BINNENLAND. Afloop van Aanbestedingen, Boekaankondiging. INGEZd mengd Niei CAPELLE (Langstraat), 16 Nov. De aanvoer van stalveblijft in deze streek voortduren en zulks ondanks de enorme prijzen, die eer stijgen dan minder worden. Men vraagt elkander: „Waar moet het zoo heen?" en toch blijft men knopen. De vette paarden daarentegen, die van hier in grooten getale naar de Gorinchemsche markt wer den gevoerd, zijn wel voor een groot gedeelte ver kocht, maar brachten van 50 tot 150 minder op, dan men zich had voorgesteld. De tweede kwa liteit, paarden van f 400 tot f 500, was het meest door Duitsche kooplieden gezocht. In leverantiehooi ging deze week weinig om alleen enkele partijtjes schraal hooi werden voor de persen afgeleverd. Vele verkoopers zou het aangenaam zijn, indien zij kans tot aflevering kregen, doch er bestaat geen vraag. t GORINCHEM, 17 Nov. In de keizerstraat had gisteren een treurig ongeluk plaats. Van een huis van den heer Mulder, wegens bouwvalligheid sedert een paar weken door de bewoners verlaten en thans ingericht tot steenkolenpakhuis, stortte de voorge vel in, juist op het oogenblik dat twee vrouwen, moeder en dochter, eenige stukken steenkool op raapten. Beiden werden levenloos onder de stukken van den muur weggehaald. De moeder was eene 75-jarige vrouw, de dochter 40 jaar, gehuwd en zes kinderen achterlatende. 's BOSCH. Drie-en-twintig leden der Prov. Staten van N.-Brabant, namelijk de bh. Van Tienhoven v. d. Bogaard, Ilenry Smits, bar. v. Goltstein, A. A. Raaijmaakcrs, II. P. Mastboom, mr. W. D. Bosch, van Hal, C. J. Verheijen, de Schamp», van Eeten, dr. van Heyst, mr. Heere, Bressers, mr. van Dam, den Dekker, B. G. C. van der Ven, Merkelbach, mr. van der Heyden, mr. Verheven van Estvelt, van Gilse, van de Werk, de Bic en van Aken, lebben bij de Tweede Kamer een adres ingediend ;egen het wetsontwerp tot verlegging van den Vfaagrnond. Zij verklaren, wel voor de orovinciale_ Alem J. Verdoom Bz., opz. Blauwesluis: L. M. Brouwer, idem. Crèvecoeur: C. II. Vroeg, idem. Baardwijk J. A. van der Kallen, idem. Veen: J. II. Smulders, buitengew. opz. Woudrichem: J. C. J. Iluijsers, opz. De gemeenteraad van Vlijmen heeft besloten de jaarwedde van den eersten hulponderwijzer (welke betrekking thans vacant is) met f 100 te vermin deren en op f 600 te brengen en die van den tweeden hulponderwijzer met f 50 te verhoogen en alzoo mede op f 600 te brengen. De minister van binnenlandsche zaken heeft, met betrekking tot de uitvoering der drankwet, als zijn gevoelen te kennen gegeven, dat bij overdracht tusschentijds van eene zaak tot het verkoopen van sterken drank in het klein, ook door den nieuwen eigenaar het vergunningsrecht moet worden vol- daan, vermits toch de wet zegt, dat eene vergun ning eerst kracht verkrijgt door de betaling van vergunningsrecht en alzoo, waar eene nieuwe ver gunning noodig is, ook opnieuw vergunningsrecht betaald zal moeten worden. De minister van financiën heeft aan de ambte naren der registratie enz. te kennen gegeven, dal als notarissen het vóór 1 Maart 1883 ter griffie der rechtbank te deponeeren dubbel van hun répertoire voor I Jan. 1883 opmaken, zij niet behoeven te bezigen zegels met 50 opcenten. De echtverklaring van dat dubbel kan, al heeft die in 1883 plaats, in dat geval zonder overtreding op hetzelfde zegel worden gesteld. In het volgend jaar zal vanwege het domein- bestunr een begin worden gemaakt met de veiling der goederen, behoord hebbende tot de dotatie van Z. K. II. Prins Frederik. Naar men verneemt, worden reeds toebereid selen gemaakt voor een tijdelijk verblijf van IIII. aim vëflëeiiën op verzoek aan den onderwijzer W. A. Kalkman, in te gaan 1 Jan. 1883. In de zelfde vergadering is tevens besloten, het traktement van den te benoemen onderwijzer te wijzigen en te brengen op 600. t17 Nov. Door de vroeg ingevallen vorst is ecu groot gedeelte van het land nog onbezaaid. Het vee staat ook reeds op stal. Het is te hopen, dat het weer nog moge veranderen, anders zouden de landbouwers hier, het hoog noodige werk op het land niet kunnen verrichten. t DALEM, 19 Nov. Sedert onze vorige opgaaf (Woensdagavond) is de Waal weer ruim 20 cM. gewassen, zoodat de peilschaal aan de sluis alhier thans (Zondag) 3.80 M. -f- A. P. aanwijst. Een heden morgen ontvangen telegram van Keulen, hetwelk 1.71 M. was bericht, heeft hier eene algemeene verslagenheid teweeg gebracht. Later verbeterd telegram afgekomen van 29 cM. val. tHet melkvee is in den laatsten tijd on gekend duurvooral op erfhuizen, waar gewoon lijk crediet gegeven wordt tot Sept. of Oct. van een volgend jaar, worden fabelachtige sommen besteed. BAARDWIJK, 17 Nov. De onderbouw van de spoorbrug in den overlaat is gereed. In het voor jaar zal het werk opgenomen worden. WAALWIJK, 17 Nov. Bij weinig aanvoer van hoornvee tengevolge van het slechte weder was de handel minder levendig dan de vorige week. Granen waren wel zoo ferm. Voor goed zoolleder is iets meer vraag, paarden- leder gaat vlug van de hand tegen opgaande prij zen terwijl in diverse andere overleder-soorten meer leven schijnt te komen. een jaar gerentenierd had. Hij moest er niets doen en had het zeer naar zijn zin. Daarna kwain hij den volgenden dag in zijn geboorteplaats. Dadelijk zette hij daar zijn vroegere affaire op denzelfden voet voort, met het doel om gevat en andermaal opgezonden te worden. Het eerste gebeurde spoedig en het laatste zal weldra volgen, want hij erkende de hem opnieuw ten laste gelegde bedelarij niet alleen volmondig, maar noodigde de rechtbank tevens en wel tot tweemalen toe uit, hem „as je blieft weer zoo spoedig mogelijk naar de kolonie te sturen." Lit het genoegen, waarmede hij dit vroeg en andere dingen zeide, bleek ten duidelijkste dat de man Veenhuizen niet als een strafplaats, maar als zijn buiten beschouwt, waar hij naar smacht als een paling naar den dauw. Men schrijft uit Utrecht: Louise Michel heeft getracht ook hier eene voordracht te houden, zij zich wendde heeft Vereeniging waaraan De echter gemeend haar te moeten afwijzen. Goed beschouwd jammer, want volksmensters van het gehalte van Louise Michel kan men niet beter treffen, dan ze de gelegenheid te openen, hare denkbeelden? voor een nuchter volk als het onze zonder eenige interruptie te ver kondigen. Zij zal dan onder een algemeenen scha terlach van het tooneel verdwijnen, evenals inder tijd de vergadering der internationale te 's Ilage, waarom ik nu (na verloop van 11 jaren) nog moet glimlachen, als ik mij de kluchtige tooneelen van die vergadering voor den geest haal. Door de plaatselijke politie te Groningen is procesverbaal opgemaakt wegens onbevoegde uit oefening der geneeskunde en artsenijbereidkunst tegen zekeren drogist C., een man van uiterst on gunstige antecedenten, die reeds met tuchthuis en gevangenis onderscheidene malen heeft kennis ge maakt en tegen wien nu nog eene strafzaak han gende is wegens muntvervalsching en het in omloop mwumn - VLIJMEN, 18 Nov. Wij zijn hier weer afge sloten van de wereld. De weg naar den Bosch is ondergeloopen, en de overtocht moet geschieden met schuiten en roeibooten. Zoodra de Baard- wijksche overlaat werkt, is ook van die zijde het verkeer gestremd, en zitten we op een eiland. Geen wonder dat met belangstelling wordt uitge zien naar de behandeling van het wetsontwerp tot opening van het Oude Maasje, omdat we hopen, dat daardoor ook het Bossche veld droog zal komen. De verwachting echter op een gunstige beslissing is zeer gering; Ris merkwaardig hoe zeer de bevolking hier doordrongen is van het denkbeeld: „het is altijd zoo geweest en zal ook wel altijd zoo blijven." N. li. Ct. Bij de instelling van de buitengewone rivier- correspondentie, op 1.1. Zaterdag, zijn de verschil lende stations in deze prov. bezet als volgt: 's-Hertogenbosch of elders: A. M. K. W. Baron Van Ittersum, hoofdingenieur; A. KeUrenaer, ingenieur. VHertogenbosch A. G. J. Henkelman co J. E. Dieden, opzichters. llavenstein C. F. M. II. Schnebbelie, ingenieur; A. van Gelderen, buitengewoon opzichter. Ileusden Jhr. C. J. de Jong van Beek en Donk, ingenieur; C. van der Flier, buitengew. opzichter. Werkendam: II. F. Beijerman, ingenieur; W. A. Baumer, opzichter. CuyckW. H. Thomassen, buitengew. opz. Katwijk: J. Provoost, idem. Grave: A. C. Ilaartsen, opz. Neder-AsseltP. Smits Az., buitengew. opz. OvenE. Trosée, idem. Dij—marine "liëglnt uiëil (Tail teyageli, ounog worai meer doorgeloopen dan behandeld, koloniën over gesprongen en waterstaat afgeroffeld. Had de Kamer nu maar den goeden wil de volgorde eens om te keeren, of naar een vast rooster te doen afwisselen, dan bestond de kans dat de eerste hoofdstukken wat minder tot den draad toe uitgerafeld, de laatste wat degelijker overwogen werden. Zooals het nu gaat, wordt aan de amb tenaren van de laatst aan de orde komende depar tementen goede gelegenheid gegeven er op te rekenen dat de vertegenwoordiging, door den.spoed voortgezweept, menigen post zal slikken, dien zij anders zeker zou weigeren. De „algemeene be schouwingen" zouden dan aan R eind kunnen komen en mogelijk wel geheel achterwege kunnen blijven, waarbij ten bate van het land zeker weinig zou verloren worden. Het is niet opwekkend zegt de Middelburgerhij had beter kunnen zeggen, het is bepaald ergerlijk dat dit kwaad ieder jaar terug komt. Wanneer het raeerendeel onzer afgevaardigden eens goed overdachten dat zij niet zoo zeer in het binnenhof zitting hebben om welsprekendheid aan den dag te leggen, noch minder om aardigheden te zeggen, evenmin als gemeende of geveinsde godsdienstigheid te verkondigen, dan wel uitsluitend om het belang van het land naar hun vermogen te bevorderen, dan zeker zou deze wensch van het geachte blad niet lang meer tot de vrome wen- schen behooren. Ter zitting der ïechtbank van Zierikzee van 17 Nov. leverde A. d. L., geboren te Oud-Vosmeer, eene prachtige illustratie voor de voorgenomen op heffing der gestichten Ommerschans en Yeenhui- zen. Deze 53jarige luiaard beweert blind en zenuw achtig te zijn en was den 20stcn October jl. uit Veenhuizen ontslagen, waar hij, wegens bedelarij, ro i ixynrrnm CT- Töoï? verbeid, mbo) ht goo spoed jet het oog op het ling der Nederland: •artementen, merkt Irbij wint aan vro(o)lii ld afneemt. i o o cr Noordwijk (Groningen), Wiju te HornhuizenHout rijk en Polauen, G. E. Melveu, caud. te Doesburg; Wageningen, A. J. Eijkmau te Groningen; Den Hoorn (op Tessel), G. Oosterhuis te Schraard '8 Heereuboek en Heerjansdam en Kijfhoek, B. J. Van Hcijningen, cand. te 's GravendeelZuid-Bei erland, 0. Snel te Ermelo; Rilland Bath, Van Lan- geraad, cand. te St. Maartensdijk. Bedankt voor Overlangbroek, J. S. Sikkel, caud. te Utrecht Buitenpost, J. H. F. Gangel te Aalten, (Geld.) Iiansdorp, H. Damsttf te Heemstede; Vriezenveeu, G. Van Dorssou te Staphorst; Schellingwoude, II. Damsté te Heemskerk; Raamsdonk, E. A. Lason- der te Zegveld; Herveld, J. Van Hecrde te Brou- keleu. Chr. Geref. Kerk. Beroepen naar Bolnes, P. Van Vlaanderen te West maas; naar Beetgum, J. Vonk te Oudega. Bedankt voor Sappemeer, G. Elzeuga te Stiens. ~\TlÏE R TOG EN BOSCH, ~L8 Nov. In het gebouw van het gewestelijk bestuur alhier werd Vrijdag aanbesteed het voortzetten van do verbetering van de rivier de Dieze. Slechts twee biljetten waren ingekomen, als van W. P. de Vries te Rossum, voor 40,000 en van J. de Leeuw alhier voor 38,700. De begrooting bedroeg 26,000. Bij don heer Henri J. Stemberg te 's Gravenhage verschijnt weldra no. 1 van dc „Bibliotheek voor Meisjes", onder redactie van mejuffrauw Catharina F. van Rees, van wier hand ook het eerste deel zal zijn, getiteld „Else". Wij gelooven dat het een goed denkbeeld van redactie en uitgever is om aan dc vele kinderwerken, die in den laatsten tij t het licht zagen, i.ok eene ï.ti! derheid geschikt oor meisjes, j komende meisjes, is waarlijk gtl Onder de namen der medev| goede bekenden aan, als P. Suze Andriessen en Melati van] Ook de prijs der deeltjes: bonden, is niet te hoog gesteld! Voor meerdere inlichtingen tus, dat alom verkrijgbaar is. Nederland teas wildrijk, maai is daarvan de oorzaak, wat is De oorzaak ligt niet verbo, oorzaken zijn m. i. overbekend le. Het stroopen, vooral in 2e. Het jagen met bastaard 3e. De in de laatste jareii weersgesteldheid. Door het weinige toezicht stroopen eene zeer gemakkelijk diefstal)de stroopers hierd in het voorjaar het dan zeer welk wild in deze tijd zeer spoedig ter wereld zou brenge op den wildstand verkregen is genoeg te bestrijden. Door het jagen met bast: voorzien van schietgeweer ve hazen), niet alleen zeer gedunt waar die ontduiking der wet p vinding toch heeft schrijver dt ken waar eenige jachtseizoenen werd, nimmer meer een kop g Door de velé regens welk, doorweekt hebben, hoofdzakel wild zich vermeerdert, zijn waardoor eindelijk dit jachtsi moede heeft bereikt, ten mins en uit meest alle boa 'gelegi de treurigste berichtten onvtven' Is aan dit alles im\eU te doegj mijne meening in ééne wijze, door de hebbers der jacht flink en afdoend t' te zenden aan de nDe groote j Wet. ruim® lua i vereende te wend] Kandelen, ■ittesi te houl voor befsbssv 1884, het zij provinciën." r eene gunstige dergang, (welke afcjderj md voorkomen zijn, ofsc genoemd niet zouden geduld geoefend te wor de jachtwetsherziening 'oederlijk beschermde. er iemand gevonden v ge beslissing op bedoeld illes overwinnende wijze nogelijk, dus, jagers! en v verplicht alle tegenwo et nimmer te veel gerot erzoekschrift daar te st zenden, dan reeds hebt u de hoogste gunst van g van alle waarde volgel ert. 15 Nov. stierf te B ien in Sept. 1830 doc lollanders, beide boenc /as toen 17 jaar oud. og 52 jaar. Nieuwe reclameOf taat eeu tentje, prijken* wegens bevalling mijn an druk bezoek vereenj Locaal natuurverschijn: fijnheer zei Vrijdag /urgormau tot iemand lossen gloed aan den be^ »Neen, vrind! Ik hou^ Noorderlicht! Dat ho, /eet u waar je dat n> ói Gorrekum, daar zien als milicien zijn Eu zeer tevreden kc doofde, dat hij daar d no< )u gaan. De Duitsche booglee' vaardige proeven geuor Irraag: of geestrijke di verken op de spijsvert intkeunend. Hij liet personen mt aord soep, oen grooter jston met eeu kwart li|i bier, en onderzocht dj suat van vertering de g maag bevonden. Hij bevond, dat de w sneden gebruikt, de spi gen maar met drie deel> 10 uren vorderen. Chan Bordeaux echter nog la dranken, die 20 tot 60 cognac, rum, enz., hoi langer tegen. Wat liet bier betreft, toe aan de alcalische pi drisch zuur opnemen, het maagsap te doen wt alleen to vindeu zijn ia. Keizer Karei V schild karakter van eenige Euro »De Frauschen schijnen Do Spanjaarden schijnei De Italianen schijnen ve kei ijk. De Duitschers se De wijsgeer Emauuel K natiën en dc Britsche »De Franscbeu zijn be veranderlijk en dwepen scheu zijn volhardend, bedacht, trotsch eu ong matig, trotsch, godsdieu lui. De Italianen ziju v en tot sluipmoord gezin lijk, eerlijk, phlegmatiscl deud, gastvrij, geleerd,^ De ridder-mandenmakt Engeland, de eerste ui die den troon van Groo als hij in eene goede anecdoten te vertellen gende was. Omstreeks het jaar 16 eeu .edelman, om wiei.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2