WANDELSTOKKEN. verhuring van Paarden en Rijtuigen, H. F. ONDERWATER Co., FABRIEKANTEN Handel in Manufacturen, Memorandum Scheurkalender, Pe Katholieke Illustratie, I V M 2 De Gantsche H. Schrifture, *r Breuken^f^ BILLARTFABRIEK. Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. op de VISCHMARKT te HEUSDEN. voor liet jaar 1883, Geheimhouding gewaarborgd. Dr. BELLA, ,ARt%U!rde Wed. W. L. Iiuijk Zoon. PENSMARKT B. 37 's-BOSCH. Fabriek Magazyn van LUI Th. LU IJ BEN. Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODÜKTEN. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langcndijk,Gorinchem. re onmisbare etv l apie^ ~i HENRI J. STEMBERG te s-Hageheeft verzonden: Hernieuwde Uitgave, met 100 platen van Gustave Doré. &OLGOTHA. 13 en 14 December a. s. 13 December a. s. Samuel Heckscher Senr., Geheele en gedeel ten van Loten zijn voorhanden bij L. Veerman te Ileus- den. Voordeelige aanbieding tegen groote prijsvermindering Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Katoenen Kinderparapltiies van af 75 Cent. [10 De ondergeteekende beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en billijke bediening. VAN PAR IJZER SYSTEEM. i BOEKBINDERIJ en LEESBIBLIOTHEEK. 1 ADVERTENTIËN tiquetten •ua.vapqsijfjio un •uajuoniojpiMU jjjPj 's itoiuin.Dso.id- 'Sfodwa) erkoopbiljctten. lederen. HectografenStempels, Cachetten, Aflevering: 1.van: vervattende alle de Canonijeke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, benevens de Boeeken genaamt de Apoeryphe, Benevens de bcrymde Psalmen en de Formulieren der Nederlandtsche Kerckeu. Dr. A. BRÜMMELKAMP, Hoogl. aan de Theol. School te Kampen. Hoofdwin.st 1400,000 Mark. 6' Uitnoodiging tot. deelneming aan de Winstkansen, der door den Staat Hamburg gegarandeerde Groote Geld- Verloting, waarin FjLlIU ll zeker gewonnen moeten worden. De winsten dozer voordeelige Geld-Loterij, welke volgens plan slechts 93,500 loten be vat, zijn het geheel origineel lot slechts 3.60 of 6 Keichsuiark het halve origineel lot slechts 1.80 of 3 Keichsinark het kwart origineel lot slechts 0.90 of V/3 Reichsmark welke door den Staat gegarandeerde originele loten (geen verboden promessen) tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken verzonden worden. De uitbetaling en verzending dor gewonnen Gelden volgt direct aan de belanghebbenden prompt en ouder de strengste discretie. De eerste trekking van de eerste klasse der 311de STAATS-LOTERIJ vangt aan 18 December 1882. Gedelegeerde 2e klasse. Servaas de Bruijn, Leercursus om zonder onder wijzer, uitsluitend door eigen oefening de Fransché taal te leeren schrijven en spreken, in 18 brieven d 69 ets. is f 10.89, aangeboden voor 8. Idem, Idem, Hoogduitsche taaleveneens in 18 brie ven voor 10.80, aangeboden voor ƒ8.— Idem, Idem, Engelsche taal, ook 18 hieven voor f 10.80, aangeboden voor f 8. Kramers, Geographisch woordenboek, compleet in 25 all. a 75 ets. waarvan 21 af. zijn uitgegeven aangeboden tegen den prijs van 60 ets. per afl. eheime ziekten worden volkomen genezen door mijne méthode, gegrond op de nieuw ste toeten schappelijke onderzoekingen. Ik genees geheel de treurige gevolgen van jeugdige zondenzenuwkwalen en uit puttingen. Verzoeke eene duidelijke beschrijving der ziekten te zenden aan BOEKWERKEN worden steeds binnen acht dagen geleverd. ASTHMA, TERING, MAAGPIJN, KOORTS, Dr- Airy's y atuurgeneeswljze. J, F.W. LINGEMANN Bericht tint hij ruim voorzien is van alle soorten Parapluies. Zijden Parapluies van af 2.50 tot 25. Tevens eene groote collectie «ura m Asphalt Dakpapier Alles a contant en ongekend lage prijzen. P. STOKVIS ZOON te 's-Bosch, geven uit: bestaande uit wékelijksche blaadjes op stevig papiermet duidelijke letter gedruktwaarop behalve den datum met ruimte voor aanteekeningen op eiken dag, ook de stand der maan is aangegeven en wat verder op een Kalender behoort. De prijs van den Kalender, gehecht op een sierlijk Schild, is slechts 40 Cent. ar Voorban len bij de Uitgevers en alle Boekhandelaren. kan met recht hot goedkoopste geïllustreerde tijdschrift genoemd worden, dat in Nederland verschijnt. Opgeluisterd met tal van schoone gravures bevat de 16e jaargang tal van boeiende novellen, als: De gouden Dubloen, oen verhaal uit de XVIe eeuw; Betje de Naaister door H. A. Banning; De Majoor vau Zondereu door J. Molenaar en anderen. Voorts kijkjes in Nederland, alsLosse aanteekeningen op de Arnhemsche TentoonstellingenWandelingen door Amsterdam Een bezoek aan de Rijksmunt Ie Utrecht, enz. enz.; De oorlog in Egypte, alsmede de Egyptische 1 eis, met tal van Gravures, geeft den lezer een blik in de geschiedenis van den dag. Ten slotte worden hieraan verschillende Rebusseu toegevoegd voor walker oplossing prachtige prijzen worden uitgeloofd, alsvoor No. 1 Een prachtige Pianino ter waardes van 500. De prijs per 3 maanden, zoowel in welcelijksche als in maandelijksche afleveringen, is slecht 90 Cent. Alen verbindt zich voor slechts één jaargang a f 3.60. ALLE BOEKHANDELAREN NEMEN BESTELLINGEN AAN. j aam- «f dreskaartcn. vine rand mus ekeningen. nveloppcn, Visitekaarten. o-ftPap bureau tot plaatsing van in alle Dag- en Weekbladen, met en zonder firma. tegen denzelfden prijs als bij de Uitgevers. LEVERING VAN Photographie-benoodigdheden, LIJSTEN op onderscheidene grootten, als: Latlijsten, Ronde Lijsten en met afgeronde hoeken, enz. 'uaA,>|jqpoo 'j|ou o|qiiop ojdu •s,njo M IBLIA. DAT IS door last der Hoog-Mog. Heeren Staten-Geuorael van de Veroenighde Nederlanden en volgens het Beslnyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uit de Oorspronckidicke talen in onse Nederlaudsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bijgevoeghde Verklaringen op de dug ster e plaetsen, aanteeckeningen van de gelyck Luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeeue ordre der Nederlandtsche Kerken verbetert van drucfouten en misstellingen die in den eersten druk gevonden worden. Onder Redactie en met eene aanbeveling van Met niet gewone belangstelling heeft schrijver dezes kennis genomen van bet voornemen van den Heer Henri J. Stem berg, om eene nieuwe uitgave te bezorgen van den Staten-Bijbel met de Randteekeningen, naar dp oorspronkelijke spelling en opgeluisterd door de bekende platen van Doré. Vast overtuigd, dat deze voortreffelijke overzetting tot nog toe door geen der nieuwere vertalingen in de schaduw gesteld werd, aanschouwde hij met vreugde, hoe in de latere jaren tal van uitgaven elkander opvolgden en, de eene na de andere, vlug werden geplaatst; hij vertrouwt, dat ook voor deze, welke thans door den Uitgever ontworpen is, een aanzienlijk tal vau koopers zal worden gevonden. Hij denkt daarbij niet alleen aan ons Vaderland, maar ook aan Amerika, Znid-Afrika en aan alle oorden waar Nederlanders wonen, van de aloude Godsvrucht en de vaderlijke zeden niet ontaard, voor wie de Bijbel, zooals bij door de Vaderen ons vermaakt werd, nog altijd het middenpunt blijft, waarom zich onze schatten uit het Volks zoowel als uit het Familieleven groepeeren. Met het oog op 's Heeren daden in de jongst verloopeu jaren koestert hij dan ook het stil vertrouwen, dat deze Oude Bijbel niet alleen elders, maar ook op zijn moedergrond, immers mede om zijnentwil met bloed doorweekt, voortdurend een goed onthaal vinden zal. Op uitnoodiging van den Heer Henri J. Stemberg heeft hij gaarne de leiding op zich genomen, wat betreft de ver antwoordelijkheid voor de zuiverheid van den tekst. Met den wenseh dat 's Heeren goedkeuring op deze Nieuwe Uitgave vau den Staten-Bijbel moge rusten, beveelt hij baar zijnen Land- en geloofsgenooten vrijmoedig aan. Worde zij liet sieraad van menige huiskamer en een zegen tot in geslaehten. Kampen, 18S2. A. BRÜMMELKAMP. De Bijbel van Pieter en Jacob Keur verschijnt op nieuw, maar met honderd platen van Gustave Doré. Hij wordt uitgegeven in afleveringen van zestien bladzijden en eene plaat. Ter bewaring der afleveringen wordt bij de eerste gratis een stevige en keurige portefeuille gevoegd. Bij het Oude Testament behooren zestig, bij bet Nieuwe Testament veertig platen. Afzonderlijke platen zijn niet verkrijgbaar. Jaarlijks worden 40 afleveringen verzonden, zoodat het geheele prachtwerk in 2'/s jaar kompleet zal zijn. De prijs van iedere aflevering van 16 bladzijden i9 bepaald op slechts dertig cents. Deze prentbijbel zal kompleet hoogstens 30.kosten. Onder dien prijs is een exemplaar der Apokryphe Boeken en een exemplaar der Berijmde Psalmen begrepen. De Inteekenaars ontvangen gratis, als premie, eene groote prauhtige staalgravure ter versiering van de buiskamer. Daarvoor is gekozen De prijs van deze gravure naar het beroemde schilderij van den Franschen Kunstschilder Jh. JEBöME en vervaardigd op het ctablissamcnt der Heeren Goupil en Co. vertegenwoordigt eene handelswaarde van dortig gulden. im EV. De winsten zijn door den Staat gegaran deerd. De grootste Hoofdwinst Premie van 250,000 M. 1 winst a 150,000 M. 1 winst a 100,000 M. 1 winst a 60,000 M. 1 winst a 50,000 M. 2 winsten a 40,000 M. 3 winsten a 30,000 M. 4 winsten a 25,000 M. 2 wiusten a 20,000 M. 2 winsten a 15,000 M. 1 winst a 12,000 M. 24 winston a 10,000 M. 3 winsten a 8,000 M. 3 winsten a 6,000 M. en komen deze binnen is cv. 400,000 Mark. 54 winsten a5000 M. 5 winsten a4000 M. 108 wiusten a3000 M. 264 winsten a2000 M. 10 winsten al 500 M. 3 winsten al200 M. 530 winsten alOOO M, 1073 winsten a 500 M. 101 winsten a 300 M. 25 winsten a 250 M. 85 winsten a 200 M. 100 winsten a 150 M. 2 7069 win sten a 145 LI. etc. totaal 47600 winst, weinige maanden in 7 boslissiug. afdeelingen tot zekere De eerste winsttrekking'is ambtshalve op den vastgesteld en kost hiervoor Ieder deelnemer ontvaugt van mij benevens zijn origineel lot ook het met het staatswapen voorziene origineel plan gratis en na plaats gi had hebbende trekking dadelijk zonder aan vrage de officiëele trekkingslijst. c9 Iedere bestelling kan men eenvoudig op een postwissel makou. Men wende zich daarom mot. bestel lingen voor de aanstaande trekking tot met vertrouwen tot Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG. wmmÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊ^mmmmu van enkele werken, die allen nieuw zijn en niet door de H.1I. KOSTERBOLLE of COIIEN worden geëxploiteerd Bovenstaande 3 werken te saam genomen voor f 22.50 Bovenstaande werken zijn mij gezonden om op deze wijze a contant te verkoopen. Van alles is slechts 1 exemplaar. Na ontvangst van het bedrag in postwissel, wordt het gevraagde franko teëgezonden door den Boek handelaar L. VEERMAN te Heusden. ~f~\ j Volkomen genezing door veteerd Breukmeester dor Hospitalen, Commandeur en Ridder van verschillende Orden. Groenplaats, 35 te Antwerpen. Lid van verschillende wetenschappelijke genootschappen vs/y/,ss////////////////J//////////////////////I//A DUIZENDEN DANKBETUIGINGEN leveren, het BEWIJS, dat allen, die aan LEVERKWALEN, ZWAKTE, KHEUMATIEK enz. lijden, zekere Hulp vinden door: GEEN ZIEKE verzuime dit geïllustreerde Book zich aan te schaffen. Prijs ƒ1.— voorhanden in alle Boek winkels. Een „UITTREKSEL" van dit werk wordt op verzoek GRATIS en FRANCO gezonden door v Richter'a Boekhandel te Rotterdam. K„ y777m77777777777777777777777777)7777777777777777777777727lfh

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4