Rijksnormaallessen VleesclilioHwerij. 1 Openbare Verkooping BUR6IRW0II1GE1 W. BODENSTAFF, nDe LingeJ GORINCHEM. Publiek Verkoopen: MULLER JLSKOOT. STO OMT AB AKSF ABRIEK BURGERLIJKE STAND. 314de Staatsloterij. kerknieuws. Gemengd Nieuws en Allerlei. HEÜSDEN. ADVERTENTIEN. u MARKTBERICHTEN. Notaris DE GIER te Heusden zal, ten verzoeke van de Erven wijlen Mar- tinus Rib, VERKOOPING a Contant, van 15 Stuks Stoom ver wer ij, Drukkerij en Chemische Wasscherij Veen MjHeusden. Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij wagen kwam dwars op de j volgende passagiersrijtuig weid op, dat het erg he ikele ruit bleef er in heel. bekwamen lichte verwon de tram nog tweemaal op- de locomotief nabij den te, Tilburg derailleerde en nabij de Nieuweweg trein moest blijven staan. Jondentie was van dit alles .Nieuwkuik, die hier werk- - zijn kosthuis onder het Sn. Hij verliet de kamer aarna een lijk. Zondag 3 tot Woensdag vischmarkt alhier afge- 16 tot 30 halve kilo's, 97 tot. 1,19. De handel in landbouw- in de laatste weken in de stroo, waarvoor hooger Man voor het hooi, n.l. aagde enkele kleine par don, gelden 12 a ƒ13 tardappelen gaat niets om. feen ze zelfs tot veevoeder. og heeft aan de Coramis- degedeeld, dat het in zijn i leger benoodigde paarden en land te verkrijgen. Hier- nzienlijke geldsommen in paardenhandel en paarden- d worden en op natuurlijke kkeling worden gebracht, beter zou worden inge- ddelen van het land ter )oals bijv. bij mobilisatie >at doel kan echter zonder j^wel van de provinciale 'van de vereenigingen orlogsbestuur niet bereikt bij de hoogst geringe btedingen door inlandsche, in deze vermoedelijk verkrijgen. lijke proef mislukt. Ten slukking te voorkomen, temen, welke maatregelen het slagen der proef te Ministers bedoeling om, elijk wel mocht slagen, il'aar meerdere uitbreiding aar Het personeel van de Rijkswerf te Amsterdam zal met ruim tweehonderd en vijftig man vermin derd worden. Deze maatregel is het gevolg der besnoeiingen, die de begrooting der Marine in de Tweede Kamer heeft jondergaan en waardoor er niet genoeg gelden beschikbaar zijn om alle werk lieden in dienst te houden. Nooit hadden de Tesselsche garnalenvisschers zóó te klagen als tegenwoordig. Het stormachtige weer laat het visschen zelden toe en op de enkele dagen, dat gevischt kan worden, is de vangst ellendig min. Vele visschers verdienden in Januari, per schuit, nog geen tien gulden. Geen wonder, dat bij sommige visschers armoede heerscht. Het „Dagbl.* deelt mede, dat in de residen tie 614 mannen, zeker grootendeels vaders van huisgezinnen, die broodeloos waren, door de com missie tot tijdelijke werkverschaffing aan den ar beid zijn gesteld, maar meent dat er nog meer moet gedaan worden, indien men op eenigszins voldoen 't wijze in de behoefte wil voorzien. Het roept daarom ieder, die daartoe maar eeniger- mate in staat is, op, om de werkeloozen aan ar beid te helpen. Dit zou o. a. kunnen geschieden indien door de rijks- en provinciale autoriteiten spoed werd gemaakt met de beslissing omtrent de coucessie-aanvrage voor de haven te Scheve- ningen, zoodat nog dezen winter de spade in den grond gestoken en een paar ton aan voorbe reidende werkzaamheden verwerkt kon worden. Iling der Regeering, den intbiljetten, tot een be- zooveel mogelijk te be- omloop zijnde biljetten mt per stuk gekost; of- de kosten van aanmaak »eft de Regeering, aan- i en van ƒ10 zullen wor- [0£0 aangevraagd. Vordt de mogelijkheid ijfeld, dat althans in den ;ik zal worden gemaakt ver te ontmunten. Even- er muntbiljetten, welke ars mochten gereed ko- le zullen zijn. bft aan de kinderbewaar- geschonken als bewijs nuttige inrichting. der Nederlanden, prins gift gezonden aan het te 's-Hage. in den laats ten tijd ipitaal voor den spoor- ezer dagen te gelde is van dien verkoop in (Vad.) waart te Leiden is ge- van dit jaar met een n. Hun aantal be- Den 3n dezer is te Arasterdam plotseling over leden de heer Daniel De Clercq, die vijftien jaar ang secretaris derNederlandschellandelmaatschappij was, aan welke instelling, waarvan zijn vader, W. De Clercq, een der eerste directeuren was, hij veertig jaar lang werkte. Hij was schrijft het „Hbl.* een beminnelijk, ijverig, hulpvaar dig man, die in menigen kring zeer gemist zal worden en die menig goed werk krachtig steunde. Het zal velen, die De Génestet's poëzie liefheb ben, belang inboezemen te vernemen, dat de dood van De Clercq's diep betreurde vroilw, die hij twin tig jaar geleden verloor, De Génestet het aan doenlijk schoon gedicht „het Haantje van den Toren* deed schrijven. In de 313e Staatsloterij viel een prijs van 25,000 op no. 9216. Toevallig viel Woensdag weder dezelfde prijs 25,000) op hetzelfde No. De uitgestrekte Maarsbergsche heide, in de provincie Utrecht, welke nog altijd in gemeenschap werd bezeten, zal binnen kort worden verdeeld, waardoor de ontginning van die woeste gronden, naar men hoopt, zal worden bevorderd. Al de deelgerechtigden hebben in het bedeelings-plan genoegen genomen en met de voorbereidende werkzaamheden is reeds een begin gemaakt. t Bureau „Veritas* zijn L61 zeilschepen, waar- vreemde stoomschepen. rstand is de weg van Langstraat weder op troomd, zoodat het be- geheel is gestremd. Hoe langer hoe meer blijkt de weuschelijkheid, om aan de zuidkust van Ameland een hoofd of eene vluchthaven te hebben. In den laatsten storm toch zijn weder de beide postschepen van hunne ankers weggeslagen en eveneens eene visschers- schuit, die op strand is gedreven en waarschijnlijk verloren is. Het eene postschip zit onder Fries- land op den kwilder (land buiten den dijk)van het andere weet men niet waar het gebleven is. Te Witmarsum is verleden Zaterdag een boeren plaats verkocht geworden voor 59,000, welke plaats voor ongeveer twintig jaar in taxatie werd aangenomen voor 105,000 wel een afdoend bewijs voor de daling der prijzen van de landerijen in dat rijkste deel der provincie Friesland. De mindere welvaart ten plattelande drukt dan ook zeer duidelijk op de arbeidende klasse. Een boeren arbeider met gezin werd uit erkenning van lang- durigen dienst voor 4,50 per week aangehou den, ofschoon zich sollicitanten voor 2,50 aan boden. De landverhuizing zal dan ook eerlang weder aanvangen. Te Beetgum maakt zich een gezelschap van 17 personen gereed om naar Noord- Amerika te vertrekken. Te Maasluis hebben zich drie (eerste) gevallen van pokken voorgeJaan. Te Buren is een zevende geval van pokken uit gebroken in een reeds besmet huisgezin. De rechtbank van Utrecht heeft uitspraak ge daan in de zaak van het Munster kerkhof. De beklaagden Boddaert, Ram en Grenfell zijn schul dig verklaard o. a. aan het toebrengen van slagen, wat den een betreft, met aanneming van verzach tende omstandigheden. Zij werden veroordeeld Boddaert tot acht dagen celstraf, Ram en Gren fell elk tot 15 dagen celstraf en twee geldboeten van 8. De beklaagden Grenfell, Turk en van Ryckevorsel zijn voorts schuldig verklaard aan het wanbedrijf van verbreking van afsluiting en daar voor veroordeeld tot ƒ25 boete; de Jong is vrij gesproken. Omtrent de ten laste gelegde mishan deling is als bewezen aangenomen, dat de 3 eerste beklaagden den man en de vrouw hebben aange- grepen, geduwd en uit de woning op straat ge trokken, wat de tweede en derde beklaagden betreft dat zij van Rooven met stokken hebben geslagen. Dit laatste feit is ten aanzien van bekl. Boddaert niet bewezen verklaard. Dat vrouw van Rooyen is geslagen en gestompt, is niet wettig en overtuigend bewezen geacht daarvan zijn de beklaagden vrijgesproken. Van de sloepen, die van de Pernissche vloot nog vermist worden, is binnen gekomen de „Jo hannes Cornelis,* stuurman Noordzij, zoodat nu nog 2 sloepen afwezig zijn. De binnergekomene had aan boord 1400 ka beljauwen, na den storm gevangen. Te Amersfoort heeft zich een jongmensch van ongeveer 18 jaar, terwijl hij in t en koffiehuis aan het biljarten was, door het innemen van een snel werkend vergif van het leven beroofd. De heer D. te Breda is na het gebruik van mosselen zoodanig ongesteld geworden, dat er ge neeskundige hulp moest worden ingeroepen. Te Tilburg zijn in de laatste tijden ook verscheidene personen na het gebruik van mosselen ongesteld geworden. Twee boerenknechten waren te Witte-Wieruin, onder Ten Boer, in den paardenstal bij ten land bouwer met een hooivork aan 't stoeien. Op het oogenblik dat een hunner de vork wegwierp, kwam de vrouw des huizes den stal binnen, met het noodlottig gevolg dat zij de vork in het hoofd kreeg, tengevolge waarvan zij door het vele bloed verlies moet zijn overleden. Dinsdagmorgen heeft de justitie, vergezeld van twee doctoren, zich derwaarts begeven, ten einde eene lijkschouwing te bewerkstelligen. Een dronken vent te Breda heeft in een vlaag van dronkaardswaanzin zijn vrouw bij de haren gegrepen, geslagen en getrapt. Zijn kind, dat an ders aan dergelijke tooneelen gewoon is, kwam schreiende tusschenbeide en koos partij voor moe der, doch om die bemiddeling werd de kleine door den vader met een mes aan de handen ver wond. De politie maakte den woesteling spoedig onschadelijk. Te Meers-Elsloo (Limburg) is uit de Maas op gehaald het lijk eener vrouw. Men vermoedt dat zij dezelfde is, die sedert 10 Januari 1.1. te Flé- malle-IIaute (België),, als vermist is opgegeven. f Heusden, van 31 Jan. tot 7 Febr. Geboren: Anua Maria Catharina, d. v. J. C. Snijders en F. P. Sens: Autonie Adrianus, z. v. J. F. van Landewijk en N. VerhoeksAaltje, d. v. W. Schopenhouer en W. van Dijk; Cornelia, d. v. H. den Boer en C. van MiddelkoopLaurentius, z. v. J. v. d. Pol en W. C. van der Aa. f Eeten, van 1 Jan.1 Febr. Geboren: Pieter Cornelis, z. v. W. A. van Wijk en P. C. Treffers; Andries, z. v. W. Baaijens en H. Boumac Jan Cornelis, z. v. C. Bel en A. C. Nieuwenbuizen Jenneke, d. v. P. de Jong en J. P. Arnoldus; Heiltje Johanna, d. v. A. van der Kolk en M. van Emden. Overleden: W. van Hemert, 80 j. ongeh. t Drongelen, van 1 Jan.1 Febr. Ondertrouwd: J. Hartgens, jm. 27 j. en H. Boll, jd. 19 j. Geboren: Philippina Dina, d. v. C. Millenaar en M. de Haan. Overleden: lev. kind v. h. m. gesl. van A Schilders en C. van Wijngaarden. f Giescn, van 1 tot 31 Jan. Geboren: Anneke, d. v. J. de Lorm en W. A. de Fijter. f Meeuwen, vau 1—31 Jan. Geboren: een lev. kind v. h. vr. gesl. van M. van Mersbergen on J. M. Smits. Prijs van 1000 nos. 16801 en 20434 ƒ200: nos. 6123, 13316, 19492 en 19748100 nos. 3165, 3948, 4003, 7463, 15915, 16253, 18829, 20079 en 21000. 5è klasse. Trekking vau 6 Febr. Prijs van 25,000: no. 9216; 1500: no. 4110; 1000: nos. 2225, 3315 en 13739; ƒ400: nos. 3051 en 11691; ƒ200: nos. 10644, 12325, 12428 en 15020; ƒ100: nos. 3718, 9442, 11049, 13519 en 14113. 5e Klasse. Trekking van 7 Febr. Prijs van 10,000: no. 7836; 1000: nos. 151, 5499, 11455 en 19182; 400: no. 15082; 100: nos. 2398, 5430, 6327, 6384, 6589, 7414, 8915, 11282, 14121,14380,17468, 18463, 19894 en 20871. naar Klaaswaal (cl. Dordt), B. Llltge te Ter Aa; Horlmizen, R. De Haas te FinkumVeen, ds. F. Oberman te Ommen. Beekbergen, door T. Hoogt te Benuenbroek. Bedankt voor Heinenoord, Gunning J.Hz. te Wilhelmina- dorp; Baardwijk, W. A. van der Linden te Haaf- ten; Dalfsen, Langhout te Anjum Hoorn op Tessel, Ch. C. J. W. Wierts van Coehoorn te HorsenOude Vosmeer, T. F. Westrik te SchiedamOtterloo, W. A. Houbolt te Ridderkork; Werkhoven, J. Van Schelvie te Meeteren; Moerdijk, Van Veeloo te Waarden Drogeham c. a. F. H. Germs te Garnwerd. Een oude meid te Bovenknijpe in Friesland, die zeer zuinig leefde, heeft o. a. nagelaten: 40 hem den, 60 mutsen en een ongelooflijke hoeveelheid jakken, schoenen, kousen, doeken, rokken enz. Bo vendien werd in haar kastje 1900 aan contan- teu gevonden. Haar stokoude moeder, die door de armvoogden verpleegd wordt, had zij meermalen een hemd geweigerd. In een taanketel, waarin men netten bxuin maakt, viel deze week een Scheveninger. Hij schreeuwde uit alle macht om hulp, die eindelijk kwam opdagen. De »neger« werd afgekrabt en een Scheveninger kwam weer voor den dag. Te Steeowijk biedt mes nu en dan publiek in de courant soms met de bijvoeging »voor weinig geldzijn plaats in de kerk te huur aan voor die beurten, waarin een niet in den smaak vallenden leeraar zal prediken. In een Friesch blad leest men HUWELIJKSAANVRAAG van drie jongelingen, jeugdigen leeftijd, aan niet onbemiddelde Burgerdochters van 20 a 27 jaar. Zij, dia belangstellen komen aan huis bij den- gene, dien zij verkiezen. Zondags niet te spreken. S. J. VEENSTRA, 1 K. K. KATS, Augustiuusga. S. S. TJOBLKER. Een brave vrouw. Ach, wat heb ik voor 'u manDe eene flesch brandewijn na de andore moet ik v«or hem halen. Als ik niet telkenmale drie vierden er van afdronk en daarvoor water in de flesch deed, dan werd hij nimmer nuchter. Die niet sterk is moet slim zijn. Juffrouw Smit ligt te bed. Vrouw Meijer, haar naaste buur. treedt biunen>Maar vrouw Smit, wat scheelt u? Zijt go ziek?* >Gelukkig niet, maar mijn man is zoo dronken en verpandt alles. Om nu ten miuste mijn bed nog te sparen, blijf ik er voor alle zeker heid maar op liggen.* Veranderde titulatuur. Mijnheer R.Meisje, zijn meneer en mevrouw thuis? Dienstmeisje: Jawel meheer wie mag ik zeggen dat er is Mijuheor R.Zeg maar meisje, dat de oud-rent meester bij de domeinen een oogenblik belet vraagt. Meisje (binnenkomende)Meneer, daar is de oud ritmeester bij de Romeinen. Iets nieuws. Öulangs kon men te Parijs voor de vensters eener bovenwoning de volgende annonce lezen »Mad. Zenobie C., eerste verdieping, verhuurt tanden en geheele gebitten voor bals en partijen. Ook zijn bij haar kunstboezems en kuiten ver krijgbaar. Eenige stemmen. »Maar mijnheer Rinkelborg, ge overdrijft.* Rinkelberg. »Wat Ik zou overdrgven Gij wilt niet aannemen dat die radereu honderd voet mid dellijn hebben, in Amsterdam hebben ze mij wel ge loofd toen ik van tweehonderd voet middellijn sprak.* Het jongste nieuws op het gebied van de toege paste electriciteit is het uitbroeden van kippen langs dien weg. Op dit oogenblik heeft men daar mede te Berlijn een aanvang gemaakt onder de lei ding van den ornitholoog dr. Bodinus. De electri citeit dieut om de broed warmte nauwkeurig altijd op 31° te houden. De broedtoestel-fabrikant Stor- beck heeft oenen zeer vernuftigen toestel er voor vervaardigd. te At - Zij, die wenschen toegelaten te wordei tot de Rijksnormaallessen te Heusden to opleiding van onderwijzers en onderwijzeres sen, of tot de voorbereidende klassen t< Heusden en te Werkendam, moeten ziel vóór 8 Maart e.k. aanmelden bij den Direc teur, onder overlegging van lo. hunne geboorte-acte 2o. een of meer getuigschriften, waar onder, zoo zij bij eene lager» school werkzaam zijn geweest een getuigschrift van het Hooft dier school 3o. eene verklaring van ouders o voogden, dat zij voornemens zijn, hem (of haar) voor he onderwijs te bestemmen. Voor de Normaallessen moet de aspiran op 1 April e.k. den leeftijd van 14, ei voor de voorbereidende klasse dien van H jaar bereikt hebben. Tijd en plaats voor het toelatings-examei zullen den ingeschrevenen nader wordei bekend gemaakt. De Directeur, Heusden. 6 Febr. 1884. D. SCHOLTEN. van Een matroos werd door een hunner, die sigaren verkocht, staande gehouden mot de vraag: Sigaren koopen mijnheer?* »Wat kosten ze?« vroeg de zeeman. »Acht om 'n dubbeltje, mijnheer.* »En wat kost 't als ik een greep doe De koopman dacht een oogenblik na, wierp een onderzoekenden blik op des zeemans knuisten en zei: »Eon kwar tje, mijnheer.* »Goed zet maar neer je kistje,* was 't autwoord. De koopman deed het, maar zag dat Janmaat de geheele kist greep. »Wacht een beetje!* riep hij verschrikt, dat is zoo niet bedoeld.* »Daar is je kwartje,* hernam de matroos, pakte het kistje en wilde zich verwijderen, toen onze »sigaren-man« hem smeekend aanzag en zei: »Ge- ljjk heb je, mijnheermaar waar moeten m'n vrouw en kinderen nou van eten?* Hiervan,* sprak Janmaat, wierp den handelaar een rijksdaalder toe en liep lachend heen. Geluk kig kou de handelaar zich ook lachend verwijderen. f Bussen, 7 Febr. Aangevoerd 154 K.G. Prijs der boter 1.23 tot f 1.35. t Waalwijk, 8 Febr. Vee. Veel aanvoer, prijs ta melijk vlug. Boter. Aangevoerd 1385 K.G. van ƒ1.20 a 1.34. per K.G. De ondergeteekende bericht zijne begunstigers zoowel in Heusden als in de O ra st r e k e u dat hij zijne Het navolgend ONROEREND GOED, te weten: Ie Koop Een Huis en Erve te Heusden, in de Eng- straat, kadastraal bekend, sectie A, no. 67, groot 79 Centiaren. Verhuurd aan J. Rethans tot 1 Mei 1884, voor 52 per jaar. 2e Koop: Een Huis en Erve naast het voorgaande, sec tie A, no. 932, groot 51 Centiaren. Verhuurd aan Van Seist tot 1 Mei 1884, voor 110 per jaar. 3e Koop Een Huis en Erve, naast den tweeden koop, I sectie A, no. 933, groot 83 Centiaren. Verhuurd aan W. Dieltjes tot 1 Mei 1884, voor 52 per jaar. De tweede en derde koop worden afzonderlijk en in massa geveild. De verkooping heeft plaats te Heusden, provi sioneel op Dinsdag 12 Eebruari 1884, op de Beurs bij de Weduwe Boeken, en finaal op Dinsdag 19 Februari daaraanvolgend bij den Heer J. Scheepens aan de Herptsche poort, beide dagen des avonds ten 6 ure. Betaling der kooppenningen 6 weken na de toewijzing. Aanvaarding 1 Mei 1884. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kan tore van den Notaris. heeft GEOPEND in de En«2'str*o,rlt, alwaar vroeger dezelfde zaak door de kinderen J. Merkx werd uitgeoefend. Hij zal leveren PUIK RUXDVLEESCH tegeu den prijs van: 42V2 Cent per 5 Ouccn, met been, en 50 5 zonder been. ter plaatse op het Kerkhof achter de Hervormde Kerk te DUSSENop Dinsdag den I9u Februari 1884, des voor middags tien uur. E-iiïi ii 'F V,v *Kortendijk, A 70, Gorinchem, de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. 1 •r daarom de zienswijze Is Konings vernemen om- tot lo. December van de gewone aanbesteding, ^tellen tot levering van cavalerie als bij de ar- o o o Prijzen van 100 en daar boven 5e Klasse. Trekking van 5 Febr. Nederl. Herv. Gemeente. Beroepen Aangenomen Verontwaardiging. Rinkelberg. »Ik verzeker u dat ik in Amerika stoomschepen gezien heb, wier raderen honderd voet middellijn hadden. Een greep. De Israëlietische straatvensters heb ben den naam ieder te slim af te zijn. Dat zij toch gefopt kunnen worden bleek dezer dagen in een onzer groote steden. te HIJMAN DE WOLFF. van Heeren- en Damescostumes kunnen bij 't Chemisch Reinigen geheel in elkaar blijven, ook kunnen alle Reerenartikelen bij V verwen in elkaar blijven en wor den weder als nieuw opgemaakt. Specialiteit van 't verwen in alle kleuren en opmaken van Heerenoverjassen en Damesmantels.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3