Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. I Burger! AND- EE Er is weder plotseling een stuk van de Ooster- sche quaestie losgeraakt eu heeft westelijk Europa bedreigd. Eensklaps namelijk hoorde men, dat Mon tenegro met Turkije hevige verschillen had over een stuk land aau de grenzen, en wel over het land schap Kolatschiu. Men had vroeger nimmer iets gehoord van dit verschil, dat reeds zóó hoog was geloopen dat er van weerszijden troepen werden heengezonden. Het is zeker niet gewaagd te onder stellen dat dit opstootje te Petersburg is voorbe reid. Men herinnere zich dat Vorst Nikita onlangs de Russische hoofdstad heeft bezocht en aldaar bijzonder luisterrijk is ontvangen. Waarschijnlijk zal hem toen ook wel aau het verstand gebracht zijn dat hij eens moest toonen aau Turkije dat Montenegro nog even vijandig is als vroeger. 'Dj3regeering heeft, zich gehaaseL-An- tuigen zijn nu grootendeels naar de oude haven vertrokken. Een wel op eenige meters afstand van den wieldijk alhier, heeft gelukkig niets te bedui den. De dijken bevinden zich allen in den besten toestand. Hoewel we gemakkelijk de spanning kun nen begrijpen, waarin men op vele plaatsen ver keert, toch schijnt gelukkig de tijd nog niet ge komen om zich bevreesd te maken. Maastricht begint reeds val aan te geven. We hopen dut we dit ook spoedig uit Keulen zullen kunnen melden. 25 Nov. Gisteren werd alhier eene verga dering gehouden van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden enz. Hel voorstel van het bestuur tot het daarstel- len eener kwelkade te Nieuwkuik werd met 104 tegen 6 stemmen aangenomen. De kosten zijn ge- aamd op 793 gulden. Bij de heden gehouden aanbesteding van voor noemde kwelkade, zijn de navolgende biljetten ingekomen van: Chr. Prinse, Made 750; Geürts Spiering, Gameren 1025; I. de Leeuw, Gr. Leu teren f 605.80; Nic. van Rijswijk, Heusden 1625; Joh. Moonen, Vlijmen f 533.75; P. van der Wiel, Vlijmen 673; Ant. de Kort, Baardwijk 747H. van Eggelen, Vlijmen f 670; H. van Veghel, Vlijmen f 1000; zoo dat het werk aan den lieer Joh. Moonen, als laagste inschrijver is gegund. t BAARDWIJK, 26 Nov. Heden herdenkt de heer J. Loeff den dag, waarop hij voor 25 jaren tot wethouder werd gekozen. t ELSHOUT, (gemeente Oudheusden) 27 Nov. Door den hoogen waterstand komt het kwelwater ons zoozeer bemoeilijken, dat de toestand veel gelijkenis verkrijgt met de gevolgen van watersnood. Zoowel onzen polder als die van Herpt, Gen- deren en Aalburg staat bijna geheel blank, op verschillende punten 2 decimeter water. Het vvin- terkorendaijZÊSaaiJ akker en GRAVE, 27 Nov. namidd. 2 uur: stand 11.92, was 0.13. Aan de Pegelbrug: 9.79, wis 0.17. De Elftweg is met 1.27 overstroomd. De overlaat werkt met 52 cM. over 3500 meter. De Oijensche zeedijk eu de Leijdijk aan de Beersche Maas zijn op het puut van te bezwijken. Wind NW,, stormachtig. Baro meter rijzend. GRAVE, 27 Nov. (avoud 11 uur.) Waterstand 10.98, was 0.06. Aau de Pegelbrug 9.05. Er is hevige werking ia de Beersche Maas. De Bcers staal grootendeels ouder. De keerdijk in den Velp- schen polder loopt groot gevaar. Onstuimig weder, lage barometer. DRUNEN, 24 November. Er wordt thans een kweldara gelegd om de wiel achter de doorbraak vau verleden jaar te Nieuwkuik. Hoewel dit veleu tot geruststelling strekt, beeft het besluit daartoe toch veler verbazing opgewekt, daar bet onderzoek door verschillende autoriteiten geeu gebreken in den dijk aan het licht heeft gebracht en zij allen eenparig verklaarden, dat de dijk naar hun gevoelen volkomeu in orde was en tot geen ongerustheid aanleiding behoefde te geven. Toch moet een van die autoriteiten, nadat hij zelf den dijk had goed gekeurd, hebben verklaard te willen dat een kade zou worden gelegd. Er zijn tegenwoordig in het Land van Altena en Heusden enkele personen, die in alles hun wil weten door te drijven en die ook weder een groote rol schijnen te spelen in het adres van de 23 leden der Stateu aan de Tweede Kamer. Men kau toch bezwaarlijk anders onderstellen of verscheidene van die leden hebben zich door ande ren laten iuflueuceeren, daar het anders onbegrij pelijk is, hoe zij kondon besluiten een adres te teekeneu zoozeer in strijd met de belangen van een groot gedeelto van het district dat zij vertegenwoor digen. Of geldt het isolement, waarin thans dat gedeelte verkeert, niets voor hen Eu zou hot gevaar voor overstrooming van het henedenlaud, waar de adressanten vele goederen hebben, grooter worden door do opening van de Nieuwe Maas dan nu het geval is? Moet dan geheel het noordoostelijke Noord brabant maar opgeofferd blijven aan de belangen der grondbezitters iu het noordwestelijke deel? _ef hofdames, heeft zich dezer dagen te Apeldoorn begeven naar onderscheidene woningen, bewoond door arme lieden, die door de vroeg ingevallen koude meer dan anders gebrek lijden, om hun lot, door het uitreiken van giften in geld en in goederen, te verzachten. lit 's-Hertogenbosch schrijft met aan het Fad., dat de heer inr. J. G. De Bruyn, uithoofde van drukke beroepsbezigheden, weldra zijn ontslag als lid van de Tweede Kamer zal nemen. In het begin der vorige maand werd door een O winkelier in manufacturen te Tiel in zijne inrichting vermist eene soort statie-beddedeken. Eenige dagen te voren was de verversknecht V. bij hem op karwei geweest, en daar deze reeds vroeger gevan genisstraf wegens diefstal had ondergaan, rustte ook nu weder verdenking op hem. Een paar dagen geleden nu huwde de verdachte. De politie bracht hem toen een bezoek in zijn woning en vond den bewusten deken op het nog jeugdige huwelijksbed. Natuurlijk is de deken in beslag genomen en tegen den verversknecht proces-verbaal opgemaakt. Volgens de „Asser Ct." heeft een schoolhoofd aan den burgemeester zijner gemeente den vol genden brief geschreven Wel Edel Achtbare heer! Met dezen verzoek ik U Wel Edel Achtbare, of ik aanstaande Maan dag vacantie mogt hebben, er Zaterdags weer school voor zullende houden, 't is dan varken marktdag en dan wenschte ik bij het koopen van een bigge tegenwoordig te zijn. Naar de //Zutf. Ct." verneemt, zijn aan wachter en wachteres Meijer, dienstdoende op de lijn van Zutfen naar Deventer, door den directeur-generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor wegen geldelijke belooningen toegekend, en wel voor het tijdig geven van govaarseinen aan twee treinen van en naar Deventer, op een zelfde spoor rijdende, waardoor een botsing werd voorkomen. -■Men zal zich jjR i':* iHm lljji -rnrnmucKf tlüt. er een getieime verceniging iu Du blin bestaat, welker leden geregeld bij elkaar ko men. Dit alles lijkt toch nog zeer weinig naar be vrediging. Het wemelt anders, als men de berichten van rogeerirgen eu politie mag gelooveu, tegenwoordig in Europa van sameuzweerders. In Frankrijk, nu dat weet men. Maar in de Spaansche provincie Andalonsiö daar heeft men dertig socialistische leiders te gelijk gearresteerd. Althans dat vertelde de Spaansche minister van binnenlandscbe zaken met ycel ophef in den ministerraad en hij werd nn bewonderd als de redder der maatschappij. Volgens nadere berichten evenwel bestaat het gekeelc socialistische komplot iu Audalousië in menscheu die honger lijden en daarom de bakkerswinkels plunderen. Kan evenwel in onzen tijd in een beschaafd land een hongersnood uog een bezoeking genoemd wor den? Zeker niet. Hij is een gevolg van verzuim. Do Spaansche regeering weet dit ook wel en tracht zich nu te dekken door te spreken van socialisten en anarchisten! Deze lieden dienen dus nog ergens toe UK I'S DEN, 28 November, t Een adres, geteekend door bijna alle kiezers voor leden van de Tweede Kamer, is alhier ver zonden aan de heeren Keuchenius en Seret, afge vaardigden uit het district Gorinchem, waarin wordt aangedrongen om mede te werken tot aan neming van het wetsontwerp tot heropening van de Oude Maas. t 28 Nov. Zooals te verwachten was is het water in de laatste dagen alhier sterk gewassen, zie de rivierberichten. Het betrokken bestuur heeft het dan ook noodig geoordeeld de monding der haven door schutbalken af te sluiten. De vaar- HEDIKHUTZEN, 25 Nov. De sterke was van het water en het aanhoudend natte weder verwek ken in al de binnendorpen een hevigen angst. De schrik is er nog zoo in, dat velen reeds maatre gelen hebben genomen om met have en vee naar den dijk te vluchten. De aan den dijk wonende huisgezinnen zijn reeds overstelpt inet aanvragen om opname ingeval een nieuwe ramp mocht tref fen. Hoewel er voor 'i oogenblik volstrekt geen eigenlijk gevaar bestaat, is toch de toestand erbar melijk, daar het water in de buitenpolders met den dag hooger stijgt en het Bossche veld een zee gelijkt, waarop den ganschen dag allerlei vaartui gen heen en weer kruisen. Zoowel door het water dat er tegen staat als door den regen worden de dijken doorweekt en verminderen met den dag in weerstandsvermogen, zoodat, in geval van storm weer en toenemenden was, een nieuwe overstroo ming van het Land van Altena en Heusden te vreezen zou kunnen zijn. WOUDRICHEM, 25 Nov. De heeren J. II. van Moock en W. A. C. van der Colff hebben beiden bedankt als leden van den raad. Op Dinsdag 6 December a. s. zal eene verkiezing in de plaats van die twee heeren plaats hebben. s'-HERTOGENBOSCH, 27~ Nov. Het water is alhier sedert gisteren 21 centimeter gewassen, de stand bedraagt 5.65 meter boven A. P. De heden ochtend ontvangen berichten luiden iets guustiger. De Beersche Maas werkt met 51, de Baardwijksche overlaat met 39 centimeter. Voor de slnis te Crève- coeur staat een verval van 51 centimeter. ■ÉV* iWJ JjUiyWMBWWWfmamiu- lu.i m mi UIUH mm»- -n— zendende, dien zij nog in leven waande, ontving zij dien ongeopend terug, met groote letters op het adres geschreven: „14 October overleden." De officiëele kennisgeving van dat overlijden kwam nog eenige dagen later, dus omtrent medio November, door tusschenkomst van het gemeente bestuur te Delft ter barer kennis. De wed. B. heeft zich per request deswege tot den Min. van Marine gewend. In het begin dezer maand kwam op het strand te Ouddorp aandrijven een driemastschoener, ge heel verlaten en geladen met hout. De lading, bestaande uit ruim 4000 battings en 19000 schro ten, werd door de zorg van den burgemeester-strand vonder geborgen en is gemerkt „L. O." Alge meen verwondert men er zich over, dat niemand zich opdoet om deze aanzienlijke lading te recla meeren. In het schip is nog gevonden een plank gemerkt „Lena". Gisteren is gedurende den geheelen dag de woning en in het bijzonder de tuin van G. Struik te Apeldoorn, de broeder van de zoogenaamde „millioenenjulfrouw", door de justitie onderzocht. Het grootste gedeelte van den tuin werd omgespit. De directeur der stoombootmaatschappij „Oude Maas" heeft bepaald dat de verdedigers van de citadel van Antwerpen, die aan de feesten te Am sterdam willen deelnemen, kosteloos door de stoom- booten der Maatschappij zullen vervoerd worden. Aan de Internationale Koloniale Tentoon-tel ling te Amsterdam zullen 320 Belgische artisten, schilders, beeldhouwers, architecten en graveurs deelnemen. II. M. de Koningin, vergezeld van een Harer "veftleeldeli dfe "opnrerigsxr De heer Salomon deelt in het Haagsclie Dagblad mede, dat in de gemeente Bergen-op-Zoom een hondentram geëxploiteerd wordt, bestaande uit een ruw houten kar inet acht zitplaatsen, bespannen met een hond, loopende van het centrum der Wouwsche Plantage naar het punt waar de spoor weg den straatweg van B. O. Z. naar Rozendaal O snijdt. Op voorstel van den heer II. C. A. Campagne, is door den Gemeenteraad te Tiel besloten, als blijk van belangstelling der gemeente in liet nati onale feest, dat den 30en November e. k. te Am sterdam gevierd wordt, ter herinnering aan het bombardement van de Citadel van Antwerpen en het krijgshaftig gedrag van den beroemden Tiele- naar Baron Chassc, ter opluistering van het feest, aan de Eeestcominissie voor dien dag ter beschik- king te stellen het levensgroot portret van dien stadgenoot, zijnde de schilderij van Pieneman en het eigendom der Gemeente. Generaal Chassé werd den 18 Maart 1765 te Tiel geboren. Een oud-strijder van de Citadel van Antwerpen, D. W., te Zwolle, is, terwijl hij met zijn gezin aan tafel zat, plotseling ineengezakt en gestorven. In een buitengewoon politieblad van Woensdag 1.1. maakt de officier van justitie te Breda bekend, lat in den voormiddag van Zondag 19 Nov. j.l. in de woning van Huiberdina Pols, te Raamsdonk, .liefstal is gepleegd van ongeveer 40 aan zil vergeld, twee obligatiën Nederlandsche Werkelijke Schuld, ieder groot 100, en een gouden hals- vetting met dito kruis. Voorts dat die diefstal is rergezeld of voorafgegaan van zware verwonding, veroorzaakt door slagen met een knuppel op ge- noemde Huibe. volgens den vournoemt zekere Matthijs de Bc landlooper, geboren tef Hij is van raiddelmj van uitzicht en draag veertien dagen. Hij is en vest, zomerjasje, laarzen en pet, en zv streken ven Gorincher De officier van justj sporing eu aanhouding De Paus heeft tot II. Gregorius deu Hevdenrijck, lid der schot te 's Bosch er J. A. van Hal te Brc Het aantal persone om aan de Citadelfeei onverwacht groot, dat om teleurstellingen t te moeten herinneren tend zij toegang 1 het dragen der Citad< Daar de tijd ontb alle deelnemers, die die termen vallen, verschillende Spoorwe elkeen, die niet de del van Antwerpen zi het toegestane vrije weigeren, zelfs al is t toegangskaart. Va' Geboren: He kants eu II. Wijts -Loeft' on E. ia, z. van P. En ia Cathariua, d. Iroekhuizen. verleden: H. 37 j. KANTONGER1 spraak iu straf/.a. vertreding op de B., H. W. B., la te Hedel, zijn vi 'DE WEBKEN c. lappels is sedert t' rengst er van is ist hier geteelde H.A. eu van M g. De laatste soo ihouwd worden; ƒ4.50 per H.L. del, blijft do prii raagt 5 per H KERK Ne nu ai I k )r 's Heer-Abts- ei frg te Oosterlaud toeven, H. L. Krom C. Sikkel cand. te oeswijk Visser can Heereubroek, B. Gravendeel. [ar (Waalsche gem^s ïtti te Middelburg msterdam, J. van i tide, H. Ten Kate nssingh de Vries t. u- Lip to Harderw' Chr. tar Middelharnis, oijkenisse. oor Goes, H. de eekbergen, O. C er Vegt te Heerde Heropcni De lieer d.dt tot d,chtln£ De keer Beaufort vra f 11,225. De afslag blijft bepaald opWrijïïag~T Dec. a. s. voorin. 10 ure, in het koffiehuis van den heer J. v. d. Wouw, aan den Langendijk te Gorinchem. kj Lr Oud-Beierland, I rdrecht; Meppol, J. m; Dirksland, ds. Gr I OOK uitged 'O'iidaK 24 November over utr l l door deii we^son^werP aai heer Seret, die 9loten woi j, v Maas op te net ontwerp 1 ,dat dan zag gaarne b Werk acht het ut i voorstel van Noordbrabam. verlaging van den waje ding te vreezen is t.i is. De heer Heijdenrij groot zijn, wanneer merf Hij bestrijdt de heeren noodig dat er worde toege[ gaarne medewerken om Noot gaarne de Heere.iaurdensche Hij wenscht in liet ontwerp in uitvoering opgenomen t voor het ontwerp, dat het bedoelt. Hij raadt ernstig De détails kunnen bij de ont' De heer Vermeulen is geen^ betreurt het, dat het ontwen heid, onvolledigheid en tegen selen zijn allen het eens, zegt ten slotte dat afstemmi vincie, waaraan hij niet wil klaart zich mede vóór het o^ lang geldt, hoewel het voor T Maandag 27 Nov. De be is heden voortgezet. De heer Rutgers van Roz tot beveiliging van Noord bral is minder daarmede ingenoml Zijn voornaamste grief is, da» een groot plan, de digting" buitensluitende, en een werk voerde of nog uit te voeren r finantiëele bezwaren. Hij i hooging van den Maasdii digting der overlaten en brabant. De heer Dirks verdedi en treedt in weerleggin

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2