1882. vilt FEUILLETON. Uitgever: L. .T. VEEEMAN Hensden. w IC VOOR Dit blacl verschijnt eiken WOENSDAG en ZATE R DAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 1.Franco per post zonder prijs- verhooging. Advertentiën 1G regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. Ingezonden O De geheele beschaafde wereld is tegen woordig bedekt met een net van telegraaf lijnen, die de gebeurtenissen in verwijderde streken der aarde met bliksemsnelheid tot ons overbrengen. Wij zijn aan die snelheid reeds zoozeer gewend, dat wij ons nauwelijks ver beelden kunnen dat er een tijd is geweest dat het anders was. En toch is het nog geen menschenleeftijd geleden, dat een tele graafkabel onder zee door een zeldzaamheid was en nog geen twee menschenleeftijden, dat telegraaflijnen zelfs op het land er nog niet waren. De eerste betrekkelijk groote telegraaf kabel, die onder de zee door twee plaatsen verbond, was de lijn tusschen Varna en Balaclava in de Zwarte Zee. Tijdens den oorlog in de Krim was deze kabel in der haast gelegd om gemeenschap te hebben tusschen het vaste land en het tooneel van den oorlog. Deze lijn was 360 Engelsche mijlen lang, en slechts voor een zeer klein gedeelte werkelijk een telegraafkabel. Bij de groote uitbreiding, die het telegraaf- net spoedig verkreeg, gevoelde men spoedig behoefte ook de oude wereld met de nieuwe te verbinden door middel van de telegraaf. Het denkbeeld zelf was niet meer nieuw, maar de reusachtige schaal, waarop het moest worden uitgevoerd was bezwarend. Een afstand van 2000 mijlen moest vereenigd worden en de vereenigingslijn moest gelegd worden door een van de wereldzeeën, op sommige plaatsen ter diepte van meer dan twee mijlen. Het is dan ook niet te ver wonderen, dat de pogingen niet dadelijk slaagden. De te leggen kabel zou Valentia, in het Westen van Ierland verbinden met St. John op de oostkust van New-Foundland in Ame rika. Met buitengewoon veel zorg was de sleepte zij haar ellendig bestaan nog eonige gepijnigd door de uitbarstingen van Gri- die het niet kon aanzien kabel samengesteld om ondoordringbaar te zijn voor het water en gewaarborgd tegen storende invloeden. De schepen de //Nia gara" en de //Agamemnon" namen de kost bare lading in en vertrokken op den zevenden Augustus 1857 van Valentia. Toen 385 mijlen lengte waren neergelaten brak de kabel. Een tweede poging werd gedaan, de schepen zeilden tot het midden van den Oceaan, verbonden daar de beide uitein den en vertrokken het eene westwaarts, het andere oostwaarts. Ook nu was de uitslag niet gelukkig en de kabel brak aan boord van een der schepen. Weer kwamen de schepen bij elkander, toeer zeilden zij weg, maar nog waren geen 100 mijlen gevierd, of de kabel weigerde te werken. De kabel was waarschijnlijk gebroken op den bodem van de zee; het rechte is men nooit te weten gekomen. Nu voeren dc schepen naar Cork in Ier land terug om verdere instructies. Deze in structies luidden, dat men het nog eens zou beproeven. Op den Oden Juli 1858 werd de verbinding gemaakt en op den 6den Augustus waren de oude en de nieuwe wereld tele grafisch verbonden en van dien tijd af tot op den eersten September werd de kabel onophoudelijk gebruikt. Ongeveer vierduizend woorden waren door den kabel overgebracht. Maar nu weigerde de kabel te werken en alle pogingen om het gebrek te zoeken of te verhelpen waren te vergeefs. Men heeft dan eindelijk den kabel maar aan zijn lot over gelaten. Nu gingen verscheidene jaren voorbij voor men eene nieuwe poging deed en de tijd werd gebruikt om proeven te nemen over den beslen vorm voor den kabel en dc middelen om hem te laten zinken. In 1865 was alles gereed, een verbeterde kabel van 2300 mijlen was gemaakt en de //Great Eastern," het cenige vaartuig dat groot genoeg was, ont ving de geheele lading. In Juli vertrok de //Great Eastern." Toen duizend mijlen waren afgelaten, brak de kabel weer en alle po gingen om het stuk op te visschen, mis lukten. Het volgende jaar werd er weer een kabel gemaakt en de //Great Eastern," begeleid door drie andere stoomschepen, ging er weer op uit. Op den 18den Juli vertrokken de vaartuigen van Valentia en op den 27sten van dezelfde maand werd New-Foundland bereikt. Eindelijk was de verbinding voor goed geslaagd en gelukwenschen tusschen de beide werelddeelen werden overgebracht en sedert dien tijd heeft de kabel zijne dien sten nooit geweigerd. De pogingen om den gebroken kabel op te visschen werden her haald en eindelijk met gunstigen uitslag be kroond. Het afgebroken stuk werd toen ver bonden met het andere gedeelte en binnen eene week was ook deze kabel gelegd en de verbinding tusschen Amerika en Europa dus door twee kabels volbracht. Wanneer men in aanmerking neemt de ontzaggelijke moeite en kosten, die er ver bonden zijn geweest aan het tot stand bren gen van de telegrafische gemeenschap tus schen de beide werelddeelen, dan zal het te meer onze verwondering opwekken dat een enkel man het plan heeft opgevat om een nieuwe lijn te leggen. Tusschen plan maken en een plan uitvoeren is nog een hemelsbreed verschil, maar in dit geval is de ontwerper geheel en al de man om het uit te voeren ook. Het is namelijk de heer Bennet, de schatrijke eigenaar van de,/New-York Herald," die op eigen kosten Pool-expedities uitrust en Stanley naar Afrika zond om Levingstone op te sporen. Hij wil gaan duelleeren met de telegraaf-monopolisten, die de kabels tus schen de oude en nieuwe wereld bezitten. De heer Bennet maakt bekend in een no. van zijn blad van een drietal weken geleden, dat binnen een jaar een nieuwe kabel zal gelegd zijn tusschen Amerika en Europa. Sprekende van de oppositie welke tegen dat plan gevoerd wordt, zegt het blad //Sedert twee jaren zijn wij verschillende keeren het voorwerp geweest van lieve, zoete boodschapjes,waarvan wij zeer wel het doel en den oorsprong kenden, doch die zoo handig werden medegedeeld, dat nooit iemand rond uit zeide door wien hij was aangesteld om ons te polsen, noch ooit een rechtstreeks aanbod gedaan werd. //Onze onzichtbare, ons echter welbekende minnaar, bood ons de wenschelijkste con tracten voor goedkoope telegrammen naar Europa aan. Wij hadden maar te vragen, wat wij hebben wilden en het zou ons worden gegeven. Langs de merkwaardigste omwegen vernamen wij, dat wij, als wij Mephisto slechts niet wilden dwarsboomen, op de meest wel willende wijze zouden worden behandeld. z/Bij dezen deel en wij echter Mephisto en zijne handlangers in het telegraafmonopolie mede, dat een nieuwe kabel gelegd zal wor den en dat reeds a.s. zomer langs dien kabel berichten zullen geseind worden. z/Wij deelen tevens mede, dat de kabel gelegd zal worden niet op krediet maar voor betaling in klinkende munt, waardoor wij aan de aandeelhouders een paar millioen dollars zullen besparen, welke wij ons niet herinneren dat Mephisto de moeite nam den lieden te besparen, die belang hadden bij zijn monopolie. //De aannemers, die den kabel zullen leg gen, zullen betaald worden in specie en niet in aandeelen, wat een nieuwe bezuiniging is voor de aandeelhouders. z/Het is er zoo verre van af, dat het moeilijk is geld te krijgen, dat het juist de moeilijkheid geweest is om een aantal in schrijvers te weren, waartoe enkele perso nen behoorden die de ondernemers niet U Zoo weken voort, gor's woede, die het niet kon aanzien dat een heer met haar sprak. Zij kon het bijna niet meer verdra gen en hare krachten waren uitgeput. Zij overwon eindelijk hare zonderlinge antipathie en sprak op zeke ren dag tot Grigor: «Welaan, ik ben bereid, laten wij dan naar uw vader land reizen; ik wil de Voinesco-bureht betreden.» Hij slaakte een luiden juichkreet bij dit woord en terstond nam men de voorbereidende maatregelen voor de afreis; Damilo reisde vooruit, om den Vorst en de Vorstin in de Voinesco-burcht te ontvangen. Vera sprak den wensch uit, afscheid te nemen van haar Petersburgsche vrienden, en Grigor stond het toe, onder voorwaarde dat het slechts dames zouden zijn, die zij bij zich op de thee noodigde. Vera haalde de schouders op en noodigde de daines ten harent; men kende reeds de belachelijke eigen aardigheid van den Vorst en hield er zich niet meer mede op; doch men beklaagde de arme, jonge, bleeke vrouw, met den diep melancholieken blik en den smartelijken trek om de bleeke lippen. »In mijn vaderland zult ge uwe krachten herwin nen, mijne Vcruschka,« sprak Grigor tccder, die eeuwigdurende feesten hier hebben u te zeer aan gegrepen. Mijn woord er op, dat ge binnen korten tiid zult bloeien als een roos!» Vera lachte mismoedig; zij wist dat liet niet gebeuren zou, niet gebeuren kon. En zij reisden af naar de uitgestrekte steppen van Gircassic, met hunne woest romantische eenzaamheid die op een luchthartig, vroolijk gemoed werkt als de rijp in dc lentenacht op dc bloemen. Op een hoogen, ruwgevormden bergrots lag de Voincscoburcht, een wit, kasteelvormig gebouw zon der vensters, want dezen zagen uit op den grooten vierhoekigen hof, dien het gebouw omsloot. Sloehts vele op gelijkmatigen afstand aangebrachte geschut poorten onderbraken de eentonigheid der stcenen mu ren. Van de tinnen eens korten, vierkanten torens waaide de rood-gouden vaan der Voinesco's met de gekruiste blanke Turksche sabels en de drie paarden staarten, het wapenteeken der Voinesco's, die eerst sedert het begin der negentiende eeuw tot het chris tendom waren overgegaan. Vera voelde zich het hart ontzinken hij den aanblik dezer doodsche muren zij schenen haar een afgrijselijke gevangenis toe, waaruit geen ontkomen mogelijk was. Daarentegen waren de vertrekken van dit kasteel met waarlijk fabelachtige, Oostersche weelde ingerichtin den slottuin sprongen hooge fonteinen en bloeiden heerlijke bloemen. Een gansche schaar van slavinnen werd Vera als dienstboden gegeven en zij trok, op verlangen van Grigor, Oostersche kleederen aan. Ongelukkigerwijze echter verlangde hij ook van haar een Oostersch leven, in behagelijk nietsdoen doorgebracht. Een paar dagen hield Vera het uit, op mollige kussens te liggen, prachtig uitgedoscht, een cigarette rookend, en daarbij toe te zien als een paar bekoorlijke Cir- cassisehe meisjes hare gracieuse dansen met lambou- rin en castagnetten-begeleiding voor haar uitvoerden. Daarna begeerde zij eenig handwerk. Er werd haar jets van dien aard gebracht, maar dc altoosdurende eenvormigheid der gelijke steken met goud- en zil verwerk doodde haren geest en zij wierp dien arbeid ter zijde. Haar verlangen naar boeken verwekte een groote onrust bij hare omgeving boeken kende men niet op de Voinescoburcht en zij was niet in staat de kroniek der familie, en het archief te ontcijferen, want deze was in een haar onbekende taal opgesteld. De doodelijke verveling dreigde haar bijna waan zinnig te maken, doch zij bedwong zich en er kwam geen klacht over hare lippen. Iu dien tijd schreef zij een dagboek, een zonderling, vreemd stuk, waarvan de bladen met haar fijn, loopend schrift bedekt en toch zoo ledig waren. Zoo schreef zij op eenen dag vaak twintig lange zijden, overdenkingen, gebeden, philosophic, cynische opmerkingen, diep religieuse ge dachten, gedichten, van alles en alles, een wonderbare, bonte chaos; voor ieder, die er den oorsprong niet van kende, slechts met schouderophalen te lezen, voor ingewijden een roerend zieleleven, een mengeling van geduld, wanhoop, zachtmoedigheid, vroomheid en doodsverachting. Arme, arme Vera Eindelijk, eindelijk klonk er zachtkens, aarzelend een bede van dc bleeke lippen der rampzalige vrouw. «Grigor, laat mij nog eens eenmaal naar huis gaan,» smeekte zij. Dadelijk rimpelde zich zijn voorhoofd. «Neen,» sprak hij kortaf, »ik heb u eindelijk in mijn nest geborgen en begeer de folteringen van Pe tersburg niet nog eens weder te ondervinden.» «0, ik wil immers spoedig weder terugkeeren in deze ontzettende woestenij,sprak zij vleiend, «maar laat mij nog eenmaal het ouderlijk huis wederzien! Grigor, vervul dien laatsten wensch van mijziet gij dan niet dat het heimwee, dat deze zielesmarten mij dooden?» «Uw tehuis is bij mij!» hernam hij somber, «en gij behoort te vergeten wat en waar gij geweest zijt, eer gij de mijne werd voor het altaar.» «Mag ik dan niet naar Warschau gaan?» Neen «Grigor, in den naam van de barmhartigheid Gods, houdt gij mij hier dan gevangen?» «Met mijne toestemming zult gij ten minste nooit over dezen dorpel komen Vera viel schreiende, met een luiden kreet van ontsteltenis, op de knieën. «Grigor, ik word waanzinnig in deze doodelijke eenzaamheid,riep zij snikkend, «laat Feodora bij mij komen of ik verlies het verstand in deze huivering wekkende gevangenis!» «Vera, ik bewoon met u te samen deze ge vangenis,» sprak Voinesco teeder. Zij wendde zich huiverend af. «Doe wat gij wilt,» sprak zij dof, «mijn noodlot is vervuld. In den avond van dien dag schreef zij een vers van Alfred de Musset in haar dagboek «Mes chèrs amis si je mourrais Plantcz un saule au cimétière J'aime sou fenillage éploré, La paleur m'en est douce et chère A la terre, ou je dormirais!» Rij het schrijven daarvan werd zij door Voinesco overvallenhij boog zich over haar heen en las. het vers, daarna sloot hij haar heftig in zijn armen. (Wordt vervolgd.) l&ABD

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 1