i Buitenlandscii Overzicht. Officiëele Berichten. BINNENLAND. Burgerlijke Stand. omdat al den arbeid in de koffietuinen in Brazilië gedwongen arbeid is, arbeid, die door slaven wordt verricht. Nu is er een Keizer lijk decreet, dat bepaalt, dat elk kind, na 1871 geboren, vrij zal zijn. Het aantal sla ven moet dus van zelf minder worden en daarmede den gedwongen arbei^l en de kof- fie-cultuur. Maar dat zal die cultuur niet geheel en al doen ophouden, en het verbruik mag toegenomen zijn, zeker toch niet in de mate als de aankweeking. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat de prijzen der koffie laag zullen blijven, eene uitkomst voor de eerzame huismoeder die gaarne een kopje koffie drinkt voor weinig geld, maar een ramp voor het land, als de inkomsten grootendeels afhan gen van de prijzen der producten. De pro ducten moeten dus zoo goed mogelijk zijn om te kunnen concurreeren met die van an dere markten, of er moet gebroken worden met het geheele stelsel en onze Indische finantiën geheel worden vrijgemaakt van oog sten en marktprijzen. Men hcriiinert zich ongetwijfeld hoe oulangs baron vou Giers, de Russis'che rijkskanselier en Minister van buitenlandsche zaken, een bezoek heeft gebracht aan Berlijn, aan den Keizer vau Duitschland en aan Bismarck en hoo hij daarna naar Rome is vertrok ken. Als men vroeg wat dat moest boteekenen, dan heette het dat het een reisje was louter om parti culiere redenen. Maar zooals het altijd met zulke reisjes gaat, het geheim kan niet goed bewaard blijven en het is thans ontwijfelbaar zeker, dat de tocht van dezen Russischou staatsman een gewichtig politiek doel had. DaL..vxasjiieiemvof«ffadj dergang nabij is en het schijnt dat dit beweren nog al indruk gemaakt heef:, ook in het buiten land. Te Berlijn sprak men voor het gemak al van een »finauciëel Sedan»! De berichten omtrent Gambetta zijn tegenstrij dig. Volgens het eeue neemt hij in beterschap toe, volgens het audere zal hij het gebruik vau zijn rechterhand voor altijd moeten missen. De Purjjsche bladen, voor zoover die Gambetta niet goed gezind zijn, beweren, dat er een moord aanslag op hem is geschied en wel door een vrouw nu, men begrijpt de rest van het ver haal wel. Wij hebben in de Petite France» daar van een heele roman gehad. Ongelukkig is dit blad het orgaau van den heer Wilson, een der ernstig ste bestrijders van Gambetta. Dit verhaaltje komt dus uit verdachte bron. Frankrijk heeft een zijner merkwaardigste man nen, Louis Blanc, in de vorige week door den dood verloren. Als onbaatzuchtig republikein zal hij niet licht vergeten worden. reeds op mermen uoof zijne voortvarende üauuoiiM-un in Egypte getoond, dat het er moester wil blijven en tevens dat de grooto mogendheden dit goed gevonden hadden. Anders zouden de Engelsche staats lieden zich meermalen bedacht hebben. In Egypte hebben wo gezien dat Generaal Wood is aangewezen als opperbevelhebber van het nieuw te vormen Egyptische leger, dat do Engelsche heer Rivers Wilson zal optreden als hoofd van hot Egyptische ministerie van financiën. Zóó handelt men alleen in een land dat men voor het vervolg beschouwt als een wingewest. Nu is het dus geheel strookoude met de gewoon ten der diplomaten, voor hun deel ook wat te zien te krijgen. Wat is natuurlijker dan dat do Rus sische regeering het eerst denkt aan den Turkschen buit. Egypte toch is feitelijk een deel van den Turkschen buit. En er vertoonen zich in het land der Turken weder veege teekenen. De plotselinge veranderingen van ministerie, waarbij Said-Pacha heden werd ont slagen als minister en overmorgen weder minister president wordt, hebben hun oorsprong iu hot ver moeden des Sultans, dat iedereen tegen hem samenzweert. De Sultan loopt steeds met geladen pistolen, durft niet genoog eten uit vrees voor vergiftiging en laat zjjuo vrouwen opsluiten, omdat hij bang is dat zij de kans zullen waarnemen om hem te wurgen. Men zal zeggen dat dit de dwaze inbeelding is van een verwijfd despoot. Neen, de Sultan heeft inderdaad reden. Er zijn vele ernstige mannen in Turkije die inzien dat onder het beheer van dezen vorst het land den ondergang tegemoet gaat on die over een onttrooniug van dezen Sultan ernstig denken. Het verlies van Egypto, de weigering der schatplich tige staten om de bepaalde som op te brengen, de op roerige geest in Bulgarije, de voortdurende twisten met Montenegro, de voortdurende bedreigingen door Rus land en Griekenland,de onbegrijpelijke geldnooddat zijn slechts enkele zwarte stippen aan de Halve Maan. Om die te doen verdwijnen, zou waarlijk een Hercules noodig zijn. Wij zeiden dat de reis vau Von Giers dus zeer goed te verklaren is, al is het aan den andereti kant zeker dat Bismarck (die den tijd nog niet gekomen acht) niet heeft, willen treden in zijne plannen. Bismarck heeft op dit oogeublik weder de han den vol in het binnenland. Dood leuk, alsof hij met een schooltje te doen had, stuurde de Rijks kanselier bij den Rijksdag een begrooting voor 2 jaren tegelijk in. Hot is voor Bismarck steeds on dragelijk geweest, dat die malle constitutioueele gewoonte bestaat, dat de parlementen elk jaar een begrootiug vaststellen. Hij zou den Duitschen Rijks dag wel gaarne het begroolingsrecht geheel willen ontzeggen, doch het meerdere niet kunnende be komen, rekent hij op het mindere. De Prins zal zich vergist hebben. Zaterdag 1.1. hield Richter een van die donderende redevoerin gen tegen Bismarck's toeleg, die de Pruisische mi nisters doen verstommen. Ook v. Beuuigsen, hot hoofd der natiouaal-liberale partij, verzette zich met alle kracht tegen Bismarck's plan en voerde kiasse taal. Bismarck, die had bericht door zenuw ongesteldheid niot tor vergadering te kunnen ko men, zal zeker wel inzien, dat zijn plan voor een tweejaarlijksche begrooting in den Rijksdag even spoedig zal zinkon als zijn plan van oen tabaks belasting. Van ministers gesproken de heer Derby, oud minister onder Disraëli, zal in het kabiuet-Glad- stone optreden. Men weet dat Derby ziju ontslag genomen heeft uit het ministerie-Disraëli, toen dit zijn imperialistische politiek wat heel ver dreef, en sedert deed Derby zich kennen als meer libe raal dan men wel zoo denken zou. Heden Dinsdag begint in de Fransche nationale vergadering het debat over de begrootiug voor 1883. Dit is ditmaal van het grootste belang, om dat de tegenstanders der republiek boudweg be weren, dat Frankrijk, financiëel gesproken, ziju ou Dc algemeene belangstelling cn deelneming in de ontzettende gebeurtenis had de kerk met eene tal rijke schare gevuld. Door het overlijden van G. van der Wielen en W. van der Wacht, de laatste huisvader, twee der vier zwaar gekwetsten, is 't getal slachtoffers thans tot acht geklommen, terwijl de toestand der twee andere gewonden nog zeer zorgwekkend moet heeten. Ter wederlegging van de vele nog in omloop zijnde geruchten, die natuurlijk louter op veronder stellingen berusten, met betrekking tot de oorzaak van de catastrophe, zijn wij in staat mede te dee- len, dat er een commissie van drie deskundigen door de rechtbank van Den Bosch benoemd is tot het instellen van een onderzoek naar dit treurig feit. 't Zijn de heeren Hezemnans, Nabbe en Dobbe van Pelt, van VBosch allen erkend beproefde mannen op bovenkundig gebied. WAALWIJK. Wordt tegenwoordig algemeen gewag gemaakt van de waardevermindering der landerijen, het tegendeel valt op te merken bij het weiland, in den polder „de Oude Waag* on der Bron gelen. Daar werd dezer dagen bij publieke veiling een perceel van 1,396U H.A. bij inzet tot f 5500 gebracht, terwijl ruim een jaar ge leden in dienzelfden polder een perceel van ge lijke grootte uit de hand werd verkocht voor de zelfde som. En toch zijn op dat land niet enkel rozen te plukken, want de polderlasten worden daar tot eene ongekende hoogte opgevoerd, zoo zelfs dat er in de laatste jaren meer dan eens fo0 per H.A. moest betaald worden. Het water is hier reeds zooveel gevallen, dat de kaden rondom de havenkom weder droog zjn. De eerst onlangs gelegde nieuwe rails en wissels van den stoomtram, naar de remise, heb ben nog al geleden, zoodat daarvan nog geen gebruik kan gemaakt worden. Over 't algemeen z/jn de berichten omtrent den waterstand voor 't oogeublik niet ongunstig. Bij het natte weder der laatste dagen is 't echter te verwachten, dat de val niet zal blijven aanhouden. Volgens de laat ste tijdingen zijn dan ook de Maas en de Rijn reeds staande. Naar men te Rotterdam algemeen verzekert is de gelukkige winner van de beide hoofdprijzen der Rotterdainsche Schouwburg-loterij de vereeni- ging: „Rotterdamsche Schouwburg* zelve. Dbl. Bij den ijk der maten en gewichten gedurende 1883 is door den Min. van Waterstaat bepaald, dat het goedkcuringsnierk een S zal zijn; bij den ijk van gasmeters is aangenomen de koninklijke kroon. Door de steenfabrikanten in de Bommelerwaard en die te Opijnen, Haaften en Herwijnen is aan den minister van waterstaat, handel en nijverheid een adres gericht, waarbij zij hunne instemming betuigen met het tot Z.Exc. gerichte adres dooi de heeren R. van Wijck c. s. ter zake van het voor ts van Nederlandsche Door het plaatsen der schutbai'iceif in dcTiToTrrrmg van de Haven, staat het water aldaar thans 0,20 M. hooger dan vóór de stad. t DRONGELEN. Een viertal sollicitanten heeft zich aangemeld voor de betrekking van onderwij zeres in de nuttige handwerken aan de openbare school alhier. t ZALT-BOMMEL. De gemeenteraad heeft zich overeenkomstig het advies der daartoe be noemde commissie, tot de regeering gewend, met verzoek alhier een vluchthaven te maken. t DALEM, 10 Dcc. Donderdag werd deze ge meente bezocht door den Commissaris des Konings iu dit gewest, die zich inet eene deputatie uit den dijkstoel van de Tielerwaard persoonlijk kwam overtuigen van eene voorgewende verzakking van een der overlaten. Werkelijk was die verzakking duidelijk op te merken, maar is het ook gelukt het gevaar voor doorbraak af te wenden. Het water valt n.p goed de buiten woningen zijn weer betrokken en de dijk wacht sedert Zaterdag opgeheven. ZUILICHEM, 8 Dec. Brengt het hoog water der rivieren alom veel ellende, hier bezorgt het niets dan armoede voor den werkenden standim mers de polder kwelt langzamerhand blank onder, zoodat er geen vooruitzicht is, om dezen winter aan den landarbeid te beginnen. Reeds lang moesten de werkzaamheden op den steenoven gestaakt worden. Ook op de zalmvis- scherij schijnt de hooge rivierstand niet gunstig te werken. En als men de weergesteldheid aan ziet, kan men niet aannemen, dat er spoedig een normale rivierstand zal zijn. VUGHT, 9 Dec. Heden Zaterdag, had ten 10 ure in de R. K. kerk de plechtige uitvaart plaats voor de slachtoffers van de ramp van II. Dinsdag. wr jegens zijn vader en shijnt daardoor tot liet opzet te zijn geleid. Hij keft zijne schuld aan de politie bekend. Van hefgebeurde is proces verbaal opgemaakt. Werden de verpleegder in het geneeskundig gesticht voor krankzinnige te Dordrecht op den St. Nicolaas avond fcestelic onthaald, eene aan gename verrassing wacht; hun nog. Door om standigheden verhinderd ff eerder te doen, gaf de heer M. P. Okhuijsen van Rotterdam, Vrijdag avond in het gesticht eet voorstelling. De bij zonder gunstige stemmingen de algemeene tevre denheid bij vorige gelegulieden hadden den ge neesheer aanleiding gegeeti een tweehonderdtal verpleegden, waaronder ze) van de meest onrus- tigen, hierbij toe te laten. \>orts waren nog tegen woordig eenige regenten n een beperkt aantal genoodigden. Het programia van den avond be stond in eenige goocheltoetn, eene voorstelling van het „inusée tintamarr^ue* (komieke dwerg- beelden) en ten slotte verdijnende gezichten. Bij elke goocheltoer werden e<e menigte snuisterijen aan de verpleegden toegeorpen, die ze verheugd opvingen. Alle nummers arden zeer goed uitge voerd en levendig toegejidit, en vooral de ver dwijnende gezichten, die ane keurige afwisseling aanboden, gaven groote s>f tot tevredenheid. Tijdens de voorstelliniwerd de orde geen oogeu blik gestoord en behotle niet een uit de zaal verwijderd te worden. de pauze werden de verpleegden onthaald o gebak, wijn, bier enz. Bij het einde der voortelling was het treffend te zien, hoe hartelijk le verpleegden den ge neesheer en den huisrn iter hun dank betuigden. M eigens een telegM uit New-York is liet stoomschip „Castor,* in de Kon. Ned. sto .tn- b-v.t maatschappij, den 5n Dec. behoujen aange- komen. Te Schiedam zijn drie jongens opgepakt die appelen hadden gekaapt en een rijksdaalder uit een toonbanklade hadden gestolen. Een schip persgezel, die te Leiden met twee agenten had gevochten en beiden verwond heett, is naar de gevangenis aldaar overgebracht. In het binnen gasthuis te Amsterdam is een werkman gebracht, die op een der schepen in het sp lorwegbassin door een stilk ijzer zwaaf verwond werd. De kosterie der Herv. gemeente te Aerdt is geheel uitgebrand. Muren en schoorsteenen alleen zijn overgebleven. De inboedel en ook het vee uitgenomen eene geit is gered. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door het stoken van een ketel varkensvoeder. Dit is ten minste zeker, dat hij in liet achterhuis, waar bedoelde stookplaats zich bevond, is aangekomen. Vandaar, dat hij ook plotseling en hevig toenam. De spuit der burger lijke gemeente, die te Aerdt staat, was zeer spoe dig aanwezig en heeft een nabijzijnd gebouw, dat onder den muur lag, behouden. Ook de spuit uit Lobith was spoedig op de plaats des onlieils. En nog spoediger was er de burgemeester, die bij liet blusscben van smeulend hooi en stroo uit stekend dirigeerde. Te Lobith is van wege den gemeente-geneesheer gewaarschuwd tegen het gebruik van verontreinigd drinkwater, dat bij dezen Imogen waterstand veel vuldig voorkomt. Donderdagnamiddag omstreeks drie uren waren verscheidene schepen in den mond van den Ketel, die om den drift van het water geen zee durfden kiezen. Zij besloten voor anker te gaan liggen en een der schippers zond twee knechts met de boot uit om het anker te bevestigen. Dc boot dreef evenwel naar zee en te vergeefs beproefde men de beide opvarenden te redden. Niemand had den moe 1 om het waagstuk der redding te wagen, hoewel de rijksschuit eu een stoomboot ter plaatse aan wezig waren. Gelukkig dat de postschipper W. Romkes van Urk, zich in zee waagde en het geluk had dc afgematte menschen te redden. Omtrent de internationale koloniale tentoon stelling te Amsterdam, wordt o. a. het volgende aan het Utr. Dag hl. gemeld Reeds meer dan 1000 inzenders uit ons land hebben te zamen een plaatsruimte aangevraagd van 6800 M2, en wel 4800 M2 in liet hoofdge bouw en 2000 M2 in de machinegalerij. Ruim 1100 Belgen hebben zich aangegeven, die inliet hoofdgebouw 9000 M2 en in de machinegalerij 2000 M3 ruimte zullen innemen. Krupp te Essen heeft 128 M2 aangevraagd, de firma Grudon te Maagdenburg 225 M2. liet huis Sue te Parijs heeft aangevraagd voor den aanleg van een elec- trischen spoorweg van 800 tot 1000 M2. De groote machinefabriek Cail en Co. rekent 2500 M2 noodig te hebben. Aan onderscheiden ingezetenen van Kampen is een schotschrift te huis gestuurd vol beleedigende opmerkingen aan het adres van eenige raadsleden aldaar. Het is uit verschillende plaatsen verzon den en draagt noch den naam van den schrijver, uoch die van den drukker, een vergrijp waartegen gelijk men weet, art. 283 van 't wetboek van strafrecht straf bedreigt. Van Jan Holland verschijnt een brochure „Als de eene hand de andere wascht* naar aanleiding van het rapport van de commissie uit den Genees kundigen Raad van Friesland en Groningen, be treffende de overlading der leerlingen van gymnasia en hoogere burgerscholen. KERKNIEUWS. naar Stellendam, Ds. Neordink te Stad a/'t Ha ringvliet Wier (toez.), T. S. van dor Ley Wz. caud. te Langweer. - als Godsdienstonderwijzer, door het classicaal be stuur vau Groningen, W. Bosman. voor Garsthuizen, W. Cannegiotor te Drogeham 's Heer Hjndrikskinderen en Wissokerke bij Goes, S. F. Sleeswijk Visser Ie Lemmer; Buitenpost, Van Gaugel te Aal ten. Tegen de beroeping van J. J. Keizer te Terwis- pcl, naar Britsum, is door eenige stemgerechtigde loden aldaar protest gemaakt. f HEUSDEN. Van 27 Nov. 11 Dec. Geboren: Maria Gerarda, d. v. H. Mourik en A. A. v. d. Horst. Overleden: A. M. v. d. Kleinemuldor, wedr. 67 j. KANTONGERECHT TE HEUSDEN. Uitspraak iu strafzaken van den 8 Dec. 1882. Veroordeeld wegens droukeuschap, art. 23P. S. te Woudricbcm, ƒ11, subs. 6 d. P. S. te id. subs. 3 d. A. K. te id. 2maal ƒ11, subs. 2maal 6 d. J. B. te id. ƒ3, subs. 2 d. H. K. te id. 3, subs. 2 d. P. W. te Dassen, 2maal 3, subs. 2maal 2 d. T. v. S. te Her wijnen, 3, subs. 2 d. E. K. te Woudrichem, 3, subs. 2 d. D. 't L. te id. 3, subs. 2 d. A. v. M. te id. 3, subs. 2 d. C. d. K. te Werkendam, 3, subs. 2 d. P. V. te De Werken, 3, subs. 2 d. L. R. te Werken dam, 3, subs. 2 d. T. M. te Germonde, (Boxtel,) 3, subs. 2 d. Ph. S. te Ileesbeeu, ƒ3, subs. 2 d. A. v. O. te Heusden, subs. 3 d. J. v. d. B. te id. 5, subs. 3d. J. v. T. te Andel, 11, subs. 6 d. J. V. te Alrn- kerk, 11, subs. 6 d. M. de K. te Hedikbuijzeu, ƒ3, subs. 2 d. Veroordeeld wegens dronkenschap, art. 22B. B. 11 e k e n d in u k i n g. Inschrijving voor de Nationale Militie. Burgemeester en Wethouders der gemeente H e u s d e n. Gelet op artikel 19 der Wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72.) Roepen bij deze op alle mannelijke ingezetenen dezer ge meente, die op den eersten Januarij aanstaande hun 19de jaar zijn ingetreden, en alzoo geboren zijn in het jaar 1864, ten einde zich aan te geven ter inschrijving voor de Nationale Militie, waartoe ten raadhuize dezer gemeente,van den leu tot en met den 31en Januarij 1883 gelegenheid zal worden gegeven des voormiddags van 10 tot 12 uur. Den belanghebbende wordt herinnerd lo. Dat, ingevolge de Wet op de Nationale Militie, voor ingezeten wordt gehouden a. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezetene is volgens de wet van den 28 Julij 1850 (Staatsblad no. 44); b. hij, die geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan den len Jauuarij aanstaande voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield c. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is ziju voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf kj i n c xLTl 11M- a arochie is te Leeuwarden, terwijl hij met e;n handelaar druk in gesprek was en niet voor zich schijnt te hebben gezien, van de trappen van het beursgebouw gevallen. Hij bekwam daarbij eene groote schedelwonde, welke weinig hoop geeft dat hij in het leven zal blijven. Nf.df.rl. Herv, Kerk. Beroepen Toegelaten Bedankt

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2