Zaterdag 12 Januari. 1884. Uitgever: L. J. VEERMAN Heusden. Hoe iemand na zijn dood een mensch nog plagen kan. BUITENLAND. VOOR Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG Abonnementsprijs: per 8 maanden verhooging. en ZATERDAG. 1.Franco per post zonder prijs- Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. «HHB BP*** Binnenlandsche ADVERTENTIE N waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven worden slechts tweemaal in rekening gebracht. Bij toezending gelieve men vooral duidelijk den naam van den Uitgever op het adres te stellen. Sedert eenige dagen gaan we gebukt onder een zwaren last, zonder dat we eenige kans zien dien van de schouders te werpen. De oorzaak daarvan is de dood van den heer Holloway. Eigenlijk niet zoo zeer diens dood als wel zijn verbazende nalatenschap en zijn milddadige testamentaire beschikkin gen. We gevoelen het duidelijk en klaar dat de nood ons opgelegd is een woord te schrijven naar aanleiding van wijlen dezen beroemden pillendraaier, maar 't is lastig, want diezelfde Holloway slaat na zijn dood nog alle goede raadgevingen, die ge naar aanleiding van zijn leven en werken tot de schare zoudt willen richten, u uit de han den. Wat een heerlijke gelegenheid, dach ten we toen de bladen zijn dood meldden, om voor de zooveelste maal weder eens tot 'tpubliek te roepenpas toch op voor al derge lijke pillendraaierij, ge :Szult u door Hollo way en consorten aan te hangen, een vroegen dood berokkenen! Maar o wee, daar komt ongelukkig bij dat deze fabrikant ruim 80 jaren geworden is, natuurlijk door van tijd tot tijd zijn eigen fabrikaat in te nemen, want dat Holloway dien hoogen ouderdom zou gehaald hebben zonder gebruik te hebben gemaakt van de kostbare gave, waardoor hij jaren lang, een halve eeuw, duizenden in 't leven gehouden heeft, dat zal natuur lijk niemand gelooven. Verbeeld u, iemand heeft een akker waarop hij aardappelen teelt van een bijzonder geneeskrachtige hoe danigheid, b. v. tegen 't grijs worden der harenzou de man dan niet aartsdom moe ten zijn om daarmee alleen anderen te helpen en zelf met een grijzen knikker te blijven loopen? 't Verwondert ons zelfs dat Holloway de honderd niet gehaald heeft. Met pillen als de zijne kan men 't, dunkt ons, nog wel verder brengen We konden ook onmogelijk tot het pu bliek zeggen op grafredenaarsmanierwaarde medestervelingen, daar daalt in 't graf een der meest geslepen Engelschen, die zijn le ven lang de menschheid bij den neus ge nomen en erger dan alle Rinaldi's ter we reld op ons geld en op ons leven geloerd heeft want men zou ons al dadelijk in de rede gevallen zijn met te wijzen op de vele heilrijke stichtingen, door zijn geld in 't leven geroepen en we willen 't eerlijk bekennen, met het oog hierop zou onze lijkrede een allerzotst figuur gemaakt hebben. //Neen, 't gaat niet, 't gaat wezenlijk niet was 't besluit van onze overdenking. We zagen van ons plan af en trachtten de zaak uit het hoofd te zettendoch dat ging niet gemakkelijk en zoo vervielen we in een toestand van wakend droonien, waaruit we met schrik ontwaakten, toen de meid, na herhaald geklopt te hebben, was binnenge treden met een brief in de hand en dien voor ons neerlegde. Een brief uit Londen! Gejaagd braken we 't welverzegelde docu ment open en schrikten niet weinig toen we daar zwart op wit lazen dat Holloway ons tot universeel erfgenaam had gemaakt. Een millioen pond sterling viel ons daar plotseling in den schoot en een mensch is een vreemd wezen op die eerste ver bazing volgde teleurstelling. Maar twaalf millioen gulden! En de bladen spraken van zestigWat beteekent nu zoo'n ba gatel Doch toen we over die misrekening heen waren vonden we 't nog al wel. Twaalf millioen is toch een respectabel getal, waar mee we nog al 't een en ander konden uitrichten. Toen we een weinig gekalmeerd waren, lazen we de voorwaarde waaronder ons dat legaatje vermaakt was. Woordelijk luidde dat als volgt: ge zult uw leven lang Hol- loway-pillen gebruiken en wanneer ge ge wond zijt Holloway-zalfmet daad, woord en pen zult ge mijn lof verkondigen en met al wat u ten dienste staat de reputa tie mijner navolgers helpen bewaren, niet het minst met uw vermogenge zult slechts tot hen uw toevlucht nepaen in gevallen, waarvoor mijn middelen te kort schieten en u nimmer tot een geneesheer wenden. Dat was wel een weinig bezwarend, 't laatste minder dan 't eersteiemand van een volkomen gezond gestel kan lichtelijk die belofte afleggen't kwam dan ook niet in ons op voor de erfenis te bedanken uit vrees voor de nog levende Hollowayers, maar het voortdurend gebruik van een sterk purgatief stond ons slecht aan, we konden zoo doende wel eens uitgepurgeerd zijn vóór we nog 't rechte genot van onzen schat hadden genoten Terwijl we ons daarover bezorgd maak ten, werd er bezoek aangekondigd. Een aantal heeren vroegen verlof binnengelaten te worden. Wat, zou de faam mijn fortuin reeds uitgebazuind en de vrienden naar mijn woning gedreven hebben? We gaven bevel de bezoekers binnen te laten, die dan ook in een oneindig lange rij achtereen volgens binnenstormden. De eersten kon den een zitplaats krijgen, maar al spoedig kwam onze studeerkamer plaats te kort om allen te bevatten en velen moesten in den gang blijven staan. Denk nu niet dat dit binnenkomen zoo ordelijk ging als wij 't hier neerschrijven! 'tWas een leven van geweld en de een trachtte boven den an der uit te schreeuwen, zoodat we in 't eerst volstrekt geen hoogte konden krijgen van 't doel dier mannen, te meer daar ieder poogde onze hand te grijpen om die eens flink te schudden, wat we begrepen dat met het oog op de erfenis geschiedde. Toen de meesten schor waren, kregen we uit de kreten der overblijvenden eenig idee van het doel hunner komst. Verward klonk het door elkaar uit alle hoeken der kamer en uit de vertehier is Guyot, ik ben Guyot, ik lever u teercapsulesBij mij moet je wezen als je kinderen tanden krijgen levende mollepootjesDe beste bitter is hopbitterAls je aan den drank vervalt, ik heb een middel om je er weer af te trekken! Hier is een fleschje tepelwater! Ik fabriceer zalf tegen roode neuzen! Ik ben Dr. MullerNeem terstond wat Ur- banuspillen en een fleschje Haarlemmerolie voor de schrik //Neen, neen, in godsnaam geen pillen meer/' riep ik, //ik heb al genoeg aan Holloway! Wees nu allen eens bedaarden laat één 't woord voeren; wat is er van uw dienst?" Toen trad vooruit de welbekende heer Theophile, gewezen drukker, thans //haar- kundige" te Amsterdam en begon//waarde heer, onze groote Holloway heeft u in onze handen overgegeven, wees niet bang, wij zullen je wel opknappen. Vooreerst behoef ik er niet aan te pas te komen, doch deze heeren hier kunnen u in alles helpen. Van Tefelen geneest u met zijn wonderwater van jicht; Donkersloot van tering, stomp zinnigheid, schrik, besmetting, van alles wat je maar wilt, de wed. Abbring van den drank, Sasse van den hoest en van Engel- sche ziekte enz., enz.met hun hulp zal 't maneschijntje wel spoedig komen, doch wees niet bang, mijn haarontwikkelingsbal- sem is probatum." z/Maar kerel, ik ben volstrekt niet ziek schreeuwde ik er tusschen. Ziek of niet, dat geeft allemaal niets. Je moet niet denken dat Holloway je voor niemendal tot onzen steun gesteld heeft. Innemen en smeren, dat is thans uw werk en niet sterven, want je moet bewijzen dat ons spul goed is. Voorts betaal je onze advertentie-kosten en geef je aan ieder, die minder dan 5000 vrij geld in 't jaar maakt, een toelage. Overal waar ge komt, rekom- mandeerje ons, dat spreekt. Verder koop je dat onzedelijke Maandblad tegen de Kwak zalverij en hervormt het in onzen dienst met Dr. Airy tot hoofdredacteur. Dat de man nooit bestaan heeft, doet niets ter zaak, jij wordt Dr. Airy en vraagt aan Sasse 't adres, waar hij zijn docterstitel gekocht heeft! z/Ben je dol, kerel, nooit, nooit! dan lie ver de 12 millioenKeetje, laat de heeren uit z/Wat blieft uwee, meheer? Daar ben nen geen heeren, meheer! Meheer mot zeker een vaderliefje gepakt hebben! Het jongetje van de krant is er, meheer, en komt vragen om 't stuk over Hollewaai?" i,0 zoo, Keetje, zeg dat hij over een uurtje terugkomt, ik ben dadelijk klaar!" En zoo is dit stukje over //Hollewaai" in de wereld gekomen Uit Berlijn wordt berichtDe twee dochters van de barones Von Bulow, uitmuntende schaatsenrjjd- sters, reden op de »Rummelsburger See<, toen zjj een 14-jarigen knaap in een bijt zagen verdwijnen. Een der beide dames deed haar schaatsen af, stortte zich in het water en pakte den jongen bij den arm, zoodat hij met behulp vau een stok op hot ijs kon komen, maar de barones verdween op dat zelfde oogenblik in het water; waarschjjnljjk had zij een aanval van kramp gekregen. Nu schoot de oudere zuster too, ging te water en trachtte met een stok de jongere tegen te houden. Maar on danks alle hulp, ook van anderen, kwam het 20- jarige meisje om. Men heeft haar lijk gevonden. De jongen was inmiddols weggeloopen; de oudere zuster verkeert tengevolge van de smart en de ver moeienis in een zorglijken toestand. Uit het postkantoor te Post is voor 250,000 fl. gestolen. Drie ijzeren kisten, eon half millioen fl. bevattend, waren een paar uren onbewaakt geble ven. De grootste kist wordt vermist; drie perso nen zijn gearresteerd. Zekere Garcia, die te Baden en te Hombur' meer dan eens de bank deed springen (hij moet zegt men, op één avond 2 millioen hebben ge- wonneu) is thans in een trappistenklooster. Hfj verloor alles, wat hij met spelen had gewonnen daalde hoe langer hoe meer, werd achtereenvolgens kellner en koetsier en heeft nu de wereld voor goed vaarwel gezegd. Omtrent den brand in het klooster te Belleville (Illinois) wordt het volgende meegedeeld. Het klooster was een vier verdiepingen hoog steenen gebouw; op do derde verdieping waren de slaap kamers en er sliepen zoowat 75 personen, toen de brand uitbrak op de eerste verdieping. De deuren der slaapkamers waren gesloten en de sleutels waren zoek. De spuitgasten trachtten te vergeefs de deuren open te breken; de door de vlammen bedreigden moesten uit de ramen springen van een hoogte van 50 voet, want er waren ook geen lad ders. Velen vielen dood neer, anderen bereikten den grond vreeselijk verminkt. De muren van het gebouw zijn ingestort. Ilel Land van DE en Altcna,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 1