f 400. De handel was levendig. t DRUNEN, 10 Nov. In de heden gehouden raadsvergadering is tot hoofd der openbare school alhier benoemd de heer II. G. Clerks van Vlijmen. 10 Nov. In de openbare raadsvergadering van heden is de begrooting dezer gemeente voor den dienst 1883 vastgesteld in ontvangst en uit gaaf op 17.455.7l1/^ Tot wethouder, ter vervanging van den overleden wethouder, is benoemd A. M. van den Bosch. CAPELLE, 10 Nov. Niettegenstaande de bui tengewoon hooge prijzen, die de veehouders dit jaar hebben moeten besteden, zijn de aankoopen zeer groot geweest. Aangemoedigd door de goede zaken welke men met het weivee heeft gedaan, daar het over T algemeen een zeer voordeelig weijaar was, heeft men thans in ,/de Langstraat" geene prijzen ontzien, en de stallen zoo ruim als ooit gevuld. Neemt men echter in aanmerking, dat de betaalde prijzen per stuk van 175 tot 225 variëeren, dan moeten zulke koeien bij verkoop enorme prijzen opbrengen, om eenigszins goede rekening te kunnen maken. TILBURG, 11 Nov. Al zeer opmerkelijk is de mededeeling van den heer Van Tienhoven van den Bogaard, op gezag van den heer Van Uriel, rijks veearts, gedaan, in de zitting der Provinciale Staten van 8 Nov. jl., nl. dat weldra Hasseltsche kooplieden in Noord-Brabant zouden komen, om goede stieren aan te koopen, bewaarheid. Op de van wege de Noordbrabantsche Maat schappij van Landbouw gehouden definitieve stie renkeuring op 10 Nov. jl., waarbij de eerste prijs ad f 80 werd toegekend aan den stier van Mut- saers, de tweede ad 70 aan die van Vermeu- Z. M. is Vrijdag te Apeldoorn op eene wande ling gevallen, waardoor de knie tamelijk gezwollen is. Dr. Van Vlaanderen, arts te Apeldoorn, con stateerde dat het geval gelukkig niet ernstig was. Z. M. houdt nu zijn gemak op zijne kamer. Dr. Vinkhuijzen, uit 's-IIage gctclegrapheerd, is spoedig weder afgetelegrapheerd. (N. R. Ct.) Men meldt het volgende uit Groningen aan de II. Crt: Herhaaldelijk werden kleine winkeliers en lieden, die hun waren op de straat rondventen, bij het nazien der kas onaangenaam verrast door het vinden onder hun geld van centen, halve centen en halve- stuiverstukken, die het voorkomen hadden van zilveren munt van die grootte en dus ook als zoo danig bij de inbeuring waren beschouwd. Donderdag deed de politie onverwachts een inval ten huize van den drogist A. L. O. Hij en zijn huishoudster waren door de bedrogenen opgegeven als de per sonen, van wie zij meenden de vervalschte munten te hebben ontvangen. Eu werkelijk heeft de politie ten zijnen huize een voorraad tot de uitgifte ge reed gemaakt geld gevonden en in beslag genomen en de valsche munters gearresteerd. De voor de vervalsching gebezigde stoffen waren in zijn winkel voorhanden. O. heeft reeds verscheiden vonnissen ondergaan, waaronder van crimineelen aard. Over de ruimte, gereserveerd ten behoeve der Nederlandsche nijverheid op de internationale ten toonstelling te Amsterdam, is thans volledig beschikt. Er blijkt zelfs behoefte aan meer ruimte te bestaan dan waarop gerekend was. Door de politie te Tilburg zijn vier befaamde personen ingerekend, die op heeterdaad betrapt zijn, terwijl zij in een slagerswinkel spek en andere Een aanvraag van het Heemraadschap van Mark en Dintel om een prov. bijdrage in de kosten tot verbetering van den waterafvoer dier rivieren, met een voorstel der bijz. comm. om Ys der kosten bij te dragen tot een bedrag van hoogstens 686,000 voor bet geheel, lokt eene levendige discussie uit. Het voorstel door het lid Pompen gedaan om deze aai gelegenheid aan te houden tot de zomer-verg. 1884 wordt met 33 tegen 26 st. verworpen. Nadat nog enkele leden hierover het woord hebben gevoerd wordt het voorstel aangenomen zonder hoofde lijke stemming. Eenigo aanvragen worden ingediend door enkele leden, ook namens de comm. van rapporteurs, die daarna voor het meerendeel ter inzage gelegd worden voor de leden, waarop wij bij de behandeling zullen terugkomen. Hierna wordt de vergadering gesloten. Vergadering van 9 November. Nadat de vergadering op de gebruikelijke wijze is geopend, worden enkele ingekomene stukken be handeld om vervolgeus voor kennisgeving aaugen. te worden. Ouder deze komt ook voor een bericht van Ged. St. aangaande den toestand van den nieuwen Heidijk ouder Nieuwkuijk, dat ter inzage wordt gelegd. Wordt in behandeling gebracht het verslag der bijz. comm. voor de Waterschappen, aangaande een voorstel vau Ged. St. met betrekking tot eene aan vrage van het Waterschap de Boven Mark. Na discussie wordt in stemming gebracht om dit voorstel tot het volgend jaar aan te houden. Hierbij staakten de stemmen, zoodat»het in een volgende vergadering weder ter tafel zal worden gebracht. Een outwerp-besluit tot wijziging van 't bijzonder reglemeut voor het Waterschap de Aa of Weerijs wordt goedgekeurd. De aanviaag van 't waterschapsbestuur Hoog Hemaal tot wijziging van art. 82 van het alg. regl, voor de Waterschappen wordt voorloopigaangehouden. Beidou: »Uch ja, waar zijn die goeje dagen gebleven Kinderverdriet. De kleine Marie vertelt haar jonger broertje een heerlijken droom dien zij gehad heeft. Zij was in een banketbakkerswinkel geweest en had daar naar hartelust mogen smullen van taartjes, koekjes, suikergoed en allerlei ander lekkers. Frits luistert toe met open mond. »Eu wat heb ik gegeten vraagt hij eindelijk met een bedrukt gezicht. x» Jij? Wel je hebt niets gegeten. Je waart niet mee Bij dat antwoord barst de dreumes in tranen uit en is haast niet te troosten. Madlle. Gabrielle Rieffa van 't Théatre francais te Rouaan, zal dezer dagen een gedicht van Victor Hugo en een monoloog uit de Phèdre voordragen ineen leeuwenhok. De leeuwentemmer Bidel heeft haar overgehaald om met hem in de kooi te gaan en raensch en dier door hare voordracht te verrukken. Vroeger deed hij mad me. Judic een zelfde voorstel, doch deze vond zulk eenparterre* vol leeuwen wat al te interessant en bedankte wijselijk. Tot de volksspelen, dio in Brussel en de omlig gende dorpen aan de orde van den dag zijn, be hoort in de eerste plaats het zoogenaamde kikker- kruienc, waarbij uitsluitend meisjes, voornamelijk fabriekarbeidsters, naar den prijs mogen dingen. Do kunst bestaat hierinzij moeteu ieder drie kik- vorscheu, op een kruiwagen waaraan de rechter zijplank ontbreekt, naar een bepaald punt kruieu. Zij, die dat punt met de drie kikkers op den wa gen het eerst bereikt, heeft den prijs gewonnen, Gewoonlijk blijven de beestjes eerst verschrikt en angstig zitten, maar al spoedig beginnen zij zenuw achtig te worden door het rammelen op de straat- steenen en trachten weg te springen. Dan is het ziak om de vluchtelingen zonder veel tijdverlies weer op te vangen, hetgeen tot de dwaaste too- i 11 'li,-i-wtjnierr "txrsscTïCTl ~y iTXTXTj y 'O O O i7 u

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 6