D. OCHTBIAIV. - HEUSDEN. 1 n WI Reparatiën snoediq en goedkoop. Botermarkt, lioek A ien wstraat, lifts Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap, "RIN G. J. SCHEEFHALS, HUTZEN et FILS, HOLLO WAYS PILLEN EN Horlogerie. MAGAZIJN VAN HUIS VAN VERTROUWEN. i. L. van Geilen van der Weeajen 11 De Li 11 GORINCHEM. iL L Lindeman, Singer systeem N Schoorsteenmantels. Kinder-Pap Beschuit, «edelen, Matrassen, Tapyten, Meubelen, Spiegels, Stoomzuivering van Bedden en Matrassen. Lr, 1 Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers Magasin de Pianos Francais et Allemands et d'Harmoniums Francais et Américains. Gordijnen in alle soorten. MAGAZIJN IE3. 3VE. TX^IIVEIEIFLIIVL^VJNrS, Schapenmarkt, s-Boseli voor GOK INC HEM en OMSTREKEN, S/dimmdyk. II 202, Uoiiiichei». J. A. VISSER, Boekhandelaar. Voor Werkendam te bestellen bij C. van Bockelen. ill 1 'b Tapijten. Meubelen in alle houtsoorten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en ver- dere Bebangselartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van gebeele gebouwen. P. M. TIMMERMANS, 's-Bosch. 's-B O S C H, 's-B O S C H, K PIANOS PLEIJEL, WOLFF Cie. Facteurs de PianosBois-le-Duc. T Location, reparation, échange et accord des Pianos. H a Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EB EL I NG. Horlogiemalcer. Hoogensteenweg B 41. - 's Hertogenbosch. Zadel-, Tuigen-, Koffer- en Matrassenfabriek. J. L. EMC KL, Houthandel. Stoom Houtzagerij 011 Schaverij EDE, bij Arnhem, Brandspuiten en Extincteurs, WEEL VERBETERDE MA TJRITS REIS, Schapenmarkt 's-Bosch, Hardsteen en Marmer. E. A. V. OüWERKERK, KARPETTEN 2.75 en hooger. WASCHTAFELS van af f 2.80. I STROOMATRASSËN 2.25 en hooger. HORREN 1.20 en hooger. ts De ondergeteekeude heeft de eer ter kennis te brengen, dat door geachte medewerking van HH. O C O Predikanten bij hem een .Sub-Depot is gevestigd van het Kritsche en iiuitenlandsclie Bijbelgenootschap en daardoor in eeue lang gekende behoefte is voorzien. De meest conraate uitgaven van dit genootschap, Bijbels, Oude en Nieuwe Testamenten, zullen van af Dinsdag "29 Mei bij hem verkrijgbaar worden gesteld tegen dezelfde prijs, als bij her Hoofddepot te Utrecht. Aanvragen worden franco thuis geleverd. De betaling geschiedt a contant, voor zending naar buiten na ontvangst van postwissel. Giften voor het genootschap worden door de Snb-Depothouder in dank aangenomen. Tevens zijn hg den ondergeteekende voorhanden de meest gezochte uitgaven van het Nederlandsehe Bijbelgenootschap en de Nederlandsehe Bijbelcompagnie, Testamenten, Bijbels met en zonder Psalmen en Gezangen. lü -I T mn Li JU u rN Pp u I Groote voorraad KINDERWAGENS in diverse soorten en prijzen. De voor elke huishouding onmisbare MANGELS, WASCH- en WRING- MACHINES, zijn steeds aan de bekende lage prijzen voorhanden. Wederom eenigszins gesorteerd in zijne alom bekende VUUR- en WA1ER- VRIJE-BRANDWA ARBOR G KAST ENterwijl onverhoopt niet voorhandene met den meesten spoed worden afgewerkt. Kerkstraat 65 en 66. Kerkstraat 65 en 66. Maison fondéo en 1828. Senls représentants pour Bois-le-Duc et les environs des »Standard-Organ,« des Maisons Estey Cie., de Bratlebory, Etats-Unis, et Pkloubet and Company de New-York. Tous nos Instruments sont garantis sur facture. cc O SS O Zuiveren uet Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van allo Kwalen eigen aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten beeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 5BB Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is DAL 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers golieveu het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Als: Amerikaansche Walthani (Mass) en Zwitserscke Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Z i 1 v e r e n-, Niellé-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Ancres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorb inden. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. O Firma HENGELS, Westo Wagenstraat, Wijk D no. 496, beveelt zich beleefdelijk aan tot het maken- en leveren van alle soorten van Zadels, Tuigen, Koffers, Ma trassen, Drijfriemen en Breukbandenbet bekleeden van Rijtuigen, Stoelen en Canapés, het machinaal zuiveren en op nieuw opmaken van Matrassen en al wat verder tot het vak behoort. voor het Koningrijk der Nederlanden, gevestigd te 's - HERTOGENBOSCH. Directeur: Jhr. 1'. J. van der Does de Willebois. Agenten in het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard geeft inlichtingen en prijs-eouranten van systeem BedüwÉ, in gebruik bij de meeste gouver nement-s- en particuliere inrichtingen en tal van gemeenten; benevens alle soorten van MARMEREN Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1862. Kaiserslautern 1872. Wceuen 187B. Arahem 1879. London 1851. Miiiichen 1854. Kaiserslautern 1860. Metz 1861. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruiscb makend dan de zoogen. Amerikaansche Singer Machines, ön zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijder, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. Arkelpoort, Gorinehem. uit de Sloom-Broodfabriek van M. C. BOLDERMANS te Gorinckeml Dit meer en meer algemeen Kindervoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt? door vele Heerei^ Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende vei .scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pöts geplaatst en worden dezelve gevraagd daar waar ze nog uiet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bi; H. C. Poldermans, Gorinchem. hoek Spiegelstraat. Hoofd-dépöt voor s-HageJ. A. Bnrgermans Panlus Potterstraat. Tien Millioen Hectares Grond in Manitoba, Noord-Amerika, den Korentuin der Wereld. j Prins «fc Zwanenburg,^' Stoomboot Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. I Van Heusden Maandag vm. 3.30. Ov. werkdagen vm- 6.45 vax het 'i r IA cd ts Yr-Y;-- A- '1;jyffïi v.i'v 'AA "<A' VY xV.'jfvVJ, :-ö. gorinchem, vaste eremien. AmmerzodenF. Oostweegel. Eeihen M. A. Boll. Correspondent te Dussen Ant. v. Honsewijk. Gorin- chemC. J. Loeven. GeertruidenbergA. W. de Rooij. Heusden W. Posthumus en G. H. Malingré. KaatsheuvelP. vau Dortmond Gz. Nieuwkuïk J. Snijders. SprangJ. Dorrenboom. SleeuwijkL. J. W. Struik. VlijmenA, van den Tillaait Jr. Woudri- chemR. Roomer. Waalwijk: A. J. M. Verbnnt- van Overbeek. Waspik: J. Vermeulen. Zalt-Bom- melJ. P. M. van Boeekei. BR AND BI US Gil MIDDELEN. VAN Ameublementen, HANDEL IN Sliedrecht, A. A. van der Wint. Giesendam, P. Boelhouwer. Boven-Hardinxveld, H. Maas. Werkendam, J. Dekker Az. Herwijnen, M. van Strate, Winkelier Leerdam, J Ronwert, Zwijndrecht, L. van der Have. Vlaai-dingen, Wed. J. T. Lambach. Amsterdam, J. Loopik, Prinsegracht De meest productieve graanvelden, de beste en goed koopste landen der wereld zijn gelegen aan de Pacific Spoorweglijn. Geene streek, welke zoo geschikt ia tot oprichting van een veestapel, als die welke door den Canada Pacific Spoorweg doorsneden wordt. Scholen en Kerken worden daar overal gevonden. Bosch en Water ln overvloed terwijl het Klimaat er volmaakt gezond is, de atmospheer helder, droog en weinig veranderlijk. In Canada verbouwde granen en zaden zijn op de Inter nationale Tentoonstelling te Amsterdam tentoongesteld. De Regeering staat Kosteloos pnik Gouvernements- land af aau personen die zich in Canada als landbonwer vestigen. Boeren die voor circa fi. 2000 hunne booderjj inrichtten, maakten daarvan circa fl. 1500 winst per Jaar. De gemiddelde loonen gedurende 1881/2 in Canada wareu voor Metselaars en Straatmakers, Stucadoora, Timmerlieden en Hoefsmeden van fl. 71/» tot fl. 10 per dag. Overvloedig werk tot goede loonen verkrijgbaar terwijl de noodzakelijkste levensbehoeften goedkooper zijn dan in Nederland. Kaarten en omschrijvingen van Canada en Manitoba in Noord-Amerika wor"en aanvragers kosteloos toe gezonden «n reiskaarten verstrekt door Amsterdam, Prins Hendrikkade 140. Actieve Agenten gevraagd. Dienst van af 16 April 1883. Van HEUSDEN 's morgens 5 u. 30 m. 's namiddags 12 u. 15 m. 's-BOSCH 's morgens 8 u. 30 m. 's avonds 5 u. 30 m. Op algemeen erkende en R. C. Feestdagen, Bossche en Go- rinchsmsche jaarmarkten, geen geregelde dienst Van Rotterdam nm. 1-20. u nm. 1:2.40

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1883 | | pagina 4