BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. en hield die weigering vol tot 1839, zeer tot schade van't land, want onze handel stond dien tijd geheel stil en de schuld steeg met meer dan de helft van 't bedrag in '30. Zal men nu een der datums uit de ge- schiedenis der citadel uitkiezen tot liet houden van een feestelijken dag? Er is van gesproken, doch we kunnen dat niet gelooven. De veete met Belgie is zoo goed als geheeld en die tijden op te halen is misschien minder dienstig. Maar bovendien, hoe hoog we Chassé en zijn heldenschaar stellen, het feit dat de Citadel verloren werd, al is 't dan na dap pere verdediging, verbiedt ook al wat op een feest gelijkt. Laat men, als men op 30 Nov., 4 of 24 Dec. iets goeds doen wil, liever 't land eens rondgaan en zoeken in onze armhuizen en in de schamele buurten onzer dorpen en steden, of daar niet hier en daar een der overgebleven dapperen met armoe en gebrek worstelt. Men zal er nog wel vinden, want, 't is God geklaagd, Neêrlands dapperen moeten op hun ouden dag op eigenkosten naar 't graf strompelenEn die scharaelen een onbezorgde toekomst te geven, zou vrij wat dankbaarder en passender werk zijh, dan eenig officiéél feestgejuich met maaltijden voor hen, die nooit honger leden! HEUSDEN, 25 November. t Het water blijft alhier nagenoeg ter zelfder hoogte. Dinsdagmorgen was de stand 5.09 -j- A. F. en gisteren avond 5.03 -j- A.P. De dijken zijn tot nog toe allen in den besten staat. t 23 Nov. Bij besluit van den gemeente raad is aan den heer dr. A. van Eyk, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als geneesheer, belast met de armen-praktijk. t LOEVESTEIN, 22 Nov. Ook Munnikenland staat thans blank. Er moet een gat, geloopen zijn in de kade aan de Maaszijde. Aan de Waalzijde, waar men bezig is voor Rijkskosten eene kade aan te leggen een werk dat p. in. ƒ60,000 moet kosten loopt deze kade, vooral bij storm uit het Z. en Z.W., groot gevaar, grootelijks be schadigd, zoo niet meerendeels weggeslagen te worden, te meer omdat de bazaltglooiing aan de Noordzijde nog slechts voor een gedeelte was aan gebracht. Toen het hooge water kwam, was men juist bezig ze er voor te leggen, maar heeft den arbeid moeten staken, waardoor een 100-tal werk lieden leeg loopt. t GENDEREN, 20 Nov. Gisteren is hier een meisje van omstreeks 20 jaren oud, overleden tengevolge van keelziekte. Het is te hopen dat zich die zoo gevaarlijke ziekte niet verder uitbreid. t Dx\LEM. Door de benoeming van den heer J. II. Emck tot secretaris van den polder Dalem is het secretaris-penningmeesterschap thans in één persoon vereenigd. Voorts is de heer D. de Goeij te Dalem benoemd tot bode van gemelden polder. t NIEUWAAL. Tot secretaris van onzen dorps polder is benoemd de heer H. W. Lenselink, in plaats van wijlen zijn vader, den lieer A. G. Len selink, die genoemde betrekking eene reeks van jaren en tot aan zijn dood bekleed heeft. t ZUILICHEM. De rivier de Waal neemt met den dag eene dreigender houding aan. Alle uiter waarden staan diep onder en vele huizen buiten dijks komen in het water. Voor den arbeidenden stand zijn nagenoeg alle werkzaamheden geëindigd. Jammer, dat in deze streken voor den werkman geene gelegenheid bestaat om in den winter onder dak op eene eerlijke wijze den kost te winnen. t BRAKEL, 23 Nov. Het bericht in dit blad van gisteren, als zou de heer J. van Neerveen tot burgemeester alhier zijn benoemd, is onjuist. Ter rectificatie moge dienen, dat genoemde heer niet voor deze gemeente, maar voor de gem. Bakel, prov. Noordbrabant, tot gemeld is benoemd. In de officiëele opgaven was abusievelijk eene r inge slopen. tALMKERK, 17 Nov. In de op lieden ge houden vergadering van de afdeeling Almkerk der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw, ge houden te Dassen, werd ter tafel gebracht: t ALMKERK. Hoezeer waren de gemoederen der bewoners in deze streek verontrust door de onrustbarende tijdingen allerwege verkondigd en door verschillende nieuwsbladen verspreid, n.l. dat het vreeselijk waterspook ieder oogenblik gereed stond op nieuw zijne prooi te verzwelgen en wel zou het gevaar dreigen van dezelfde zijde waar voor 2 jaren de doorbraak geschiedde. De jobs maren, die tot hiertoe doordrongen, werden bij iederen dag bezwarender. Velen dachten er reeds over op welke wijze zich het best te redden. Het ontbrak weder niet aan talrijke beschul digingen van veronachtzaming van het gevaar dat te wachten stond. Dit een en ander deed een paar leden van het dijksbestuur van het Oud-land van Altena besluiten in loco te gaan onderzoe ken, in hoeverre die geruchten toch waarheid konden behelzen. De uitslag hiervan bewees dat het gevaar, waartan men gewaagde, niet bestond, althans op dat tijdstip niet., en dat de groote vrees voor het steeds wassende water en de ellende hierdoor in het N.O. gedeelte reeds ontstaan, oorzaak kan geweest fcijn van die bezwarende berichten voor onze streek, die alle harten zoo kleinmoedig maakte, dat dan ook trouwens niet te verwonde ren was. Intusschen, wat de toekomst baren zal, is niet te voorzien. Bekend is 't, dat de ver schillende dijksbesturen kosten nog moeite heb ben gespaard om zoo mogelijk waterrampen te voorkomen. De wiel bij de doorbraak ontstaan, zal worden ingedijkt. t In de plaats van wijlen de heeren A. B. v. d. Koppel Dz. en J. Kolf, overleden, zijn tot notabelen bij de Ned. Herv. Gem. benoemd de heeren G. van de Koppel en J. C. W. M. van Sittert. ZALT-BOMMEL. 21 Nov. Nu de Regeering toont het ernstig te meenen met het maken van vlnchthavens aan onze hoofdrivieren, heeft een onzer raadsleden den Raad voorgesteld zich ter verkrijging van zulk een haven tot den Minister van Waterstuat te wenden. Er bestaat hier een vrij goede handelshaven. Met weinig kosten zou een tweede haven kunnen gemaakt worden door den zoogenaamden stadsdijk door te snijden. De daarachter ligende gracht is ruim en diep. Men zou den binnen dijk dan nog slechts behoeven te verhoogen en te verzwaren en alzoo tot water- keering geschikt maken, om bij ijsgang eene vei lige ligplaats voor groote Rijnschepen te hebben. Eene commisie werd benoemd om te rappor teeren en een concept-adres ter tafel te brengen. Ook dan wanneer het plan, om te Tiel een vluchthaven te maken, verwezenlijkt mocht wor den, zou zulk een haven te dezer plaatsen niet overbodig zijn. BAARDWIJK. Ten gevolge van het werken van den Baardwijkschen overlaat zijn de buiten polders alhier, Waalwijk en Besoijen overstroomd, waardoor het gewone verkeer tusschen het midden der Langstraat en het kanton Heusden gestremd is. Men is zeer nieuwsgierig om te zien wat er nu van de havenkade en het daarop geworpen zand zal worden, waarover gemeente- en polderbestuur van Waalwijk maar niet tot een vergelijk kunnen komen. WAALWIJK. Gisteren avond omstreeks ll/2 ure is de voerman G., wonende alhier, door een der rijks-ambtenaren van hier en den veldwachter van Baardwijk, te Baardwijk bekeurd, wegens on gedekt vervoer van 250 kilo geraffineerd zout. RAAMSDONK. Zondag voormiddag heeft alhier een verschrikkelijke gebeurtenis plaats gevonden ten huize van den landbouwer J. P. Terwijl deze naar de kerk was en zijne zuster te huis bleef, is een persoon of zijn meerdere personen (dit is nog onbekend) het huis binnengekomen, en hebben de zuster zoodanig mishandeld dat men voor haar leven vreesde. Al de wonden schijnen toegebracht te zijn met een stuk hout, hetwelk iu het vertrek is gevonden, waarna de daders de sleutels uit haren zak hebben genomen eu daarmede het kabinet hebben geopend, waaruit alles door het vertrek lag verspreid. Aan geldswaardig papier en specie schijnt on geveer 200 vermist te zijn. De broeder vond bij zijne tehuiskomst zijn zus ter op den grond liggen onder een laken, hetwelk over het lichaam schijnt geworpen te zijn. De politie was onmiddelijk ijverig in de weer om een onderzoek in te stellen, en er bestaat gegronde hoop, dat zij in hare pogingen om den dader te achterhalen, zal slagen. Er bestaat vermoeden tegen een persoon, die Zondag voormiddag aan het veer te Waspik is overgezet. De toestand van de gewonde zuster van P. was Dinsdag iets minder ongunstig; zij moet reeds te kennen hebben gegeven dat zij den dader zou herkennen als zij hem zag. t Wegens het aanvaarden van een anderen werk kring legt de heer J. W. R. Gerlach met 1 Jan. a. s zijne betrekking neder als afdeelingschef bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwe gen, bij welke Maatschappij hij sedert hare oprich ting werkzaam was, eerst als districts-inspecteur en daarna als afdeelings-chef. De ambtenaren, bij wie hij zeer geacht was, zien hem met leedwezen vertrekken. Op den dag van zijn ontslag zal het juist 30 jaar zijn geleden dat hij iu dienst der spoorwegen trad, daar hij op 1 Jan. 1853 als chef de bureau werd aangesteld bij den spoorweg Antwerpen Rotterdam. Men meldt uit 's Ilertogenbosch, d.d. 22 No vember De stand van het water bedraagt heden ochtend 5.49 meter boven A.P., was sedert gis teren 1 centimeter. Volgens de heden ochtend ontvangen berichten werkt de benedenmond der Beersclie Maas met 26 cM., de Baardwijksche overlaat met 37 cM. en de overlaat Rossum St. Andries met 74 cM. De weg van Oss naar Oijen is door het Beersclie Maaswater overstroomd. De dijken verkeeren over het algemeen in goe den staat. Voor de sluis te Crèvecoeur staat een verval van 42 cM. Men meldt uit 's-IIertogenbosch, dd. 23 dezer De stand van het water bedraagt heden ochtend 5.50 meter boven A. P. De heden ochtend ont vangen berichten kondigen nieuwen was aan. De overlaat RossumSt. Andries is met 6.5 meter overstroomd, die te Bokhoven werkt gemiddeld met 105, die te Baardwijk met 37 centimeter. Aan de sluis te Crèvecoeur is de stand van het water aan de Maaszijde 5.84, aan de Diezezijde 5.47 meter boven A. P. Men meldt uit Maastricht van gisteren (Don derdag) avondHooge waterstand, 46.30. Maas buiten hare oevers getreden. Van de aan de Maas gelegen dorpen Heugem, Limmel, Smeermaas, Borgharen en Itteren staan dan ook opnieuw eenige huizen in het water. De Beersche Maas is den nacht van 22 op 23 dezer sterk gewassen. De grindwegen zijn dien tengevolge reeds op enkele plaatsen geheel of ge deeltelijk overstroomd. De landlieden, die in de lagere gedeelten van het dorp wonen, zijn druk bezig om hun vee in veiligheid te brengen. Voor de buitengewone diensten en correspon dentie langs de dijken, gedurende den ijsgang en het hoog opperwater op de rivieren in den winter 188283. zijn o. a. aangewezen voor de stations 's-Hage, Gorkum of elders, II. S. J. Rose, in specteur, en T. Doffegnies. Lisopruiming in de rivieren: 's-Hage, G. van Diessen, h. ing., H. Wortman, asp. ing.: Rotter dam, W. E. Leemans, ing., C. C. Vermeer, rijks havenmeester, A. van Bloois, opz., H. N. Eranfois, buit. opz., A. J. II. G. Scheltema, id., F. de Graaff, id., J. van der Velde, id.; Dordrecht, C. de Bruijn, ing., H. de Kiewit, opz., II. de Hoog, bakenmeester, S. G. W. van der Siraaten, b. opz., W. C. J. Chevalier, id., J. W. C. Weellink, id. Men schrijft uit Tiel, d.d. 22 Nov.: Ilet staken der stoombootdiensten op Maandag jl. heeft in eene gisteren gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel stof tot ernstige be spreking opgeleverd, 't Is namelijk gebleken, dat het peil hier minstens 15 cM. te hoog was, zoo dat zich het zonderling verschijnsel voordeed, dat zoowel te Druteu als te Zalt-Bommel het water nog eenige centimeters beneden het verbodsmerk stond, en men aldaar mocht varen. Weldra lag voor onze stad dan ook een vrij groote vloot ten anker, en de hoofdingenieur en de ingenieur, op dezen zonderlingen toestand opmerkzaam gemaakt, constateerden het abuis, en tegen den avond werd den volke verkondigd dat de vaart hersteld was. De Kamer van Koophandel, iu aanmerking ne mende de groote schade doUr den handel door dit geval geleden ('t was juist marktdag), heeft hier over eene klacht iiigediend bij den Minister van Waterstaat, onder bijvoeging van de opmerking, dat iets dergelijks zich ook een paar jaar geleden heeft voorgedaan, en men sedert dien tijd schijnt te hebben verzuimd het verbodsmerk beter te stellen. De Kamer heeft tevens besloten gevolg te geven aan een verzoek van de heeren Verkerk c. s., om haren invloed te doen gelden bij de betrokken gemeentebesturen, tot den aanleg van den tram weg TielCuleinborg. Ten opzichte van het wets-ontwerp tot verleg ging van de uitmonding van de Maas, zijn aan de Tweede Kamer de volgende amendementen voorgedragen lo. Door den heer Dirks, om aan het ontwerp het volgend nieuw artikel toe te voegen „Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is gehouden met de besturen der waterschappen en gemeenten, welker belangen betrokken zijn bij de uitvoering van de in art. 1 genoemde werken, deswege overeenkomsten aan te gaan „Wordt het bestaan der genoemde belangen ontkend, of mislukt, door verschil van gevoelen, het aangaan van overeenkomsten, dan worden voor elk bijzonder geval de punten van geschil onderworpen aan het oordeel van drie scheidslie den, waarvan één te benoemen door elk der par tijen en één door den Hoogen Raad der Neder landen „De uitspraak der scheidslieden is voor beide partijen verbindend behoudens bekrachtiging, zoo veel noodig bij de wet." 2o. Door den heer Seret, om aan het slot van het „eenig" artikel toe te voegen „Tot de bij dit ontwerp voorgestelde werken wordt niet overgegaan, alvorens omtrent de dichting en afsluiting der lleerewaardensche Overlaten zal zijn beslist." Tegen Klaas van Sctten, die vóór eenige we ken een poging deed om den veerman te Opheus- den te vermoorden, is door den proc.-generaal te Arnhem 10 jaar tuchthuisstraf geëischt. Zaterdag namiddag toen de trein uit Oss naar den Bosch reeds in aantocht was, reed een boer met kar en paard over een nabij gelegen overweg, die nog niet afgesloten was. De vrouw van den spoorwegwachter het gevaar bemerkende, ijlde toe, doch kon het niet meer voorkomen dat de kar door de locomotief gegrepen eu een eind weegs wegge slingerd werd. De boer bekwam geen letsel en ook het paard bleef behouden, doch de vrouw van den wachter werd door een stuk van de kar ge troffen en ernstig gekwetst. Het wachthuisje werd eenigzins beschadigd. Vrijdagavond is ook in Zeeland het Noorder licht waargenomen. Daarbij deed zich echter een bijzonder verschijnsel voor, dat door een waarne mer uit 's-Heer-Abtskerke als volgt wordt be schreven Het was omstreeks half zeven uur. Ik bevond mij op den weg, ongeveer tien minuten buiten het dorp. Behalve een prachtig noorderlicht, dat zich in het noorden en oosten vertoonde, ontdekte ik aan den oostenlijken gezichteinder eensklaps een wit-verlichte plek aan het donkerblauwe luchtruim, die den glans der sterren in hare onmiddelijke nabijheid aanmerkelijk scheen te verhoogen. Zij had voor het oog aanvankelijk de grootte van een vierkante meter, doch breidde zich spoedig waaier vormig uit en had weldra de gedaante van een ellips, ter lengte van (voor het oog natuurlijk) wel meer dan duizend meters, terwijl hare breedte nauwelijks een twintigste van de lengte scheen te zijn. Het licht was helder wit en blijkbaar van geheel anderen aard dan dat der helderschijnende maan. In het midden der lichtmassa bevond zich eene donkere kern, eveneens van elliptischen vorm. Het geheel was ondoorschijnend en niet schitterend. Het bewoog zich zonder merkbare gedaanteveran dering met vrij groote snelheid van het oosten bijna recht boven mij heen naar het westen, waar het door dikke wolken aan mijn oog werd ont trokken. Omtrent de hoogte, waarop de massa zich boven mij bewoog, durf ik geene gissing maken, hoewel liet naar mijne meening niet zeer hoog moet ge weest zijn. Wat den duur der waarneming betreft, kan dit merkwaardig natuurverschijnsel zich niet langer dan vijf minuten aan mijn oog hebben ver toond. 't Kuilengraven in het Wiesselsche bosch is nog in vollen gang, en versterkend, en in koude dagen allerheerlijkst, blijft de warme maaltijd, die dage lijks aan de arbeiders verstrekt wordt. Verschenen Zaterdag nam Z. M. het omvattend werk in oogen- schouw en deed aan de arbeiders de aangename toezegging, dat aan ieder n hen, op Zr. Ms. last, tegen kerstmis of nieuwjaar een ham zou worden geschonken. In het zoogenaamde „Suikerhuis" te Amsterdam logeeren op dit oogenblik ongeveer een 200-tal Italianen, die verleden week van New-York zijn aangekomen om weder naar hun vaderland terug te keeren. De Nederlandsche Rijn-spoorwegmaatschappij zal de onbemiddelde oud-strijders (dragers van de ci tadel-medaille) welke deelnemen aan het feest dat 30 November a. s. te Amsterdam wordt gevierd, „gratis" over hare lijn vervoeren. De IJsclub te Leeuwarden heeft besloten dezen winter, ijs en weder dienende, drie hardrijderijen te doen houden, namelijk: een hardrijderij door mannen, éen door mannen en vrouwen en een door de leden. De lub bezit in kas ten bedrage van Te Ommerschans is e< vallen leed, in den kc vallen en gestikt. I een pasgeboren kindje ej vermoord is, daar het n< had. Een soldaat is houdende dronkenschap Wonseradeel is een boe Een gemeenteraadslid te melumer Oldephaert) h gesteld om de straatverli te beperken, omdat schen naar de straat 1 iu de hand werkt. Het 3 stemmen verworpen. Door een 74jarige maal met de gevangeiu zijn te 's Bosch twee jas huis gestolen. Te Bri brandstichting gearrestetj den avond te voren aan en bij die gelegenheid dj woning in een verdacht: hij zich van de opbreng! na had hij zijn boeltje i' In de Tiel er waard i| wild. Zij, die jachtvelde berekenen dat hun ell dan 20 kost. Uit IJmuiden wordt Een zeer droevig ong plaats. Van het maanlic gebruik om de haven bi schepen, de brik „Jere1 tusschen de zeehoofden,;: den op de houtlading j wandelspier, de gezagvoei de ongelukkige greep daarmede onder en ovj manoeuvreeren met heT de toestand dwong tof eene geringe afwijking 1 geworpen; al het mogel matrozen, met eene lij overboord gevierd, toen losliet en achter het sc vlet met vletterlieden, rende, beijverde zich om.' doch toen zij bij den J hij in de diepte weg. U een man van ruim 30 Tc Breda zijn door met mosselen iu besl gebruik afgekeurd, omd onder waren gevonden.!' De officieren der lar« de citadel van Antwer t gewoond en thans nog, gende: Engelvaart, luiG Limburg Stirum, gen.-pi gen.-maj. der artillerieT (genie); Burgers, luit.->| art.; Van Tuinen, mj Dozy, kapt. art.; Bach{| kapt. pl. staf (inf.)Ti bert, kapt, inf.; Van 1 driks, le luit. art.Ver le luit. inf., en Kemp* De strafzaak van de nieuwe phase ingetredr van haren bruidegom F. ziju er een onmiddellij hare voorloopige inhecl| diefstal, veranderd ziju| verschillende bedriegel'. van kolossale bedragen en Vureu gepleegd, en broeder medeplichtig g genen te doen geloot bestaand vermogen. J minder aangenaam ge: gebeurtenissen wel 1 onschuld volhouden en legging eischen, maar tenisnemiug van haren hare hoop een weinig De beide laatsten, die verblijven, houden ziel der zaken afweten, wa betrokken is geweest, voortgezet. Een bereisde, gans. is onder Schagen een der pooteu een stuf waarop stond: „Amei Te Arnhem vond u Duitscher op ééue kar gebroken en daaruit or met dito ke! ting en s bleek, dat de Duitse1 van een kameraad hr I loos verdwenen, dot i| gehouden en ter besc I Het stadje Rhenen.,. in oproer gebracht 4] tusschen de Duitscheul werken, en de ingezetj dag wederom zoo duci? den kantonrechter te wachters uit naburige om de orde te herst» ook gelukte. Een man, die verh te Amsterdam een eii door ophanging, schi zijn door het slechte de teraardebestelling verontwaardiging zoor tusschenbeide moest I te verhinderen. Al zijn de agrarische misdaden in Ierland tegenwoordig gelukkig minder talrijk, daar worden er toch nog altijd gepleegd. Zoo is dezer dagen weer eon pachter, die met een knecht van do markt te Old-Castle terugkeerde, niet ver van die stad aangevallen door eenige mannen, die zijn rijtuig tegenhielden en hem tot de belofte wilden dwin gen dat hij afstand zou doen van de hoeve die hij in pacht had. Toen hij dit weigerde, lostte een der mannen twee pistoolschoten op hem. Hij werd in bedenkelijken toestand, in het hoofd en aan den hals gewond, door zijn knecht naar zijn woning gereden. De dader is nog niet gevat. Een der sterkste pantserschepen die ooit gebouwd werden, is onlangs door de Engelsche admiraliteit besteld bij de Thames Iron Company*, te Blackwall. Het, groote gevaarte zal 10,000 tonnen meten en voorzien zijn van machines die 7500 paardekrach- teu en desuoods 9500 kunnen ontwikkelen. Voor eerst zal men het vier OOtons kanonnen geven; maar later krijgt het zwaarder geschut aan boord. Men rekent dat dit schip, de »13enbow«, als het de werf verlaat, ongeveer 600,000 7,200,000) ge kost zal hebben. Sir Garnet Wolseley heeft onlangs bij een diner op Balmoral, de eer genoten van een toost, door Koningin Victoria op hem uitgebracht, en waarin zij hem haar »eenigen Generaalnoemde. In zijn antwoord stelde hij tevens de gezondheid in van den Hertog van Connaught, blijkbaar zeer ten ge- noego van de Koningin, die bijzonder op haar zoon den krijgsman gesteld is. Op een onlangs te Muuchen gehouden verknoping van autografen, bracht een enkel adres van Bis marck's hand met zijn naamteekening, de som van 62 Mark 37.20) op. Als de Rijkskansolier zijn kostbaar handschrift wilde exploiteereu, zou dat een aardige bron van inkomsten voor hom kunnen zijn. Een brief van Luther bracht 543 Mark op en een hnndteekening van Napoleon I onder een brief, 32 Mark. Maar voor een onderteekening van Na poleon III, gaf men niet meer dan 4 Mark. Op bet in Rusland iu de nabijheid dor Duitsche grenzen gelegen landgoed »Allik« van den graaf Bontowski werd onlangs vlas gebracht en op last van dou bezitter werden de 70 personen, die daar aan werkzaam waren op het middaguur iu de werk loods of schuur opgesloten, ten einde te voorkomen dat zij zich zouden verwijderen of vlas modeneinen. Door een ongelukkig toeval ontstond er brand in het vlas; 40 meuschen konden zich zeiven redden door het eenige venster van de schuur, 16 werden door de anderen gered, doch do overige 14 personen kwamen in de vlammen om. De Tuilleriön hebben hun boste dagen gehad. Spoedig begint het slopen. Toen het volk in 1789 de Bastillevernielde, kreeg ieder een steentje mee naar huis tot herinnering. De regeeriug der republiek moet voornemens zijn dit voorbeeld te volgen en ook souveniertjes uit te doelen. Als men ten miusto de hoofdpoort, die vrij goed geconser veerd is, maar bewaarde. C CO Eene missive van de gecombineerde vergadering van het bestuur der afd. Heusden met de commissie uit de afd. Almkerk van de Noordbr. Maatschappij van Landbouw, gehouden te Heusdeu, 20 Sept. 1.1., waarin aan de afd. Almkerk do vraag wordt ge steld of zij kan medewerken tot een gezamenlijke keuring van hengsten op nader vast te stellen voor waarden. Wordt besloten het bestuur der afd. Heusden te berichten, dat dit voorstel op de afd. Almkerk een gunstigen indruk heeft gemaakt, doch deze het bo ter oordeelt op zich zei ven eene keuring van D/2-jarige hengsten te houden, terwijl zij bereid is op een nader te bepalen tijdstip met de afd. Heusden gemeen schappelijk zaïneu te werken ter zake van eene keuring van 3 on meerjarige hengsten. De heer J. H. Stael bracht, op verzook van den waarnemenden voorzitter, verslag uit van de gehou den keuring op 14 Sept. 1.1., waarna aan do opge komen deelgereehtigdeu de behaalde prijzen werden uitgegeven. De waarnemende voorzitter, de heer B. Snoek, verklaarde zijne premiën beschikbaar te stellen ten behoeve van voorwerpen, die bij gelegen heid van de in Sept. 1883 te houden tentoonstelling, ter opluistering zullen worden aangeboden. In de plaats van den heer A. B. v. d. Koppel Dz., overleden, werd tot lid van het bestuur benoemd, de heer A. Straver Wz. te Andel. Voorts werd overgegaan tot de opmaking van een rooster van aftreding der bestuursleden en bij lot bepaald dat, zullen aftreden de hh.: J. J. van Tienhoven van den Bogaard, A. Verschoor en A. Straver Wz. iu 1885; A. v. d. Koppel. B. Snoek en II. J. van Eeteu in 1887 en J. H. Stael en J. C. VV. M. van Sittert in 1889. Bij de bespreking van den geldelijkeu toestand dor afdeeling werd door de leden verklaard, dat zij mot genoegen hadden vernomen, dat de Provinciale Staten aan de Maatschappij voor het jaar 1883 eene bijdrage van 1000 hebben toegestaan, welk besluit evenwol met eeno zeer geringe meerderheid is genomen, welligt voortspruitende uit de opmer king van een lid der Staten, dat do subsidie groo- tendeols iu den zak vloeit van den algemeeuen secretaris. Derhalve waren de leden bevreesd, dat iu het vervolg geene subsidie meer zal verleend worden. O c i. O -i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2