PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Brieven uit Amsterdam] den? We vreezen 't. Onze overprikkelde magen verlangen sterk gekruide spijzen en Jan Holland heeft daarvan een heel maga zijn voorhanden. De ondervinding leert echter dat dergelijke kost na langdurig gebruik de maag bederft en weer tot eenvoudig gezond voedsel drijft. Zoo straft het kwaad zich zelf en brengt den rnensch weer tot de orde terug. Misschien krijgt Jan Holland er op 't laatst ook genoeg van en schenkt hij ons nog vóór z'n oude dag nadert, een bewijs dat de mensch in hem verzoend is met den rnensch buiten hem, een werk waarin de humor van verdacht allooi plaats gemaakt hoeft voor dien van de edelste soort, welke de dichter bedoelde, die met een lach en ingehouden tranen ons roert en opheft en tegelijk den schrijver voor 't nageslacht bewaart. IIEUSDRN, 8 December, f De gemoederen worden weder kalmer en bot water blijft alhier geregeld afnemen, (zie de water- berichten). Nu deze ramp gelukkig zoover is af gewend, komt het binnenwater het den bowoners al meer en meer lastig maken en hot is te vreezen, dat deze plaag langer zal aanhouden. Geheele pol ders zijn ondor water gezet en wanneer zullen zo kunnen lossen f DUSSEN. Nog versch ligt de ramp der over strooming van voor twee jaren in het geheugen en zijn de gevolgen daarvan nog niet allen te boven gekomen of wij stonden dezer dagen weer aan een dergelijk gevaar bloot, volgens veler ge voelen nog erger dan het vorige en of de spanning waarin onze dorpsbewoners door dat gevaar verkeerden, nog niet genoeg was komt verleden Vrijdag den 1 dezer omstreeks 7 ure des avonds toen dus alles (zelfs zonder maanlicht) in het duister lag, een man per kar (zoo men zegt uit het binnenland tusschen hier en I leusden) omtrent 3/4 uur van onze gemeente ingereden om bij den touwslager touw te halen, die overal uit roept//de dijk te Veen doorgebroken! binnen een paar uren is het hier!" De schrik en ont steltenis daardoor teweeg gebracht, was groot en algemeende èene buur bracht die onheilspellende mare in den donkeren nacht bij den anderen, vaak zoo plomp en schrikwekkend, dat het vele daartoe meer vatbare personen de leden deed verstijven. Terstond was alles in de weer om voor have en goed te zorgen wat nog te zorgen was en menige warme rug was daarvan het gevolg zoowel als het slapeloos doorbrengen van den nacht en wat is nu het geval? Velen zijn van gevoelen dat het verspreiden van die onheilspellende mare voor eene //grap" heeft moeten dienst doen en nader ingezien, schijnt het duidelijk dat de uitroeper zich zelve niet geloofde, anders ware het in zijn behing geweest zoodra hij de tijding vernam terug te keeren om op de terugreis naar zijne woning niet door het aanrollende water weerhouden te worden. Zulke //grappen" eehter verdienen in hooge mate ieders afkeuring en zijn slechts in staat onnoodig schrik en ontsteltenis onder de door het gevaar reeds genoeg geteisterden te vermeerderen en haat en verachting van het publiek tegen den /grappenmaker" op te wekken. Gelukkig voor hem bleef hij tot dusverre onbekend want het publick is alles behalve goed gezind jegens hem. 1'VERN, 7 December. Heden voormiddag had op de Maas voor deze gemeente een treffend ta fereel plaats. Terwijl het veerbootje van Veen op Aalst, waarin 2 personen gezeten waren, van de laatste plaats terugkwam, stoomde de schroef stoomboot van de heeren Jurgens te Oss in de zelfde richting. De veerman dit bemerkende, wenkte den stuurman om af te houden, die, vermoede lijk verschrikt, de stoomboot eene verkeerde wen ding gaf, waardoor hij dwars op de veerboot aan kwam. De veerman redde zich door zich aan den stoomboot vast te klampen, maar zijn metgezel geraakte daarbij te water, terwijl het bootje ge kanteld onder de boot terecht kwam. Door den sterken stroom bleef de ongelukkige J. 1). boven drijven, doch had geen begrip om pogingen aan te wenden om zich te redden. Hartverscheurend was het gezicht van den dijk gezieu. De stoomboot van 's Bosch op Rotterdam, die juist terzelfder plaats bezig was goederen in een veerpont over te laden, stoomde direct in dezelfde richting op, de veerpont met zich nemende. Aan de onvermoeide pogingen harer bemanning en van den veerman J. Vos mocht het gelukken, den drenkeling met een haak te grijpen en op de boot over te brengen, alwaar hij geen teekenen van leven meer gaf. Door het toepassen der bekende middelen om drenkelingen te redden, mochten zij er eindelijk in slagen de levensgeesten weder op te wekken. Eere de wakkere mannen, waaronder inzonderheid den veerman J. Vos, voor hun flinke pogingen eveneens den gezagvoerder van de stoomboot Jur gens, die direct alles aanwendde om den misslag van zijnen ondergeschikte eenigzins te herstellen en de familie van D. eene flinke som gelds ter hand stelde en den veerman zijn eigen roeiboot afstond. t BAARDWIJK, 5 Dec. Het binnenwater is in deze gemeente tot zulk eene hoogte gestegen, dat in verscheidene huizen het water op den vloer staat. fWOUDRICHEM, 6 Dec. Uit de hedenmor gen plaats gehad hebbende stemopneming is ge bleken dat voor de verkiezing van twee leden van den gemeenteraad ter vervulling der vacaturen, ontstaan door het bedanken van de heerenW. A. C. van der Colff en J. II. van Moock, zijn gekozen voor de vacature Van der Colff de heer G. Struick en voor de vacature Van Moock de heer C. Vink Azn. Van de 133 kiezers waren er 101 opgekomen. t Met de visscherij blijft het treurig gesteld, men is begonnen te visschen met drijfnetten, doch met weinig succes, vele visschers zijn genoodzaakt elders iets te zien te verdienen. De Maas is eenig- zints van zijn hoogen stand teruggekeerd, toch kan men nog maar ruim 1 M. val alhier bespeu ren. Alle gevaar is voorshands geweken. t DALEM. Sedert onze opgaaf van Zondag 11. is de Waal 49 cM. gevallen, zoodat het peil thans 4.32 M. -f- A. P. aangeeft. Het binnenwater wordt nog steeds hooger. t De oude Hollandsche centen runnen goed op. Ook de posterijen dragen daartoe bij. De H.H. brievengaarders onder het postkantoor Gorinchem ressorteerende, zijn o. a. uitgenoodigd in hunne geld verzendingen aan genoemd kantoor zooveel mogelijk de oude Holl. centen te begrijpen. VUGIIT. De grootste verslagenheid heerscht hier. Ten ongeveer half vier ure Dinsdagmiddag werd een onheilspellend geluid gehoord als van een ratelenden donderslag. Angstig vlogen de verschrikte inwoners op straat en spoedig verna men zij, dat een bovenmuur van de in aanbouw zijnde R. K. kerk naar beneden gestort was, in zijn val een tiental personen, die op de aange brachte stelling werkzaam waren, meeslepend. Zes van hen werden onder het neerstortend puin bedolven en vonden er een jammerlijken dood. De vier andere werklieden werden zwaar gewond opgenomen. De namen der slachtoffers zijn: H. Scheerens, gehuwd en vader van 3 kin deren, L. van Gulp en J. Pijnenburg, beiden on gehuwddeze 3 zijn Vughtenaren. P. Suidgeest van VGravenhage, Olivier Sottyo en Jules Le Cocq, beiden uit 't Walenkwartier in België. Omtrent de oorzaak, die aanleiding gaf tot deze noodlottige gebeurtenis, zijn allerlei geruchten in omloop, doch na voorloopig onderzoek meent, men dat 't treurig ongeval aan het volgende moet wor den toegeschreven. Tusschen twee parallel loopende muren in het transept bevond zich een steiger rustende op zoogenaamde kortelingen. Die korte- lingen zijn door de bevrachting van den steiger, met een zestiental werklieden, steen n kalk, ge bogen, hebben de muren tot elkander getrokken en de werklieden meegesleept. Eerst na vele uren mocht het gelukken 't laatste slachtoffer uit 't puin op te delven. Zonder twijfel ware de ramp nog veel omvangrijker geweest, indien de overige personen er niet in geslaagd waren, zich door het plotseling grijpen van een nevenstaanden steiger of ander solied voorwerp te redden. VLIJMEN, 4 Dec. Wij hebben de laatste drie dagen in angstige spanning doorgebracht. Het water steeg tot een hoogte van 6.28, alzoo hoo ger dan in 1880, en intusschen werd de kwel aan den zuiderdijk steeds heviger. Iedereen bracht zijn voornaamste have en goed aan den dijk, veleu verlieten hunne woningen geheel; de mees ten durfden niet meer gaan slapen. Te Hedikhui- zen zijn reeds noodstallen opgezet en werd in de laatste dagen ook geen school meer gehouden. Vooral de sterke wind vermeerderde den angst. Zooveel mogelijk hebben de hier aanwezige auto riteiten laten werken om den dijk te behouden, doch meer en meer blijkt het, dat de organisa tie van het dijkwezen niet deugt. Alle eenheid, samenwerking en kracht ontbreken. Nu eens is er geen materieel voorhanden, dan weet men geen volk te krijgen, en zoo gaat alles gebrekkig. Elinke leiding, bdtwame opzichters mist men ten eenenmale. Men handelt in 's hemels naam zoo goed en kwaad men met het oog op de omstan digheden kan, maar 't is een geluk als alles goed afloopt en volstrekt geen gevolg van een goede regeling. De bewaking zoowel als de verdediging van den dijk is hoogst gebrekkig, en wanneer deze staat van zaken moet duren tot de Nieuwe Maas ons afleiding geeft, zullen we nog menigmaal kunnen onderloopen. - Vier dagen heeft men nu den tijd gehad om den dijk te voorzien, en nog vreest men gevaar. In dien tijd had men des noods een geheel nieuw stuk dijk kunnen leggen, maar eerst wist men niet wat te doen, toen moest worden uitgemaakt wie kon bevelen, bij gebreke van een bevoegde auto riteit, vervolgens was er geen materiaal. Waarom 's nachts niet doorgewerkt'? Zijn er geen fakkels en pekkransen voorhanden Dat men dan in de Geldersche dijkmagazijnen ga zien wat zij bevatten. Maar zelfs het noodigstehout, kruiwagens en planken waren hier niet, en nog wel op een zoo belangrijk punt. De kweikade om den wal te Nieuwkuik is heden nacht bezweken. Wie weet wanneer wij weer tot rust komen, want het water valt wel, maar zeer langzaam, en de dijken wor den slecht. N. R. Ct. HOOGE ZWALUWE, 6 Dec. Gedurende den laatsten tijd wordt er niet zeer druk gewerkt aan den in aanleg zijnden spoorweg ZwaluweVBosch. Met het metselwerk en het stellen van den hardsteen voor eenige bruggen en duikers is men zoo goed als gereed, terwijl de heifundeeringen voor de overige kunstwerken gedurende den winter zooveel mogelijk gereed gemaakt zullen worden, ten einde dan in't voorjaar met den meesten spoed aan 't metselen er van te kunnen beginnen. Het baggeren der zandgoul voor de baan in den Groo- ten Zonzelschen polder gaat goed vooruit. De baan van hier tot Geertruidenberg is zoo goed als gereed, terwijl men hoopt gedurende den win ter de slooten uit te kunnen sporen en het em placement op hoogte te brengen. Er zal zich hoogstwaarschijnlijk slechts één geval van gerechtelijke onteigening voordoen, doch dit is van dien aard dat het werk er niet door zal opgehouden worden. OSS, 6 Dec. Door de Raad dezer gemeente is aan den heer A. L. Festen te Heeswijk, concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram in deze gemeente, en wel van de gemeente Heesch (ot den Nederl. Zuid-Ooster spoorweg en van dien spoorweg tot den Litherweg. ZALT-BOMMEL7 6 Doe. De quaestie, in 1877 gerezen tusschen den gemeenteraad alhier en de regenten van het gasthuis, is eindelijk door schik king opgelost. Hot daartoe strekkende contract werd door Burgem. en Weth. en regenton geteo- kend. Het gasthuis wordt daarbij beschouwd als instelling van gemeugdon aard, behoorende onder letter d. art. 2 der Armenwet van 1854, »Stsbl.® no. 100. Het reglement, door de advocaten van beide partijen opgestold, is door den gemeenteraad goedgekeurd. f5 Doc. Hot noodsein, dat Vrijdag op onzen toren geplaatst werd, is spoedig weer verwijderd het was, gelukkig, een misverstand, waardoor het er kwatu, maar het gaf meer zorg dan noodig was. Do afschnivingen aan den Panovon boveu Bommel, te Oenselen, bij Hnrwonen, te Rossum, te Rome (buurt behoorende onder de gemeente Rossum) en te Kerkdriel waren reeds gisteren allen voorzien. To Oenselen kon men 't duidolijkst zien, hoe sterk de kwel werkteeen rij van 7 wilgenboomen werd geheel rechtstandig met de aarde een paar ollou verschoven. Te Rome vooral kostte hot voel moeite de beweging meester te worden, maar door kracht van bazalt slaagde men er ook daar in, de kwel terug te dringen. Gisteren avond was er eeno af schuiving to Nieuwaal. Allo berichten luiden thans (Maandag middag) gunstig. Dat de landerijen in Friesland ontzettend in prijs zijn gedaald, kan het volgende bewijzen. Eene boerenplaats die voor negen jaar, met de onkosten voor f 25,000 werd verkocht, heeft bij publieken verkoop, niet meer dan 11,000 kun nen opbrengen. Zondagnacht is M. de Bont, de vermoedelijke dader van den diefstal met voorafgaande poging tot moord te Raamsdonk, onder de gemeente Bla- del gevat en den volgenden dag, zwaar geboeid, over Eindhoven naar Breda getransporteerd. Het schip //Hendrina Willemina," bevaren door schipper G. II. Van Veen, is Maandag in de Zuiderzee door een sneeuwstorm beloopen, waar door het scheepswant bevroor, en men zich ge ankerd aan weer en wind moest overgeven, tot dat gisteren nacht het schip voor de ankers weg sloeg, waarop op goed geluk gezeild moest wor den tot er eindelijk hulp opdaagde en bet schip Dinsdag behouden te Enkhuizen werd binnenge bracht. Eene arbeidster te Veendam is in het vuur ge vallen en bijna levend verbrand. De vader en moeder in het Weeshuis te Goes zijn ontslagen tengevolge van een vonnis, wegens het zich bevinden in kennelijken staat van dron kenschap op den openbaren weg, tegen den eerst- genoemden uitgesproken. Zij zijn reeds door een anderen vader en moeder vervangen. Een burger, aan wien Amsterdam de grootste verplichtingen heeft, is gisteren aldaar in den ouderdom van ruim 58 jaar overleden. Het is jhr. mr. C. J. A. Den Tex, van 15 Juli 1868 tot 31 Dec. 1879 Amsterdams burgemeester. De overledene, lid van de Eerste Kamer en van den gemeenteraad van Amsterdam, curator van het gymnasium, lid der commissie van toezicht op het midd. onderwijs aldaar, president-commissaris van de Maatschappij tot Expl. van Staatssp., van de Maatschappij /Nederland", van de Kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam, was verder nog lid van verschillende besturen en vereenigingen en had behalve eenige buitenland- sche orden, het ridderkruis van den Ned. Leeuiv en het grootkruis van de Eikekroon. Door de politie te Rotterdam is een Engelsch- man aangehouden, die sedert geruimen tijd in een logement aldaar vertoefde en verdacht wordt ko- peren speelpenuingen voor vreemd goudgeld uit gegeven te hebben. Maandagmiddag bemerkte eene slaapsteëhoud- ster te Waalwijk, dat haar door middel van bin- nenbraak eene som van f 130 ontvreemd was. Dadelijk viel liet vermoeden op zekeren J. S., van Helmond, die kort te voren de slaapstede heimelijk verlaten had. De aldaar aanwezige bri gade maréchaussees, onverwijld van deze daad in kennis gesteld zijnde, deed, bijgestaan door eenige burgers, in alle richtingen onderzoek, en zoo mocht het haar gelukken den dader, nog in het bezit van al het gestolene, te Sprang aan te hou den en te Waalwijk in arrest te brengen. Naar men verneemt zijn dezer dagen te Rot terdam ook een tweetal inwoners van Breda ge hoord, met betrekking tot de zaak van de milli- oenen-jufvrouw. De pachters van wijlen Z. K. II. Prins Fre- derik te Zwaluwe worden wederom per deurwaar der aangemaand, hunne achterstallige pacht over 1881 en vroeger te komen voldoen; ook de bor gen worden daarvoor aangesproken. Wanneer deze zaak met ernst wordt doorgezet, ziet het er in de naaste toekomst treurig uit in deze gemeente, te meer daar de meeste landerijen opnieuw onder water staan. De vorige week zijn voorgekomen de volgende gevallen van pokkenDelfshaveu 1, Leiden 1, Rotterdam 11 en IJsselmonde 2. In een der oudergeloopen woningen te De venter had dezer dagen een bakker met zijn vrouw de onvoorzichtigheid in een gesloten bovenvertrek de kachel, met kolen gevuld, open te laten. De knecht wilde hen des morgens wekken, doch kreeg geen gehoor en ging ter kerk. Bij zijn terugkomst vond hij de kamer met kolendamp gevuld en beiden bewusteloos. De vrouw is herstel lende, de man aan de gevolgen overleden. Zoowel de aannemers der waterleidingwerken te Delfshaveu als hun borgen zijn, blijkens mede- deeling in de zitting van den gemeenteraad al daar, hunne verplichtingen niet nagekomen en hebben het werk gestaakt. Zij zullen nu in regten vervolgd worden, terwijl inmiddels reeds aanbie dingen zijn ingekomen, die het vooruitzicht ope nen, dat de gemeente weinig of geen schade zal lijden. Eén enkele trein van den Hollandsche spoorweg bracht te Leiden Dinsdagavond uit de richting van Rotterdam niet minder dan 651 pakjes aan; een getal dat men zieh niet herinnert tot nog toe te gelijk aldaar te zijn voorgekomen. Tc Hekendorp bij Gouda is een moordaanslag gepleegd op D. Niermeijer, klompenmaker aldaar. De dader is zekere H. Amersfoort, schippersknecht wonende te Zwammerdam, 24 jaar oud. De aan leiding hiertoe was; een minnarij, die genoemde Amersfoort sedert 4 jaren had met de dochter van genoemden Niermeijer, die steeds tegen die verkeering was. Dit had reeds meer dan eens aanleiding gegeven tot onaangenaamheden en zoo ook Zondag, toen Amersfoort met zijn meisje wandelde en Niermeijer tusschen hen in kwam loopen en Amersfoort weldra bij de keel greep, waarop deze laatste twee revolverschoten loste om hem bang te maken en vervolgens een derde schot dat Niermeijer in de zijde trof. De kogel is ver wijderd, zoodat er alle hoop is dat de gekwetste zal genezen. De revolver is gevonden onder het bed van Amersfoorts moeder, terwijl hij zelf ge arresteerd is. Men schrijft uit Utrockt aan do »N. R. Ct.«: Het feost van den heiligen Nieolaas hebben wij weder achter den rug, en het heeft ons ditmaal wat meer regen dan gewoonlijk op dien dag eu tengevolge daarvan wat minder drukte gebracht. Toch was het in den namiddag zeer druk langs de straten en werd men door vroolijke groepen gecostumeerde studenton weer prettig bozig gehou den. St. Nieolaas, met zijne beide zwarte knechts in open rijtuig met vier paarden, was weer bijzon der kwistig met, sigaren en lekkernijen voor do grabbelende straatjeugd, eu tal van damos zag men met een bouquotje, dat haar door den Heilige was aangeboden. Een troep Tyrolers gaf een liefdadig heids-concert voor den watersnoodop een kar, eu de lieve Tyrolienne, die bij het gezelschap be hoorde, had zich niet ovor do galanterie harer mannelijke collega's te beklagen. Een dikke dame van twee duizend pond schoon aan den haak®, Arabi, Mepkisto en Faust, Don Quichotte, een Jan Ploizicr, vol vergunuingsnen- zeu, enz. enz., roden in volle vaart door de straten en werden overal met gejuich begroet. Tusschen drie en vior uur was, als gewoonlijk, het Rjjnspoorstation weer het vereenigingspuut, en daar was ik getuige van een niet onaardige dwa ling der rechterlijke macht. Onder de bonte groe pen in do restauratie bewoog zich een drietal zeer gewoon gekleedo heeren met eene evenmin opzich tig gekleede dame. Niemand zou onder dat lievo hoedje hot van studeoreu moede hoofd van een jongeling vermoed kobben, als do dame niet mot een grogstem vrij luidruchtig een glas klaro be steld on in ééu teug naar binnen gewipt had. Daarna wandelde het gezelschap over het perron, bewoog zich onder de talrijke reizigers en stapte ton slotte eeno plaats binnen, waarboven met groote letters het woord Heeren® stond. Op dat uur is het in die plaats altijd zeer druk, en onder de daar aanwezigen bevond zich nu ook een rijksveldwachter, die zóó verontwaardigd was over de weinig pas lende houding, die hot jonge meisje aannam, dat hij haar bij een arm uit het lokaal verwijderde en proces-verbaal tegen haar zou heb ben opgemaakt, als een spoorwegbeambte er hem niet op had gewezen, dat artikel 3 van het Alge meen Reglement voor het vervoer op de spoorwe gen alleen verbiedt aan mannen zich in de vertrekken of lokalen uitsluitend voor vrouwen bestemd, te begeven. Het was druk in do stad. St. Nieolaas, de beste heilige uit het gansche jaar had het dezer dagen verbazend druk. In de huizen der grooteu zoowel als in buurten der minderen tot op het nietigst dakkamertje toe brengt hij de hoofden op hol en toovert voor de verbeelding van kleiuen en grooton al wat het hart begeert. Ongelukkig, of gelukkig wellicht, blijft het voor veleu daarbij; anders zou ik vreezen dat alle schatten uit al onze winkels en ge weet tegenwoordig winkelt bijna elk on derhuis niet gezoegzaam zouden zijn om de be- geerigen tevreden to stellen. Toch valt er zelfs voor de armsten ook wel een kleinigheid uit de handen van den goeden Siut en wat daarin nog ontbreekt vult do verbeelding gemakkelijk aan op een avond wandeling door de drukke straten, die alsdan als in een vuurzee herschapen zijn en aan welker zijden het oog zich verlustigen kan in alles wat er van luxe op de wereld to vinden is. Dat 't sneeuwt ou de wind koud eu guur is houdt natuurlijk niemaud terug van de promenade. Daartoe maakt Sinter klaas de harten te warm. Iemand die voor zaken thans na zessen over den Nieuwendijk of door de Kalverstraat moet, doet dus boter een parallelweg te nemen, want al prijkt op de hoeken der drukke straten het verzoek om rechts te houden, de passage is hoogst moeilijk vanwege de drommen kijklustigen. Van drukte ge sproken, we hebben verleden week een paar drukke dagen beleefd. Outhoudt echter wanneer ik spreek van drukte dan geldt dat gewoonlijk slechts voor een klein deel der stad. Wat daar buiten ligt be moeit zich er niet mee en weet soms ternauwer nood dat er iets aan de hand is. 't Gaat er mee als met brand. Een paar straten van u af kan in den nacht een groot pakhuis in de asch gelegd *1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2