KOETSIER. een bekwaam Koetsier, bekwame Tweede Meid, IJzergieterjj enz. UITVERKOOP KRAMER IJ EN 11. C. ÏAN 111 Prof. Dr. Albert. ADVOCAAT EN NOTARIS Georg Dufaij cle., Galanteriën m PlfiiilBlB" GASTHUISSTRAAT, over de Tiiniegietersteeg, GOR1ACMEM. I NDEN. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. verbetering. kerkni e u w s. j isi RECLAMES. Belangrijk VEE 1ST, Veen bij Heusden. Kinderspeelgoederen Speeldoozen i Belangrijk bericht. Behandeling bij briefwisseling- 29. Avenue de Waffram 29. PARIJS. De ondergeteekende heeft de eer liet geachte Publiek te berichten, dat hij zijn hopende zich hetzelfde vertrouwen waardig te maken, hetgeen zijn vader als Chef der firma BAÏILMANN A Co., gedurende eene reeks van jaren genoot. Achtend, Uw Dw. Dienaar v- im:. j. sibmeRj Goriuchcui, 4 Dec. Bij gedeeltelijk gestremde scheepvaart was do aanvoer vau vee, hedeu gering en de handel van weinig beteekenis. Heden overleed, in het St.-Antonius- gesticht te Rotterdamonze innig ge liefde Zuster ADRIANA PET LIO NEL LA, in den ouderdom van 33 jaren. C. J. DE JONGH. M. J. DE JONGH. N. L. DE JONGH. Hemden, 4 December 1882. Benige en algemeene kennisgeving Wordt gevraagd te 's Bosch, tegen Januari of Februari, eene .1', 4. vau Mens, des MAANDAGS te Gorinchem, in ,/De Gezelligheid" des ZATERDAGS te Heusden, bij den Heer H. Mourik. MULLER JISKOOT. TABAKSFABRIEK, K o o dwal, 's -13 O S O il bevelen zich beleefdelijk aan tot bet leveren van alle mogelijke Gictstuk- ken, met en zonder model. aart verminderde prijzen Speelwerken I \pilepsie, Krampen, Vallende Ziekten en Zenuwkwalenworden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingent worden slechts na gun- stigen uitslag verlangd. I aiMp ill lite im 011 fü m gl -••! ei gedurende den tijd ,t- gebruik van bed wei- liouden, en om naar 'leren dit beginsel te 4n duplo, en belmu- i-ar, terwijl het andere den correspondent butie is voor hen niet zij zoo mogelijk zich stigen zin, te verbinden, .angeslotenen naar den nder de leden kan wor- dit in overleg met. iiet .en correspondent, ital vrouwen, leden der is, vereenigen zij zich terkring, oin vooral ten rrsjes werkzaam te zijn. et aantal der leden van ij aanspraak op een evcn- s. den der vereeniging zijn et beginsel der geheel- ijk voor te staan en aan entie voor de zonde der elijke nadeelen van alle e dranken te doen ont- daarmee samenhangende :sche leven tegen te gaan. ok op de wetgeving des eningen der burgerlijke enen. te laten om de slacht- inkgewoonten te redden g van huiselijk geluk en en aan te trekken, die behoeven om aan gedu- Te bieden. wel van kinderen als van en einde deze voor deel- ende drinkgewoonten te nsten van leden der veree- zij algemeeae ot' plaatse- n jongelieden en kinderen, onthouding te bespreken, gezinnen, vooral die door jfdadige vereenigingen of ibevolen te doen bezoeken, spreiden, ook zoo mogelijk uit te geven, ten einde l en werkzaamheden der ,t elders op christelijk ge- geschiedt, algemeen be- ïtdadig op den volksgeest uit minstens zeven leden alt zooveel mogelijk hare onderwerpt hare huishou- de goedkeuring van het voldoend aantal leden is rmen, benoemd het hoofd- die de belangen der ver- Internationale landbouwtentoonstelling 1884, Amsterdam. De heer mr. C. J. Sickesz, voorzitter van het uitvoerend comité, schrijft in zijne circulaire: Nederlanders! ook de eer van ons volk is bij het houden dier tentoon-telliug betrokken. Ik vraag het u, zou het geen schaude wezen als het laud- bonweude Nederland niet zooveel geld kon bijeen brengen, dat alihaus eindelijk ook eens in ons eigen land gebeure, wat wij telken jare bij onze nabu ren op zoo uitnemende wijze zien tot stand ko men? Zou het Nederlandsche volk aan het comité zijn bijdragen onthouden Dat groote belangstelling in het totstandkomen der internationale tentoonstelling in ons vaderland bestaat, blijkt het uitvoerend comité, dat veler me dewerking ontving, waardoor leeds een aanmerke lijk kapitaal is bijeengebracht. Doch zal de tentoonstelling doorgaan, zal de ver wachting van den heer Sicke-z niet beschaamd worden, dan moeien nog vele bijdragen inkomen, dan moeten zj die tot heden achterbleven ook hunne bijdragen offeren. Het is toch bekend dat met Januari 1883 het besluit in.'ut w'ntden genomen of de tentoonstelling zal doorgaan. Herhaaldelijk is er reeds op gewezen, dat niet alleen groolu bijdragen worden gevraagd. Het co mité vraagt aller medewerking en zoo de deelname O a algemeen is, behoeven ue giiien waarlijk niet groot te zijn. Al zijn de tijden voor den landbouwer niet zoo gunstig, toch zal wel geen enkele beweren, dat hij voor eeue onderneming, waarop zoo zij werkelijk tot stand komt, zooals men zich voor stelt, Nederland trolsch zal mogen zijn, geeu ƒ2.50 j of 1 kan missen Dut een ieder, wieu het waar belang van den Nederlandschen landbouwer en veehouder ter harte gaat, dat vooral hij die bij den bloei van landbouw en veeteelt belang heeft, zich niet langer terug- houde, maar zijue bijdrage aan do bestaande sub commissie in de gemeente zijner woning ter hand stelle of wel die bijdrage per postwissel aan den secretaris van het uitvoerend comité den heer P. F. L. Waldeck te Loosduineu bij 's Gravenhage overinake. Met aandrang wijzen wij er op, dat het zoo prij zenswaardig vooruemeu, alleen uit gebrek aan gel delijke medewerking nog kan schipbreuk lijden Het niet tot stand komen der eerste internationale landbouwtentoonstelling in Nederland, deze reeds zoo lang gevveuschle zaak, zoude ecu schaude zijn voor ons vaderland in het algemeen, doch in het bizonder voor hen die hunne bijdragen terughielden. O O Ten slotte wordt herinnerd dat de commissie van vertegenwoordiging der maatschappijen het besluit heeft genomen, dat wie miusteus ƒ25 geefr, donateur wordt eu daardoor het recht van toegang erlaugt voor den geheeleu duur der tentoonstelling, alsmede voor de plechtige opening, en dat na 1 Januari 1883 geen g.legenheid meer zal bestaan om als donateur toe t& treden. in het »N. v. d. D.« eu ter over 't afnemen van ),nd. Hij schrijft dat toe verboden jachttijd, aan .vinden en aan den in- 'doorzaak over het.hoofd wet beschermd onge- minder wordt, name- i-engen van woeste gron- ibruik van werktuigen, Ier rust heeft, maar nu ■kt, moot vluchten naar fd zou zijn, is bepaald die jaagt zonder akte ie jaagt op audermaus h akte. rzoek deen aan de Re- niet te laten jagen, op- .ne voorttelou. r geen volwassen haas .ckoteu wordt, die niet acht ;een hij vernielde aan kool, root zou de schaden niet at schadelijk goedje rustig ruchtbaarheid aan de mui- 'üsherzieuing. 't Mijne ook. verwachten, dat bij zulk n van landbouw en ont- euvvsch zullen worden op- .vau Hoeren eu honden, ver wet in onze dagen betere jachtwet is, dat zij zeer kort t onverkorte recht van ieder hen zeiven in gebruik zijn er door het hem voorkomend '■oden op zulk een wijze als iemand vorgnud zij op hem te jageu dan mot toostom- gebruiker. De overtreding tot stand, de boeren zouden Van hun erf houden. En de joederen zouden 't voordeel wildfokkerij wilden aau- wild* maar ongemoeid aet rustij I strekken. n Wartoe om «het wild b wijze te doen vermeer- en Boerenzouden wij or 'tgoheele land in het wet, die ons verloste 1 jagers en honden Rusticus. et rustig leven en ver- Van den onlangs overleden Franschen schrijver Jules Noriac wordt de volgende anecdote verhaald. Hij schreef een roman voor het feuilleton van den «Figaro* en was tot het vijfde vervolg gena derd toen de uitgever van hot blad, de bekende Villemessaut, hem op een morgen liet verzoekeu onverwijld op zjjn bureau te komen. Vreezendé dat hij de ontevredenheid van den chef opgewekt had snelt Noriac er heen. Hij vindt Villemessaut rustig aan zijn schrijftafel gezeten, gehuld in zijn kamerjapon en in zijn onverstoorbare deftigheid. »Ik heb zoo even de proefbladen gelezen.spreekt j hij vol majesteit; «de roman is nog zoo kwaad niet, maar ik kau merken dat gij tot nog toe slechts voor stuiversmagazijnen geschreven hebt*. «Hoe zoo?* vraagt Noriac onaangenaam getroffen. Grij geeft aau uw heldin een bruidschat van 100.000 frs.dat is voor mijn publiek lang niet genoeg; wij moeten vrij wat meer hebben. Dat maakt den romau veel interessanter.* «O, zoo!* lachte Noriac nu vnlkomen gerust gesteld. «Ik ben tot alle mogelijke schikkingen bereid, bepaal gij zelf de soui, die ik ten offer moot brengen!* bedragen eene zoo goede naam verworven, dat wij al onze lezers aanbevelen op de advertentie acht tc slaau. Waterhoogte op 4 December 1882, nam. 6 uur. GEMEENTE. In de laatste u. Meter, gewas- geval- O O seu. M.den M. Nieuwkuijk6.05 Vlijmen6.12 Haarsteeg6.19 Hedikhuizen,6.12 Bern5.75 Hensden, nm. 8 u. 5.75 Wijk5.74 Veen5.51 Elshout2.82 Doeveren2.81 1 Drongeleu2.70 Namiddag 6 uur. Maastricht. 145.17 0.13 In de Ondheusdensche sluis is een dam geworpen, die heden middag (4 Dec.) in orde gekomen is. Door het heien schijnt het scheuren van den Aalburgschen dijk te verminderen. Edele wraak. Een voornaam koopman in Flens burg voert in zijn wapen een halve fiesch. Zij her innert hem aau eeu schoonen trek uit het leven van zijn overgrootvader. Deze had namelijk in een dor veie oorlogen onder do Deueu en Zweden op het slagveld een halve fiesch bier gevonden. Dooi den felsten dorst geplaagd, wilde hij de fiesch reeds aau den mond zetten, toon hij een gewonden Zweed bemerkte die hem erbarmelijk om eon dronk smeekte. Onze Flensburger boog zich over den gewonden vijand heen en reikte hem de fiesch, uit welke hij zelf nog geen druppel had genuttigd. Wat deed echter de Zweed? De ellendeling neemt ziju pistool eu schiet op zijn weldoener, gelukkig zonder hem to treffen. Toen nam do Flensburger de fiesch, dronk haar ten halve leeg en reikte ze toen over aan den stervende met de woorden: «ziet ge, nu krijg je maar de helft. Een Amorikaausch ingenieur had iu last eeu wrak, dat do vaart belemmerde, uit don weg te ruimen. Door raiddel van dynamiet kou dit bin nen weiuig tijds worden bewerkstelligd. Hij wenschte teveus de werking, het effect vau de ontploffing der dynamiet, na te gaan, en dit gelukto hem volkomen. Vijf pholographieén werden tot dat einde geuo- men eu wel iu deze volgorde: ééue seconde nadat, de ontploffing had plaats gehad ziet men op de photographic het wrak en eeu waterzuil ter hoogte van 70 voet; eeu halve sccondo later wordt de tweede genomen en daarop blijkt, dè waterzuil oen hoogte te hebben bereikt van 160, op de derde, na 2.3 seconde, is de waterzuil tot 180 voet geklom men eu alom in het rond vliegen de brokken van het vaartuig door de lucht; op de vierde photo graphic, 3.3 seconden na 't begin der operatio, begint het water reeds te valleu eu op de vijfde, ééue seconde later, is de gansche waterkolom ver dwenen en getuigt niets meor van de gansche ont ploffing dan een sterk bewogen waterspiegel, waarop een menigte overblijfselen van hot uiteengespron- gen vaartuig zichtbaar zijn. Bij de inspectie. Een milicien toont ziju kapotjas aan den kapitein en vraagt daarvoor oen nieuwe te mogen outvaugen. De kapitein vermeeueude, dat de jas nog goed is, vraagt aan de milicien: «maar kerel! wat mankeert er aau die jas?* waarop dezo doodleuk antwoord: «nieuw laken aan do kuoopen, kapitein t DE WERKEN eu SLEÏÏUWIJK. Van 130 Nov. Ondertrouwd: C. de Ruijtcr, jm, mot A. J. Verdoorn, jd. Geboren: Maaike, d. van G. Kamsteeg en J. Daineu Maria, d. van TI. Koman en A. Lanser Johanna en Willemina, d. van G. J. Esmeijer en H. C. BretzWillemina, d. van VV. Walraven Onno Antonie, z. van J. Wieriuga eu A. J. Sckot- selaar Pieteruella, d. van T. van Breugel en A. Schouten Johannes, z. van A. v. d. Stelt eu T. de Rooij Johannes en Coruelis, van J. C. Paans en M. F. Groeuevold Cornells, z. van A. T. Cor net en C. van Oosten. Overleden: A. v. d. Beek, 63 j., echtg. van W. vau 't Sant. t HE D EL. Vau 1-30 Nov. Geboren: Bernardus Josophus, z. van F. van Diessen en A. RoosGeerlruida, d. van G- Jaars veld en C. Quik Gerrit, z. van J. HoeÜaak en M. v. d. BogertGovordina Geertruida, d. van D. Smits en N. v. d. Werken Adriana, d. van J. Nettenbreijérs en E. van ErpAagje, d. van G. van Horssen eu A. vau Dockum Theodorus Joso phus, z. van P. J. Somers en li. vau Homert. O v o r 1 e d o n L. van Os, wedr. van A. Mees, 66 j.Louiza, d. van J. Stuijvenberg en C. Wol- fert, 18 m. f HERPT eu BERN. Van 1 Nov.1 Dec. Ondertrouwd: A. Fitters, jm. 26 j. met Piron, jd. 28 j. Getrouwd: A. Fitters, jm. 26 j. met. M. Piron, jd. 28 j. Geboren: Adriana Maria, d. van H. M. Co- pier en J. A. van SprangCatharina, d. van A. Mallaat en M. v. d. Wiel. Overleden: A. Kouwenberg, echtg. van M. C, Kievits, 49 j. t BAARDWIJK. Van 1 Nov.1 Dec. Geboren: Peter Antonie, z. van J. F. van Beersen en M. Schilders, Adrianus Clemens Hon- drikus, z. van W. V. Ingen eu L. C. v. d. Ven Leonardus, z. van J. Drijvers en M. Reontjes Wouterina, d. van D. Smits eu M. E. Noordhooru vau der Kruiff. Overleden: L. v. d. Grindt, 7 d. H. J. Schilders, jm. 22 j. t G1ESSEN. Van 1-30 Nov. G e b o r o n Arie, z. v. 11. v. Hamert, ougeh. Jenneke Pieteruella, d. v. J. Kant en A. Woster- lakeu. t neusden, 2 Dec. De prijs der boter 0.65 a 0.70 per stuk van 6 ons. Eieren 9 cent.. 's Hertogenbosch, 4 Dec. Op de heden gehouden markt vau vette kalveren waren aangevoerd 125 stuks. Prijzenle kwal. 58 a 62, 2e kwal. 54 a 58, 3e kwal. 50 a 54 cent per kilogram Iu al het aangevoerde bestoud veel handel, zoo dat spoedig alles aau de genoteerde prijzen was verkocht. Tengevolge van den hoogeu waterstand eu de vrees voor doorbraken aan dijken is de Bossche passagiersboot op Rotterdam niet gevaren en zijn de kalveren per spoor verzonden. De prijs der boter was beden alhier 1.40.a 1,70. 's Bosch, 4 Dec. Ter jaarmarkt van heden wa ren aangevoerd: 110 paarden, 180 runderen, 400 biggen, 10,920 mot er wit, 8520 meter grijs en blauw linnen eu 7600 meter pelleu. Er werd be steed voor werkpaardeu vau 300 a 400, veulens a kalfkoeien 150 a 225, kalf- vaarzen 120 a 200. Biggen golden van 1.50 tot 2 per week. Vet vee 100 a 260. Hoewel de aanvoer van een en ander ten gevolge van den hoogeu waterstand niet groot kon wezen, was de handel iu hoornvee door de aanwezigheid van Pruisische kooplieden druk. Varkens, zware vette vau 140 a 150 KG. 50 a 52 ct.die van 90 a 110 K.G. 47 a 49 ct. per K.G.fokvarkens van 6 a 8 weken 6.50 a 9 per stuk. De prijs der goöboter was 1.48 a 1.60; der weiboter 1.16 a 1.28 per K.G. Kipeitren golden/ 1.90 a ƒ2.— de 26 stuks. f Zalt-lfommel, 28 Nov. Boter af de 5 ons. Eieren 2.20 a de 20 stuks. Tarwe 9 a 10.Garst 5.a ƒ6.Haver 4. a 5.00. Voedererwten ƒ8.a ƒ9.— Boekweit ƒ6.a ƒ6.50. Boouen 8.a 8.50. In ons vorig no. komt ouder hot opschrift: «Her opening Oude Maas,« eene onjuistheid voor. Daarin staat onder de tegenstemmers vermeld de heer 't Hooft, dit is abusief. Niet de heer 't Hooft, maai de heer Oorver Hooft behoort ouder de tegenstemmers. Nederl. Htjrv. Kerk. Beroepen naar Gorinchem, E. B. Gunning te Kluudert; Iler- kingeu en Oudenhoorn, J. H. L. Poort, caud. te Rotterdam; Klaaswaal, G. A. W. Noordink to Stad j aau 't Haringvliet; Hiudeloopeu, J. A. Kaptein te Oldeberkoop Poederoyeu en Loevestéiu, G. Boxman te Oud-Alblas; Oudskoom, A. E. v. Deiuse te Naald wijk; Bruchem eu Kerkwijk, H. J. P. van der Linden tc Schoonrewoerd. Aangenomen Witmarsum, door H. K. S. P. BegemannHnrvvo- nen, door J. H. M. G. Wolf, cand. Bedankt voor Aagtekerko (cl. Middelburg) J. II. M. G. Wolf, cand.;' St. Lauféns eu Bi'igdainino Muller Massis, te Groesbeek; Dinteloord G. W. Locker, te Aalst. is do geluksaankondiging van SAMUEL HECK- SCHER Senr. te Hamburg, welke zich in het nom- mor onzer courant vau hedeu bevindt. Dit huis hoeft zich door ziju prompte eu stilzwijgende uit betaling der hier en in de omstreken gewonnen Dr. LANGEVELD te Slied rockt, vraagt, zoo spoedig mogelijk, van goede getuigschriften voorzien en vrij van sterkendrank. Bekendheid met tuin- eu huiswerk strekt tot aaubevcliug. p. G. Zich met franco brieven onder letters J. A. Z. aan te melden bij de Wednwe LORETZ, Kerk straat A 104, 's Bosch. TE de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. Specialiteit in Stuwschroeven. van en Hinthamerstraat, F. 20, 's-BOSCII. Melbourne 1881.le prijs—Zilveren Medaille. die 4 tot 200 stukken spelen met of zonder uitdrukking van mandoline, trommel, klok ken, castagnetten, kemelscke stemmen, harp spel enz. met 2 tot 16 verschillende Aria's; voorts nécessaires, sigarensl&ndaards, Zwitserscke huisjes, photographic - albums, iuktkokers, handsckoendoozen, brievendekkors, bloemva zen, sigarenkokers, tabaksdoozen, werktafeltjes, flessckeu, bierglazeu, portemonuaies, stoelen enz., alles met muziek. Steeds tot levering van het nieuwste en voortreffelijkste beveelt zich aan J. II. HELLEK, Kern, (Zwitserland). Slechts di recto bestelling waarborgt echtheid. Geïllustreerde prijscouranten franco. ■pj3op.i3A ouu8.id s|u gggx f i .i d y Qo 30^ .1 a q iu 0 a 0 ur.a uaq.iom|oodg uua s.iadooq ap aapuo uap.iom 'somuj OOO'OE n,GA °e.ipaq uaa qo) uaq.iaA\ aqsuooqos .lap Q0I fill fi'-r'a kj h tv",..-,/ Rl f L- /*m mm. «n m &m\ gjüs^fü

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3