111 Wed. W. van der Steen. verhuring van Paarden en Rijtuigen, s-Hertogeolosci, fi. SGHOPfflEIJER, PELTERIJEN-FABRIEK. H. F. ONDERWATER Co., FABRIEKANTEN Ijzergieterij enz. VOLLEDIGE WERKEN OUDEN HEER SMITS, UITVERKOOP KRAMER IJ EN 11C. TAN TOUT, HtaftvSSS//*2IJ' Handel in Manufactur ONZE OUDE VRIE De Gantsclie II. Schi Memorandum Scheurka PRIJS 50 CENT. Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok. GOLGOTHA Voor motvrij ingestaan. DE KLEINE KAPITALIST, op de VISCHMARKT te HEUSDEN. Th. LU IJ BEN. A 455. Schapenmarkt magazijn yan: Behangselpapier, Tapijten, Gordijnstoffen, Bedden, Matrassen, Wollen en Gestikte Dekens, Molton en Piqué Spreijen. MOFFEN en BOAS in alle Bontsoorten Dames en Heeren-Kragen en Pélérines. Ga meer bont in alle breedten en prijzen. OPZETTEN van VOGELS en DIEltE N. Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODÜKTEN. A. DE WAAL M2N. BOUGIES, ii. a. m. roelants, rr j Georg Dufaij Cie., Voor Slechts f 7.50 in plaats van voor f 19.80. uitgegeven door zijn Vriend Mulder. Kinderspeelgoederen GOEDKOOP VERKOOPE GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, door E. GEllDES, j GEBR. VAN NOORTWIJK, te Sch Geheele en gedeel ten van Loten zijn voorhanden bij L. Veerman te Hens- den. B»"*: HENRI J. STEMBERG te s-Hageheeft v Voordeelige aanbieding tegen groote prijsvermindering {geheimhouding gewaarborgd. Dr. BELLA, ''""•'MJ'rJc Hernieuwde Uitgave, met 100 platen van Gm de onmisbare voor het, jaar 1883, I een Scheurkalender van de Katholieke I voor het jaar O. H. 1883, L. Yeerman te De ondergeteekende beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van liet publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en billijke bediening. Kindermantels. Bontmutsen voor Damos en lieer en. ALLES AAN VASTE DOCH LAGE PRIJZEN. VAN ■'p 'V,*' Dit blad verscbijpt eiken Woens dag, maakt melding van alle we tenswaardigheden op financieel gebied en geeft wekelijks een „BeursTOverzicht" Hetzelve bevat eene rubriek „Korrespond encie", alsook eene Prij s-lij st van Premie- loten welke niet in de Wederland- sohe Beursnoteeringen worden opgenomen, en neemt de uitloo- tingen van ALLE Premieloten en uitlootbare gewone fondsen op. de uitgever: Het goedkoopste Financiëele Weekblad van Nederland. aan verminderde prijzen. -A-fleverinj»- 1—van Beheime ziekten worden volkomen (genezen door mijne méthode, (gegrond op de nieuw ste wetenschappelijke onderzoekingen. Ik genees geheel de treurige gevolgen van jeugdige zonden, zenuwkwalen en uit puttingen. Verzoeke eene duidelijke beschrijving der ziekten te zenden aan Stoomboot Stad IIeusdkn. Stoomboot Maasstroom. Dr. A. BRUMMELKAMP, Hoogl. aan de Theol. School t c Ui1 Uul t Heeft de eer te berichten, dat zijn Magazijn steeds ruiui voorzien is van alsmede de nieuwste modellen van Voor sierlijke boworking der PELTERIJEN wordt de meest mogelijke zorg godragou. REPARAT1ËN en M 0 I) E L V E R A N D E R E N tegen b i 11 ij k c n p r ij s. Asphalt Dakpapier 'V fV N'éyiv" A Spuistraat, IJzerstaven AMSTERDAM. li OOGENSTEEN WEG, Nienw Amerikaansch vloeibaar Stijfselglans, Linnen Glaeé-Stareh Polish, Amerikaausche Oswego Zil verglans - Stijfsel, alsook andere Putentstijfsel. gewone pakjes, alsook in zwaarder gewicht en verschillende kwaliteit. De Ondergeteekende, tegenwoordig eigenaar van het copyrechtheeft gemeend het publiek te zullen aan genaam zijn, door tijdelijk de Werken van den Ouden Heer Siuits tot een buitengewoon lagen prijs verkrijgbaar te stellen, opdat een ieder, van welken rang of stand ookin de gelegenheid zou zijn zich deze uitgaaf aan te schaffen en een voortdurend'e plaats in zijne huiskamer te geven. DE WERKEN VAN DEN OUDEN HEER SMITS verschijnen in vijf Deelen, ieder 880 Bladzijden druks. De prijs per Deel is tijdelijk J 1.50, zoodat voor het compleets werk in geen geval meer dan f 7.50 zal berekend worden. De verzending geschiedt in twintig afleveringen, ieder van ongeveer zes vellen druks, die bij inteekeniag zeven en dertig en een halve cents kosten. Wanneer de Vierde Aflevering is verschenen, waarmede het Eerste Deel voltooid is wordt de prijs per Deel met vijftig cents verhoogd en geen Exemplaren meer geleverd dan tot den prijs van Tien Gulden. De Eerste Aflevering' is in alle Boekwinkels verkrijgbaar. Schiedam, November 1882. Uitgever. in pakjes van 5, 21/0en 1 Ons, in prijzen vau 80 - 100 110- 125- 140- 160 - 180 - 200 -225 - 240- 300. alsmede verschillende soorten Thee, niet verpakt Aoord w al, 's-BOSCIT. VMbevelen zieb beleefdelijk aan tot bet LF.vEttKN van alle mogeljjke Gietstuk- ken, met en zonder model. Specialiteit in Stuwsehroeven. VAN DEN Het is ruim vijf jaren geleden weinige dagen na den dood van Dr. M. P. JAN DO dat de uitgaaf van diens Volledige Werken, door zijn trouwen Vriend IjODEWIJK MULDER, werd aange kondigd. De zeer aanzienlijke oplaag daarvan is sedert een jaar uitverkocht, en het bewijs dus geleverd, dat onze tegenwoordige Nederlandsche maatschappij nog warme sympathie heejt voor een iverk, dat op elke bladzijde van een door en door gezonde en krachtige levensopvatting getuigt. Wie voelt zich ook niet onweerstaanbaar aangetrokken en geboeid door die van geest en humor tinte lende regels, vol gemoedelijken ernst en spelend vernuft, wanneer hij bladert in de Brieven en uitboezemingen,* in Clementine,in Familie van ons,in de Nieuwjaarswensch,* in het satiriek vertoog Over de belang rijkheid van de nietigheid,in de geestige parodie Proeve van een groote opera,in de gevoelvolle schetsen ■pOns oud huis,* »De drie gratiën*Zoo'n prul van een dansmeester,t>Een arme sukkelen zoo vele andere opstellen, die Dr. LINDO eene blijvende plaats in onze Nederlandsche letterkunde en te gelijk in de harten zijner lezers hebben verzekerd. VAN EN PAR IJ Z ERSYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. met 's jaarlijks 12 fraai bewerkte en in acht kleuren gedrukte platen. Prijs Afleveringen ƒ3.—. De Uitgevers smaken het genoegen voortdurend van hunne jonge Vriendjes en Vri dat ONZE OUDE VRIEND hun zeer goed bevalt. Ons Tijdschriftje is dan of gezin een welkome gast, daar het niet alleen eene verzameling aanbiedt van bloemc in een veld van menschelijke wetenschap, maar omdat het voor alles en boven alles, de Kleinen te brengen tot den Heere Jezus. De vereischten toch van een geschikt Tijdschriftje voor kinderen zijn 1°. Het moet gegrond zijn op het onfeilbare Woord Gods. 2°. Het moet tot hoofddoel hebbende kinderen te brengen tot den Heere Jezus. 3°. Alles wat goed, rechtvaardig, liefelijk, welluidend en tegelijk voor kinderen, i eene plaats in vinden. J j 4°. Het moet aantrekkelijkheid hebben voor het kinderlijk gemoed. 5°. Het moet de zucht tot onderzoek in hen opwekken en levendig houden. 6°. Het moet hun aanleiding geven tot zelfwerkzaamheid. De Uitgevers rneenen in ONZE OUDE VRIEND zulk een Tijdschriftje te m t daarom bij deze advertentie de lezers van dit Blad uit, zich voor hunne kinderen M waarvan den 1 sten November a. s. Aflevering 1 verschijnt, te abonnee ren. Bij alle Boekhandelaren staat de inteekening open alsmede bij de Ui Voor de beste oplossing van RAADSELS enz. worden eer uitgeloofd. Ook zal er in dezen jaargang EEN WEDSTRl waaraan twee prachtige prijzen verbonden zijn n.l. TWEE 111. onder redactie van A. LOEFF, predikant te Dordrecht. De tekst dier Bijbels zullen j 48 Chromo-LithographiCn versierd worden, terwifl het geheel zal zijn gebonden in eiken Bijbel heeft eene geldswaarde van ongeveer f 20.t Jij De eerste trekking van de eerste klasse der 311de STAATS-LOTERIJ vangt aan 18 December 1882. Gedelegeerde 2e klasse. ïfiwr LI A ■w van enkele werken, die allen nieuw zijn en niet dooi de II.H. KOSTER, BOLLE of COIIEN worden geëxploiteerd Servaas de iiruijn, Leercursus om zonder onder wijzer, uitsluitend door eigen oefening de Fransche taal te leer en schrijven en spreken, in 18 brieven a 60 ets. is f 10.80, aangeboden voor f 8. Idem, Idem, Iloogduitsche taal, eveneens in 18 brie ven voor f 10.80, aangeboden voor f 8. Idem, Idem, Engelsche taal, ook 18 brieven voor f 10.80, aangeboden voar j 8. (Bovenstaande 3 werken te saam genomen voor 22.50,J Kramers, Geograpliisch woordenboekcompleet in 25 all. a 75 ets. waarvan 21 af. zijn uitgegeven, aangeboden tegen den prijs van 60 ets. per af. Bovenstaande werken zijn mij gezonden om op deze wijze ci contant te verkoopen. Van alles is slechts 1 exemplaar. Na ontvangst van het bedrag in postwissel, wordt het gevraagde franko toegezonden door den Boek handelaar L. VEERMAN te Heusden. Volkomen wAlf*SP YÏ, de Bandaqe Régulateur van MJS CUjriCIl.Dr WAERSEG1CRS, gere veleerd Breukmeester dor Hospitalen, Commandeur en Kidder van verschillende Orden. Groenplaats, 35 te Antwerpen. Lid van verschillende wetenschappelijke genootschappen. Winterdienst van af 6 Nov. Maandag. Over. werkd Van Kaatsheuvel: 's morg. 1.— u. 3.30 u- h Heusden4.30 6.45 Gorinchem 7.15 8.30 u Van Rotterdam Alleen op Vrijdag 12 u- Overige werkdagen 'snani. 12.30. Dienst van af 1 November 1882. Van HEUSDEN 's morgens 6 u. 45 m. v 's- BOSCH 's namiddags 2 Op algemeen erkende en R. C. Eeestdagèn, Bossche en Go- rinchumsche jaarmarkten, geen geregelde dienst. DAT IS vervattende alle de Canonijckc Boeken des Ouden en des Nieuwen n benevens de Boeeken genaamt de Apocryphe, door last der Hoog-Mog. Hoeren Stateu-Generael van de Vereenighde Nederlijj Besluyt van do Synode Nationael gohouden tot Dordrecht in de jaren Uit de Oorsproncki'licke talen in onse Nederlandscho tale getrouwelicfè Met nieuwe bijgevoeghcle Verklaringen op dc duystere plaetsen, aanteeckeningen varé Texten encle nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Eude door gemoone ordre der Nederlaudtsche Kerken verbetert van drucfouten en m eersten druk gevonden worden. Benevens de berymde Psalmen en de Formulieren der Nederlandtsehe Onder Redactie en met eene aanbeveling van Met niet gewone belangstelling heeft schrijver dezes kennis genomen van het voornemen vai berg, om eene nieuwe uitgave te bezorgen van den Staten-Bijbel met de Randteekeningen, naar en opgeluisterd door de bekende platen van Doré. Vast overtuigd, dat deze voortreffelijke overzetting tot nog toe door geen der nieuwere vertak werd, aanschouwde hij met vreugde, hoe in de latere jaren tal van uitgaven elkander opvolgden ei vlug werden geplaatst; hij vertrouwt, dat ook voor deze, welke thans door den Uitgever ontworpe van koopers zal worden gevonden. Hij denkt daarbij niet alleen aan ons Vaderland, maar ook aan aan alle oorden waar Nederlanders wonen, van de aloude Godsvrucht en de vaderlijke zeden niet zooals hij door de Vaderen ons vermaakt werd, nog altijd het middenpunt blijft, waarom zich 011 zoowel als uit liet Familieleven groepeeren. Met bet oog op 's Ileeren daden in de jongst verloopen jaren koestert hij dan ook het stil v Bijbel niet alleen elders, maar ook op zijn moedergrond, immers mede om zijnentwil met bloe. een goed onthaal vinden zal. Op uitnoodiging van den Heer llenri J. Stemberg heeft hij gaarne de leiding op zich geuon antwoordelijkheid voor de zuiverheid van den tekst. Met den wenseh dat 's Heeren goedkeuring op deze Nieuwe Uitgave van den Staten-Bijbel ir zijnen Land- en geloofsgenooten vrijmoedig aan. Worde zij het sieraad van menige huiskamer en Kampen, 1882. De Bijbel van Pieter en Jncob Keur verschijnt op nieuw, maar met honderd platen va Hij wordt uitgegeven in afleveringen van zestien bladzijden en eene plaat. Ter bewaring der eerste gratis een stevige en keurige portefeuille gevoegd. Bij het Oude Testament belmoren zestig, bij het Nieuwe Testament veertig platen h'- verkrijgbaar. Jaarlijks worden 40 afleveringen verzonden, zoodat het geheele prachtwerk jaar p0mpi De prijs van iedere aflevering van 16 bladzijden is bepaald op slechts cents Deze I in in Wen. Onder dien prijs is „ep )||nfM_Rj Boeken en een Psalmen begrepen. t De Iuteekenaars ontvangen gratis, als premie, eene groote prachtige staalgravure ter vers' Daarvoor is gekozen De prijs van deze gravure naar het beroemde schilderij van dun Fransehen Kunstschildur op het etahlissament der Heeren Goupil en Co. vertegenwoordigt eene handelswaarde, van dert P. STOKVIS ZOON te 's-Bosch, geven uiK bestaande uit wekelijksche blaadjes op stevig papier, met duidelijke letter gedrukt, tv met ruimte voor aanteekeningen op eiken dag, ook cle stand der maan is aangegeven Kalender behoort. De prijs van den Kalender, gehecht op een sierlijk Schild, is slechts 4( Voorhanien bij de Uitgevers en alle Boekhandelaren. Bij de Maatschappij De Katholieke Illustratiete 's Hertogeubosch, ziet het lie welke zal bevattenEen nauwkeurige opgave van den stand der Maanopgavevan en Vastendagen; eene genoegzame ruimte voor kleine aanteekeningen, die door de c den Kalender maanden vooruit kunnen gedaan wordenopgave van Datum, Dgg Maundkidendereen spreuk, geestig gezegde, of epigram, waaronder vele van onze; Het geheelvan een fraai Schild voorzien, ziet er keurig en uiterst doelmatig u, onmisbaar artikel voor elk kantoor en Kathol i ek gezin. Verkrijgbaar door tusschenkomst van alle Boekhandelaren en voorhanden in den

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4