HUIS VAN VERTROUWEN. L. L. van Geffcn van dei' Weegen in alle stijlen. Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. G. VAN DER fflEULEN ZONEN. y till! verhuring van Paarden en Rijtuigen, jjn ii no lip Hoeren- e Horlogerie. MAGAZIJN VAN yCHOPHEIJER, PELTERIJEN-FABRIEK. Magazijn t an Pelterijen. G. J. SCHEEFHALS, Kerkstraat, 65 en 66, C 403 M. L. VAN BERGEN, C 403 nuk uE ER. Singer systeem Naaimachinen, Handel in Manufacturen, Memorandum Scheurkalender, Kinder-Pap-Beschuit, Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, "W ekkers Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. Botermarkt HEUSDEN Paardendekens van af f 2.25 en hooger. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. Magazijnen van Bedden, Tapijten, Meubelen, en bijbelioorende artikelen. Behangerij, Stoffeerderij, Beddenfabrick. Yolledige Meubileering van Gebouwen. op de VISCHMAm<T te HEUSDEN. Th. LU IJ BEN. Heden op nieuw ontvangen Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogemaker. Sehapenmarkt Behangselpapier, Tapijten, Gordijnstoffen, Bedden, Matrassen, Wollen en Gestikte Dekens, Molton en Piqué Spreijen. Dames en Heeren-Kragen en Pélérines. Garneerbont in alle breedten en prijzen. OPZETTEN van VOGELS en DIEREN. Dames- en Heeren-Pelterijen. Hoogensteenweg s-Hertogenbosch over de Yischstraat. Alleen verkoop van Berst vrije Amerikaansche Gasglazen, Groote Expositie Alles naar maat, zonder prijs verhooging. Yoor alle leverantie wordt gegarandeerd. n n U Jj GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem voor liet jaar 1883, Geheimhouding gewaarborgd. Dr. BELLA, rARU%calTdc Speelwerken Speeldoozen bericht de ontvangst der Nouveauté's voor het seizoen Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. M O F F EN en BOAS in alle Bontsoorten Voor motvrij ingestaan. MA UBITS REIS, Sehapenmarkt 's-Bosch, van Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. De ondergeteekeiide beveelt zijn KOFF1JHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en billijke bediening. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. MAGAZIJN Y A N Kindermantels. Bontmutsen voor Dames en Heeren. Voorhanden een (/root assortiment RUSSISCHE en AMER1KAANSCHE Gas-Offlementeo eii specialiteit in Petfoleuai-Kroou-, Hang- en Tafel-Lampen, in alle prijzen entiteiten. Divei •se Artikelen voor Huishoud- en Scheepsgebruik. Gas°hue Kooktoestcllen en Lampen. Winter Overjassen, van flocounè, nndule, ratiné, fijue prachtige stoffen, alles aan zeer billijke en vasle prijzen. VEEL VERBETERDE London 1851. London 1863. Miinchcn 1854. Kaiserslautcru 1872. Kaiscrslautern 1860. Weenen 1873. Metz 1861. Arnhem 187D. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Fabrikant in Hemden, Koorden, Manchetten enz. PAR IJZER SYSTEEM. DE ONMISBARE uit de Stoom-Broodfabriek van M. C. BOLD ER MANS te Gorinchem. eheime ziekten worden volkomen genezen door mijne méthode, gegrond op de nieuw ste wetenschappelijke onderzoekingen. Ik genees geheel de treurige gevolgen van jeugdige zondenzenuwkwalen en uit puttingen. Verzoeke eene duidelijke beschrijving der ziekten te zenden aan Melbourne 1881.le prijs—Zilveren Medaille. J. H. HELLER, Bern, Zwitserlandj. Stoomboot Stad Heusden. Stoomboot Maasstroom. PH. DE JONGH als: DAMES-MANTELS, JAPON STOFFENGARNEERINGEN enz. Eater uitgebreide sor teering voor Hoeren- Kleeding, als.- BUXKINSRATI NÉ, DUFFEL, FLOCCONNÉ enz. enz. Volledige Ameublementen, P r ij s o p g a v e n, Teekeningen en Stalen op aanvrage. 10' I Als: Amerikaanselie Waltham (Mass) en Zwitserseke Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Z i 1 v e r e n-, Niellé-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k o doch vaste prijzen voorhanden. Heeft de eer te berichten, dat zijn Magazijn steeds ruim voorzien is van alsmede de nieuwste modellen vau Voor sierlijke bewerking der PELTERIJEN wordt de meest mogelijke zorg gedragen. R E P A RATI N en M ODEL VERANDEREN tegen b i 11 ij k e n p r ij s. A /.LES AAN_ VASTE D Reparatiën en Veranderingen voor den minst mogelijken prijs. FABRIEK EN MAGAZIJN VAN KOPERWERKEN. GiJtvrije Geëmailleerde KEUKENGEREEDSCHAPPEN. BIERPOM PEN voor Luchtdi-uk Zuiging en Persing. VOOR SOLIDITEIT VAN BOVENSTAAND WORDT INGESTAAN. groote sorteeriug Üemi-Saisous, waaronder die voor najaar kunnon dienen, prachtige dikke Stoffen, ook voor jougeheereu van 5 tot 16 jaren. Rijk gesorteerd iu Zwart Laken, Satin de laine, Buxkins. Castors, Moskowa, Engelsche en Fransche Stoffen voor Costumes. Bekroond op de Tentoonstellingen: Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht,) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogcu. Amerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijdcr, Zelfgurenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant mot 5 pCt. korting. Onderricht gratis. mr Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines boter voldoen. Alles a contant en ongekend lage prijzen. P. STOKVIS ZOON te 's-Bosch, geven uit: bestaande uit wekelijksche blaadjes op stevig papier, met duidelijke letter gedrukt, waarop behalve den datum met ruimte voor aanteekeningen op eiken dag, ook de stand der maan is aangegeven en wat verder op een Kalender behoort. De prijs van den Kalender, gehecht op een sierlijk Schild, is slechts 40 Cent. Voorhanden bij de Uitgevers en alle Boekhandelaren. "TPQ Dit meer en meer algemeen Kindervocdsci, bij onvoldoende moedermelk, wordt door velo Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl oudergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangowend ook hij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. Amsterdam, J. Loopik, Priusegracht, I hoek Spiegelstraat. Werkendam, J. Dekker Az. I Herwijnen, M. van Strato, Wiukelier. LeerdamJ Rouwert, Lid vanverschillende wetenschappelijke genootschappen. die 4 tot 200 stukken spelen met of zonder uitdrukking van mandoline, trommel, klok ken, castagnetten, bemelscbe stemmen, harp spel enz. met 2 tot 16 verschillende Aria's; voorts nécessaires, sigarenstandaards, Zwitserscho huisjes, photographic - albumsinktkokers, handschoeudoozen, brievendekkers, bloemva zen, sigarenkokers, tabaksdoozeu, werktafeltjes, flesscheu, bierglazen, portemonnaies, stoelen enz., alles met muziek. Steeds tot levering van het nieuwste en voortreffelijkste beveelt zich aan Slechts directe bestelling waarborgt echtheid. Geïllustreerde prijscouranten franco. •piaop.i3A aitaajd s^u g88l UldV 0g 107 jaqmaao^ uua uaqjomjaadg ut?a saadooq op aapuo uapaoM 'sonnaj 000'OS n,BA °Bipaq uaa naqiaM ejsuooqos aap OOI Winterdienst van af 6 Nov. Maandag. Over. werkd. Van Kaatsheuvel: 's morg. 1.u. 3.30 u- Heusden4.30 6.45 Gorinchem 7.15 8.30 Van RotterdamAlleen op Vrijdag 12 u. Overige w erkdagen 's nam. 12.30. Dienst van af 1 November 1882. Van HEUSDEN 's morgens 6 u. 45 m. n 's-BOSCH 's namiddags 2 Op algemeen erkende en R. C. Feestdagen, Bossche en Go- rinchamsche jaarmarkten, geen geregelde dienst.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4