Mr. A. van Mens, M. I. Rooij akkers, Thönissen Co. Kinder-Pap-Beschuit, Schoorsteenmantels. Met selmater ialen, Drijf- ol' Zwemsteen. Prof. Dr. Albert. WANDELSTOKKEN, P. M. TIMMERMANS M. TIMMERMANS. (283^ GELDLOTERIJ. 400,000 Mark. Jseullial Co., HAMBURG. ADVOCAAT EN NOTARIS Fabriek Magazijn van PARAPLUIES. I- ft H Dagelijks versche Boterletters en Lettermotjes. J. A. VA\ KAV1DL. Botermarkt, Heusden. H.H. Bakkers, Winkeliers en Slijters genieten Rabat. Hoofd-Loterij-Kantoor iuws en Allerlei. Burgerlijke Stuud. CADEAU. MARKTBERICHTEN. VEE 2ST, Tabak,Sigaren,Koffie enThee, Rijst en Rijstemeel, Eau d'Anvers. Wijksche Poort te Heusden „De Nieuwste Methode voor liet strijken met voorbe hoedmiddel tegen het geel worden en het recept tot liet zelf bereiden van glans- stijfsel. Joure (Friesland). Hardsteen en Marmer. E. A. V. OUWERKERK, Zadel-, Tuigen-, Koffer- en M atr assenfabriek J. Xj. EC KL, J, J. BULL ER Joh.Zn., H o ogstraat, G or inch em Belangrijk bericht. Bshandsling bij brisfwisssling. PENSMARKT B. 37 f 's-BOSCH. alles bijzonder geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. II p Schapenmarkt Voorhanden voor 's-BOSCH. onder de zoo velenKind e r - Vel o cip d e 5, Nieuwe modellen IJZEREN SLEDEN Candij-, Sucaden-, Snipper- en Gezoden Koek, BANKETLETTERS bij bestelling. De trekkingen beginnen onwederroepelijk den 13 DECEMBER a. s. Ii aai! voorgesteld genoemd ïiten t:i de leerlingen dier naar een nog beschikbaar loolgebouw. diertjes. Een nieuw bewijs talent en opvoeding. y*- - voor de waarde van I tier Oude Maas. mede tvangen telegram uit 's Hage ier het ontwerp, betreffende .1 Mond der Maas, met 53 *euomcn. de Kamer gehouden, hadden rerwacht. Immers werd door etoond, dat men den last "rijk van het Noord-Oostelijk jk deel van Noord-Brabant; o heeren Seret, De Beaufort, duidelijk aan, dat niets lpen, zoolang de Beersche rfeen, zeide de laatste spre- verstaanbaar, dat do dich- ensche Overlaten impliciter oten; niets heeft mogen baten, uen en de woorden van den en Waal te zamen spoelt r« zullen eerlang een on- r ook de Eerste Kamer haar it, langs Heusden zich stor- en zoo in het Holl. Diep. zal o. a. zijn, dat de Tieler- •e dijken aanzienlijk zullen heeft den Now-Yorkers een iom wel wat crediet zoude mouceerde namelijk, dat hij rddraverij van wilde buffels lianen bereden. Op zijn tal- s kwam vooral uit, dat de zijn. De toevloed was na- och om op Long Island te jes noodig, en nu bad Bar- ilige vaartuigen afgehuurd, werd ceu halve dollar ge- ,ijk veel te veel, doch meu deu oever, meu wilde dus tr nieuwsgierigen groot, de •num was nog grooter. Op ,ag men iu eene omheining staan met als Indianen ge- van wedren was geen sprake, et deu streek van Barnum, ovredenen en vcrontwaardig- wilt de aangenaamste begaafd- te zeer verwaarloosd wordt, muziek heeft voor den toe- epends; en tegenover éen muziek houdt, zijn er twintig, trdracht de voorkeur geven, r éen, die een goed musicus Ugoede lezers kunnen wor- teft ons den geest der oude wij kunnen ons voorstellen f t hen zitten te praten. Wat jwekkender dan bij voorbeeld tere met eene volle, heldere, moduleerde stem te hooren it verschaft zooveel genoegen gezelligen kring, de zieke- icr als goed lezen. blad maakt een tegenstan- emancipatie zich warm en mwoordig steeds beweren, vocaten, vrouwelijke ambte- astelijken, vrouwelijke stem- oeten. Ik weet iets, waaraan ihoefte hebben, en dat zijn: HELLERSCHE SPEELWERKEN naars vau vlooien-thé&ters, !ingen gaven, is een proces verdwijnen van vier der die de een, de heer Wissen- or zijn collega Platen gesto- jaagt niet minder dan 100,000 de anders zoo waardelooze t DUSSEN. Gehuwd: C. Colijn met C. Dekker. Geboren: Cornelia Autonia, d. van A. R. Staal on J. Schalken Autonie, z. van J. van dor Pluijm en W. SchippersHendrika, d. van C. A. Venes en A. van der Meijdon. Overleden: J. Rekkers, jd. 47 j.J. Ka merman, echtg. van J. van Mersbergen, 55 j.J. R. Verschoor, wedr. van M. Mosselmans, 75 j. KERKNIEUWS. naar Rouveen, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum; Midwolde cn Leek, Speekman tc Harder wijk; Voorburg, G. J. Van Lindonk te Heemstede Nijland, J. H. Guldenarm te Vuursche; Spijk, L. van Maauen te Schelluinen. voor Driesum, gem. Dantumadeel, door J. Laug- hout te. Anjum Garmerwoldo, N. Kamp te Veen- dam Koedijk, J. Helder te WijnaldnmBenthui zen, Gt. de Boer te Ouderkerk a/d IJsel. te Uithuizermeeden, Keizer tu Klooster ter Apel en Uilkens te Grootegast. t Dussen, 30 Nor. Prijzen der boter: 1.15 a 1.29 per kilo. Aangevoerd 251 kilogram. WATERHOOGTEN, neusden, 1 Dcc. v.m. 8 u. 5.92 M. Was 0.07 M. Keulen, 1 Dec. vm. 8 u. Rijnhoogte 8.44 M. Val 0.54 M. Maastricht, 1 Dec. vm. 8 u. 45.95 M. Val 0.20 M. Laatste berichten. t De Aalburgsche dijk zakt tusschen de zooge naamde Lange Stoep en het Veer. De noodige voorziening is genomen. De Oud-Heusdensche sluis laat veel water door en zal worden ingekuipt. DWERTENTIEJV. Bevallen van ecu DOCHTER TE des MAANDAGS te Gorinchem, in //De Gezelligheid" des ZATERDAGS te Heusden, bij den Heer H. Mourik. Petroleumlumdelj TOER- EN KOOKERWTEN, KRUIDENIERSWAREN, Slijterij, van G E DISTELEEllD en LIKEUREN, Alles in het groot en klein verkrijgbaar bij 500 Glansstrijkijzers worden CADEAU gegeven en zonder één cent onkosten franco thuis ge- zouden aan allen die tot 6 December ontbieden: n Onmisbaar en hoogst nut tig in elke huishouding. Toezending franco onder go.JRon couvert, na ont vangst van 30 cents aan blanwe postzegels. Aanwijzingen voor de kosteloozo ontvangst onzer zoo gerenommeerde Strijkijzers, worden iu geslotem couvert gevoegd bij de Nieuwste Methode, in dier voege dat. op elke 1000 exemplaren 100 aanwijzin gen voor Gians-Strijkijzors voorkomen, welke aan wijzingen men verzocht wordt ons toe te zenden, om de IJzers zoo spoedig mogelijk tc kannen toe zenden. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C. FOLD BR MANS te Gorinchem. Dit meer cn meer algemeen Kindervoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, De póts geplaatst cn worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding niet ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. MARMEREN Arkelpoort, Gorinchem. Firma MENGELS, Westc Wagenstraat, Wijk I) no. 496, GORINCHEM, beveelt zich beleefdelijk aan tot bet maken en leveren van alle soorten van Zadels, Tuigen, Koffers, Ma trassen, Drijfriemen en Breukbandenhot bekleeden van Rijtuigen, Stoelen en Canape's, het machinaal zuiveren en op nieuw opmaken van Matrassen en al wat verder tot hot vak behoort. HANDEL IN tegen concnrreerende prijzen. EpilepsieKrampenVallende Ziekten en Zenuwkwalenworden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingen ivorden slechts na gun- siigen uitslag verlangd. 29. Aveoue de Wagram 29. PARIJS. Bericht dat hij ruim voorzien is van alle soorten Parapluies. Zijden Parapluies van af 2.50 tot 25. Katoenen Kinderparapluies van af 75 Cent. Tevens eene groote collectie m St. Nicolaas-Cadecmx --W* (ligte en sterke, Fransche Constructie,) van af 10 enz. voor een en twee kinderen, in alle prijzen, en eene menigte andere geschikte voorwerpen. De Ondergeteekende beveelt zich voordurend minzaam aan tot het leveren van alle soorten ALSMEDE Verschillende soorten Speculatie met en zonder Amandelen PLATTE BORSTPLAAT en FIGUREN, Chocolade Bloklcltcrs (extra lijn) met Vanille. HfHSr Letters (lijn) met Grijnsuiker en Vanille. Figuren en Cartonnages enz. 1*22 14 Dagen voor St. Nicolaas zal ik met bovenstaande artikelen voor het geachte Publiok zijn UITGEPAKT en hoop dan met Uw bezoek vereerd te worden en Uwe gunst te genieten. Na U een prompte en nette bediening verzekerd te hebben, blijve ik met alle Achting, UEd. Dw. Dienaar, De 283ste Ilamburgsche Geldloterij bestaat uit 93,500 Loten en 47,600 Prijzen als ook eene Premie van 250,000 Markal deze Prij zen worden iu 7 Klassen of Afdeelingeu uit geloot: 4000 prijzen 1. klasse bedragen M. 116,000 4000 2. 210,620 4000 3. 331,150 4000 4. 452,100 2500 5. 415,600 1500 6. 351,655 27600 7. en 1 Premie6,757,150 Er bestaat geen Loterij, welke grootere Kansen biedt!! Het Verlootingsprogramma der 47,600 Prij zen is door de Hambnrgscho Regcering goed gekeurd en buitengewoon belangrijk voor den Speler samengesteld, wijl de Winner van den Hoofdprijs van 150,000 Mk. gelijktijdig ook de Premie van 250,000 Mk. winnen kan, zoo dat de grootste Prijs in het gelukkigste geval bedraagt. Bijzondere tezamenstelling der 47,600 Prijzen en I Premie. Mark Mark 1 Premie a 250,000 250,000 1 prijs 150,000 150,000 1 100,000 100,000 1 60,000 60,000 1 T> 50,000 50,000 2 prijzen 40,000 80,000 3 30,000 90.000 4 25,000 100,000 2 V 20,000 40,000 2 15,000 30,000 1 prijs 12,000 12,000 24 prijzen 10,000 240,000 3 8000 24,000 3 6000 18,000 54 5000 270,000 5 s 4000 20,000 108 3000 324,000 264 3» 2000 528,000 10 1500 15,000 3 J> 1200 3,600 530 1000 530,000 1078 500 536,500 101 T> 300 30,300 25 250 6,250 85 200 17,000 100 150 15,000 27069 145 3,925,005 2400 124 297,600 15725 100, 94, 67, 50, 40, 20 De prijs der Loten is ambtelijk vastgesteld en bedraagt voor de eerste Klasse of afdeeling 3.60 cents voor een geheel Origineel Lot. 1.80 T>vn hall' t> 0.90 t> vierde Ieder Lot is mot het Ambtelijke Wapen voor zien als ook de halve en vierde Loten. Bij ieder béstelliug gelieve men het bedrag in Noderl. Muntbiljetten of in Postzegels bij te voegen. Het gemakkelijkste is het bedrag per Postwissel te zenden. Bij ieder bestelling voegen wij het Ambtelijke Trekkingspro gramma bij, waaruit de nadere verdeeling der Prijzen, als ook de inleg der verschil lende Klassen te vernemen is. In geval de ontvanger der Loten met het trekkings programma niet tevreden is, ziju wij bereid voor begin der trekking der eerste Afdeeling de loten terug te nemen en het betaalde geld te retourneereu. Ook zonder Loten-bestel- ling verzenden wij franco het uitvoerlijke Trekkingsprogramma. De naam van ieder hesteller noteeren wij iu onze boeken, en wordt de officieole Trokkingslijst dadelijk na elke trekking aan ieder houder van een Lot toe-, gezonden. Over do gewonnen sommenkan de winner dadelijk disponneeren. Op wensch wordt het bedrag ook ter Woonplaats van den Winner uitbetaald. Men gelieve de bestellingen direct aan ons te adresseerou Onze Firma bestaat reeds langer dan een halve eeuw, en zijn wij reeds vaak in de ge legenheid geweest, iu Nederland de grootste Prijz u uitbetalen te knnnen. Eerst voor korten tijd betaalden wij Gulden 80,000 aan een' ge lukkige Winner te Amsterdam. Wij danken bet geëerde Publiek voor het tot nu toe ara ons geschonken vertrouwen, eu hopen wij ook in de toekomst door prompte en nauwkeurige uitvoering der bestellingen dit vertrouwen toonen waardig te zijn. onze lezers ongetwijfeld de dis- sleede Kamer in de laatste dagen verp. Uit de beraadslagingen was uitslag wezen zou. ons zekerheid toen wij ]>er tele- et wetsontwerp gewijzigd was aau- e tijding met blijdschap. Van vele driekleur, den volgenden dag werd »or een nog grooter getal vlaggen tsontwerp is aangenomen kunnen a men vatten lag (op den laatsten dag morgen- algemeene beraadslagingen gehou- liet ontwerp met zijn eenig arli- 1) van Ileijdenrijck, 2 van Dirks, am er nog 1 van Bergsma en C looi. u^Ling gebracht, nadat 2 amende- leririjck en het eene amendemeut a. De beslissing viel met 53 voor Keuchenius en 't Hooft behoorden mendementen in het ontwerp ge- na aliseering van den Amer en de het belang van het N.Westen. gskanalen in het N.Westen, beide den considerans enkel te bepalen, lledige afscheiding van de rivieren gaan," en bij art. 1 te voegen art. 1 omschreven werken, wordt pens de dichting cn afsluiting der ■i, alsmede oter de rivier-normali- die van de voorgenomen regeling oor de wetgevende macht zal zijn O O liriften. Mevrouw. Gij mijn dieust treden? vrouw, en ik geloof dat u zijn. Ik ben twintig jaren ngste families gediend en ik getuigschriften toonen. n koelbloedigheid. Een Urker j den storm van 24 Octo- v«n, en het ranke vaartuig n zinken. »Hot zal ons laat- nwe!« riep de schipper zijn twoordde deze: »dan eet ik tp op dat er nog staat,en t woord. »Zie zoo,« zei hij, ag ligt, kan ten minste geen worden telken jare omstreeks dezen tijd aangekondigd, om spoe dig daarna als glanspunt op duizenden van Kersttafels boven de kostbaarste voorwerpen uit te blinken. Uit overtuiging roepen wij een ieder toe Wat kan wel de man zijne vrouw, de brui degom zijne bruid, de eene vriend den anderen schooners en meer welkom scheuken? Het roept gelukkige verleden oogeu- blikken voor den geest, lacht en schertst, nu eens door zijn vrolijken verheft hart en gemoed, dan weder door zijn ern- stigen toon, verdrijft treurigheid en uielaneholie, is de beste makker tot gezelschap, de trouwste vriend in de eenzaamheid en zelfs voor lijdenden en zieken, en voor hen die aan huis gebonden zijn in ééu woord, een Speelwrk van Huiler mag en moest in geen enkelen salon, aan geen enkel ziekbed, kortom in geen enkel goed huis ontbreken. Voor He r n HSl lhcnul rs, 11 stourateurs en dergelijken be staat er geen eenvoudiger en zeker Ier aantrekkingskracht, dau zulk een werk, om hunne gasten en klanten op den duur te boeien. Naar ons van verschillende zijden wordt verzekerd, zijn juist ten gevolge daarvan de verdiensten van dergelijke inrich tingen v rdubb ld.; -aarorn kan aan heeren Koffiehiushouder», die nog met iu het bezit van een Speelwerk zijn, niet drin gend genoeg aanbevolen worden, zich van deze zoo zek. r wer kende aan'r kkiagskracht zonder aarzelen te bedienendes te meer, daar op verlangen gemakkelijke voorwaarden voor de be taling kuniit u worden gesteld. Heeren Geestelijken, die met het oog op hun stand, of wegens afgelegenheid concerten enz, niet kunnen bijwonen, bereidt zulk een kunstwerk het schoonste en blijvend genot. Wij maken daarbij nog de opmerking, dat de keuze der snikken goed doordacht is, de nieuwste, zoowel als de meest geliefkoosde oude opera's, operetten, dansen en liedeven, zijn in de werken van Heller zoo schoon mogelijk vereenigd. De heer Heller heeft de eer, leverancier van ver schillende hoven en hooggeplaatste personen te ziju, en is op verschillende tentoonstellingen bekroond, onlangs nog te Mel bourne de eenige, die speciaal voor zich alleen den eersten prijs Diploma met zilveren medaille behaalde. Gedurende dezen winter zullen een honderdtal speelwerken, tot een geza menlijk bedrag van 20,000 fraues als premiën ver leeld worJen, hetgeen voorzeker van niet weinig invloed zal zijn, daar elke kooper, zelfs van de kleinste speeldoos, daardoor in het bezit kan komen van een groot werkvoor elke 25 francs, die men besteedt krijgt men een preinielot cadeau. Uitgebreide geïllus treerde prijscouranten, benevens het plan der trekking, worden op verlangen franco toegezonden. Wij bevelen ieder aan ook bij de bestelling van de kleinste Speeldoos zich direct tot de fabriek te wenden, daar van ver schillende zijden Speelwerken als af komstig van Heller worden aangeboden die dit niet zijn. Alle echte werken en Spesldoozen dragen zijn gedrukten naatn, waarop men gelieve te letten. Be firma heeft nergens dépóls. Neüf.iil. Herv. Kerk. Beroepen Bedankt Tweetal C. VERHAGEN-de Jong. Almherh, 29 November 1882. J. F. W. LINGEMAH Amsterdam, J. Loopik, Priusegracht, l hoek Spiegelstraat. Werkendam, J. Dekker Az. JO Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. Leerdam, J Rouwert, -set. __j_rr HANDEL IN Eenig Agent vocrr Gonncliem en Omstreken van de Stoompannenfa- briek van Echt. m ST. NICOLAASFEEST.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3