Buitenlandscli Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. konden nalaten te gelooven boezemvrienden van Mephisto en van zijne zaak te zijn. (/Het geheele kapitaal is genomen. De kabel zal gelegd worden voor veel minder geld dan een der kabels, die in het bezit van het monopolie zijn, omdat hij betaald zal worden met specie omdat geen tusschen- personen connnissie-loon zullen trekken om dat de aandeelen niet verwaterd en verscha- -drerd zullen worden." Voor het publiek is dit gevecht tusschen een dagblad-redactie en een telegraafmaat- schappij belangrijker dan voor de Spanjaar den een stierengevecht of voor de Engelschen een harddraverij. Natuurlijk wenscht het publiek dat de stiereudooder Bennet den monopolist der prairiën zal overwinnen, want goedkoops telegrammen tusschen de oude en nieuwe wereld zijn een levensvraag voor den handel. De beeldspraak van de,/New-YorkHerald" is kluchtig. Als er iemand weinig lijkt op eenblozend Gretchen, die door Mephisto- pheles gevrijd wordt, dan is het zeker de heer Bennet en zijn blad. De aandeelhou ders van de nu in werking zijnde kabels zullen natuurlijk wel een zuur gezicht zetten, maar als Gretchen en Mephisto niet verzoend worden en de kabel werkelijk gelegd wordt, dan zal het publiek door den strijd zeer ge baat worden. In Amerika heeft Bennet zijne schikkingen reeds getroffen met den directeur van den Baltimore- en Ohiospoorweg, zoo dat de kabel in verbinding zal gebracht worden met het Baltimore en Ohio land- stelsel van telegraaflijnen. De tijd zal leeren, of de strijd ernstig gemeend is. Yau hoeveel beteekenis Gainbetta nog altijd is voor bet Frausche nationale levou bleek in de afgo- loopon week uit de ontsteltenis die zich door ge heel Frankrijk openbaarde, op hot beri.'ht, dat de groote patriot door een pistoolschot in de rechter hand was getroffen. Het bericht luidde reeds dado- lijk dat Gainbetta bij ougeluk, toen hij een revolver wilde beproeven, zich zelf kwetste. De levendige verbeelding der Franschen had aau dit eenvoudig bericht lang niet genoeg en men geloofde wis en zeker dat er een moordaanslag had plaats gehad. Dit nu is voldoende gebleken niet waar te zijn. Intusschen was do verwonding, hoewel niet levens gevaarlijk, ernstig genoeg omdat het de rechtorhaud betreft en denkelijk een paar vingers verlamd zul len blijven. Do Presidout dor Frausche republiek, hoewel persoonlijk volstrekt geen vriend van Gain betta, heeft toch begrepen hoeveel belang bot Franscho volk in hem stelt en zond een der officie ren van zijn militair huis naar Ville-d'Avray (al daar is het ongeluk gebeurd) om naar don stand van zaken te vragen. Gainbetta zond een zijner vrienden naar den President, om hem voor dio - deelneming dank te zeggen. Het Eugelsche Parlement is 11. Zaterdag tot 15 Februari uiteengegaan. Bij die gelegenheid is een sluitiugsredc uitgesproken, waarin natuurlijk hot succès, in Egypte behaald, schering en inslag is. Do »roem«, daar verkregen, is voor Engeland een waar lijfstuk. De Koningin zegt in haar rede, zooals wel te donken was, dat zij het geluk van Egypte bovor- dei-en zal, en spreekt over dat land alsof het reeds een Eugelsche provincio is. Gevoelendo dat het vasteland van Europa toch ook een weinig moet ontzien worden, voegt zij er bij, dat zij vertrouwt dat de mogendheden Engeland's houding in jzake do Egyptische quaestio, zullen goedkeuren. Ten slotte wordt eonig vuurwerk afgestoken ter eere van het bondgenootschap van Engeland en Fraukrijk. Dit is dan ook nog zulk ceu kwaden zet niet, want men is te Parijs alles behalve ge sticht over de eigendunkelijke wijze waarop Enge land in Egypte huishoudt.. De Britsche regeering heeft b.v. nu pas bepaald dat de opperbevelhebber van het Egyptische leger een Eugolsch generaal zal zijn. Men mag dus met recht in Frankrijk de vraag stellen of Engeland het gezag van den Sultan of van den Khedive uiet meer erkent. Daarbij koiut dat tusschen Frankrijk en Eugoland eenig verschil van gevoelen is ontstaan over de grenzen van el kanders gebied op het eilaud Madagascar. Eeue deputatie Madagascaraneu heeft op kosten van het Frausche gouvernement eenigeu tijd te Parijs door gebracht en toen de Franschv beurs dicht ging, heb ben zij zich gehaast naar Londen te komen en aan Lord Granville hunne grieven tegen de Frausche republiek te openbaren. Heel prettig is de verhouding tusschen Londen en Parijs dus niet, tot groot vermaak van do Duit- sche pers, die reeds misbaar begint te maken over de anarchiein de Frausche republiek en die haar beschuldigt van een geheim plan om een oorlog te beginnen. Het proces van Arabi is geëindigd. Dit is ten slotte een comedieslukje geworden dat onbetaalbaar is. Men verbeelde zich een proces over landverraad, moord on brandstichting, waarbij eonige groote hoeren goedvinden mot den rechter een accoordje te maken. Zóó is hot hier toch gegaan. Lord Dufferin heeft eenvoudig gezegdveroordeel Arabi tot de doodstraf, als hij bekend landverraad gepleegd to hebben, laat de Khedive hem dan tot levenslaugo balling schap veroordeelen en wij zullen het heele proces, dat zulke leelijke dingen van den Sultau aan het licht bracht in den doofpot stoppen. En aldus is het letterlijk geschied. Arabi is, met behoud van lang en pensioen, veroordeeld tot bal lingschap en de Engelsche regeering zou hem naar de Kaap de Goede Hoop slureuIn elk geval, laat ons dankbaar zijn dat het proces niet is geëindigd met een bloedige wraakueming. Dit is voor de menschbeid inderdaad het lichtpunt in deze co- misch-tragische geschiedenis. De binuenlaudsche toestand van het Engelsche koninkrijk is niet zeer opwekkend, dunkt ons. Gladstone staat op 't oogeublik vast, dank zij hot volgen eener politiek a la Beaconslield. Maar dit neemt niet weg dat telkens bij tusschenpoozende I verkiezingen een conservatief het wint van eeu liberaal. Zoo is het verleden week weer gebeurd te Wigan, waar de liberaal slechts 2242, de con servatief 28G7 stemmen bekwam. Dan blijft in Ierland de toestuud zeer gespan nen. In de hoofdstad Dublin is eeu soort schrik bewind ingevoerd. Van zonsondergang tot zonsop- gang hebben de politie-agenteu het recht, ieder te arresteeren, die hun verdacht voorkomt. Te Lime rick is het houden van openbare vergaderingen door de regeering verboden. Ons dunkt* dat dit allen veege teekens zijn. Maandag is prins Bismarck te Berlijn terugge komen. Nu het lastige Engelsche parlement naar huis is voor ze3 weken, zal hij zijn best doen om het Eugelsche gouvernement voor goed van Frank rijk te vervreemdeu. In Turkije is een ministeriëcle crisis van vier dagen geweest. Men had ontdekt dat sommige mi nisters een komplot tegeu den Sultau beraamdeu om zijn zoon op den troon te plaatsen. Bijgevolg werd het geheele ministerie naar huis gezonden en een nieuw benoemd. Eeltige dagen later kwam de Sultan tot de wetenschap, dat de aftreding van het miuisterie-Saïd (voorstander van aansluiting bij de Weslersche mogendheden) in Europa slocht werd opgenomen. Zeer eenvoudig! Het nieuwe mi- i uisterie werd afgedaukt en het oude weder ten tooneele geroepen. HEUSDEN, 4 December. t De verzakking aan den Aalburgsclten dijk, 1 waarvan wij in ons vorig No. melding maakten, i is op degelijke wijze voorzien, zoodat die geen verdere reden tot ongerustheid geeft. Zaterdag werd eene ligte scheuring in denzelf- O O den dijk waargenomen, ter hoogte alwaar vroeger meermalen verzakkingen plaats hadden, zonder nu reden tot ongerustheid op te leveren. Zondag morgen werd eene nieuwe afschuiving opgemerkt tusschen de zoogenaamde lange boo- men en den tol. Daar dit zich ernstiger liet aan zien, werd het werk des middags begonnen en gedurende een gedeelte van den nacht voortge zet. Maandag morgen weder aangevangen, duurt het werk nog steeds voort. De afschuiving is grooter geworden, doch de wijze waarop het werk behandeld wordt, geeft geen reden tot ongerust heid. Ook begon Zondag de wel te Vlijmen sterker te werken, zoodat gedurende den middag en den nacht de ringkade moest worden opgehoogd. Ook hier zijn zoodanige voorzieningen genomen, dat onrust onnoodig is. De afslag die Zondag op verschillende punten plaats had, is direct hersteld. Bij dat al begint de val der rivier zeer goed toe te nemen. Zondag middag was de stand 5.90 -}- A. P. en heden middag 5.78 -j- A. P. 2 Dec. Woensdag-avond had er iets plaats, dat uog iu hot duister is gehuld; misschien moest het ook wel een werk dor duisternis zijn. De bo den op den Bernscbon dijk op hun gewonen tocht, werden door vier mannen aangeroepen, die hun toeriepen, dat zij do lantaarn moesten uitdoen, want zij wilden don dijk doorsteken. De verschrikte mannon deden het, en zetten het op een loopon. Eeuigen tijd later kwam het bericht bij den Dijk stool. Deze liet dadelijk een onderzoek instellen en den geboelen nacht door de politie den dijk be waken. Er werd niets ontdekt dan een onbeheerde boot. Valt hier te deuken aau een voorgenomen misdaad of was het eene grap Wij hopen het laatste, hoewel hot dan nog erg genoeg is. Zulke grappen konden den aanleggers wel eens zuur opbreken, zij jagen den menschou een doodschrik op het lijf en zijn eeu aansporing tot dubbele waakzaamheid. Het zou ook geeno onmogelijkheid zijn dat er aan boos opzet viel te deuken. Het zou de eerste maal niet zijn, dat men trachtte de eene streek aau de andore op te offeren. iV. R. Ct. t RIJSWIJK. Vele bewoners moesten in de vorige week hunne woningen, buitendijks gelegen, verlaten en zochten met have eene toevlucht in de onbewoonde pastorie en hooger gelegen wonin gen. Zoo ook te Andel en andere hier aan de rivier gelegen dorpen. De rivier had dan ook een zeer hoogen stand bereikt. Alle handen waren aan het werk tot berging van landbouwproducten, inzonderheid der aardappelen, die gekuild zijnde, naar watervrije plaatsen werden overgebracht. - Gelukkig is de was niet blijven aanhouden en is er eene aanmerkelijke hoeveelheid water afgevoerd, onder begunstiging van den Oostenwind en het C O O kalme weder. Eene verzakking in den dijk onder Aalburg, verspreidde angst en vrees onder de bevolking, en velen hadden hunne goederen reeds in veilig heid gebracht. Door het dijkbestuur werden on- middelijk de noodige maatregelen genomen om het gevaar, zoo 't bestond, af te wenden. Zondag 1.1. had op een ander gedeelte eene nieuwe verzakking plaats, doch met vereenigde krachten werd de schade spoedig hersteld. Het is te bejammeren dat iu zulk een benarden tijd de berichten nog zeer vergroot worden ver spreid, en de meesten zijn genegen onvoorwaarde lijk geloof te slaan aan de soms tegenstrijdigste verhalen. De gemoederen worden in een hooge C 1J spanning gehouden, en is eenmaal de tijd van handelen daar, dan is dikwerf het hoofd niet in staat de handen te sturen. Doch in ieder geval beter loos alarm, dan de wezentlijke mare van doorbraak. t ZL'ILICHEM, 4 Dcc. Door het omkantelen eener boot met kool geladen, ter hoogte van den voormaligen Brakelschen steenoven, geraakte K. van Dalen Donderdag morgen te water. Hij had nog de tegenwoordigheid van geest zich aan een boom vast te klemmen, doch kon slechts het hoofd boven houden. Op een kwartier afstands werd op de steenfabriek te Zuilichem zijn hulpgeschrei nauw gehoord, of onverwijld werden door den eigenaar Pool en den ovenbaas Gt. Kuijntjes een paar wakkere mannen B. M. en H. L. met een boot uitgezonden, om te zien wat er gaande was. Zij kwamen nog juist bij tijds om den ongelukkigen van een anders wissen dood te redden. t SLEEUWIJK, 4 Dec. Door stemgerechtigde lidmaten der Ned. Ilerv. gemeente alhier zijn herkozen tot notabelen der gemeente, de heeren G. van Hemert en P. de Man en in de jongst gehouden vergadering van notabelen is herkozen tot kerkvoogd de Ed.Achtb. heer A. Verschoor van Sleeuwijk. t De uitslag der suikerbeetwortelteelt is hier nog ongunstiger dan hij zich in dezen zomer liet aanzien en bedraagt ongeveer 15,000 halve kilo's per H.A., welke voor de teelt het meest waren verkocht tesren 11 de 1000 halve kilo's. t DALEM, In weerwil van de sedert Donder dag ontvangen gunstige berichten van deu Boven- Rijn, is hier nog zeer weinig val te bespeuren. Vrijdag bereikte het water zijn hoogste punt, de peilschaal wees toen 4.83 M. -)- A. P. eu heden (Zondag) is de stand maar 2 cM. lager, alzoo 4.81 cM. -(- A. P. De dijk houdt zich uitmun tend en waar slechts eenige vrees voor afslag ontstaat zijn onmiddelijk alle handen in de weer om mogelijk gevaar te voorkomen. t Door den gemeenteraad te Gorinchein is besloten tot het in eigendom overdragen aan A. G. J. Van Soelen aldaar, voor eene som van ƒ75, van een gedeelte open grond, ter grootte ongeveer van 24.50 Ms, strekkende van de Wal- tot de Rosmolensteeg. t Tot onderwijzer aan de openbare tusschen- school te Gorinchem, is benoemd de heer J. J. A. v. d. Starren, thans te Zevenhuizen. t NIEUWAAL. Tot brievengaarder aan het hulppostkantoor alhier is benoemd de heer II. W. Lenselink, als opvolger van wijlen den heer A. G. Lenselink. t ZALT-BOMMLL7~9 Nov7 Waterstand 7.05 M. -j- A. P. of 4.35 M. Boinm. peil, eene hoogte welke bij eene opene rivier belangrijk kan genoemd worden, en op een el na gelijk staat met die van den watervloed van 1861; de galg is op den toren geplaatst, om desgevorderd de noodsignalen aan te bevestigen; het luiden der klokken is tot nader order verboden, terwijl het dijkleger be trokken is. De legger aan de aanlegplaats der stoombooten is heden in de haven gebracht, en alle stoomboot diensten zijn gestaakt, daar het verbodspeil ,/6.55 M." -j- A. P. voor stoomvaartuigen over schreden is. (Te laat ontvangen voor het vorige No.) DRONG EL EN. Zeer weinig scheelde het jl. Dinsdag of de schippersknecht J. G. van Babilo- niënbroek ware verdronken. Terwijl hij op het aan de Broeksche sluis gelegen vaartuig eenige werk zaamheden verrichtte, geraakte hij door de over slaande giek te water eu verdween in de diepte. Gelukkig had hij in zijn val de hand geslagen aan een loshangend touw, waardoor men op het vermoe den kwam, dat de drenkeling, die men pas te voren nog bezig had gezien, op die hoogte over boord geslagen was. Na eenige inspanning mocht men er in slagen den schier bewusteloozen schipper aan den wal te brengen. Men schrijft uit Aminerzoden, d.d. 30 Nov.: Gister avond zouden Jan Dekkers en Cornelis De Looier, die naar hier waren gekomen om brood te halen, met hunne roeiboot naar Boekhoven terug- kceren, doch zij geraakten door den feilen wind en den sterken stroom uit de richting en kwamen in aanvaring met een knotwilg, waardoor het vaartuig omsloeg. Gelukkig klemden zich de beide opvaren den aan den boom vast en wisten zij zich naar boven te werken, waar zij door aanhoudend hulpgeroep ten slotte de aandacht trokkenterstond roeiden twee flinke schippers, de veerknecht Cornelis Roe- ters en Martinus van Beers Mz. met hun boot naar de in levensgevaar verkeerende mannen toe en hadden zij het geluk beiden te redden en behou den thuis te brengen. Eere aan die moedige redders, die trots weer en wind terstond tot hulp betoon bereid waren Bovenstaand bericht geeft tevens oplossing aan gaande de boot die te Hedikhuizen onbeheerd werd gevonden, waarvan in ons vorig nommer melding is gemaakt. BAARDWIJK. 1 Dec. Voor zoover men na kan gaau, hoiuleu de werken van den onderbouw der spoorwegbrug in den Baardwijkschen overlaat zich goed, niettegenstaande deu hoogen waterstand met den daarbij gepaard gaandèn suellen stroom. Was men aanvankelijk bevreesd, de aannemers niet op den 15 Nov. met het werk gereed zouden zijn, met het oog op deu moeielijkeu aanvoer der bouwstof fen, thans is gebleken, die vrees ongegrond te zijn. Veel heeft daartoe bijgedragen, het uiterst zeldzame geval dat de overlaat den vorigen winter niet gewerkt heeft, waarvan door de aannemers belangrijk met deu aanvoer van bouwstoffen geprofiteerd is. Verlangend wordt nu ook uitgezien naar de vol tooiing van deu metalen bovenbouw, waarvan de aanbesteding reeds in den zomer heeft plaats ge had, zoodat toch eenmaal eene betere communicatie tusschen hior en de gemeeute Druueu zal tot stand komou, daar in die aanbesteding ook het maken eener voetbrug is opgenomen. f 4 Dec. De heer J. van Woensel, gepousio- ueord hoofdonderwijzer van Elshout, zal de vacee- rende betrekking van hulponderwijzer alhier tijde lijk waarnemen. Uitslag der trekking van de Rotterdamsche Schouwburgloten. Serie 991 no. 28 159.000 serie 2674 no. 63: 15.000 serie 2970 no. 23 5000 serie 2387 no. 89 3000 serie 2317 no. 33: 1000 serie 1662 no. 66, serie 3918 no. 69, serie 3031 no. 68, serie 2223 no. 29, serie 2059 no. 12, serie 2524 no. 31, s^rie 3439 no. 88, serie 1108 no. 8 ieder ƒ100. Nadat de oudstrijders der Citadel Vrijdag de beide Panorama's bezocht hadden, werden zij in liet Panopticum op een tweede ontbijt onthaald en bezichtigden daarna de beeldengalerijen aldaar. Te 2 uren gaf de kapel van Sonneman in den net ten versierden wintertuin er een matinee musicale. Een voorstelling in den Stadsschouwburg besloot de feesten. Na het spelen van het Volkslied werd het scherm opgeh ïald en zag men op den achter grond het beeld van Koning Willem I, omgeven O t door groen en door een prachtige wapentropee. De namen van Voet en Seeling prijkten op twee rozetten, welke duor oranjekoorden aan vier beelden der Faam verbonden waren. Op den voorgrond links prijkte het portret van Chassé. Merv. Rüs-ing, in het wit met een oranjesjerp om, droeg vol gevoel een gedicht van ds. J. P. Hasebroek voor. Onder haar voordracht lauwerde zij het portret van Chassé. Zij werd herhaalde malen teruggeroepen eu ontving van de feestcom missie een praehtigen bouquet. Het blijspel //De inkwartiering" gaf vervolgens aan de talrijke oud-strijders, die het parterre vulden, veel genoegen. Onder het spelen van het Volkslied en het Wilhelmus verliet het publiek ten slotte den schouwburg eu waren de feesten afgeloopen. Door den directeur van de Handelsschool te Amsterdam is met de leerlingen der hoogste klasse een bezoek gebracht aan de hardglasfabriek van den heer Jeekel, te Leerdam. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft goedgevonden, over het tijdvak van 1 December 1882 tot en met 31 Januari 1883, de waarne ming van den dienst in het schoolarrondissement Gorinchem op te dragen aan den schoolopziener in het arrondissement Dordrecht, te Dordrecht. Een 18-jarige boerenknecht, O., uit Uithuister- ineeden, die den arbeider J. Kooij uit minnenijd inet een mes een hevige verwonding toebracht, omdat deze in vertrouwelijk gesprek was met een meisje, waarmede hij vroeger verkeerd had, is, in hooger beroep, door het Hof te Leeuwarden we gens moedwillige verwonding veroordeeld tot 183 dagen celstraf. Een oliekokerij van den heer II. Vis Pz. te Zaandijk, staande onder Zaandam, is met een groe ten voorraad olie en een naastgelegen pakhuis eeu prooi der vlammen geworden. Bij de Citadel parade is een jongen, die, om te kunnen zien, op een hek was geklommen, toen hij door een agent van politie er werd afgetrokken, gevallen en met het onderlijf in een punt van het hek terecht geko men. Ernstig gekwetst werd de knaap naar het gasthuis vervoerd. Een metselaar is te Amers foort van het dak van een huis gevallen en op de plaats doodgebleven. Vrijdag-avond verloor de 59-jarige Wed. de Vries, wonende in de Houtzagersteeg te Gronin gen, op eene treurige wijze het leven. Nadat zij een bezoek bij hare dochter, bij den molen van den heer Van Bruggen, buiten het voormalig Kleine Poortje, had afgelegd en naar hare wo ning wilde terugkeeren, wenschte zij nog eerst haren schoonzoon, die in de machinekamer werk zaam was, te groeten. Waarschijnlijk door de duisternis misleid, geraakte zij in het daar aan wezige balkgat, waaruit men haar later als lijk ophaalde. De geheele Scheveningsche visschersvloot, op een 6-tal schuiten na, is van de laatste reis te ruggekeerd. Van de 5 vermiste schepen werd niets vernomen. De helft der vaartuigen is reeds omhoog getrokken. De resultaten, die dit jaar de haringvisscherij heeft opgeleverd, zijn door het stormachtige we der van de maand October, dat de vloot tot wer keloosheid noodzaakte, verre gebleven beneden de verwachtingen, die men in Augustus en Septem ber terecht koesterde. De visscherij ging in die maanden zeer naar wensch, de vangsten waren zeer bevredigend en de prijzen voor steur- en pekelharing vrij hoog. Hoewel de officiëele cijfers betreffende de ha- ringvisscherij vooralsnog niet bekend zijn, wordt de gemiddelde besomming voor elke schuit ge schat op 5090, dat is aanzienlijk minder dan het vorige jaar. Voor de reeders in 't algemeen zijn de besommingen van dien aard, dat zij met moeite hun kosten kunnen dekken. Alle onroerende goederen, die wijlen Z. K. H. Prins Frederik in ons land bezat, zullen, naar men aan het ,/Vad." mededeelt, het uitsluitend eigendom worden van de Vorstin Von Wied. Die goederen zijnde paleizen enz. te 's-Hage, het paviljoen te Scheveningcn, de buitenplaatsen on der Wassenaer en Voorschoten en een duinont ginning onder Castricum. De Staatscourant bevat de statuten der //Nati onale Christen-Geheelonthoudersvereeniging", te Amsterdam. Men vindt daarin o. a. de volgende bepalingen Het doel der vereetiiging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten ge vonden wordt. De leden der vereeniging achten het als middel tot het voorgestelde doel volstrekt noodzakelijk dezen strijd te voeren door geheelonthouding van alle bedwelmende dranken. Zij die onder deu heiligen drang der liefde van Christus leden der vereeniging wenschen te O worden, sluiten zich bij haar aan door met on- derteekening der statuten, hunne instemming met haar beginsel en doel te doen blijken. De leden der vereeniging betalen tot vergoe ding der noodzakelijke uitgaven en als bewijs van belangstelling eene vaste jaarlijksche bijdrage. Hoofden van gezinnen minstens één gulden, vrouwen en wie verder geen hoofden van gezin nen zijn minstens 0.50. De vereeniging stelt tevens haar kring open voor jeugdigen, voorts voor allen, welke gevoelen, in betrekking tot de bestaande drinkgewoonten, hulp, leiding of bescherming te behoeven. Zij, die ingevolge deze bepaling in den kring der vereeniging wenschen opgenomen te worden, leggen de volgende mondelinge verklaring af. z/Met het oog op God en steunende op Zijnen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2