C Mfiiliistlts1 verhuring van Paarden en Rijtuigen, i \'i ip llffiTii- en JoDgehe Protestantsck Zondagsblad. „de weezen; FRANS ROOI J ACKERS, Yolledige Ameublementen Memorandum Scheurkalender, He Landbouwscheurkalender voor 1883. Handel in Manufacturen, VOLLEDIGE WERKEN OUDEN HEER SMITS, 400,000 Mark. Jscnllial Co. HAMBURG. G. B. um Nieuwe groote Geldloterij. O is ZE oud E vriend Piano-Mu Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. iing oer 4/,wn) Prijzen, 20 November e. k. Breuken. Gelmn- uitg; u op de VISCHMARKT te HEUSDEN. Th. LU IJ BEN. Botermarkt HEUSDEN bericht de ontvangst der Nouveauté's voor het seizoen Paardendekens van af f 2.25 en hooger. Heden op nieuw ontvangen Uitgave van Gebr. van Noortwijk te Schiedam. Groote Expositie Alles naar maat, zonder prijs verhooging. Yoor alle leverantie wordt gegarandeerd. Kruisstraat H. 15T. 's-Hertogenboseh. Mr. Meubelmaker voor Salon-, Eet-, Zit- en Slaapkamers, Op nieuw stofï'eerni viui MDUHELiiM spoedig en billijk. 's-Hcrtogenbosch. Kruisstraat H. 157. de onmisbare voor het jaar 1883, Het bestuur der Holl. Maatschappij van Landbouw, Afd. Land van Arkel etc., beveelt dezen kalender inzonder heid aan door zijne nette en eenvoudige bewerking. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. Voor Slechts 7.50 in plaats van voor f 19.80. 8,634,275 Mark. Hoofd-Loterij-Bu re au GEBR. VAN NOORTWIJK, te Schiedam. N I E U W A sgsvsn door zijn Yrisnd Mulder. h. a. >j. roelants, door E. GERDES, GOEDKOOP; Dr. BELLA, MRI M 21 NovembeU Samuel Heekscli" HAAT I De ondergeteekende beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene* uiterst nette en billijke bediening. ©M O M O O) VA +- fl bP .so X3 1 0! G r O 4* a fl O „O .fl w H W Q I? O PH co W tf O -5. c 'w O Q e 1 P 03 -c g a I O «O O Cp en O mO NIEUWE CHRISTELIJKE HUISVRIEND. 1(5 kolommen text bevattende, waarvan de eerste aflevering is verschenen op Zaterdag 5 Augustus. hoog 43, breed 34 cM. Aan deze Oleographie, expresselijk voor deze Uitgave vervaardigd, zjju geeue kosten ontzien om hem een waar sieraad te doen zijn voor elke huiskamer. a c3 ce ?3 0 c3 s ra ^3 S "S o faO 2) ü£*J rK v_ .2 /v» Q x ca Oa S! p. 13 a 8) 2 b 2 rr. ■P 5 rrt' CD O S -5 i Prijs per Jaargang van 52 Afleveringen 2.60, dus slechts 5 Cents per week Winter Overjassen, van floconnè, undule, ratiné, fijne prachtige stoffen, alles aan zeer billijke en vaste prijzen. allen goed en van droog hout gemaakt, aan matige prijzen. PAR IJZER SYSTEEM. Bijzonder uittreksel der Prijzen. 2 1 prijs Foor de beste oplossing van RAADSELS enz. worden een Honderdtal Boekjes I» uitgeloofd. Ook zal er in dezen jaargang EEN WEDSTRIJD gehouden worden MsS waaraan twee prachtige prijzen verbonden zijn n.l. TWEE BIJBELS voor de Jeugd met 's jaarlijks 12 fraai bewerkte en in acht kleuren gedrukte platen. I'rijs per jaargang van 24 Afleveringen ƒ3.—. Voor 2.50 in plaats v Braungardt, Waldesranschen Strauss, Egyptisch er Marsch 1 Necke, Champagner Walzer Michaclis, Türkische Schaarw; Reseh, Heimlicho Liebe Strauss, Donau Walzer Mendelssohn, Hochzeitsmars Strauss, Wiener Blut Faust, MfcLrchen ans schoner Suppé, Fatinitza Marsch THIEME's Boek- A Muziek eheime ziekten worden w door mijne méthode, r/egn wetenschappelijke onk genees geheel de treurig jeugdige zondenzenuu puttingen. Verzoeke eene duidelijke ziekten te zenden aan Hoofdwinst [400,000 Mark. Uitnoodiging tot. d de Winstkansen, der hel halve origineel lot s hel kwart origineel lot s of De uitbetaling en erzcndiri Gelden vjplgt direct aan de prompt éi onder de strengst» fledere bestelling kaxo op een postwissel mab Stoomboot Maas O VA AP ïilUIi Ph. D E J0 M G H. .- DAMES-MANTELSJAPON STOFFENGARNEERINGEN enz. Eener uitgebreide s> ing voor Heeren Klecding, als: BUXKINSRATINÉ, DUFFELFLOCCONNÉ enz. enz. vri v .f-i r. -r-1 «r "~T fl S5 v„ «MM sSJS-Sj c« g I *2 I O i—\ 3 13 be ott e K jO'S N r" K O SC C O 4-2 .pH E-i CQ k< T3 03 13 13 O) hp - I—I c o j: •*-=> 73 —H 13 a c s „o .2% ril'? K 5° -rP r-> c c O 43 m-H C w 13 cd GQ rs tt O r 73 13 Redactie A. Gerdes, A. J. Hoogenbirk, P. J. Kloppers, Ds. J. G. Verhoef en F. \V. Wagner. I)e rijkste inhoud, die steeds de grootste afwisseling van lecl uur aanbiedt, moet allen, die met het PllOTESTANTSCH ZON DAGSBLAD keuuis maken, bovredigou. Ieder vindt er zijn gading, en ieder put er nuttige leering uit. Wekelijks verschijnt een aflevering van groot folio formant, Aan deu inteekenareu op dezen derden Jaargang zal gratis als Premie worden aangebodeneene prachtige OLEOGRA- PIIIE, getiteld De iuteekeuiug geschiedt voor eeu geheelen jaargang van 52 afleveringen. 03 T3 fl c3 -a o o u o a ÏPo Vr, 'A X tCjw JP 1Z O "w ra 03 03 o tsssa bn **i *- 03 ■e5 s (W J BüM rr\ P 03 o a S. ^3 o a a 1? u te o SPc-ö -KM - -I ï-s u 03 1 T 73 «V C3 13 73 r-< O Ui 03 rM .-ö S3 bc a O 03 433 S3 mC3 fl 03 Q - - Ch O 03 *3 S3 c s3 bt,HH 1 C l groote sorteering Hcmi-Saisons, waaronder die voor najaar kunnen dienen, prachtige dikke Stoffen, ook voor jongeheereu van 5 tot 16 jaren. Rijk gesorteerd in Zwart Laken, Satin do laine, Buxkins. Castors, Moskowa, Eiigelscho en Fransclie Stoffen voor Costumes. P. STOKVIS ZOON te 's - B o s c hgcvcu uit bestaande uit ivekelijksche blaadjes op stevig papier, met duidelijke letter gedrukt, waarop behalve den datum, ■met ruimte voor aunteekeningen op eiken dag, ook de stand der maan is aangegeven en wat verder op een Kalender behoort. De prijs van den Kalender, gehecht op een sierlijk Schild, is slechts 40 Cent. £(SSP Voorhanden bij de Uitgevers en alle Boekhandelaren. Bij J. A. VISSER te Gorinchem verschijnt weldra Deze scheurkalender die, behalve de stand van Zon en Maan, aan beide zijden der blaadjes nuttige wenken bevat zoowel voor den Landbouwer als den Tuinier en Veehouder, is op een fraai schild gehecht, dat de voornaamste gedeelten uit het landbouwbedrijf omvat. De prijs is uiterst laag gesteld en berekend op eene algemeene deelneming, n.l. 75 cent. Bestellingen worden aangenomen door den Uitgever en door alle Boekhandelaren. Alles a contant en ongekend lage prijzen. VAN DEN 2°. 30. 40. 50. 60. De daarom waarvan den 1 sten November a. s. Aflevering 1 verschijnt, te abonneer en. "welke iu 7 Klassen getrokken worden. De hoogste Prijs is iu het gelukkigste geval 1 Premie 1 prijs 1 1 1 3 4 2 2 pryzen T> 24 prijzen 3 P 3 P 54 P 5 P 108 P 264 X> P 10 7> P 3 P 530 P 1073 1> P 101 P 25 P 85 P 100 P 27069 ■P P 2400 P P 77 P P 15648 P Al deze prijzen Mark 250,000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25,000 20,000 15,000 12,000 10,000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 1500 1200 1000 500 300 250 200 150 145 124 100 Mark 250,000 150,000 100,000 60,000 50,000 80,000 90,000 100,000 40,000 30,000 12,000 240,000 24,000 18,000 270,000 20,000 324,000 528,000 15,000 3,600 530,000 536,500 30,300 6,250 17,000 15,000 3,925,005 297,600 7,700 94, 67, 50, 40, 20 Mark De prjsverdeeling der 7 Klassen is als volgt. 4000 prijzen 1. klasse bedragen M. 116,000 De nieuwste groote Geldloterij, welke door do Hooge Staats regeer ing in Hamburg is goedgekeurd en met hot geheele Staatsvermogen gewaarborgd is, bestaat uit 93,500 Loten, 47,600 Prijzen en eene Premie, volgens nevenstaande Prjstezainenstelling. De Prijzen worden in 7 Klassen of Afdeelingen, volgeus onderstaande Prijsverdeoling, getrokken. Het bedrag voor de Eerste Klasse van eeu geheel Ori gineel Lot is Mark 6 of 3.60. Opdat nochtans eeu ieder naar zjne middelen kau deelnemen, wor den ook Halve a 1.80 en Vierde a 90 cents verkocht, die allen met het Ambtelijke wa pen voorzien zijn. Na de ontvangst der bestelling worden aan ieder hesteller de 0 r i g i n e e 1 e L 0- t e u, iu eeu gesloten enveloppe per post toegezon den. Tevens wordt bij iedere Lotenzending het Ambtelijk plan gevoegd, waaruit de nadere ver deeling der Prijzen te zien is als ook do trekkings- dagen en inleggelden der verschillende Klassen. Na de trekking wordt aan ieder lotbezitter de Ambtelijke gewinlijst toegezonden. Ook worden Ambtelijke trekkingsplannen steeds gratis vooraf door ons verzonden. Bij het ondergeteekende Hoofd- Loterij-Bureau komen gedurig vele bestellingen op Origiueele Loten aan wij verzoeken derhalve de bestellingen zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór den direct te zenden aan 4000 11 2 «V 11 4000 n 3. n 4000 11 4. 2500 H 5. n 1500 u 6. u 27600 n ri 7. n Door dien gewoonHjk kort voor de trekking de navraag naar Loten Buitengewoon sterk is, maken wij onze geachte begunstigers daarop opmerkzaam, dat w j Loten, wanneer zij ook slechts een dag voor de trekking uit welke oorzaak ook, geretourneerd worden, gaarne terugnemen, en het daarvoor ont- en 1 Premie6,757,150 va-ngeu bedrag dadolijk renvojeeren. -// h n n H 210,620 331,150 452,100 415,600 351,655 Bij alle Boekhandelaren staat de inteekening open alsmede bij de Uitgevers ónder redactie van A. LOEF F, predikant te Dordrecht. De tekst dier Bijbels zullen met niet minder dan 48 Chromo-Lithographiêii versierd worden, terwijl het geheel zal zijn gebonden in een prachtigen band eiken Bijbel heeft eene geldsuxiarde van ongeveer f 20. Het is ruim vijf jaren geleden weinige dagen na den dood van Dr. M. P. LINDO dat de uitgaaf van diens Volledige Werken, door zijn trouiven Vriend LODEWIJK MULDER, werd aange kondigd. De zeer aanzienlijke oplaag daarvan is sedert een jaar uitverkocht, en het bewijs dus geleverd, dat onze tegenwoordige Nederlandsche maatschappij nog warme sympathie heejt voor een werk, dat op elke bladzijde van een door en door gezonde en krachtige levensopvatting getuigt. Wie voelt zich ook niet onweerstaanbaar aangetrokken en geboeid door die van geest en humor tinte lende regels, vol gemoedelijken ernst en spelend vernuft, wanneer hij bladert inde Brieven en uitboczemingen,. in Clementine,in Familie van ons,* in de Nieuwjaarswensch,* in het satiriek vertoog Over de belang rijkheid van de nietigheid, in de geestige parodie Proeve van een groote opera,in de gevoelvolle schetsen Ons oud huis,* De drie gratiënZoo'n prul van een dansmeesterEen arme sukkelen zoo vele andere opstellen, die Dr. LINDO eene blijvende plaats in onze N'ederlandsche letterkunde en te gelijk in de harten zijner lezers hebben verzekerd. De Ondergeteekendetegenwoordig eigenaar van het copyrecht, heeft gemeend het jmbliek te zullen aan genaam zijn, door tijdelijk de Werken van den Ouden lieer Smits tot een buitengewoon lagen prijs verkrijgbaar te stellen, opdat een ieder, van welken rang of stand ook, in de gelegenheid zou zijn zich deze uitgaaf aan te schaffen en een voortdurende plaats in zijne huiskamer te geven. DE WERKEN VAN DEN OUDEN HEER SMITS verschijnen in vijf Deelen, ieder 380 Bladzijden druks. De prijs per Deel is tijdelijk f 1.50, zoodat voor het compleete werk in geen geval meer dan f 7.50 zal berekend worden. De verzending geschiedt in twintig afleveringen, ieder van ongeveer zes vellen druksdie bij inteekening zeven en dertig en een halve cents kosten. Wanneer de Vierde Aflevering is verschenen, waarmede het Eerste Deel voltooid is wordt de prijs per Deel met vijftig cents verhoogd en geen Exemplaren meer geleverd dan tot den prijs van Tien Gulden. De Eerste Aflevering is in alle Boekwinkels verkrijgbaar. Schiedam, November 1882. Uitgever, De Uitgevers smaken het genoegen voortdurend van hunne jonge Vriendjes en Vriendinnetjes te vernemen dat ONZE OUDE VRIEND hun zeer goed bevalt. Ons Tijdschriftje is dan ook in menig Christelijk gezin een welkome gast, daar het niet alleen eene verzameling aanbiedt van bloemen en vruchten, geplukt in een Veld van menschelijke wetenschap, maar omdat het voor alles en boven (dies, de strekking heeft om de Kleinen te brengen tot den Ileere Jezus. De vereischten toch van een geschikt Tijdschriftje voor kinderen zijn 1°. Het moet gegrond zijn op het onfeilbare Woord Gods. Het moet tot hoofddoel hebben de kinderen te brengen tot den Hcere Jezus. Alles wat goed, rechtvaardig, liefelijk, welluidend en tegelijk voor kinderen bevattelijk is, moet er eene plaats in vinden. Het moet aantrekkelijkheid hebben voor het kinderlijk gemoed. Het moet de zucht tot onderzoek in hen opwekken en levendig houden. Het moet hun aanleiding geven tot zelfwerkzaamheid. Uitgevers meenen in ONZE OUDE VRIEND zulk een Tijdschriftje te mogen zien, en noodigen bij deze advertentie de lezers van dit Blad uit, zich voor hunne kinderen op den Qden jaargang, J 10 stukken kjurig geil Bovenstaande gezochte nummers! waarvan de gewone handelswaard' leveren wj te zamen ieder sti slag voorzien voor den geringi Alle Boek- en Muziekhandels liugen aan. ^elieliiiboüdui^ gei Lid van verschillende wetenschap; Volkom de Bande Dr. WA1 veteerd Breukmeester der Ilospit en Ridder van verschillende Ord te Antwerpen. ev. iC Hamburg gegarandcen Verloting, waarin zeker gewonnen mooter! De winsten dezer voordeelij welke volgens plan slechts ff vat, zijn: De grootste Ilool'dwinst is evf Premie van 250,000 M. 1 winst a 150,000 M. 1 winst a 100,000 if. 1 winst a 60,000 M. 1 winst a 50,000 M. 2 Winsten a 40,000 M. 3 .winsten a 30,000 M. 4|vinstona 25,000 M. 2 Winsten a 20,000 M. 2 winsten a 15,000 M. 1 winst a 12,000 M. 24 winsten a 10,000 M. 3 Wiusten a 8,000 M. 3 Winsten a 6,000 M. 54! 108 i 264 10 I O I 530/ 1073 1011 25 i 85' 100 2706f etc. tol en |omen deze binnen weini; afdalingen tot zekere beslisd Dp eerste winsttrekkiug is gestald en kost hiervoor het geheel origineel lot s; welke door den Staat gegara loten /{geen verboden promef inzending van het bedrag z< omstreken verzonden worde Iede| deelnemer ontvangt zijn origineel lot ook het met voorziehe origineel plan graf grkad hebbende trekking dad vrage d© ofFicieele trekkings. 5Ieu wende zich daü lingen voor do aansta met vertrcffnven tot Bankiers- en Wisselkantoor Stoomboot Stad P. Winterdienst van Ma% Van Kaatsheuvel: 's raorg. 1.-, Heusden4.!| p Gorinchem7.tl Van RotterdamAlleen op Vrij Overige werkl Dienst van af 1 Noven. - Van HEUSDEN 's morgens 's-BOSC ii 'snamidlasc 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 8