5- en KJNDER-DOEKEN en Sl. licolaas! T. Klören. Winterliederen, Thönissen Co. lascirking ra UITVERKOOP ijzergieterij enz. Prof. I )r. Albert. Wed. W. van der Steen, na h. BE JONSH SHUltSpDIDgYOO D, verhuring van Paarden en Rijtuigen, Handel in Manufacturen, Yssa bij Hsusden. Galanteriën KRAMER IJ EN F. David-RicMs WOhBSBKIDIND. Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. e Stand. !T INBOUW. Gemengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. -«1513153233333»- C -A. ID E -A. TT. stijfsel. ïjksche roort, Heusden. de W apens van HEUSDEN en ALTEN A. Engstraat, Heusden, ,/De Nieuwste Methode voor het strijken met voorbe hoedmiddel tegen het geel worden en het recept tot liet zelf bereiden van glans- Joure (Friesland). Geheele en gedeel ten van Loten zijn voorhanden bij L. Veerman te Heus den. Kinderspeelgoederen Anti-Rhumatisehe Tv'-AA" Voor deze alom bekende, gunstig wer- 1 kende, bereide goederen, worden op allo Belangrijk bericht. BOUGIES, Yoordeelige aanbieding tegen groote prijsvermindering Botermarkt IIEUSDEN Paardendekens van af 2.25 en hooger. JUi o Th. LU ij BE N. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Govinchem. Georg Dufaij ClE., Behandeling bij briefwisseling. 29. Avenue de Wagrara 29. rr J op de ViSCHMARKT te HEUSDEN. it zich heeft opgegeven deel te nemen, is zoo hm missie te Amsterdam, paren, nogmaals meent tot de feesten uitsl ui- die gerechtigd zijn tot daille. er Oude Maas. MOFJES, KOUSEN, Jachtvesten en Handschoenen voor het Seizoen. ALM MULLER JISKOOT. TABAKSFABRIEK, Maastricht, 28 Nov. v.m 8 u. 46.40 M. Val 0.09 M. De VOORZITTER van liet Waterschap ,/de Polder van Aalburg" doet te weten, dat door het Bestuur van gemeld Waterschap, in zijne verga dering van 16 Mei 1879 is opgemaakt de //Leg gers A en B van de Waterleidingen in het Wa terschap Polder Aalburg" zijnde die Leggers vastgesteld bij besluit van II.II. Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van den 6 November 1882, G. No. 234 le afd. A. En is ^hiervan, heden den 28 November 1882, in de gemeenten Wijk en Aalburg afkondiging geschied door middel van aanplakking en plaat sing in het Nieuwsblad voor het Land van Heus den en Altena enz. Het Waterschapsbestuur van Aeflhurg, De Voorzitter, A. VAN WIJK. De Secretaris-Penningmeester, A. MANS Az. heeft ONTVANGEN eene mooie sorteering 500 Glansstrijk ijzers worden CADEAU gegeven en zonder één cent onkosten franco thuis ge zonden aan allen die tot 6 December ontbieden: Zijden en Wollen Stoffen. De eerste trekking van de eerste klasse der 311de STAATS-LOTERIJ vangt aan 18 December 1882. Gedelegeerde 2e klasse. F. DAV1D-R1CHT, lliiitkuincrcind 239 tc 's-IIertogenboseh. ND. Op verzoek worden aan deze fabriek ook Baaien eu flanellen Ouderkleedereu anti-Rhumatisch bereid. J u w e 1 i e r. Epilepsie, Krampen, Vallende Ziekten en Zenuwkwalen, worden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingen worden slechts na gun- stigen uitslag verlangd. Servaas de Drnijn, Leercursus om zonder onder wijzer, uitsluitend door eigen oefening de Fransche taal te leeren schrijven en spreken, in 18 brieven a 60 ets. is f 10.80, aangeboden voor f 8. Idem, Idem, Iloogduitsche taaleveneens in 18 brie ven voor f 10.80, aangeboden voor f 8. Idem, Idem, Engelsche taal, ook 18 brieven voor f 10.80, aangeboden voor 8. Ki •amers, Geographisch woordenboek, compleet in 25 all. a 75 ets. waarvan 21 afl. zijn uitgegeven, aangeboden tegen den prijs van 60 ets. per aft. bericht de ontvangst der Nouveauté's voor liet seizoen 11 De oiidergeteekende beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en billijke bediening. Alles a contant en ongekend lage prijzen. m cljLo misdaden w >rdt tier verdacht gehouden |<ud pmstreeks 4Q jnren, sp\A lengte, mager, donker baard van omstreeks seed met zwarte broek gestreepte» hemdrok, waarschijnlijk in de om- voornoemd verzoekt op- dien persoon. gr in de orde van den jen benoemd de hoeren de Kamer, H. van L.in- J. van den Biesen en om te onderzoeken of hebben aangegeven, in de Commissie aan de tschappijen verzocht aau te medaille van de Cita- ■aar op de borst draagt, er over den spoorweg te persoon voorzien van een DËNl 27 Nov. Elisabeth, d. van W. Hoij- 'entiana Baptisla, d. van oerLeouardus Jacobus i en H. G. Wassen Jo- A. J. Agterdenbosch en Sasse, echtg. van M. J. r TE HEUSDEN. van den 24 Nov. 1882. ïherij M., P. M. en G. M., 'sproken. 19 Nov. Het delven der fige dagen geëindigd; de ring en bedraagt voor de «veer: Jammen 60 H.L. che roode 100 H.L. per can reeds als opgeruimd laarvoor bestede prijs is tegenstaande de weinige ;r Jammen vrij boog en E U YV S, :rv. Kerk. pen.- A. van Hoogeubnize te Wensiuck to Aarlauder- mijsen te Oppenbuizeu c.a. ikt ntskerke, L. A. F. Creutz- Juiveland; Etten en Ue Oudelaude; Goudswaard, echt; Warns c. a., S. F. e Lemmer; Baarland en can Heijningen cand. te wmen te Rotterdam, J, J. L. rije Geref. gein.) Niouw- iroek te Gouda; Wapen- Heinkenszand, J, C. IJ. dzandeLeiden, J. J. van tEF. Kerk. epen A. Geselle Meerburg te niet ng cand. te Bodegraven; nbos te Zeist en CL van j; discussiën in de Tweede Kamer ;en en is het woord gevraagd fdzaak verlangt, dat vooraf be- e Heerewaardensche overlaten, iaroni ook nu niet de Beersclie ij het noodig bij aanneming van aldijken verhoogd worden. Hij at men wil. De heer Van de voor het noord-westelijk deel billende bezwaren, onder andereu jij Crèvecoeur, waardoor verzan- slotte dat hij tegen het voorstel t dat de groote uitgaven niet te t welk belang op het spel staat. Werk en Seret en acht het i. De heer Van der Sleijden zal Iabant te helpen, maar zag ook laten en Beersche Maas gesloten, sehrijving van de hoofdtrekken ;n. De heer Van Baar is geheel ■ng van Noordbrabant en Limburg i te helpen, vóór het te laat is. geningswet later worden geregeld. Strijder van het ontwerp, maar beheersclit wordt door onzeker- Hjdigheid. Over de hoofdbegin- ien de uitvoering verschilt. Hij een ramp zou zijn voor de pro- edewerken. De heer Clerx ver werp, wijl het een nationaal bc- inhurg niet veel opbeurends heeft, jdslaging over het Maas-ontwerp )urg is voor het ontwerp als plan ut tegen overstreoiningen, doch i als plan tot rivierverbetering, pet ontwerp een fragment is van er Heerenwaardeusehe overlaten liet rijmende met andere uitge- vierwerken. Ook ontwikkelde hij reid gelden toe te staan tot ver st oplossing der kwestie van de rivierverbeteringen in Noord- ontwerp op technische gronden bezwaren, Op technisch terrein staat hij aan de zijde van den minister, ook ten aanzien der puuten huiten, doch in verband met zijn ontwerp. Hij ontraadt sluitinz der overlaten van Heereuwaarden vóór de algeheele voltooijing der thans voorgestelde werken. De heer Dirks meent nog dat van de aanbieding van een algemeen plan van het werk eerst sprake kan zijn na goedkeu ring van het ontwerp. De heer Ruijs betoogt dat eenc algeheele afsluiting van Maas en Waal slechts kan tot stand komen op de thans voorgestelde wijze, waarbij geheel Noordbrabant doch ook Limburg wordt gebaat. De lieer Dijcknieester onderschrijft de bezwaren van den heer Rutgers van Rozenburg omtrent de onvolledigheid van het voor stel en acht het gemis van bepalingen omtreut de digting der overlaten een groot bezwaar. Heden (Dinsdag) te 11 ure voortzetting. Varken?, zware vette van 140 a 150 KG. 52 a 54 ct.die van 90 a 110 K.G. 48 a 50 ct. per K.G.; fokvurkens van 6 a 8 weken 5.50 a 9 per stuk. De prijs der goêboter was 1.60 a 1.76der weiboter 1.28 a 1.36 per K.G. KipeUreu golden 1.70 a ƒ1.80 de 26 stuks. Te Keul. u is een laudweerolncier nit den dienst ontslagen omdat hij het niet met zijn gevoelen kon overeenbrengeu om te duelleeren met twee zijner ambtgeuooten, die zich door hem belecdigd achtten. Voor den krijgsraad gedaagd antwoordde de luite nant, dat li ij het duel als een onzinnige misdaad beschouwde en ia geeu geval een uitdaging nou aannemen. Tot mijne verdediging zei hij, kan ik niet anders aanvoeren dan dat ik mij noch door mijn eed, noch op eenige andere wijze heb verbon den om de door den Koning bekrachtigde staats wetten, die het duel ten strengste straffen, te over treden. Maar de krijgsraad dacht er anders over. Nadat alle pogingen van den overste om den lui tenant tc doen verklaren, dat hj in een »ziekehjken en overspannen toestand verkeerde,* toen hij do uitdaging van do hand woes, waren mislukt, ver klaarde do Raad den officier onwaardig om 's Konings uniform te dragen, daar hij den hem opgelegden plicht onder zeer verzwarende omstaudigheden had geschonden. Eeu der paardenspellen op de Gorinchcmsche ker mis, nl. dat van Blanus, had de gehoele week nog geeu bezoek gehad. Ten einde genoemden B. op den laatsten kermisdag, zijnde Maandag jl., toch nog iets te doen verdienen, had de hoer Loon Veitbdo bjzondere goedheid om eenige clowns, artisten en muzikanten van zijn theatre in dienst te stellen van het paardenspel, hetwelk nu spoedig vol liep. Zulk een bewijs van onbaatzuchtigheid iu een concurrent verdient zeker vormelding. Sch. Ct. De Belgische bladen deelen thans de acte van beschuldiging mede tegen de gebroeders Pellzer. Daaruit blijkt, dat naar hot oordeel van den pro cureur-generaal do liefdesbetrekkingen t usscheu Ar- maud Peltzer en de wed. Bernays, de eenige aan leiding zijn tot den vroeselijken moord, waartoe Léon Peltzer zich geleend heeft Het huisselijk le ven van Bernays en zijne vrouw wordt iu het stuk met de zwartste kleuren geschilderdde onderlinge verhoudiug der echtgenooten, die slechts ter wille van het kind en van de zijde van Bernays, uit vrees voor benadeeliug zijner positie als advocaat, onder hetzelfde dak woonden en voor het uiterljk als echtgenooteu leefden, steunde op een geschre ven contract, vvaarb j de wederzijdsche betrekkingen en plichten geregeld waren. Ouder die omstandig heden kwam Armaud Peltzer als vriend iu huis en de wed. Bernays heeft in de instructie volmondig beleend, dat zij op hem verliefd was, maar er bij gevoegd dat zij zich over die erkentenis in ver band met de verhouding tot haren echtgenoot niet behoefde 1e schamen, daar zij in geene laakbare verhouding tot Armand Peltzer had gestaan. Deze laatste is omtrent dit punt zeer achterhoudend en hoeft slechts gesproken van vriendschap*, »eer- bied»achting«, dankbaarheidenz., maar ont kent elke andere betrekking tot de echtgenoote van Bernays. Intusschen zijn er getuigen, die hier omtrent andere en zeer bezwarende verklaringen hebben afgelegd. Prinses Emineh, de echtgenoote van Tewfik Pa cha, behoort ontegenzeggelijk tot de merkwaardig ste vrouwen van onzen tijd. Deze met schoonheid en geest rijk begaafde prinses is van hooge af komst. Hare moedor was de dochter van een Turk- schen Sultan cu haar vader, El Hamid Pacha, de zoon van Abbas Pacha, die van 1848 tot 1857 over Egypte regeerde en kleinzoon van den hoerscb- zuchtigen Mohammed Ali, den stichter der Egyp tische dynastie. Tewfik Pacha, die nu omstreeks 30 jaren telt, trad in 1873 met zijne vrij wat jongere bloedverwante in het huweljk on koestert voor zijne schoone en verstandige gade zulk eene onbegrensde liefde en vereering, dat hij geene an dere vrouwen genomen en haar de alleenheerschappij in huis en hart heeft toegestaan. Uit hun huwelijk ontsproten vier kinderen, twee zonen, Abbas en Mohamed Ali, en twee dochter tjes, die ouder de leiding eener Engelsche gouver nante op Europeesche wijze worden opgevoed. Uiter lijk maakt de Prinses geheel den indruk van eeno aanzienlijke Europeesche dame; zij heeft kastanje bruin haar, een zeer blanke tint, groote donkere oogeu en een prachtig gevormde gostalte. Zij kleedt zich volgens den laatsten Parijschen smaak, rookt niet en eet niet onophoudelijk snoeperijen, zooals de meeste Oostersche dames. Zij heeft beschaafde, innemende manieren en spreekt vloeiend Frausch, als zij vreemde bezoeksters ontvangt. Bij zulke ge- legonheden begroet zij hare gasten met een hoofd buiging en reikt hun de hand tot een kus. Inlaud- sche bezoekers knielen neder en kussen don zoom van haar kleed, totdat zij hun verzoekt op te staan. Over het geheel heeft de Prinses een veel strengere etiquette ingevoerd dan men aan hot luchthartige hof van Ismaül gewoon was. Voor haar echtgenoot is zij eene liefderijke, trouwe gade, en hij stelt zooveel prijs op haar verstandig oordcel, dat hij nooit iets onderneemt, zonder haar te raadplegen. De gebeurtenissen van don laatsten tijd zouden ech ter het verstandigste vrouwenhoofd in de war bren gen! Prinses Emineh toonde ook, dat zij een moedig hart bezit en wilde liever het gevaar van haren echt genoot deelen dan gebruik maken van het toevluchts oord, haar door de Engelscheu op de schepen aan geboden, hetgeen door de Egypteuaren hoog gewaar deerd wordt. f Goriuchciu, 27 November. Bij een aanvoer van ongeveer 200 stuks vee, was de handel heden weder vrij levendig. Prijzen enkele zware kalfkoeien 260 a 330 mindere qual. 150 a 240; dito vaarzen ƒ140 a 220; melkkoeien 150 a 240; vare koeien 140 a 200; guiste vaarzen a hokkeliugossen ƒ90 a ƒ140 dilo stieren ƒ70 aƒ 125; graskalveren 35 a ƒ70; pinken a nuchtere kalveren 7.a 14. Waterhoogte op 27 November 1882, nam. 2 uur. GEMEENTE. Maastricht Maastricht. ALS /t In de laatste u. Meter, gewas- geval- seu. M. len M. Niemvkujjk5.55 j Vlijmen5.60 Haarsteeg5.69 Hedikhuiztu 5.65 j Bern5.29 Hensdeu5.30 Wijk5.26 Veen5.08 j Elshout2.50 Doeveren2.51 Drougelen2.41 j Voormiddag 8 uur. Keulen8.78 0.31 Namiddag 1 uur. KeulenS.85 Voormiddag 8 uur. 146.55 0:03 Namiddag 6 uur. 146.49 0.06 Heusden, 28 Nov. v.m. 8 u. 5.57 M. Was 0.27 M. Keulen, 28 Nov. vni. 8 n. Rijnhoogte 9.25 M. Was 0.47 M. Aalburg, den 28 November 1882. Onmisbaar en hoogst nutlig in elke huishouding. Toezending franco onder gesloten convert, na ont vangst van 30 cents aau blauwe postzegels. Aanwijzingen voor de kostelooze ontvangst onzer zoo gerenommeerde Strijkijzers, worden in gesloten couvert gevoegd bij de Nieuwste Methode, in dier voege dat op elke 1000 exemplaren 100 aanwijzin gen voor Glaus-Strijkijzors voorkomeu, welke aan wijzingen men verzocht wordt ons toe te zendon, om do IJzers zoo spoedig mogelijk te kunnen toe- zendeu. van en' aan verminderde prijzen. IfUÏ WEEDT Hinthamerstraat, F. 20 's-BOSCH. Noordwal, 's-BOSC II bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle mogelijke Gietstuk- ken, met en zonder model. Specialiteit in Stuwsehroeven. Bij hem verkrijgbaar gebreide Wollen Heeren en Dames-Ondergoederen, door specialiteiten bereid, ter voorkoming en verdrijving van Rhumatische aandoeningen en Jicht bij lijders. Deze goederen, zijn door beroemde Geneesheeren (waarvan bij hem attesten ter lezing liggen) onderzocht, goedgekeurd cn zéér aanbevolen. Brochures en prijsopgave op franco aanvrage te bekomen bij plaatsen SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD, te gen goede provisie. Aan te melden aan bovoustaande firma. F. DE LEEUW, 's-Bosch Kerkstraat nabij de Gr. Kerk, Wijk A 51. Fabriek en Magazijn van Gouden en Zilveren Werken, j j Steeds voorhanden eene i ruime keuze van Gouden, I Zilveren en Diamanten Werken Mr r - St Ar' - IIOOGENSTEEN WEG, Nieuw Amerikaansch vloeibaar Stijfselglaiis, Linnen Glaeé-Starch Polish, Amerikaansche Oswego Zil verglans - Stijfsel, alsook andere Patentstijfsel. gewone pakjes, alsook iu zwaarder gewicht en verschillende kwaliteit. j in pakjes van 5, 2y2en 1 Ons, in prijzen van 80 - 100 110 - 125 - 140 - 160 - 180- 200 - 225 - 240 - 300, alsmede verschillende soorten Thee, niet verpakt. van enkele werken, die allen nieuw zijn en niet door de ILII. KOSTER, BOLLE of COIIEN worden geëxploiteerd Bovenstaande 3 werken te saam genomen voor f 22. 50.; Bovenstaande werken zijn mij gezonden om op deze wijze a contant te verkoopen. Van alles is slechts 1 exemplaar. Na ontvangst van het bedrag in postwissel, wordt het gevraagde franlco teegezonden door den Boek handelaar VEERMAN te Heusden. alsDAMES-MANTELS, JAPON STOFFENGARNEERINGEN enz. Eener uitgebreide sor teering voor Heeren-Klecding, als.- BUXKINS, RATI NÉ, DUFFEL, FLOCCONNÉ enz. enz. V li 11 1 o mam PARIJZER SYSTEEM.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3