BËRÏÜHT. BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEU WS." BINNENLAND. aanlegden op een wijze en in een richting, die hun niet aanstond. En toen kwamen nog weer anderen en wederom anderen, er is geen oog op te houden hoevelen er wel kwamen, die allen aan 't verwringen en verbuigen trokken en de takken leidden naar eigen zin en welbehagen. Dat de boom toch groeide en vruchten afwierp, mag wel een bewijs zijn van zijn ongewone kracht. Hij stoorde zich niet aan wat er om hem heen gebeurde, hij liet zijn vrienden hun gang gaan en groeide door, schonk bloemen aan ieder, die ze plukken wilde en regende vruchten over dankbaren en ondankbaren. Toen na eeuwen het ver wringen een einde moest nemen en de nietige mensch zag dat niet zijn, maar Gods. wel behagen triomfeerde, liet hij af van zijn pogen en verzoende zich met het denkbeeld dat de boom verder opwassen zou, zonder ingrijping van menschenhanden. En hij was er te gelukkiger om, want zoo werden twist en gekijf over 't schoonste geschenk dat hem geschonken was, ter zijde gesteld om plaats te maken voor den heerlijken vredepsalm. En terwijl onze verbeelding ons dat alles doet zien, 't laatste nog in de verre toe komst verscholen, komen we tot ons zeiven en denken aan onzen tijd, waarin 't nog alles behalve „vrede" is en 't gezicht is verdwenen; de schoone boom, die alle vol ken onder zijn takken herbergt is met die volken uit onze oogen weg en we staan weer bij ons kleine kerstboompje. En de vreugd van ouden en jongen, de kinderlijke vreugd bij het zien en ontvangen van zoo veel gaven der liefde, de gedachte vooral dat over de gansche aarde het zaadje der christelijke liefde, d. i. de liefde voor alle menschen, ook voor boozen en verdorvenen van ons geslacht, bij millioentallen uitge strooid wordt, doet ons vergeten dat we na bijna 19 eeuwen nog op zooveel onchris telijks staren midden onder de christenen, dat de vredezang zoo dikwijls onhoorbaar gemaakt wordt dooi kanongebulder en wa pengekletter en het er in 't algemeen onder ons nog zoo weinig christelijk uitziet. Op het Kerstfeest past geen lied op droe ven toon. Waar de engelen zingen en zich verheugen in 't heil, den menschen geschon ken, daar past ook ons een vreugdelied, een lied van dank en hoop, hoop, dat een maal 't kwade zal overwonnen worden door 't goede en Gods welbehagen in menschen den mensch eindelijk bewegen zal eveneens welbehagen te hebben in zijn medeschepselen. De Engelsche regcering heeft opnieuw proclama tion openbaar gemaakt, waarbij 6000 wordt uit geloofd voor zoodanige private inlichtingen, die binnen 6 maanden tot ontdekking en veroordeeliug van do moordenaars van lord Cavendish mochten leiden, en 500 voor inlichtingen, die mochten leidon tot het identificeeren van iemand, die aan den moord medeplichtig is goweost, van do daarbij gebruikte kar en paard, of van de kleederen of wapenen der moordenaars; voorts 1000 en ge- lieele vrijheid van straf voor elk medeplichtige, zoo hij niet één der xnoordeuaars is, die binnen 3 maanden inlichtingen verstrekt, wolke de voroor- deeling van één of meer der moordenaars ten ge volge hebben. De gevangenuemiug der 2 arbeiders, waarvan reeds melding gemaakt is, schijnt nog lot geenerlei ontdekking geleid te hebben. Het Kcrstmisuemmer van de »Graphic« kostte den uitgever niet minder dan 21,000 of 250,000. Zooals gewoonlijk zullen die kosten echter ook nu wel woder ruimschoots door het debiet goedge maakt worden. De Etna biedt tegenwoordig een grootsch schouw spel aan. De kegel van den berg is namelijk in een reusachtige vuurkolom gehuld, die uit don krater in schuine richting zich bijna 20 M. hoog verheft. De uitbarsting is echter niet voortdurend, maar slechts bij tusschenpoozon. Nu en dan ver schijnt eeu machtige wolk van zwaveldampen, die dan plotseling weer döor lavagloed vervangen wordt. Het indrukwekkend tooneel wisselt elk oogen- blik af. Daarbij wordt voortdurend een onderaardsch gerommel gehoord. Alles voorspelt een naderende groote uitbarsting. Ook do Stromboli is in volle werking, de Vesuvius houdt zich daareutegeu zeer rustig. Het beeld der vrijheid, gegoten naar 't model door Bartholdi vervaardigd en bestemd om als een baak in zoe te worden gesteld vóór de haven van New-York, is dezer dagen uit Parijs derwaarts go- zonden. Hoog verheft het de rechterhand, waarin hot een fakkel houdt, die binnen kort door haar eleetrisch licht eeu veilige gids zal zijn voor de duizenden schepen van allerlei afmeting, die ge noemde haven in één jaar uit- en ingaan. Het beeld heeft eeu hoogte vau 145 voot, gemeten van de voetzool tot aan 't bovenste gedeelte dei- fakkel. De kolossus van Rhodus was slechts 105 voot. Van de moderne standbeelden is tot heden het grootste, 't welk ter cere van den kardinaal Borromeo is opgericht bij Arona, aan het Lago- Maggiore het heeft een hoogte van ruim 50 voet. Weldra zal het moeten zwichten voor het symbool der vrijheid, dat thans op weg is naar New-York. Uit een mededoeling van den heer P. Dahse, te Bremen, van November j.l. blijkt, dat de goudmij nen op de Goudkust van West-Afrika op dit oogen- blik zeer do aandacht trekken. Meer dan 20 (En- gelsche en Fransche) maatschappijen ter bearbei ding van bergwerken en ter verkrijging van miju- concessiën bestaan er reeds, en ware de Egyptische oorlog en de daardoor ontstane verlamming van den ondernemingsgeest niet tnsschenbeide gekomen, dan zou het cijfer van 30 nu reeds overschreden zijn. Hot kapitaal van 18 van die maatschappijen (dat van de overige was niet bekend) bedraagt 971,000 Er heersebt thans leven en beweging op het gedeelte van de Goudkust, waar reeds vele van die maatschappijen aan het werk zijn. Het middelste en het oostelijke gedeelte der kust is even rijk aan mijnen en nog geheel niet in aan merking gekomen. Op de Goudkust komen ook lagen van tin en andere kostbare mineralen voor, en ook deze liggen nog geheel braak. Door de invallende feestdagen zal a.s. Dinsdag geen No. van dit blad worden uitgegeven. NIEUWJAARWENSCHEN. Evenals het vorige jaar, bieden wij ook thans de gelegenheid aan tot plaatsing der gebruikelijke Nieuwjaar wenschen, tegen berekening van 50 cent per gewone advertentie. IIEUSDEN, 22 December. t Het water blijft hier geregeld vallen en stond gisteren avond 3.81 -f- AP., dus sints de vorige opgaaf 0.31 M. gevallen. Het eiland Nederhemert is weder droog. Ook is gisteren voor het eerst sints den laatsten hoogen waterstand, een rijtuig door het Bossche veld gereden. Wel staat er nog op verschillende plaatsen water, maar spoedig zal dit ook geheel geweken en de oude commu nicatie met 's Bosch hersteld zijn. t BRAKEL, 21 Dec. De Veerdam die sedert 16 Nov. j.l. onder water stond, is thans weer droog gevallen, waardoor de passage volkomen heropend is. t DUSSEN, 9 Dec. Gisteren is voor het eerst na den laatsten hoogen waterstand een kar dooi den Overlaat gereden. Er staan nog maar eenige c.M. water op den weg. De grint is overal er af gespoeld voor het overige heeft de weg zich goed gehouden er is geen enkel gat in. t BAARDWIJK, 19 Dec. Heden nacht zijn de sluizen het binnenwater beginnen te lossen, zeer tot vreugde van hen die tafel en werkstoel in het water hadden staan. 18 Dec. Heden viert onze hooggeachte herder, de weleerwaarde heer M. J. Bazel mans, de oudste priester van ons bisdom, wellicht van geheel Noordbrabant, het voorrecht, den dag te herdenken, waarop hij voor 61 jaren tot priester gewijd werd door den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen, mgr. prince de Méran. Moge de eerbiedwaardige grijsaard nog ver scheidene jaren in het midden zijner kudde werk zaam blijven, dit wenschen heru zijne geineente- naren van harte toe. t EETHEN. Herkozen tot ouderling de heer M. Smits en tot diaken de heer C. Bel. Bij de herstemming voor notabel is verkozen de heer B. Branderhorst. t Te Dalem overleed Zondag j.l. de heer S. Smits, sedert 4 April 1860 lid van den raad, en na dato 2.0 Mei 1879 Wethouder der gemeente Vuren. In deze zoowel als in andere burgerlijke en ook kerkelijke betiekkingen heeft de overledene zich steeds van gunstige zijde doen kennen, zoo dat zijn verscheiden algemeen zeer betreurd wordt. t Tot ouderling is te Dalem gekozen de heer M. de Groot, Wzen tot diaken de heer II de Gier. t Als curiositeit kan gemeld worden, dat bij de verkooping der nalatenschap van wijlen Mej. van Dam te Gorinchem, waarmee men zich drie dagen heeft bezig gehouden, o. a. werden te voor schijn gebracht 25 parapluies, 200 paar kousen, 70 japonnen, enz. enz. t Onze gewone correspondent te Besoijen deelt ons mede, dat het bericht, in het nummer van Zaterdag 1.1. opgenomen, als zou üs. B. zijn ont slag hebben aangevraagd, geheel en al buiten de waarheid is. Wij namen dit bericht op, dewijl de inzender ons bekend was. Wij kunnen niet gelooven, dat hij met opzet dit onware bericht in de wereld zond, maar geven hem toch in ern stige overweging voortaan beter te onderzoeken, alvorens hij berichten inzend, die later blijken onjuist te zijn. GORINCHEM" 20 Dec. De heer Y. G. A. Boll, zoon van den heer Boll, notaris alhier, is bevor derd tot doctor in de rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden, met acad. proefs. Eenige opmerkingen over aanneming van schen kingen artt. 1721 en 1722 B. W. Sedert Zondag 17 tot Woensdag 20 Dec. zijn aan de Vischraarkt alhier afgeslagen 10 zalmen van 17 tot 26 halve kilo's; prijs per half kilo 1.37 tot 1.71. Het woonhuis met erf in de Revetsteeg, toebehoorende aan den heer W. van Dam alhier, is 1.1. Maandag bij publieke veiling ingezet voor 1600.—. WAALWIJK, 20 Dcc. Gisteren werd van hier naar het huis van arrest te 's Bosch overgebracht zekere P. A. de G. te Waspik, die zich daar voor eenigen tijd als horlogiemaker had gevestigd. Ofschoon de ingezetenen gewaarschuwd waren hem geen vertrouwen te schenken, heeft hij toch middel gevonden om horlogiën en andere voorwerpen in handen te krijgen en die te verduisteren; hij was door den brigade-komraandant alhier wegens mis bruik van vertrouwen aangehouden. MAAS EN WAAL, 19 Dcc. Het ziet er in onze polders treurig met het water uit. Niet alleen staan op veel plaatsen binnenwegen en voetpaden onder, maar ook het uitgezaaide graan van menigen akker kan als verloren worden beschouwd. AVel zijn de rivieren merkelijk gedaald, maar de kwel neemt nog toe, en de wijze van waterlossing laat hier veel, zoo niet alles, te wenschen over. Om van het overtollige water verlost te worden, hangt men over 't algemeen van den stand der Maas af en moet deze zoo laag gedaald zijn, dat de schut sluizen, door hoogeren druk van binnen, van zelf openslaan en het water zich daardoor kan ontlas ten. Slechts 4 polders zijn in het bezit van stoom gemalen en wel: die van Maasbommel, Wamel, Dreumel en Alphen. Sedert een paar dagen zijn deze aan het werk gegaan, uitgenomen dat van Alphen, dat in reparatie is. De gunstige resul taten der uitmaling beginnen reeds goed merk baar te worden, daar het kwelwater reeds zichtbaar aan het verminderen is. In het belang van ons district zou het zeer te wenschen zijn, zoo ook in de overige polders doortastende maatregelen tot het verkrijgen van een betere waterlossing geno men werden. De plannen daartoe zijn reeds lang en dikwijls met mond en pen behandeld, maar uitgevoerd is er nog niets. De Maatschappij tot exploitatie van staatsspoor wegen heeft bepaald, dat de retourbilletten, welke anders voor twee of drie dagen geldig zijn, ver lengd zullen worden: en wel voor de Kerstdagen gedurende vijf, nl. van 23 tot en met 27 December en voor Nieuwjaar vier dagen, van 30 December tot en met 2 Januari. Te Venlo is Dinsdag avond een steenhouwer overleden, naar men vermoedt tengevolge van mis handeling die hij Zondag avond jl. had ondergaan. De justitie doet onderzoek. De overledene, onge huwd, was een braaf en oppassend werkman. Nadat men kunstboter uit ossenvet is gaan bereiden, zal nü ook katoenboter aan de markt worden gebracht. Als eene bijzonderheid, die tot dus verre nog nimmer is voorgevallen, wordt medegedeeld, dat j.l. Dinsdag, bij de trekking van de 2e lijst der thans trekkende 311e Staatsloterij, van de 500 nummers, die, volgens de wet, moesten getrokken worden, juist aan het 500ste nummer van de 2e lijst, de f 20,000 is te beurt gevallen. Te Haarlem is tegen een timmermansknecht proces-verbaal opgemaakt wegens het verkoopen van sterken drank in het klein zonder de ver- eischte vergunning. Sedert eenigen tijd bracht hij sterken drank mede op een karrewei, alwaar hij werkzaam was en verkocht dien aan zijne kameraads tegen 5 cents per borrel. De definitieve opbrengst der in Augustus 11. ge houden collecte voor de scholen met den Bijbel is, naar „De Standaardmededeelt,, f 104,577>68y2, dat is ruim f 8000 meer dan het vorige jaar. Den 6 dezer, zegt het N. v. d. J). was het 50 jaren geleden, dat op de Citadel te Antwer pen, de generaal M. D. Graaf van Limburg Sti- rura, destijds le luitenant der genie, het linkerbeen verloor. Bij eene poging tot blussching van het groote voorraad magazijn, dat 's namiddags te 4 uren in brand was geschoten, werd hij door een granaat zoo ernstig aan dat been gekwetst, dat het moest worden afgezet. In weerwil van dat verlies heeft de heer v. L. St. steeds zijne militaire diensten blijven verrichten. Met zijn houten been reed hij te paard, klom op de hoogste ladders, liep langs dakgoten, sprong op de borstweringen over de breedste schietgaten heen en is nog een uitstekend zwemmer. Een Engelsehman, die eenige jaren geleden hem te Scheveningen zag zwemmen, riep in vervoering uit: „Hoe jammer dat die man generaal is, hij zou in Engeland schatten kunnen verdienen.De generaal van Stirum was in 1870 kommandant van de Nieuwe Hollandsche Water linie, van 187273 minister van oorlog en is, zoo als bekend is, nog steeds de dappere strijder tegen de dienstvervanging bij de militie. Een paar weken geleden stond in sommige dag bladen eene advertentie van eene firma te Deventer, die voor de som van f 0.75 een geheel compleet schaakspel aanbood. Dat was met recht een koopje, doch wanneer men nagaat, wat de bedoelde firma toezond, dan was de helft van 75 cents toch nog te duur. Na toezending van het bedrag ontvangt men nl. een gewoon, opgevouwen papieren bord en op papier gedrukte figuren, die op 4 smalle houtjes geplakt zijn. Tevens ontvangt men het beleefde verzoek, deze laatsten door een timmerman te doen doorzagen, aangezien ze anders onbruikbaar zijn. De postbode J. G. Balsters, die voorgeeft den 8n November des nachts te zijn aangerand tus- schen Winsum en Sauwerd, is bij besluit van den Minister van Waterstaat uit den dienst ontslagen met ingang van 8 November 1882 en rechtsin gang is tegen hein verleend wegens verduistering van gelden. In den laatsten tijd, en ook reeds vroeger trouwens, liepen geruchten dat de justitie iemand op het spoor zou zijn, die schuldig werd geacht aan den dood van een nachtwacht, wiens lijk een paar jaren geleden in het water gevonden werd. Vermoedens bestaan daaromtrent zeker, doch tot dusver kan alleen met zekerheid bericht worden, dat, naar aanleiding van een twist tusschen twee personen, de justitie zich onlangs de zaak heeft aangetrokken. Binnenkort zullen ongeveer 20 getuigen in deze zaak worden gehoord. Om trent den eigenlijken dader verkeert men tot dusver nog vrij wel in het onzekere. De molenaar H. Niezen te Hoevelaken, die de zeilen op wilde maken, is door het breken der touwen van de 70 voet hooge stelling gevallen. Een oogenblik later bezweek hij. Te Rijsoord is een vrouw, die aan toevallen leed, in het vuur gevallen. Men vreest voor haar leven. In de Tweede Egelantiersdwarsstraat te Amsterdam heeft „een vader" in dronkenschap de petroleumlamp naar het hoofd van zijn dochtertje geworpen, waardoor de kleeren der kleine vlam vatten. Deerlijk gewond is het kind door de politie per brancard naar het gasthuis vervoerd. De kerel bevindt zich in handen der justitie. Onder Pijnacker is een huisje en een turfschuur afgebrand. De hulponderwijzer W. te Marem is voor den tijd van 4 weken in zijn betrekking geschorst, als verdacht van onzedelijke handelingen. Voor eenigen tijd werd in eenige bladen gewe zen op het gevaar van overbrenging der besmette lijke ziekten door den geneesheer, en op de gun stige resultaten bij de veepest verkregen door het gebruikmaken va"n ontsmettingskasten, waarin ver dachte personen en voorwerpen moesten verblijven. Daarbij werd echter de baard en de haren der heeren medici vergeten, toch zijn die sieraden reeds vele jaren als smetstoffenmagazijntjes zeer ge vreesd. Ten bewijze daarvan kan dienen, dat reeds in de hooge oudheid bij verschillende volken de artsen kaalhoofdig en geschoren moesten zijn, en dat Mozes bepaalde dat aan niemand eene ver klaring van reinheid door den priester kon wor den afgegeven, tenzij de haren van hoofd, baard en lichaam behoorlijk geschoren waren. Reinheid van het hoofdhaar op zich zelve reeds zoo wen- schelijk voor de cultuur der haren, is dus ook met het oog op uitbreiding der besmettelijke ziek ten zeer aanbevelenswaard. De »Echo v. h. Zuiden,deelt mede: Maandag namiddag is onder Waspik eeu jonkman in een van don weg afgelegen weiland dood ge vonden door een jager. Het lijk is herkend voor oen persoon van Kaatsheuvel, oud 24 jaren. Den vori- gen dag hadden eenige jongelieden van Kaatsheu vel aldaar goeden sier gemaakt, en het is nu meer dan waarschijnlijk dat de bedoelde jongeling te veel aan Bachus hoeft geofferd en bij het naar huis gaan van den weg is gedwaald, en zoo van koude is omgekomen; sporen van geweld waren aan hot lijk niet to bespeuren. In tegenstelling met het bovenstaande deelt het >D, v. Z.-H.« mode: In do gemoente Waspik is iu eeu weiland het lijk gevonden van een jongman uit Kaatsheuvel, dat op verscheiden plaatsen sporen droeg van verre gaande mishandeling, zoodat het vermoeden van doodslag niet ongegrond voorkomt. Dat er tegenwoordig groote schaarste aan predi kanten is, bewijst het feit, dat or 15 aan elkauder grenzende dorpen, in Groningen en Friesland, va cant zijn. Het zijn Enninatil, Lettolbert, De Leek, Midwolde, Zevenhuizen, De Wilp, Marum, Noord- wijk, Opende (Groningen,) Bakkeveen, Wijnjeterp, Duurswoude, Surhuisterveeu, Surhuizum en Rotte- valie (Friesland.) Spreeuwen en houtsnippen zoeken gewoonlijk resp. einde October en einde November eeu vriendelijker klimaat dan het Nederlandsche op. Uit het feit dat zij thans nog niet uit Gelderland vertrokken zijn, leidt men af, dat die dieren een zachten of korten winter voorgevoelen. Velen verkeeren nog iu ouzokorhoid hoe het plak- zegel aan te wenden bij het in werking tredon der gewijzigde zegelwet op 1 Januari a.s. Wij moenen daarom onze lezers geen oudienst te doou met do mededeoliug van hot navolgende: Aangezien iu den regel gemakshalve het plakze- gel zal gebruikt wordon, zij mou indachtig, dat dit, zegel (verkrijgbaar aan alle zcgelkautoren) ter plaatse van de haudteekeniug op de kwitantie moet gehecht on de haudteekeniug van don schuldoischer over dat zegel heen moet geschreven worden. Bo vendien moot do datum der afgifte op dat zegel geplaatst worden. Kwitantiën e. d., die nog uitgegevon zijn in en dus ook gedateerd van 1882, zijn, mits op zicht betaalbaar, vrij van zegel, ook wanneer zij na 31 December a.s. nog in circulatie zijn. Mede zijn vrij van zegeldo postwissels en de daarop gestelde kwitantiën, do re^ns der postbe ambten van door hen ontvangen gelden voor post wissels, en de kwitautiën voor betaalde Rijks-, provinciale- of gemeentebelastingen, polder-, dijk-, molen- of sluisgelden en andere waterschapslasten. De schuldeischer is gerechtigd, de kosten van het zegel ton laste vau den schuldenaar te brengen. Bij niet-ualeving van doze wet, vervalt do schuld eischer voor elk verzuim in oen boete van 25. Uit Geertruidenberg doet een bericht in onder scheidene bladon do ronde, waarin wordt medege deeld dat eenige militairen hot Raamsdonksveer passeerden en onverwacht en zonder aanleiding door eenige boeren werden aangevallen en mishan deld, hetgeen zich Zondagavond herhaalde. Gesla gen en gekneusd kwamen deze in de cantiue, waarop de aldaar aanwezige soldaten zich naar het Raamsdonksveer begaven, waarop eeu vecht partij volgde die slechts door sterk gewapende patrouilles kon gestuit worden. Ter verbetering van een onware voorstelling schrijft men uit Raamsdonksveer aan het Dagblad Zes soldaten van Geertruidenberg, trokken dezer dagen door de gemoente Raamsdonksveer en schol den vier arbeiders, sterke kerels, voor moordenaars, dieven enz. uitéén der arbeiders trok zich dit aan on viel op do krijgslieden aan, en het gevolg was dat de zonen van Mars met bebloede koppen de vlugt moesten nemen. In de kazerne vertelden zij toen aan hun makkers wat er gebeurd Was en aanstonds trokken nu een zestig man met getrok ken sabels naar hot Veer. Daar werd die militaire macht echtor met een hagelbui van stoenon be groot, zoodat zij moest aftrekken. Een patrouille werd nu uit Geertruidenberg uitgezondenmaar het gansche garnizoen vergezelde haar, mót dit gevolg dat zij, die gezonden waren om de rust te bawaren, juist nog meer onrust veroorzaakteniu elk huis worden, terwijl versoheiden bewoners sliepen, door de oproermakers de ramen ingeslagen, deuren ingehakt enz., tot de overste Epkema. inmiddels onderricht, vergezeld van adjudant en hoornblazer, do helden terugriep en naar huis stuurde, De schade is door den overste opgenomen en zal vorgoed wordenverscheiden onderofficieren zijn in arrest. Onder de Alblasserdamsche broodbakkers heerscht groote oneenigheiddientengevolge is de prijs van het brood van 28 c«ut op 20 cent gedaald. Door het hooge water is in de Oostorhavenkade achter de Hooigracht te Waalwijk een gat gespoeld van 30 meter lengte. Teugevolge van het zand dat door die opening in de haven is gespoeld, is de scheepvaart gestrsmd, zoodat er in 3 dagen geen schip kou binnenkomen. Een afzichtelijke mode begint, naar men ver neemt., te Parijs in zwang te komen. Men zal daar de opgezette vogels op de dameshoeden vervangen door de kopjes van jonge katten, die tot dat doel aangefokt en onthalst worden. Waarom ook zouden zij, die zich met wreed vermoorde vogels versieren, hot niet even goed met kattekopjes doen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2