BUITENLAND. Buitenlandsch Overzicht. BEKENDMAKING. BINNENLAND, z/Joa, meneer, sie je, we binnen soofeel s stollecetanten." a Zoo, is er een baantje te begeven r" //Fan raagasaainmeester, om uwe te die- len is u aon ,/Ja, dank je, en wat geeft dat //Och meneer, een miseraobel beetje, maor eve chuldetjes in de week." //Zoo, en komen daar zooveel liefheb iers op af?" ,/D'r binnen d'r al seker faaifentwintig peg, meneer, toe se hoorden dat t maor even chulden was." ,/En jij blijft hier, kun je niet wat beters ;rijgen //Meneertjelief, ik heb gaoten in me kou- en geloopen om wat te kraaigen, maar t is laorieen eet nou ereis van niks niemen- lalvan de week komt me frouw ie de kraom n ik mot wat hebben, ik motDus ik irobeer het hier ook maar. We kommen llemaal op een avertentie uit de krant af n kaaik d'r gaot er weer een naar bo en, soo motten me om beurt binnenkommen n die nou de heeren 't beste laaikt die is't t is een lukkie, maar afin, je ken toch van !e wind niet leven!" Ik gaf den man, een fatsoenlijk gekleed aan, gelijk, men kan van den wind slecht even. En dan een bevalling in t verschiet n te hunkeren naar een baantje van zeven ;ulden in de week Och, goede beste buitenlui, die ons zoo ikwijls benijdt omdat we in een groote tad wonen, er wordt hier zoo ontzettend eel geleden Hector, die nevens mij stond, bromde een paar maal n schoot plotseling met een luid geblaf op. Daar zag Frits, dien Hector niet uitstaan kon, met een bouquet eldhloemen in de hand. «Reeds terug?* vroeg ik en hoorde mijn eigen stem ls in een droom, zoo zacht en gedempt. Ik kon 't niet langer uitstaan. Blanche schiet voort- iurend op tweehonderd pas reeds, zoodat ze alle wild erjaagt; ook heb ik zeker vijf maal haar schoenveters noeten toeknoopen. Mijn God, ik weet 't toch al lang lat ze de drie kruisjes gepasseerd isantwoordde frits, haar Fransch—Duitsch accent nadoende. «En Nina?« »0, de kleine? Die laat zich niet zien en blijft steeds dj den jager. Ik heb wat bloemen geplukt, uw lieve- ingsbloemen en had geen rust voor ik ze u kon irengen Hij reikte ze mij over, zijne hand raakte de mijne lan en een rilling overviel mijik stond als verlamd. Alix, arme Alix, waarom ziet ge er zoo bedroefd lit, wat scheelt uvroeg hij, zich tot mij overbuigend Door het dorre zomerloof klonk een verward snik ken en zuchten. Het avondrood had plaats gemaakt mor een gele, vale tint. Frits strekte de hand naar mij pit daar wierp Hector zich met woest geweld tus- ;chen ons in en beet hem in het handgewricht. Ik greep Hector vast in den nek en sloeg en trapte ïem met den voet. Arme Hector, arme trouwe vriend foen naderde ik Frits om zijn wond tö'zien en dien met mijn zakdoek te verbinden. Mijne vingers sidderden, een duizeling overviel mij, zijn hoofd boog zich tot mij, hij vatte mij in zijn armen, zijn lippen brandden op de mijne! Ik weet dat ik niet gekampt heb, dat hij mij dien kus niet hcel't afgedwongen, dat ik in dat oogenblik met zondige vreugde de zijne was! Ik heb om dat oogenblik nooit berouw gevoeld geschaamd heb ik mij dikwijls berouw heb ik nooit gehad. Ik lag in zijne armen als betooverd, geheel zonder bezinning. Wat wist ik, dat wij op het terras stonden, dat de anderen van de jacht konden thuiskomen of een bediende ons zien konDaar wekte mij zijne stem en hoe zoet en zacht die ook klonk, het was een aardsch geluid, dat mij uit den hemel terugriep «Alix, mijn bleeke bloem, mijn...* Ik schrikte op en maakte mij uit zijne armen los. Alles was zwart om mij heen. Als een blinde bereikte ik op den tast mijne kamer. En daarna?... Ik weende niet, ik maakte het toeval geen verwijtingen, noch mijzelve ik dacht en gevoelde eigenlijk zeer weinig. Korte brokstukken van liederen gingen mij door 't hoofd, ik herhaalde ze halfluid, ofschoon ze op mijne positie volstrekt geen betrekking hadden. Somtijds vlijmde de smart mij als een bliksemschicht door de borst, doch ik trok er de schouders voor op en lachte stil voor mij heen. (Wordt vervolgd.) HEUSÜEN, 7 Febr. t UITWIJK. In deze gemeente hebben zich drie jongelingen in plaats van in Januari 1883, bij vergissing eerst dit jaar voor de Nat. Militie doen inschrijven. Geene redenen van vrijstelling hebbende, zijn ze tot straf voor deze overtreding, bij de militiewet bepaald, ingelijfd geworden zon der loting. t DRONGELEN. Op 31 Dec. 11. bedroeg de bevolking dezer gemeente 471 zielen. Geboren werden in dat jaar 9 mannen en 7 vrouwen overleden 7 m. en 8 vr.trokken uit de ge meente 13 m. en 15 vr.kwamen in van elders 8 m. en 9 vr.terwijl 2 huwel. gesloten werden. t EETHEN. In deze gemeente werden in a. p. geboren 19 m. en 18 vr.zijn er overleden 13 m. en 10 vr. en 1 levl. vestigden zich met der woon 10 m. 13 vr. vertrokken 17 m. en 18 vr. gesloten huwelijken 9. Geheele bevolking op 31 Dcc. 11. 967 zielen. t DUSSEN, 7 Febr. Als een gevolg van het zachte voorjaar zijn de tamme eendvogels van den landbouwer H. Branderhorst alhier reeds sint» eenige dagen begonnen met eieren te leggen hetgeen een geruimen tijd vroeger is als andere jaren. t BRAKEL, 7 Febr. Heden voormiddag om half elf stortte een kap-tilbury met den daarin zittende voerman met zijne schoondochter en haar kindje van enkele weken oud, doordien het paard van een hooiwagen schrikte, midden van den hoogen Papetienddijk in de Kil. Allen werden gelukkig gered het kindje met groote moeite door den tuinman C. V., die het over den kap heen uit het water moest trekken. Overigens bracht men het er met een koud bad en den schrik af. t Als een bewijs van den bijzonder gunsti- gunstigen volksgezondheidstoestand in deze ge meente, moge dienen, dat er, op een bevolking van 1220 zielen, in zes weken tijds niemand is gestorven. t EINDHOVEN. Een persoon uit Aalst, be zocht heden onze stad en sloeg in zes woningen 14 ruiten in. Toen de politie hem bemachtigd had bleek, dat de man, die aan verstandsverbij stering lijdt, zijn pols half had afgesneden. WAALWIJK, 5 Februari. Heden namiddag brak de as van een zwaar geladen goederen wagen van trein 5 van de Noordbr. stoomtram weg-maatschappij ter hoogte van yde Financie" onder Loonopzand; lijn te liggen stiet er met zooveel schadigd werd; geen Verschillende passag dingen. Denzelfden dag hi onthoud, eens door overweg van het sue eens doordat de mi onklaar raakte en Storing in de cor een natuuurlijk geve Een werkman zaam was, is hecj eten onpasselijk gek en was een oogenbl: gorinchemTI 6 Februari, zijn aa slagen25 zalmen prijs per ha\f kilo ■f DALEM, 6 F( producten btpaalt z: Tielerwaard alleen prijzen worden bês, 14 per 1000 h. ki Naar hooi is geei tijen, die afgeleverd per 500 kilo. Ook Vele landbouwers gl De Minister van j sarissen des Koning! bedoeling ligt de voo zooveel doenlijk uit on door zouden ieder jai het land blijven, zou fokkerij belangrijk ges wijze tot meerdere terwijl het legerbes licht omtrent de hu plotselinge aanvullin zou gevorderd worde krachtige uittdeweijki en gemeentebesturèn van landbouw door worden. Bovendiet deelneming aan de i leveranciers ontwik! slechts geleidelijk zi Gaarne zou de M van de Commissaris! trent zijn voorneméi het loopende jaar, 1 de gelegenheid oper 50 paarden zoowel tillerie. In 1860 is een einde een dergelijk wenscht de Minister 1 noodig worden geac bevorderen. Het lig indien de proef aa daaraan in het volg te geven. Het ligt in de aanmaak van nieu' drag van f 5,000 spoedigen. De tht hebben ongeveer 8 schoon vertrouwend nu geringer zullei* nemende dat alleen den gemaakt, toch Van verschillen en waarschijnlijkheii loop van dit jaar van de machtiging tueel schijnt het be nog voor het einde men, daarvoor vold< H. M. de Konin plaats te Dordrecht van sympathie in d Z. K. H. Alex van Oranje, heeft yHuis van Barmhan Wij vernemen c veel besproken waa weg Rotterdam-Mu gemaakt en de o 's Rijks schatkist is Da kweekschool durende de maand 18-tal jongens v« draagt thans 234. Blijkens opgaven in Dec. j.l. verong onder 9 Nederlandse!) Door den hooge) 's Hertogenbosch n verschillende plaat^I langrijke verkeer r H. Een jonkman te Parijs werd onlangs tot een ;evangenisstraf van 3 maanden veroordeeld, om- at hij zich, in plaats van een vriend en ondor iens naam, voor den militairen dienst had aan egeven. Hij maakte zich daarover zoo boos, dat ij den president van de rechtbank zijn pet in et gezicht gooide, omdat hij, zei hij, onschuldig /as en toch iets wilde doen waarvoor men hem jreebt veroordeelen kon. Hij kreeg er nu nog 2 uren gevangenisstraf bij, wegens beschimpen van e rechterlijke macht. Een bedelaar te paard ziet mon tegenwoordig s Parijs de Avenue do Clichy* langzaam op en f rijden. Do schamel gekleede man, die, op hot ude, magere paard gezeten, do aalmoezen der oorbijgangers inzamelt, maakt een zondorlinge ertooning. Zaterdag 1.1. werd te Londen een dierentemmer rijgesproken, die een beer erg mishandeld had. )e rechter was van oordeel dat een beer niet tot e huisdieren behoorde, waarvan de wet spreekt. Te New-York werd dezer dagen eono groote oekerij verkocht. De eigenaar had vooraf onder 0 openbare bibliotheken eone som van 5000 dol- irs doen verdeelen, om op die veiling tot aan- oop van boeken te besteden. Het gevolg was dat e bestuurders dier inrichtingen telkens tegen elk- nder opboden, zoodat menig werk hot dubbele an den marktprijs gold. De «Nation* zegt, dat e verkooper er zijne 5000 dollars ruim weer uit laaide. To Montreal, in Canada, is Maandag het jaar- ijksche ijs-carnaval begonnen. Het ijspaleis, dat erleden jaar reeds zoo groot en schoon was, moet it jaar nog grooter en indrukwekkender zijn. Het pordt weder met elektrisch licht verlicht. De wed- trijden op het ijs zijn Maandag begonnen. Meer an 25,000 vreemdelingen worden te Montreal ur wacht. Dezer dagen werd een brief van een burger van Veenen aan een ander inwoner dier stad, 7 maan- en na het afzenden, aan zijn adres bezorgd. Hij vas tusschen den kruisband van een stuk druk- verk geraakt en daarmoe naar verre streken ver- onden. De moordenaar van den Weener politiedienaar Blöch is te Dresden herkend. Hij heet Stellmachel en is acht jaren geleden als korporaal nit Dresden gedeserteerd. Hij heeft thans ook bekend, voorge vende als zendeling van een internationaal commu nistisch genootschap te hebben gehandeld. Men brengt met deze mededeelingen de buitengewone voorzorgsmaatregelen, door graaf Taaffe voor de veiligheid te Weenen genomen, in verband. Een boer uit een Oostenrijksch dorp, een bijzonder sterk man, wedde onlangs met een anderen boer, dat diens paard niet in staat zou ziju hem weg te trekken, als hij zich met handen en voeten aan de stijlen van een openstaande deur vastklemde. Men nam terstond de proef er van de boer deed een tonw om den hals en het paard werd daaraan ge spannen. Hij hield het trekken een poos uit; maar toen men het paard tot meerdere krachtsinspanning aanzette, viel hij met een pijnlijken kreet op den grond en hij stierf twee dagen later aan de ernstige inwendige verwoudingen, die hij zich door zijne roekeloosheid berokkend had. Een geneesheer te Hamburg kreeg dezer dagen een jonkman bij zich die hem over een keelziekte kwam raadplegen. Maar terwijl hij, om de keel te onderzoeken, den patiënt den vinger in den mond stak, werd deze door een beroerte getroffen en beet stervend in den vinger van den dokter, zóó vast, dat hij slechts met behulp van eeuige anderen kon losgemaakt worden. De vinger zwol daarna aan merkelijk op en de geneesheer moet in een zeer bedenkelijken toestand verkeeren. In een der fabrieksteden van Westfalen moet het voornemen bestaan cene zeer zonderlinge po- litie-verordeuing uit te vaardigen. Men wil name lijk aan de mijnwerkers en aan de smeden, die met ongewasschen gelaat van hun werk naar de stad terugkeeren, den toegang tot de stad ontzeggen. In een tijd, waarin men allerlei natuurkrachten ten nutte der menschheid aanwendt, zal men er wellicht ook nog eens toe komen, de machtige be woners der zeeën af te richten totslepen van schepen. Een proef in dien zin is reeds genomen. Een groote walvisch bezocht eeuige weken geleden telkens de Tay, en voerde daar allerlei baldadige streken uit. Zoo sprong hij soms eenige voeten hoog boven het water uit. Dit wekte bij een paar walvischvaarders, die te huis de winterrust geno ten, den lust op, om hunne kunst eens op dien bezoeker te beproeven. Na eenige malen vergeefs jacht gemaakt te hebhen, werd het eindelijk meenens. Twee walvischbooten en een kleine stoomsleper zetten hem na, en door twee harpoenen word hij getroffen. De gewonde walvisch had nu drie sche pen op sleeptouw en sleepte ze in snelle vaart naar zee. De stoomer kon slechts, door het touw te kappen, aan het gevaar van keuteren ontkomen. De twee walvischbooten lieten zich verder slepen, en weldra verloor men ze uit het oog. Men zegt echter, dat de koene visschers een eind in zee het dier overmeesterd hebben en niet ver van Dundee aan wal gebracht hebben. Wij schreven Dinsdag dat de zaken in Egypte onveranderd bleven. Aan den avond van dien dag had echter de telegraaf reeds heinde en verre de mare verkondigd van eone duchtige veranderin" <-J O o een nieuwe overwinning van den valschen Profeet, en ditmaal nog wel op den beroemden generaal Baker, de man die het best mot de omstandighe- den en verhoudingen in Zuid-Egypte bekend is. Deze belangrijke gebeurtenis geeft ons aanleiding eenigszing uitvoerig den staat van zaken in Egypte op dit oogenblik te schetsen. Op raad van het Engelsche ministerie heeft de Egyptische regeering besloten de Zuid-Egyptische prov. Soudan los te laten. In die provincie zijn evenwel nog een aantal steden waar Egyptische troepen in garnizoen liggen. De groote vraag is nu: hoe die troepen veilig en wel uit Soudan te laten terugkomen. De vrijscharen van den valschen Profeet loeren op de gelegenheid om deze troepen ongenadig om hals te brengen; zij hebben de ge meenschapswegen overal bezot en trachten zooveel mogelijk de bezettingen uit. te hongeren. Met het doel om de Arabieren te bewegen de garnizoenen ongehinderd te laten aftrekken is de beroemde generaal Gordon met zakken geld op reis naar Khartoum. Hij kan eerst Vrijdag of Zater- dag in die plaats aankomen, maar het is zeer de vraag of hij er ooit zal komen. Gordon is de eerste man op het gebied van Afrikakennis, hij heeft bijzonder veel invloed op de Arabische stammen, maar na de overwinning van 1.1. Maandag loopt Gordon groot gevaar Ziehier wat er dien dag is gebeurd Generaal Baker had een legertje van een 3500 man verzameld met vele Engelsche en vreemde officieren, 4 krupp-kanounen en 2 Gattliugs (dat zijn Engelsche mitrailleuses), benevens een aantal kameelen tot vervoer van leeftocht en ammunitie. Dit legertje had hij bijeengebracht te Trinkitat. Triukitat is een klein plaatsje aan de kust der Roode Zee. Het doel van Baker was uitmuntend ten eerste had hij plan het garnizoen van Takar, dat het zoo benauwd heeft, te ontzetten en ver volgens den aftocht van het garnizoen van Khartoum te dekken. Inderhaast liet Baker bij Trinkitat eenige schansen opwerpen voor het geval hij werd genoodzaakt den terugtocht aan te nemen en toen ging hel vooruit. Eerst het geschut, dan de Egyptische cavalerie, ten slotte het voetvolk. Alles ging goed. Hier en daar zag men eenige bonden Arabieren te paard, doch een paar schoten waren voldoende om hen te doen uiteenstuiven. Plotseling echter ontstond een hevige orkaan met regen. De Arabieren zagen daarin een teeken dat Allah hen bijstond en plotseling vielen zij met overmacht Bakers legertje op het Ijjf. Het eerste werk was het geschut te laten bulderen. De kogels vlogen evenwol ver over de hoofden der Arabische ruitfars heen. De Egyptische ruiterij werd door de Arabieren onderste boven gereden, zoodat de kanonniers in de vlucht hun heil zochten. Baker beval toen het carré te formeeren. Ongetwijfeld zou dit voor de Arabieren een niet te overwinnen hinderpaal ge weest zijn, maar ongelukkig weigerden de Egypti sche soldaten aan het bevel te voldoen. Zij ston den te beven als wespenbladen, toen zij daar in de verte de Arabieren op hunne vlugge paarden met wapperende mantels en fladderende vanen op hen zagen losstormen. Zij gingen plat op den rug liggen, roepende om genade. Het is te begrijpen dat toen de Arabieren het hoopje hadden bereikt,, zij rechts en links de laffe Egyptenaren om hals brachten. Alleen de Euro- peesche soldaten, waaronder eeuige Italianen, ver kochten hun leven duur. In elk geval Baker was, voor hij het recht wist, omsingeldHij verzamelde ziju staf en sloeg zich in galop door de vijandelijke gelederen. Aan de kust moest eene Engelsche kannonneerboot liggen en daar moest men heen! Baker bereikte dan ook de kust, maar hoevele dappere Engelsche officieren en ook andere buitenlandsche officieren zijn op dien terugtocht gevallen. Bij Trinkitat gekomen staakten de Arabieren de vervolging. Zij duchtten het kanonvuur der Engelsche kanonneerboot. Hadden zij geweten dat die boot er niet lag, zij zouden Baker en al de zijnen tot den laatsten man hebben gedood. Baker verzamelde de bijna 1000 vluchtelingen en zóó groot was hun lafheid en vrees dat zij, toen er geen oorlogsschip lag, in gewone sloepen de Roode Zee wilden ingaan. De officieren moesten de laf aards met hunne revolvers tegenhouden. Eindelijk kwam 's avonds eene Engelsche kanon neerboot en kon Baker, mot den dood in het hart, zich inschepen naar Suakim, van waar hij terstond naar Londen en Kaïro telegrapheerde. Suakim zelf loopt groot gevaar. De vestingwerken zijn bezet door Engelsche zeesoldaten, maar niettemin maakt men zich zeer ongerust. Het ongelukkig nieuws bereikte Gladstone toen hij op weg was naar het Parlement om de troon rede der koningin voor te lezen en dus was het te laat om deze te veranderen. De ministerraad is evenwel zoo spoedig mogolijk vergaderd en 20,000 man zullen zoo spoedig mogelijk naar Egypte gezonden worden om den Arabischeu vloed tegen te houden. De man die de Arabieren aanvoerde was niet de valsche Profeet zelf, de Mahdi, maar zijn luitenant, Omer Pacha. Maar op geheel de Mahomedaansche bevolking moet het feit niettemin een betooveren- den invloed hebben. Daarom is het van zooveel belang, ook voor ons land met zijne koloniën, dat de Engelschen aan de zaak spoedig een einde maken. 8) In eene extra-uitgave meldt Daily Newsuit Alexandrië van 7 Februari, dat de opstandelingen generaal Gordon gevangen hebben genomen. en zonder deuren. 6o. dat sommige kinderen tegen de vochtige muren en tochtige raraeu zijn geplaatst. 7o. dat de voldoeude afstaud tusschen den werk- muur en de voorste banken ontbrak (eenige kinde ren zaten op 0,50, anderen op 1 M. afstand.) 8o. dat de verst afzittende kinderen in het groot ste lokaal niet op den werkmnur kunnen zien en dat op vele banken op minder heldere namiddagen voldoende licht ontbreekt om te lezen. Len donkere zoldering («r is geen plafond) en het onregelmatig invallen van het licht werken ten deze met de op genoemde gebreken zeer nadeelig op het gezichts vermogen der leerlingen. 9o. dat voor de rijksnormaallessen behalve de benedenlokalen, nog twee vertrekken boven worden gebruikt, het eene groot 435 M3 zonder verwar ming, het andere, in alle omstandigheden te klein, groot 33 M3 en 10 M2, hetwelk door de plaatsing eener kachel aanmerkelijk in ruimte verliest. lOo. dat het lokaal naar zijn bescheiden oordeel niet in overeenstemming is te brengen met de voor schriften der wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. no. 127), keurt, krachtens art. 5 der genoemde wet de school, als schadelijk voor de gezondheid, af. Breda, 18 Januari 1884. De Inspecteur voornoemd, (get.) Dr. INGENHUUSZ. Afgekondigd den 8 Februari 1884. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HONCOOP. De Secretaris, H. J. VAN EGGELEN. Burgemeester en Wethouders van H e u s d e n Gelet op art. 5 der wet van 17 Aug. 1878 (Stbl. no. 127) in verband met het besluit van Gedep. Staten dezer provincie van 31 Jan. jl. G no. 35. Brengen ter openbare kennis de navolgende ver klaring van den Inspecteur voor het geneeskundig Staatstoezicht voor Noord-Brabant en Limburg, luidende De Inspecteur voor het geneeskundig Staatstoe zicht voor de provinciën Noord-Brabant en Limburg; Gezien art. 5 der wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. No. 127.) Overwegende, dat het gebleken is, dat het lokaal der openbare school voor lager onderwijs te Heus- den als schadelijk voor de gezondheid behoort te wordeu afgekeurd, Overwegende immers: lo. dat de lucht in het schoollokaal bij gebreke van elk middel van ventilatie zeer bedorven is, welk gebrek bevorderd wordt door den vochtigen toestand der muren, de lage verdieping (3.70 M.), de opeenhooping van ±100 kinderen t>n door de berging van kleuderen in het lokaal. 2o. dat de deur van het schoollokaal zonder portaal of eenige afscheiding in onmiddellijke ver binding is met de buitenlucht, bij slecht weder, vooral des winters, tot schade der gezondheid der schoolgaande jeugd en onderwijzers, daar wind, regen, sneeuw bij het openen der deur onmiddel lijk het lokaal binnendringen. 3o. dat de verwarming door gewone kachels on doelmatig en onvoldoende is: verschillende kinde ren toch zitten veel te dicht bij de kachels, ter wijl bij eenigszins strenge koude het grootste lokaal niet voldoende verwarmd kan worden. 4o. dat de vensters óf geene voldoende sluiting hebben óf niet kunnen geopend worden. De school in 1828 gebouwd, heeft blijkbaar sedert de stich ting de noodige herstellingen gemist. 5o. dat de privaten, voor kinderen van beider geslacht, buiten toezicht zijn van den onderwijzer f De Rederijkerskamer «Oefening baart kunst* vergastte hedenavond hare honoraire leden op een aangenamen avond. Als hoofdstuk werd opgevoerd «Lazaro de Vee hoeder of Misdaad en Wraak*. Een tooneelstuk dat in Italië speelt in het paleis van den Hertog Gosmo de Medicis. Wij moeten eerlijk bekennen, dat wij op het ge zicht van het programma meenden, dat de werkende leden hunne krachten hadden overschat en het voor een zoo jonge vereenigiug te gewaagd was met een dergelijk stuk op te treden. Wij werden echter in onze meening beschaamd toen wij het geheel overzagen. In een zeer gepast costuum traden allen te voorschijn en gaven bewij zen dat zij begrip hadden van hetgeen zij voor stelden. Hoewol wij niet in kleine bijzonderheden kunnen treden, komt toch wel inzonderheid een woord van lof toe aan de vertegenwoordigers van Lazaro, Cosmo de Medicis, Juliano en Judaël de Medicis. Had de laatste de z.g. valsche en dus on dankbare rol, hij speelde zoo, dat het publiek hem verafschuwde. Het grootste succes, dat hij als zoo danig kon inoogsten. Het blijspel«de Lotelingon voor den Militieraad, werd eveneens flink afgespeeld. Allen werkten goed. Klopsteen was uitnemendmaar ook Nicolaas Roos burg liet niets te weuschen over. Het publiek was vrij talrijk. Toch ontbraken eenige honoraire leden, die wij gaarne tegenwoor dig hadden gezien, maar die wij bij een volgende opvoering gaarne aldaar hopen aan te treffen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2