling. a (V o *0 cö 0 cd 0 -4-J O CU Gekleede Zijden Heerenhoeden van 3.50 en honger. ALTIJD WAT NIEUWS! In het Magazijn van Heeren- en Dameshoeden van is voorhanden eeue ruime keuze van Beveelt zich tevens minzaam aan tot het wasschcn, verwen en vermaken van STKOOHOEDEN tegen matigen prijs. Flambards of Kubenshoeden van af 1.25. MILITIE-MAATSCHAPPIJ INMACHT de di «ün! pu O CS c e-p- r+- O a s CD e er O O OQ CD Deze Maatschappij de eei.igo van dien aard, welker Statuten bij Koninklijk besluit zijn goedgekeurd levert eiken waarborg aan hen, die zich doen vervangen bij de Nationale Militie. Betalingen geschieden geheel naar verkiezing, ook na vijf jaren. Prospectussen gratis en franco. Voor deelneming vervoege men zich bij den Heer J. 11. SCIIEUER, Kruisstraat 224, 's-Bosch. Ij tl 11 g O 11 d ij k Naast de Gorinchcinscke Bank, G O 111 N C II E M. t di Lid van verschillende wetenschap^ ;lbs st ko Pdigf ter ■er unc adt t h zij Ier m< EV. W Hoeft ONTVANGEN een groot assortiment NIEUWE STOFFEN voor hot a. s. Saizoen. Steeds voorradig een groote sorteering eigen gemaakte Demi-Saisons, Pantalons en Prins Alberts Kiuder-Pakjcs en .'asjes, mede een groote sorteering Nieuwe Modellen Dames en Kinder Wintermantels. IP®?*" ALLES TEGEN ONOVERTREFBARE CONCUREERENDE PRIJZEN. VAN DEN Het is ruim vijf jaren geleden iveinige dagen na den dood van DrM. P. LINDO dat de uitgaaf van diens Volledige Werken, door zijn trouwen Vriend LODE WIJK MULDER, werd aange kondigd. De zeer aanzienlijke oplaag daarvan is sedert een jaar uitverkocht, en het bewijs dus geleverd, dat onze tegenwoordige Nederlandsche maatschappij nog warme sympathie heejt voor een werk, dat op elke bladzijde van een door en door gezonde en krachtige levensopvatting ffetuigt. Wie voelt zich ook niet onweerstaanbaar aangetrokken en geboeid door die van geest en humor tinte lende regels, vol gemoedelijken ernst en spelend vernuft, wanneer hij bladert in de Brieven en uitboezemingen,* in Clementine,in Familie van ons,* in de Nieuujaarsivensch,in het satiriek vertoog Over de belang rijkheid van de nietigheid,in de geestige parodie Proeve van een groote opera, in de gevoelvolle schetsen sOns oud huis,* De drie gratiëntZoo'n prul van een dansmeesterEen arme sukkelen zoo vele andere opstellen, die Dr. LINDO eene blijvende plaats in onze Nederlandsche letterkunde en te gelijk in de harten zijner lezers hebben verzekerd. De Ondergeteekende, tegenwoordig eigenaar van het copy recht, heeft gemeend het publiek te zullen aan genaam zijn, door tijdelijk de Werken van den Ouden fleer Smits tot een buitengewoon lagen prijs verkrijgbaar te stellen, opdat een ieder, van welken rang of stand ook, in de gelegenheid zou zijn zich deze uitgaaf aan te schaffen en een voortdurende plaats in zijne huiskamer te geven. DE WERKEN VAN DEN OUDEN HEER SMITS verschijnen in vijf Deelen, ieder 380 Bladzijden druks. De prijs per Deel is tijdelijk f 1.50, zoodat voor het compleete werk in geen geval meer dan f 7.50 zal berekend worden. De verzending geschiedt in twintig afleveringen, ieder van ongeveer zes vellen druks, die bij intcekening zeven en dertig en een halve cents kosten. Wanneer de Vierde Aflevering is verschenen, waarmede het Eerste Deel voltooid is wordt de prijs per Deel met vijftig cents verhoogd en geen Exemplaren meer geleverd dan tot den prijs van Tien Gulden. De Eerste Aflevering is in alle Boekwinkels verkrijgbaar. H. A. M. ROELANTS, Schiedam, November 1882. Uitgever. Bij de Maatschappij De Katholieke Illustratie te 's Hertogenbosch, ziet het licht: welke zal bevatten: Een nauwkeurige opgave van den stand der Maan; opgave van de voorkomende Feest en Vastendagen; eene genoegzame ruimte voor kleine aanteekeningen, die door de doelmatige inrichting van den Kalender maanden vooruit kunnen gedaan wordenopgave van Datum, Dag en Maandeen completen Maandkalendereen spreuk, geestig gezegde, of epigram, waaronder vele van onzen grooten Vondfl. Het geheel, van een fraai Schild voorzien, ziet er keurig en uiterst doelmatig uit en maakt hem tot een onmisbaar artikel voor elk kantoor en Katholiek gezin. Verkrijgbaar door tusschenkomst van alle Boekhandelaren en voorhanden in den Bockhandel van .V1J rbb iCieK Bekroond op de Tentoonstellingen: Deze Naaimachines (welke ook tot. Trapnaaimachine kunnen worden iugericht) zijn veel doel matiger ingericht cu veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Ainerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, flraadafsnijdcr, Zclfgarciiwindcr enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCr.. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. 1 andji zeker gewonnen moeten pr 1 n De winsten dezer voordeelig welke volgens plan slechts 93 vat, zijn: De grootste Iloofdwinst is ov. Premie van 250,000 M.l 54 wiA 1 winst a 150,000 M. 1 winst a 100,000 M. 1 winst a 60,000 M. 1 winst a 50,000 M. 2 winsten a 40,000 M. 3 winsten a 30,000 M. 4 winsten a 25,000 M. 2 winsten a 20,000 M. 2 wiu|teu a 15,000 M. 1 winït a 12,000 M. 24 winsten a 10,000 M. 3 winsten a 8,000 M. 3 winsten a 6,000 M. 108 w. 264 10 wj! 3 w 530 wi 1073 wi' 101 wi 25 wi at 85 wi1 100 wKa' 27069won etc.totac1!' ill' en komén deze binnen weinigr afdeelingeu tot zekere beslissi""ö rei De eerste winsttrekking is a !(j gesteld en kost biervoor (,et het gefjeel origineel lot sle"' °Uls welke door den Staat gegarnm ,UJ loten (geeq verboden promess .)A inzending yan bet bedrag zelf ,„1 omstreken verzonden worden. ,DVJ Ieder deelnemer ontvangt 1 .a zijn origineel lot ook het met3n' voorziene origineel plan grati g. had hebbende trekking dade vrage de olficiëele trekkingsli De uitbetaling en verzending Gelden volgt direct aan de be o prompt en ouder de strengste yag&S-' Iedere bestelling kan ei op een postwissel make e Men wende zich daav i lingon voor de aanstaa met vertrouwen tot Bankiers- en Wisselkantoor t. •n. 3U1 ee| »lh*| Volledige Ameublementen, (Ij UWJUll Lt. .al uit de Bierbrouwerij Het HerU i Scheikundig onderzocht, en goe E. A. VAN DEN BURG, Hoo- De resultaten der analyse zijn gen te bekomen. Hot verslag var leeraar eindigt aldus: In iveer gezet onderzoek ivaren geen vref schadelijke bijmengselen op tc spot

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4