T. Klören. Ijzergieterij enz. Ph de JOXGII, August Sasse, Wintereowleren, MM ci ROKKEN, UITVERKOOP KRAMER IJ EN Wed. W. van der Steen, PROFESSOR PIERRE, Prof. Dr. Albert. KERMIS—GORINCHEM. Itiiidcr-Spcdo'oedercn, PAARDENSPEL, Herman Blanus en N. Cohen. 6. SGH0P1HEI JfiR, PELTERIJEN-FABRIEK. I EEN HUI Sig a ren-Fabrikant HEUSDEN. Galanteriën F.David-Ric I Standplaats Kalkliaven, B. J. R, BOSCH, Hoogstraat, Gorinchem. iYC op naam cn standplaats te De Dans van de kleine Kaboutermannetjes. DEN. JINBOUW. MARKTBERICHTEN. Engstraat, Heusden, BOUGIES, Directeur: HUIJGMS. HERMAN BLANUS en N. COHEN. Voor motvrij ingestaan. 31 Ode Staatsloterij. *4Mi a Te huur gevraagd: MULLER JISKOOT. TABAKSFABRIEK, VeGn bij Heusden. Voordeelige aanbieding tegen groote pr ij s ver mi ndering Wijksche Poort, Heusdex. Georg Dufaij Cie., Cl Zijden en Wol Stoffen. Cl Geheele en gedeel ten van Loten zijn voorhanden bij L. Veerman te Heus den. Kinderspeelgoederen Anti-Rhumatisehe WOLBSBSIDIMQ. GORINCHEM. Entree: le Rang 25; kin deren, dienstboden en werk lieden 15 Cents. Belangrijk bericht. Behandeling hij briefwisseling. 29. Avenue de Wam 29. PARIJS. Gedurende de Kermis gewone jaarlijksche Etalage van IN ALLE GENRES. De Tent is geplaatst op de Kalkhaven, tegenover den heer Dingemans. Schapenmarkt A 455. Behangselpapier, Tapijten, Gordijnstoffen, Bedden, Matrassen, Wollen en Gestikte Dekens, Molton en Piqué Spreijen. M O F F E N en BOA 8 in alle Bontsoorten Dames en II eer en-Kragen en Pélérines. Gamee r bont in alle breedten en prijzen. OPZETTEN van VOGELS en DIEREN. C 403 M. L. VAN BERGEN, C 403 Iioogensteenweg s-IIertoijenboseli over de Yischstraat. Gas-OrnemcnteQ ea specialiteit ia Petroleun-Kroou-, Haag- eu Tafel-Laiapea, iu alle prijzen ea qualiteilca. Diverse Artikelen voor Huishoud- en Scheepsgebruik. Alleen verkoop van Berstvrije Amerikaansche Gasglazen. J in 't algemeen, maar hij heeft on3 zeer veel mooi weder bezorgd. En om het heel goed met ons te maken, waren zijne tien laatste dagen zoo prach tig, dat ieder er verbaasd en verrukt van was. Maar wie weet dat nu nog De Lente begon niet minder fraai en weinig leutes kwamen het ideaal der dichters zoo nabij als die van 1882. Nu Aug. i echter zoo bijzonder nat is geweest, roept men, dat wc in dit jaar nog bijna geen ander dan leelijk I weer hebben gehad. Zoo weinig memorie heeft men voor 't weer.« KERK X I E W S. li op goeden stand te Heusden. Serums dc lïruijn, Leercursus om zonder onder wijzer, uitsluitend door eigen oefening de Fransche taal te leeren schrijven en sprekenin 18 brieven a 60 ets. is f 10.80, aangeboden voor f 8. Idem, Idem, Hoogduitsclie taal, eveneens in 18 brie ven voor f 10.80, aangeboden voor f 8.— Idem, Idem, Engelsche taal, ook 18 brieven voor f 10.80, aangeboden voor ƒ8. Kramers, Geographisch woordenboek, compleet in 25 afl. a 75 ets. waarvan 21 af. zijn uitgegeven, aangeboden tegen den prijs van 60 ets. per afl. heeft ONTVANGEN eene mooie sorteering MOFJES, KOUSEN, J a c h t v e s t e n en Handschoenen voor het Seizoen. De eerste trekking van de eerste klasse der 311de STAATS-LftTERIJ vangt aan 18 December 1882. Gedelegeerde 2e klasse. aan verminderde prijzèm. f1 U A Vf WliTDT Hinthamerstraat, T. 20, u, I Ail VV EI II11 8-BOSCH. 's- "J F. DAV1D-R1CHT, Hintkamcrcind 239 te 's-IIertogenbosch. ND. Op verzoek worden aan deze fabriek ook Baaien eu flanellen Ouderkleederen anti-Rhumatisch bereid. Nooi'dwal, 's-BOS C II F. DE LEEUW, J u w e I i e r. Dö Wereldberoemde Voet-Pianist Epilepsie, Krampen, Vallende Zichten en Zenuwkwalenivorden volkomen (je- nezen door mijne méthode. Betalingen worden slechts na gun- sligen uitslag verlangd. Hit ja ar eene bijzondere ruime keuze ook van SPELLEN" voor aangename en nuttige tijd- passeering voor de kinderen gedurende de winteravonden. Eene bijzondere groote keuze van Gekleede en OngeklGede POPPEN. CONCUR REKKENDE doch VASTE PRIJZEN, in het Magazijn van Galanteriën en Pendules, ONDER DIRECTIE VAN De DIRECTIE verwittigt aan het geëerde publiek van Gorinchem en omstreken, dat zij gedurende de Kermis iederen $vond groote voorstellingen zal geven. lederen avond verandering van voorstelling en verandering van Pantomimes. liet gezelschap bestaat uit twee en twintig Werkende Leden en veertien Paarden. PT Er zal WOENSDAG 15 NOVEMBER een extra Kinder- en Familie-Voorstelling plaats hebben, 's namiddags ten 2 uur. Expres ingesteld voor Kinderen: Prijzen der plaatsen voor Kinderen en Geleiders op alle Rangen half geld. DE DIRECTIE, M A G A Z IJ X VAN: Kitidei'maiitels. Bontmutsen voor Dames en Heer en. R E P A R A T I N cn M 0 1) E L V E R A N DEREN tegen bill ij k c 11 p r ij s. strijd beslist., dan land geleed ca naar o o {cbiacbt. kmeisje in een fabriek a^ü op reis met den eige- ?3>e becrcn en dames, om haar zijn hand aange paster of Liverpool in het Ister gebeurde 't niet, bieden. Maar men ver en de bruidegom zijn had gegeven, van welk O O 7 ets was, drie parasols 't geld terug vroeg en ■Pasols, weigerde zij en r. De zaak werd zoo wat B haar bruigom weer in Koeielijke taak volbracht klimmen. Terwijl hij -et het geld, de parasols nusichalU te Manches- werkkring. Isch blad, de avonturen oon. van Connaught hoorde leasten, een tot millio- de opmerking ten beste vat gemengd was.« irak de Prins, maar moeder vergen, dat,hij uviteeren.« der reductie.) becilaude meer rondom den adswallen dan denk ik oil men tocli was liet water voor voor een achteraf wonende s Hertogenbosch kende niets i Dieze, welke laatste rivier kt. Nooit toonden die rivieren »'aar zacht en liefelijk voort, airs om hunne krachten te aan, wel wetende dat zij niet De grond waarop de I wok niet opgehoogd worden, I opgravingen vau grond ge- 5e Klasse. Trekking van 11 Nov. Premie van 3000no. 19188. I it, die zóó laag liggen dat l|;'t water nog onder zouden j at men de oude hardsteenen I 'edeelte der Kathedraal, de I panen grond vond. Wanneer I ogen waterstand moet inge- e oude toestaud van ligging I 'iïi water in 't gebouw gestaan r oude kronijken van 's Her- ji waterstanden maar wel van fbde branden, zoo zelfs dat I ;i huis van steen optrok en toekende, belangrijk genoeg li huis te besluiten. Van mdige onhoudbare toestand I voor den geest wanneer ik I ze voldoende beantwoorden I ;zegd dat België verbeterde I aakt had, dat de overlaten inden waar wij niets mede k i wisten mij te zeggen dat t Hertog Jan, de Maasdijken |- gedicht zijn gewordep, doch it te zeggen. Met lal deze imen en mij dunkt de^knoop mder iu België en bij Beers illige water zond, hebben wij vater maar Vijandig water, ook op onze beurt te isorgen bood of verdei opzond, rom lagere gedeelten vian ons at water te ontnemen, us zeiven, zij deden hét ook. iiandeu was dan Holland en lie zijde geene hulp of uit- is had moeten gedaan vvor- :e redenen belet geworden iard in de weg staat én de ■n zonder nadeel van andereu nans zeg ik is het toch dc verwaardige hare oogen op a jaren terugkomende ellen oen ophouden. Dat de ver- B. (ft men aan de »L. Ct.«, udat de opbrengst der 4 biuuenhaleu van het meer gewacht worden, t laag gelegen is, lijdt de hoeven van het vee )e boer behoeft echter 1 omdat zijn voorraad n tot het voorjaar te ll kwam de lente wat onuen hooi is nergens heeft de landman een ioezerij geraakt het nu pelen en peren zijn cr een zoo stormachtigeu Uit Veur is een zeer zonden en de bloemkool De andere koolsoorten Nederland te kort door tu den aardappel, uit ■aad aangevuld en daar- Ij laatste bloemen ver- Ide meeste kassen van Vroeg gestookt, niet om- kond was, maar omdat lucht bestond. r- i Onderwijzer schrijft dr. jde ieken zomer achter den i niet minder vreemden De algemeen geuite be- dat de zomer zoo on- iest. Die klacht is toch ond, wat Aug. betreft, ts beter en heeft eenige lieverd, zooals men van ik wel regen en wind, van herfstmaand mede. je nachteveningen schijnt 'teedten altijd eenigszius lie klacht over den zomer ijken, is overdreven. En er is, men belieft zelfs jale jaar nog geen mooi toch wel wat al te erg! (Ogen van de lezers van wijzen, hoe weinig ge- ar het weer hebben. De i' zijne groote zachtheid Nkdf.ul. Hekv. Kkkk. Be oepen naar Garnieruolde, L. Kamp teVcendam; Oost- Kapelle, S. rflouswijk Visser, caud. te Lemmer Driesum, J. Langhout te Anjuiu (Friesl.)Willem stad, D. J. Karssen te Nederlaugbroek llem, (el. Hoorn) J. F. Teruooij Apel, caud. te Amsterdam Warns, S. S. Visser cand. te Lemmer Schore en Vlake, B. J. van Heijuingen caud. te 's Graven deel 's Heer Abts en Simonskerke, L. A. F. Creutsberg te Oosterlaud Berkeuwoude én den Achterbroek. J. F. Ternooij Apel, cafid. te Am sterdam Toezegging naar Overlaugbroek, J. C. Sikkel caud. Aangenomen naar Appingadam, J. G. T. Tjassens Keizer te Klooster ter Apel. Bedanlct voor Nieuw- en St. Joosland, G. W. Locher te AalstZaamslag, C. H. Kuipèri te Sluipwijk bij Gouda. KANTONGERECHT TE HEÜSDEN. Uitspraak in strafzaken van den 10 November 1882. Veroordeeld wegens dronkenschap P. v. d. S- te De Werken, 7.50 subs. 3d.; J. de J. te Woudrichein, 5 subs. 3 d. M. V. te Genderen, A. v. d. B. te Druneu en T. Z. te Haar steeg, elk ƒ3 subs. 3 d.II. S. te Audcl, ƒ11 subs. 5 d. M. G. te Oudbeusden, 3 subs. 3 d. Overtreding der wet op de kinderarbeid J. G. v. A. te Alrnkerk, vrijgesproken. Overtreding der ijkwetP. H. te Sleeuwijk, vrijgesproken. llond zonder muilkorf voor een kar en die onbeheerd laten staauH. M. te Gorinchem, 2 maal 3 subs. 2 maal 2. d. Hond niet aan de hand geleiden A. de V. te Alrnkerk en L. B. te Haarsteeg, elk 3 subs. 2 d. Veroordeeld wegens nachtgeruchtG. J. v. d. S. te De Werken, 7.50 subs. 3 d. Slapen in een voertuig P. v. d. Z. te Oosterhout, 3 subs. 2 d. Belemmering van een openbaren weg in de prov. N.-Brab. II. I. te De Werken, 2.50 subs. 2 d. Visschcn met fuiken zonder vergunning J. v. d. H. te Alrn kerk, 11 subs. 5 d. Overtreding der wet op den kleinhandel in sterken drank van 28 Juni 1881, Stbl. no. 97, artt. 13 en 24: S. v. li. te Genderen, 3 subs. 2 d. Niet aan de hand geleiden van een stier op een openbaren weg in de prov. N.Brab.D. P. en A. B. te Sprang, elk 2 subs. 2 d. Loopen over een perceel grasgewas zonder vergunningL. K. te Baardwijk, vrijgesproken. Visschen met een kruisnet zonder vergunningW. B. te Woudrichem, 2 maal ƒ1 subs. 2 maal 1 d. 's Hertogeubeseh, 13 Nov. Op de heden gehouden markt van vette kalveren wareu aangevoerd 136 stuks. Prijzen: le kwal. 62 a 64, 2e kwal. 60 a 62, 3e kwal. 58 a 60 cent per kilogram Al het aangevoerde werd aan de genoteerdo prijzen vlug verkocht. Ook waren aangevoerd 120 vette varkens, prijs 58 a 64 ct. per kilo schoon. De handel was levendig, en de markt veel bezocht door vreemde koopliedeu. De prijs der boter was heden alhier ƒ1.20 a 1,30. Waalwijk, 10 Nov. Op de jaarmarkt van heden v. as de handel in hoornvee zeer bevredigenddc aanvoer bedroeg 521 stuks. Kalfkoeien golden ƒ260 a 325 en dito vaarzen 190 a 260. Het slachtvee was ook goed gewild, terwijl veel jong vee voor dc stalling tegeu hooge prijzen werd ver handeld. Biggen golden 8 a 14 per stuk. In huiden en leder is het zeer stilde prijzen blijven nagenoeg onveranderd. t Waal wijk, 10 Nov. Jaarmarkt. Vee, aanvoer veel, dragend vlug. Boter 1135 K.G. van ƒ1.tot 1.24. Adresonder letter X bij den Uitgever van dit blad. de Wapens van HEUSDEN en ALTENA. van enkele werkendie allen nieuw zijn en niet door de H.ll. KOSTERBOLLE of COHEN worden geëxploiteerd Bovenstaande 3 werken te saam genomen voor f 22.50.) Bovenstaande werken zijn mij gezonden om op deze ivijze a contant te verkoopen. Van alles is slechts 1 exemplaar. Na ontvangst van het bedrag in postwissel, wordt het gevraagde franko toegezonden door den Boek handelaar L. VEERMAN te Heusden. d 1 v TT"* /"V /TN ALS \m van en IIOOGENSTEEN WEG, Nieuw Ainerikaansch vloeibaar Stijfselglans, Linnen Glacc-Stareh Polish, Amerikaansche Oswego Zil verglans - Stijfsel, alsook andere Patentstijfscl. gewone pakjes, alsook in zwaarder gewiekt en verschillende kwaliteit. in pakjes van 5, 21/2en 1 Ons, in prijzen van 80 - 100 110 - 125 - 140- 160 - 180- 20(j - 225 - 240 - 300' alsmede verschillende soorten Thee, niet verpakt. Bij hem verkrijgbaar gebreide Wollen Hecren- en Dames-Ondergoederen, door specialiteiten bereid, ter voorkoming en verdrijving van Ithnmatische aandoeningen en Jicht bij lijders. Deze goederen, zijn door beroemde Geneesheereii (waarvan bij hem attesten tor lezing liggen) onderzocht, goedgekeurd en zéér aanbevolen. Brochures en prijsopgave op franco aanvrage te bekomen bij Voor deze alom bekende, gunstig wer- kende, bereide goederen, worden op allo plaatsen SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD, te gen goede provisie. Aan te melden aan boveustaande firma. RjgSKEpfc bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle mogelijke Gietstuk- ken, met en zonder model. Specialiteit in Stuwsehrocvcn. s-Boscli Kerkstraat nabij do j Gr. Kerk, Wijk A 51. Fabriek en Magazijn VAN Gouden en Zilveren Werkon. i Steeds voorhanden eene ruime keuze van Gouden, Zilveren en Diamanten Werken geboren te Parijs iu 1860, geheel zonder armen, welke met zijn voeten alle bezigheden verrieht eu de schoonste voorwerpen in tegenwoordigheid van het publiek vervaardigt, alsTeekeningen, Knipwerken, Schoonschrift enz. De Loge is geheel nienw ingericht om het no- tabolsto gezelschap te ontvangen. Men vergete vooral niet een bezoek te brengen bij den wereldberoemden Voet-Pianist. r Heeft dc eer te berichten, dat zijn Magazijn steeds ruim voorzien is van alsmede de nieuwste modellen van Voor sierlijke bewerking der PELTERIJEN wordt de meest mogelijke zorg gedragen. ALLES A A A' VASTE DOCH LAGE PIIIJZE.V. FABRIEK EN MAGAZIJN VAN KOPERWERKEN. Gijtvrije Geëmailleerde KE UKEN GE REE I)SC ll A PP EN. BIER POM PEN voor LuchtdrukZuiging cn Persing. Ga3°Blie Kooktoestellen en JLjumpeu. VOOR SOLIDITEIT VAN BOVENSTAAND WORDT INGESTAAN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 7