i TOREN-KLOKKEN, AANBESTEDING. publiek aanbesteden: BILLAR i'FABRIEK. Prof. Dr. Albert. P. M. TIMMERMANS A. H. VAN BERGEN, ftrtnp assanasEüiasB»» Toren-Uurwerken Het leggen van een Kwelkade om de Wiel, (doorbraak Vlijmen-Nieuw- knijk), in één perceel. I St. Nicolaas- Cadea"1PJ l\ M. TIMMERMANS. BRANDSPUITEN, Straat- enMetselsteenen, UMl {provincie Gronit MARKTBERICHTEN. EEN HUIS Tsgen hypothekaire zekerheid Wed. IV. L. luiijk Zoon, Behandeling bij briefwisseling. Fabrikant. lieden up nieuw ontvangen: DEN. rs en Allerlei. Te huur gevraagd MULLER JISKOOT. TABAKSFABRIEK, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Speelwerken S p e e 1 cl o o z e n Belangrijk bericht. 29. Avemie de Wagram 29. PARUS. Botermarkt HEUSDEN bericht de ontvangst der Nouveauté1 s voor het seizoen Paardendekens van af 2.25 en hooger. f§ Schapenmarkt Voorhanden voor onder de zoo velenK i n der- V e locipè desw Nieuwe modellen IJ ZE It EN SLEDEN 1 Metalen voor Sluiswerken, Machines, Watermolens eU. ]tI)e St. Paulinasu Groote Expositie Alles naar maat, zonder prijs verhooging. Yoor alle leverantie wordt gegarandeerd. BenniarktNo.45i C 403 M. L. VAN BERGEN, C 403 Hoogensteenweg s-Her togen bosc h over deYischstraat. Alleen verkoop van Berstvrije Amerikaansche Gasglazeiu op goeden stand te Heusden. verschillende Kapitalen beschikbaar. EMILE CORBEY, Loonopzand. en DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Waterschap de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c.a., zullen op a. s. Zater dag den 25 November, des middags ten 12 Ure, ten huize van II. Moubik te Ileusden bij enkele inschrijving, van pilepsie, Krampen, Vallende Ziekten en Zenuwkwalen, worden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingen ivorden slechts na gun- stigen uitslag verlangd. jyl j s uui uaiiucii vuui J 's-BOSCH. Gas-Oroemeuteii en speoialiteit in Petrole 1 ia-Kroo:i-, Ding- ca Tafel-Lampei, in alle piijwa CDijialiteiten, DB rerse Artikelen voor Huishoud- en Seheepsgcbruik. ei Ine te voegen, inznn- lectuur, voor Hali te rvloel. trctfeu wij versthilleuJe n ing», Virgin ie Leveling, ingenaaid en 1.90 ge sten wij naar het prosper- et helaas! niet meer. Wat rx te doen. of beter gezegd de hoofd- la: len jachttijd, iiidhonden. nadcelige invloed van de van regeeringswege is het uivoeren overtreding (wild- .ngemoedigd, schieten zelfs e bemachtigen wild neder, ijls reeds jongen heeft, of riadeelige invloed hierdoor ingrijpende kanker en niet Lazewindhonden, (meuschen ende), wordt het wild, (de r wordt het ook uit streken, 1 Leeft, verbannen de onder- eleerd dat in geheele stre- ianige hazenmoord gepleegd wordt. de laatste jaren ons land edurende den tijd dat het leestc jongen omgekomen, het toppunt van wildar- alle lager gelegen deelcu reken van ons land komen jachtresultaten. a den wildstand is volgens herstellen, doch op slechts teil van alle werkelijk lief- )or, op jagersmanier, spoedig namenlijk een verzoekschrift le het dringend verzoek ogelijk te sluitengedurende ■7i niet te openen voor 1 Sept. I Nederland of alléén voor dit verzoek zon zeer zeker te voorkomen is), van den de nadeelige invloeden liier- rerminderdhiermede dient ;ot dat het ideaal bereikt zal e tot nu toe de jacht zeer :n, die beweert dat na eene ockschrift, het wild niet op ,e vermeerderen? Neen, dat l gij invloedrijke, vermogende i en toekomende beoefenaars achtbedrijf aan u, door zulk ter teekening te leggen en een grootsche daad verricht, Godin der jacht en de hoog- n van Nimrod en Hubertus, WAKTOE. voeren van de nieuwe taal bij verschillende spotvogel op dat men id terwijl do bena(«)wd- sel Eugène Voordeckcr, 3n kanonskogel van de rerdeu afgeschoten. Hij ongelukkige loefde dus t kermis te Gorinchem iet een bordje, waarop vrouw, verzoek ik met worden iker vveêr ievers brand, id een Amsterdamsch evenals hij, naar den stond te kijken, '.t voor Noorderlicht hier nog nooit gezien el eens hebben wilt? ik het menigen keer inj, toen de ander hem ij gelegenheid eens heen Bücbner heeft merk- ter beantwoording del en al of niet gunstig g. Het antwoord luidt ï*ën"^W3u<^c maag een iefstuk bij een broodjo nju of een naf^P ]^er cs uur later in wolleen" uikto spijzen zich in de Rijuvvijusoorten, onver- 'cring 24 uren vertra- ter aangelengd, slechts aewijn werkt ovenzoo imer. Bier evenzoo, en |t. alcohol bevatten, als i de vertering nog veel hrijft hij die vertraging haten, die het chlorhy- lig om het pepsine uit u. Bij wijn kan de reden «bouquet.® :cens op een rijksdag het jche volken op deze wijze aas en zijn verstandig, standig en zijn dwaas, uiig en zijn het ook wer- u dom en zijn het ook.® karakteriseert deze vier de navolgende wijze j, levendig, lichtzinnig, de vrijheid. De Engel- iadig, steeds op winst g, De Spanjaarden zijn defiig, dom, wreed en ik, standvastig, hartelijk eDuitschers zijn huise- jtig, bescheiden, volhar- icrig en dol op titels. Koning George I van at Huis van Hannover, itlanië besteeg, placht, vas, gaarne Duitsche aaronder ook de vol- oonde et- in Dnitschland /at er een jong ridder aauzoek deed. Deze vond bij de familie zijner uit verkorene een zoo goede ontvangst als iemaud door aanbeveling van goede vrienden slechts ten deel kan vallen. Maar bij zekere gelegenheid vroeg de oude heer zijn vermocdelijken schoonzoon toch hoe hij zijne dochter zou onderhouden, ingeval hare haud hem werd geschonken. »Naar haar standi® luide het antwoord. De vader was met dit antwoord niet tevreden, en wilde weten waarvan de minnaar zijne aaustaande vrouw-zou onderhouden. De jongi ridder voud dit eene ongepaste vraag; zijn vermogen en zijne bezittingen waren toch even bekend als zijne voorzit en. Alles goed en wel, vond de vader, maar hij was er toch op gesteld, dat de mau, wien hij de hand zijner dochter schonk, een zekerder inkomen had dan wat zijne landgoederen h in opleverden, en het kwam er op neer, dat hij vast besloten had zijne dochter, hoepel zij zijne eenige erfgename was, aan geen ander ten hnwel jjk te geven dan aan een man, die een handwerk ver stond, waarvan hij leven kon, ingeval het noodlot hem ooit, dwong zijn vaderland te verlaten. Ongelukkig verstond de ridder toen geen hand werk; maar hij verzocht een jaar uitstel, in dien tusschentijd zou hij er een leeren. Hij legde zich nu op het mandonmaken toe, met zulk een ijver en geduld, dat hij reeds na zes maanden al zijne mees ters in het vak overtrof. Als bewijs van zijne be kwaamheid vereerde hij zijne aangebedene een eigen handig door hem vervaardigd meesterstuk van maudenmakorswerk. Eenige jaren na het huwelijk van de jongelieden, verloren de ridder en zijn schoonvader al hunne bezittingen, tengevolge van de verwoesting door generaal Tilly eu zijne Spanjaarden in de Palts aangericht, en moesten, van alles beroofd, hun va- derlaud verlaten. Nu kwam den ridder het hand werk, dat hij geleerd had, uitmuutend te paswant in Holland, waarheen men de wijk had genomen, onderhield hij niet alleen zijn eigen gezin, maar ook zijn voorzichtigen schoonvader, wiens wijsheid hij niet genoeg kon prijzen. Do mandjes, die hij maakte, vondeu zooveel aftrek, dat hij nauwelijks aan alle aanvragen kon voldoen. Men zegt dat de Hollanders v vlechtwerk geleerd nog maken. dezen Duitschen ridder het sierlijke hebben, dat zij tegenwoordig achtergelaten was. Dos te meer echter De eerste Khedive van Egypte was Mehemed-Ali (1769) goboieu in Macedonië. Eerst tabakshandelaar, daarna soldaat, maakte hij in Egypte zijn fortuin en werd de stamvader van de nog heden bestaande dyuaslie der AJiden, Om den troon te bereiken zag hij niet tegen een weinig bloedvergieten op 400 aanzienlijke Mamelukken liet hij vermoorden, omdat hij hun afgunst vreesde. Zijn opvolger Ibrabiin-Pacha regeordo slechts 57 dagen. Abbas-Pacha was het evenbeeld van Tiberius, Eens liet hij in zijn woede een ballet-danseres met 500 stokslagen om het leven brengen hij woonde de terechtstelling op zijn ge mak rookond bij, en verbande daarna alle ballet danseressen uit zijn rijk. Abbas-Pacha werd evenals Tiberius door zijn onderdanen goworgd. Op hem volgde Saïd-Pacha en op dezen lsmaël, die de Euro- peesche beschaving in Egypte begon in te voeren, nadat hij de zeden en gewoonten der Parijsche wereld uit eigen ervaring had leeren kennen. Hoe hij daar leefde is genoeg bekend, maar niet misschien de volgende anekdote. Ismaël was zeer gesteld op een naar den eisch samengestelde» harem, eu wenschte eens een schoone actrice, Pantin genaamd, daarin op te nemen. Hij telegrafeerde dus uit Vichy, waar hij zich met baden en audere laudsvaderlijke zor gen bezig hield, aan zijn agent te Parijs«Envoyes Eautiu, coüte que coüt.e.« De agent pijnigt zich te vergeefs af om te bodenkeu wie toch met Fautin bedoeld kon zijn; hij zoekt in het adresboek, vindt een Fantin, fabrikant van Chassopot-geworen, meent die is het en geen ander miju gebieder wil na tuurlijk zijn leger van go weren voorzien. De heer Fautin, een deftig, zwaargebaard man, reist terstond naar Vichy, wordt toegelaten en het overige kan men zich voorstellen. De landsvader vloekte en tierde dat het een lust was, maar ein digde met een paar duizend geweren bij «Fautin® te bestellen. Hoe het met do haromquestie afliep, meldt de historie nietmisschien staat alles opge- teekend in het landsvaderlijk archief te Alexandriö. Do tegenwoordige Khedive Mehemed Tewfik heeft het kruit niet uitgevonden. Hij werd in 1852 go- boren, in Europa opgevoed en zijn vroegere gouver neurs waren over zijn vlijt eu gedrag slechts matig tevreden. In het jaar 1879 beklom hij den troon zijner vaderen. De heer Vredonrjjk woonde op Lommerstoiju, een klein buiten in de nabijheid van een aangonaam gelegen landstadje, en sleet daar met zijne eenige dochter, een aankomend meisje, in stille rust en afzondering zijne dagen. Men zegt cu te recht de ouder3onT*Somt met gebreken tanden eu 1de- zeu ruimen geregeld achter elkander op; do knieën b?giuuen te knikken en vragen hulp en steun van stok of kruk het oog verlangt bril of lorgnet het oor een hoornde kruin een pruik, enz., tor- wijl het geheugen maar al te vaak verstorende en onaangename parten begint to spelen. Ondanks zijne klimmende jareu was de heer V. van dat alles nog verschoond geblevenwant do tijd was met zulk eene zachte hand over hem heen- gegleden, dat er schier nog geen enkel spoor van ging hij mank aan het euvel van hen, die, buiten het gewoel der wereld levende, moeite hebben om te beseffen en te erkeunen dat de tijd onvermoeid de alge- meene toestanden wijzigt eu verandert; dat het opkomend geslacht, trap voor trap, de plaats zal innemen, die elk op zijue beurt verlaten moet; dat men niet stil kan staan, waar alles voorwaarts spoedt Op zekeren namiddag met zijne dochter aan de thee tafel zittende, zag hij een heer, van top tot teen in de puntjes, met vluggen tred de huislaan opkomen, en riep «Kijk eeus, Ka! Kijk eens! Kijk eons! Wat zou dat zijn? Wie zou dat wezen? Wat zou die moeten hebben Doch, voor de eerste maal van ziju leven wellicht de goede man kreeg geen antwoord De bel ging en de heer Vervlam werd aaugedieud. Met eene ietwat liuksche buiging en een vluchtige» blik zijwaarts, trad deze nu rechtstreeks op den huisheer toe, en sprak hem, eenigzins gejaagd, dus aan «Waarde heer! Duidt het mij niet ten kwade, maar de bekoorlijkheden van uwe lieve, bevallige dochter hebben miju hart zoo innig, zoo diep ge troffen, dat ik Houd op, mijnheerIk heb geen dochter die «Dat ik mij verstout u to komen verklaren, dat de rust «Schei toch uit manneke! men heeft n vast,niet terecht gewezen; ginds, een deur verder moet je zeker zijn; bij mijn „buurman, die heeft er zeven, zoowat tu-schen de 20 en 30, cu die zullen misschien »Dat de rust van mijn gemoed, en het geluk van mijn leven, voor altijd zullen verstoord zijn, zoo n «Kerel! kan je dau je mond niet houden. Wat heb je hier te maken? De monsieur komt hier nog 2maal per week Fransche les gevenin 'l vooijaar kocht ik voor haar nog eene groote pop met een wieg, en heb daarvoor verleden week een heele doos met strikken en barèges, met franje, lint en nciges, met zjjflnweelen band, met echte fijne kant «Zoo u mij weigeren mocht haar aanminnig ge laat te aanschouwenhare hcmelsche stem te hooren mijn hart eu hand, miju leven mijn alles, voor immer, aan hare voeten te leggen, en ik ho peloos «Stil dan toch vent! ben je razend of stapelgek!? dat meisje, die bloed, dat kind, die hals daar is nog maar 16 jaar Zestien jaar en zeven weken pa!« klonk het mot een fijn stemmetje van de overzijde der tafel. Daar stond de man nu geslagen en verlaten. Zonder bondgenoot of vriend in deu heeten worstel strijd des levens, met de laatste wapens in de hand gegrepen, hulpeloos tegenover de sterkste machten der wereld!Wat meent gij dat hij deed? Hij keek ze beiden aan en zuchtto zuchtte diep Riep in vertwijfling uit: «die vrouwen! die vrouwen!® Liep zacht van 't slachtveld af, liet het den jonkman houën. 't Licht was hem op gegaan! Hij liet zijn dochter trouwen! WATERHOOGTEN IN DE 1IOOFD-RIVIEREN. Heusdcn, 21 Nov. 5.09 M. Sedert dezenpmorgen 6 uur staande. Keulen, 21 Nov. vin. 7 u. Rijnhoogte 6.24 M. Val 0.46 M. Maastricht, 21 Nov. 45.53 M. Val 0.17 M. 's nertogenbosch, 20 Nov. Op do heden gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 180 stuks. Prijzenle kwal. 64 a 66, 2e kwal. 62 a 64, 3e kwal. 60 a 62 cent per kilogram In al het aangevoerde bestond veel handel, zoo dat spoedig alles aan de genoteerde prijzen was verkocht. De prijs der boter was heden alhier 1.30 a 1.40. t Heusdcn, 18 Nov. De prijs der boter 0.83 a 0.85 per stuk van 6 ons. Eieren 71/2 a 8 cent. Gorinchem, 20 November. Bij een aanvoer van ongeveer 250 stuks vee, was do handel hoden vrij levendig. Prijzen enkele zware kalfkoeien 250 a 325 mindere qual. 150 a 225; dito vaarzen 140 a 230; melkkoeien 160 a 240 vare koeien 130 a 190; guiste vaarzen 00 a 000; hokkelingossen ƒ100 a 150 dit o stieren 75 a/130 graskalvcreu 30 a 75pinkon 00 a 000 nuchtere kalveren 7.a 14. Varkens, zware vette van 140 A 150 KG. 50 a 54 et,.; die van 90 a 110 K.G. 48 a 50 ct. per K.G.fokvarkens van 6 a 8 weken 4.50 a 8 per stuk. De prijs der goöboter wa3 1.56 a 1.74; der weiboter 1.26 a 1.40 per K.G. Kipeitren golden/ 1.80 a 1.90 de 26 .stuks. Adres: ouder letter X hij den Uitgever van dit blad. Postzegel voor antwoord. goed de Wapens van HEUSDEN en A L T E N A. - Inlichtingen zijn te bekomen bijen aanwijzing in loco zal gehouden worden op V r ij d a g den 24sten November, des middags ten 12 ure, door den dijkopzichter J. VAN TUIJL Gz. te Heusden. Be Dijkgraaf, HONCOOP. Be Secretaris - Venn ingm eester, D. ÜUIJSER. F. DE LEEUW, 8-Bosch Kerkstraat, nabij de Gr. Kerk, Wijk A 51. Fabriek eu Magazijn i Gouden en Zilveren Werken, j J ii w c 1 i c r. Steeds voorhanden eene ruime keuzo van Gouden, i i Zilveren cu Diamanten Werken Melbourne 1881.le prijsZilveren Medaille. die 4 tot 200 stukken spelen met of zonder uitdrukking van mandoline, trommel, klok ken, castagnetten, bemelsche stemmen, harp spel enz. met 2 tot 16 verschillende Aria's; voorts nécessaires, sigarenstandaards, Zwitsersche huisjes, pbotographie - albumsinktkokers, handschoendoozen, brievendekkers, bloemva zen, sigarenkokers, tabaksdoozen, werktafeltjes, flesscheu, bierglazen, portemonnaies, stoelen enz., alles met muziek. Steeds tot levering van het nieuwste en voortreffelijkste beveelt zich aan J. H. HELLER, Bern, (Zwitserland), ia Slechts directe bestelling waarborgt I echtheid. Geïllustreerde prijscouranten franco. •pjooproA 9iiuo.id sjn gggx t .x d y Qg joq ,i o q m o a o uua uoij.ioA\joadg uua s.iodooq op .lapuo uap.toA\ 'somuj OOO'OE lvBA fic.ipaq uaa go; uojpiaAv ajsuooqas .xap OOI Ph. DE JONGH als: DAMES-MANTELSJAPON STOFFENGAliNEERINGEN enz. Eerier uitgebreide sor teering voor Hceren-Klceding, alsBUXKINSRATI NÉ, DUFFEL, FLOGCONNÊ enz. enz. X'X- /j m w- PA (ligtc en sterke, Fransche Constructie,) van af 10 enz. W voor een en twee kinderen, in alle prijzen, en eene menigte andere geschikte voorwerpen. in alle mogelijke afmetingen eu construction, kleine en groote, solied werk op proef te levereii, bekroond op de wereldtentoonstellingen met Gouden, Zilveren en Bronzen Medailles. in alle mogelijke afmetingen en vormen, van Kunst- metaal, bijna onverslijtbaar. Geijkte KOPEREN BALANSEN, SCHALEN, KETTINGEN en GEWICHTEN, prima soort, lage prijzen. Aan de Macuinf.n- en Grofsmidsfabuikk Aan de drie Stoom machinale Stf.en-, Dakpannen en Diiaineeiibüizex-Fabrieken (werkende met zeven Ovens) is groote voorraad Roode-, Gladde- eu Gesmoorde DAKPANNEN, DRA1NEERBUIZEN etc. tegen lage prijzen. groote sortooring Demi-Saisons, waaronder die voor najaar kunuon dienen, prachtige dikke Stoffen, ook voor jougehecreu van 5 tot 16 jaren. Winter Overjassen, van flocouuè, undule, ratiué, fijne prachtige stoffen, alles aan zeer billijke en vaste prijzen. Rijk gesorteerd in Zwart Laken, Satin de lainc, Buxkins, Castors, Moskowa, Engefscbe en Fransche Stoffen voor Costumes. I \J I TA FABRIEK SN MAGAZIJN VAN KOPERWERKEN. Gijtvrije Geëmailleerde KEUKENGEREEDSCIlA PPEN BIERPO MP EN voor LuchtdrukZuiging en Persing. Gasoline J^ooktocstcllon en Rampen. E0T VOOR SOLIDITEIT VAN BOVENSTAAND WORDT INGESTAAN,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3