123. Woensdag 29 November. FEUILLETON. F" 1 1 p Uitgever: L. J. YEEHMAN. ITousden. w u i 1 pj^ul VOOR fel. ki SS Rit blad verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijsper 3 maanden 1.Franco per post zonder prijs- verhoomiiff. O O* y&KM Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. m LI 111 1 .JÜ1 3) «En zoudt gij mijne hand nemen, zonder dal mijn hart er bij ware?« vroeg zij zacht. Zijn bleek gelaat werd nog een tint bleeker. «0, ik dwaas,zeide hij, «hoe dwaas, daaraan niet te denken! Hand zonder hart? Voor alles ter wereld niet! Hoe kan ik hopen dat gij mij, den woesten gezel, den ruwen Circassiër, zoudt kunnen beminnen! Het zachte maanlicht houdt ook niet van de donkere onweersnacht en de vlinder ontwijkt den adem des winters! De heldere ster is geen dwaal licht; zij blijft altijd door hare schitterende stralen geven; maar ik moet verder voörtzwcrven als Ahasveros Vera stond op en trad dicht op hem toe. «Gij zult misschien zwerven, Grigor Feodorowitsch, inaar de ster zal met u gaan! Spreek geen woord aan mijne voeten liggen honderden te wachten op een woord van mij, ik kon het nimmer uitspreken, want mijn hart bleef zwijgen, totdat totdat ik u voor mij zag. Uw leven zal voortaan niet meer een zaam zijn, want een zonderling iets voert mij tot u ik kan niet anders «Vera Vera was het eenige wat de Vorst uitbracht en zij reikte hem, lachend door haar tranen heen, haar kleine blanke rechterhand! Heeds begon de dag aan te breken, toen de laatste gasten het paleis Bradnitzky verlieten; onder deze w laatstcnechter bevond zich Grigor Voinesco. In hare kleedkamer wachtte gravin Bradnitzky hare dochters voor den nachtkus,eer laatstgenoemden hare eigene vertrekken opzochten. «Ja, het was een zeer welgeslaagd feest,sprak de dame vergenoegd, toen Feodora daaromtrent een opmerking had gemaakt, «zeer goed geslaagd en zeer geanimeerd, inderdaad! Maar mijn God viel zij zich zelve in de rede, «welk een prachtige brillant schittert daar aan uw vinger, Vera? Ik heb u dien nooit zien dragen! Mijne dochter, watbeteekent dat? Vera werd eerst bleek en toen rood; daarna boog zij zich neder en kuste de schoone hand hare moeder. «Dat beteekent, chère mama,» sprak zij ernstig, «dat Vorst Voinesco morgen hier komen zal, bij papa en u, om aanzoek te doen om mijne hand Est-il possibleriep de gravin verbaasd uit: «daarom dus moeten zoovelen onverhoord smachten, om den Circassiër de overwinning te doen behalen? Veni, vidi, vici, inderdaad! Enfin ik kan uwe keuze niet misprijzen!» En zij boog zich neder; terwijl zij Vera op het voorhoofd kuste en daarna een beweging met de hand maakte hare dochters konden vertrekken. Zwijgend liepen de zusters naast elkaar tot in haar slaapvertrek en lieten zich even stil de balklee deren door haar kamenier uittrekken en de bloemen uit het haar nemen. «Goede nacht,» sprak Feodora, toen zij alleen waren. «O, Feodora, gij zegt geen enkel woord tot me?» riep Vera klagend. Feodora keerde zich af. «Ik kan niet,hernam zij: «elk woord om u geluk te wcnschen zou een leugen zijn «O Feodora waarom?* «Ik heb een afschuw van hem,» hernam Feodora zacht, «eene zonderlinge, ontzettende vrees voor den Vorst grijpt mij aan ik kan het niet verklaren, 't Is mogelijk, dat ik zeer onnoozel ben, dat «Ja dat zijt gij, mijn liefste zuster,sprak Vera lachend, «ik ben niet bang j voor. hem mij trekt éenc, ik mocht wel zeggen demonische macht, tot hem heen. «Hij heeft den «boozen blik» der Italianen,her nam Feodora huiverend, «doch laten wij er niet meer over spreken! O Vera, ik heb u zoo lief!» voegde zij er weenende bij, terwijl zij het gelaat afwendde. Weldra was ook het licht in de kamer der zusters uitgedoofd. Vera echter sliep niet; zij was te zeer aangedaan. Plotseling rees ze op, verschrikt door een luiden kreet van Feodoraeen pijnlijke, vreeselijke droom had deze dien kreet doen slaken. Zij had ge droomd, dat zij zelve dood, gedood op den grond lag, midden in een woeste, eenzame landstreek en dat Vera zich over haar heenboog met een afgrijselijk ont steld gelaat en. boven beiden zweefde in de gedaante van een vampvr Vorst Voinesco. liet was een akelige, bange droom en hij ontroofde de arme Feo dora voor langen tijd haar opgeruimdheid. Weinige dagen na het bal vernamen de aanzien lijke kringen van Warschau werkelijk de verloving van gravin Vera Bradnitzky met 'den Gircassischen Vorst Grigor Voinesco. Natuurlijk viel er ook hier zeer veel te bespreken, te critiseeren en te verwon deren. Eene verloving is altijd de meest welkome stof voor een flink, oudeiwetsch stadspraatje. Vooreerst verwonderen zich de menschen over de weder/ijdsche keus der verloofden; daarna wordt hijdoor de eene, «zij» door de andere partij beklaagd. Over den hekel gehaald worden zij beiden en van beiden wordt een zeer omvangrijk register van al hunne gebreken ontworpen natuurlijk bezitten de samenstellers van dit register er zelf geene, want wie zou zoo onge manierd zijn, aan de versleten gelijkenis van splinter en balk te herinneren! De grootevwereld van Warschau maakte natuurlijk ton dezen opzichte geene uitzondering. Zij nam aan thee- en koffietafel het nieuwe bruidspaar deugdelijk onder handen en verklaarde den Vorst voor zeer inte ressant; eerstens om zijn fabelachtige rijkdommen en bovendien om zijn prachtig voorkomen. Ten slotte kwam men tot de conclusie: de Bradnitzky's waren toch brutaal gelukkig, dat zulk een rijke schoonzoon hun om zoo te zeggen maar thuis gestuurd werd. Vorst Voinesco was niet genegen om lang te wach ten en zoo werd Vera na den kortst mogelijken tijd met hem in den echt verbonden, met al de praal en den rijkdom, dien men hierbij noodig vond ten toon te spreiden. De Vorst en de Vorstin Voinesco vertrokken onmid dellijk na de trouwplechtigheid naar Petersburg, waar een prachtig hotel voor hen gehuurd was, dat zij betrokken en waar zij weldra een schitterenden kring om zich heen gevormd hadden. Na eenigen tijd werd Vera aan het Hof gepresenteerd en sedert dien tijd droeg zij den naam van «de diamanten-fee,want de overvloed dezer kostbare gesteenten, die met kwistige pracht haar hoofd, armen, hals en gewaad sierden, was bijna ongehoord, zelfs iu deze kringen, waarin men toch gewoon was veel te zien. Er volgt hier thans een brief van de Vorstin aan hare zusterdat schrijven is de beste inleiding voor de latere gebeurtenissen. (Wordt vervolgd.) <-s .*5CttfZffZ (Ut

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 1