No. Woensdag 13 December. 1882. FEUILLETON. EEN GEKNAKTE ROOS VOOR TTitffcvcr: L. J. VEETÏMAN ITeiisdoii. Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG A b o n n e in e n t s p r ij s per 3 maanden f 1 verhooging. en Z A T E R D A G. Franco per post zonder prijs- Advertentiën 16 regels 60 et. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. Wij hebben in onze taal zoo enkele woor den, die aanleiding geven tot verbindingen met andere woorden en in dat geval dik wijls iets ongunstigs aanduiden. Misbruik op de eene of andere wijze is meestentijds de oorzaak. Daar is bij voorbeeld het woord koffie. Iedereen zal toegeven dat het woord zelf eene beteekenis heeft, die volstrekt niet tot de ongunstigste behoort. Immers, die vermoeid is en een lekker kop koffie kan krijgen, zal zich na het gebruik heel wat gerestaureerd gevoelen, en wij zijn overtuigd, dat als men zich in herbergen of koffiehuizen er op toeleide, om die drank goed te zetten, er heel wat meer gebruikt zou worden en in dezelfde mate, minder sterken drank. Maar, de goeden niet te na gesproken, zeer JAjen-het slechts één keer een kop koffie te bestellen, de tweede*kè£ï- bedankt men er feestelijk voor. Daar van daan komt het dan ook waarschijnlijk, dat in de meeste zoogenaamde koffiehuizen, van alle dranken koffie het minst gedronken wordt, zelfs zóó, dat het woord koffiehuis voor ons eene beteekenis heeft gekregen, als eene plaats, waar men bij voorkeur alles drinkt, behalve koffie. De woorden koffiepraat en dergelijke, hebben hun ontstaan te danken aan den bekenden drank. Toen de koffie in algemeen gebruik kwam, werd er, zooals dat met meer nieuwe zaken gebeurt, druk misbruik van gemaakt. De tijd, onder vrienden en geburen doorgebracht met het genieten van den geu- rigen drank, werd gebruikt voor praatjes over dit en over datals men lang praat over onbeduidende dingen, raakt men uit gepraat het gesprek komt op buur of kennis en de tongen trekken van leer en de laster krijgt vrij spel. De koffie is er natuurlijk onschuldig aan, maar haar naam dient toch om de gesprekken te karakteriseeren, Wat men onder koffiepraat verstaat, weet iedereen. Ook denkt menigeen er in het geheim bij„dat hoort bij de vrouwen thuis, wij houden ons met die praatjes niet op!" Wij gelooven het ook. De mannen maken zich aan koffiepraat niet schuldig, zij praten altijd verstandige dingen, hooge politiek, enz. enz. Het mocht watIs het al niet onder het genot van een kop koffie, dan is het onder het gebruik van wat andersmaar het is zeker waar, zij die het meeste praten over ijdel gebeuzel van vrouwen, moeten maar niet de hand in eigen boezem steken, want hetgeen zij dikwijls praten, is wel eens ruim zoo erg. Maar dat is het toch eigenlijk niet, waar wij over wilden spreken. Wij hadden eigen lijk het plan om over de koffie zelf te spreken, en het gevaar, dat den handel in dat artikel in ons land dreigt.- 7) «Wat op zulk een laat uur nog wakende, gebiedster?» vroeg hij met een spottend lachje. »Ik kon niet slapen en ben daarom wat op de galerijen gaan wandelen,antwoordde Feodora, die hare tegenwoordigheid van geest niet verloor; «doch wat gaat dat u aan?« Hij stond nog altijd als een muur voor haar, als om haar den weg te versperren. «Stoutmoedig als een leeuwin, listig als een slang, gezwind als een antilope,» hernam hij, haar beschou wend. «Gij schijnt goed thuis te zijn in de natuur lijke historie,» merkte Feodora aan, «doch laat mij nu voorbij Doch Danilo ging niet van zijn plaats. «Gij zijt bekoorlijk, gebiedster!» sprak hij, «veel schooner dan uwe vlasharige zuster, welke mijn Vorst als onzinnig bemint. Gij zijt ook veel verstan diger, veel «Ik heb u niet uitgenoodigd mij complimenten te maken,» viel Feodora hem in de rede, oogenschijn- lijk kalm, doch inwendig bitter verontwaardigd over de driestheid van den knecht. «Altijd strijdvaardig en altijd schoon,ging Danilo voort. «Gij zijt een heerlijke vrouw! ja gebiedster, ik weet wat in uw hootd omgaat, wat u en de Vorstin 's nachts de rust van den slaap beneemtgij wilt van hier vluchten, maar ik moet u bewaken, lleb ik het geraden?» EN «Denk al wat wilt; geloof inijnentvvégo'ook dat wij de maan 'illen stelen het een is even gegrond als het andrantwoordde Feodora inwen dig ten hoogste hengst, doch uiterlijk nog steeds bedaard. «Ik verwachtte da antwoord van u,« sprak Danilo koel «natuurlijk, gijïult toch niet zoo onverstandig zijn om dadelijk te eggen gij hebt gelijk Danilo, doch spreek er niet van tegen den VorstIk ben des Vorsten rechterhal. «Ik weet het c ik wenschte dat gij de mijne waart,zei Feodora vachtelijk. «Dat zou wel mogajk zijn,hernam hij koeltjes, «doch onder zekere verwaarden. Ik ken alle schuil hoeken van het slot zou u met de Vorstin kunnen laten vluchten, nog nfcr, ik zou het willen doen, maar ik verlang een bcloong!» Hij zag haar lang n sterk aan en zij zweeg wat zou zij antwooien? Doch haar polsen klopten onstuimig en het bid dreigde uit haar slapen te bersten. «Hebt gij de bedoing mijner woorden begrepen, gebiedsterging hij -ort«nu, ik geloof liet wel! ja ik, Dani'o, de trouwe dienaar van Vorst Voinesco, wil u helpen om de Vstin Vera en u te bevrijden van deze ecuwigdurendgevangenschap, om een hoogen prijs om u!« Een lichte kreet ontsipte aan Feodora's lippen en zij deinsde een stap aiteruit, ontsteld, verbijsterd, verpletterd. «Ik heb u lief, Feoda!» vervolgde Danilo, zonder zijn stem merkbaar te viiicflen; «ik bemin u, zooals ik nog nooit een vrouw iinind heb! Als iemand mij ooit gezegd had, dat ihnijn meester ontrouw zou worden om den wil een' vrouw, ik had hem mijn dolk in 't hart gesoten om zijn lastertaal te is toegenomen reden zijn voor de daling De oogst is evenwel niet veel vermeer derd, hij is hoogstens een millioen pikols (een pikol 61.5 KG.) per jaar. In de laatste 10 jaar, dit jaar medegerekend, is hij vijfmaal boven het millioen geweest, maar daar staat tegenover dat het verbruik ook Er moet dus eene andere der prijzen dan overproductie op Java. Was vroeger de eenige ernstige mededin ger van Java, het eiland Martinique, dat is in den laatsten tijd veranderd. Eerst is Ceylon opgetreden met koffie-cultuur en toen Brazi lië. Op Ceylon is de uiterste grens van voortbrenging spoedig bereikt, dat eiland toch heeft eene oppervlakte anderhalf maal zoo groot als ons land, maar met Brazilië is het wat anders. Brazilië heeft eene oppervlakte gelijk aan anderhalf maal Europeesch Rusland, daar is nog een slavenbevolking van ander half millioen, die geheel voor de koffie-cul tuur wordt gebruikt. Wat de verbouw daar ontzaggelijk wordt, kan men nagaan dat in 1880 drie-en-een-half maal zoo veel koffie werd geteeld als op Java en in 1881 bijna vier- en-een-half maal zoo veel. Nu wordt er veel koffie geteeld, die bij lange na niet vergele ken kan worden met de Java en Mokka koffie en zelfs de betere soorten worden nog als Java koffie in den handel gebracht, geen bewijs dus van vertrouwen. Ook denkt men dat de verbouw daar minder moet worden, tegenover straffen. En toch is het er toe gekomen gij zijt die vrouw en om uwent wil zal ik mijn heer verraden en hem verlaten. Wilt gij mij beloven mijne vrouw te worden, dan zult gij morgen avond vrij zijn?» Feodora had zich afgewend, en op de balustrade der galerij leunende, staarde zij op het schijnsel der maan. Zij was schier razend over de onbeschaamdheid van dezen dienstknecht, dezen gemeenen Circassiër, haar, een gravin Bradnitzky, en toch In hare oogen begon een zonderlinge glans te spe len het was alsof er een roode gloed uitstraalde, en haar stem klonk eigenaardig hard en ruw, toen zij, zich eensklaps omwendend, tot hein zeide: «Danilo, is het u ernst met dat alles?» «Heilige ernst!» betuigde hij plechtig. «Welnu dan, vervul dan uw belofte, laat mij met mijne zuster vluchten uit het geweld van den Vorst en als wij in veiligheid zijn zal ik uw vrouw worden Danilo stiet een woesten, onderdrukten kreet uit en viel voor Feodora neder, terwijl hij den zoom van haar kleed met kussen bedekte. «Gij zult mijne Koningin zijn,riep hij onstuimig «ik ben rijk, rijker dan gij denkt en morgen zijt gij vrijIk laat u naar Warschau vluchten en haal u dan af als mijn vrouw!» Feodora's hand, welke in de zijne rustte, was ijs koud en in haar oogen schitterde voortdurend een zon derlinge gloed. «liet zal wezen zooals gij zegt,fluisterde zij, «doch hoe zullen wij vluchten «Gij komt morgen, als de nacht aangebroken is, in de portretzaal aan de beeltenis van Keizerin Katha rine bevindt zich onder aan de lijst een gouden roos één vingerdruk daarop en het beeld wijkt terug. In de don kere ruimte zult gij het benoodigde voor uw ver kleeding en een lantaarn vinden, daarna g; ge onbezorgd verdervijftig treden moet ge afklimmen en in den smallen gang moet ge een half uur door- loopen. De deur, dien ge |aan het einde van dezen gang ziet, moet ge openen met' den sleutel, dien 'gij in uwe kleederen vinden zult, en daarna zorgvuldig sluiten. Ge zult u dan terstond in het bosch van Tereschky bevinden. Van uit het dorp Tereschky kunt ge gemakkelijk vluchten als ge een rijtuigje huurt. Den volgenden morgen zal ik mij houden als had ik dan eerst uwe vlucht ontdekt en zal ik u nareizen, doch wee u als ge dan uw woord niet houdt!» «Wees onbezorgd, Daniloluidde het antwoord, «en ontvang bij voorbaat mijn dank! Zie nu wel toe dat we morgen avond na elven op geenerlei wijze gestoord kunnen worden. «Ik zal er zorg voor dragen, gebiedster, en ik zal mij voor Warschau bij u voegen uwe zuster kan dan aan uw ouders zeggen dat gij de prijs haror redding zijt. Wij reizen dan naar Pruisen en daar wordt gij mijne vrouw! Vindt ge 't zoo geed?» «Uitmuntend ik zal u op het kleine bolwerk aan den oostkant van Warschau blijven wachten,» ant woordde Feodora, «en nu, daar wij alles besproken hebben, goede nacht!» Zij reikte hem hare kleine fijne hand, die hij met een stroom van kussen bedekte. «Feodora, beminde meesteres!» stamelde hij. Zij knikte hem lachend toe het was een rechte sirenenlach. «Goede nacht, Danilo!» En zij ging met luchtigen tred van hem weg. Danilo staarde haar na hij was vooruit van zijne overwinning zeker geweest en had alles, wat voor de vlucht noodig was, in gereedheid gebracht. (Wordt vervolgd.) Altena. RffAARD O t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 1