1 A. 0. VAN SER BEULEN ZONEN, I J/., SCHEEF H{ At Fabriek en Magazijn Singer systeem Naaimachinen HUIS VAN VERTROUWEN. L L. VAN GEFFEN VAN DER Weegin, in alle HOLLO WATS PILLEN EN ZALF. Goedkoop Magazijn van Uurwerken PL YAH WIJK, Horlogiemaker, Groote voorraad Duitsche Klokken. DE HUISVRIENÏI 1000 GULDEN Kinder-Pap-Beschuit, van tc Amsterdam. Het Portret van Koningin Emma der Nederlanden. Cm Middernacht, Gedicht van C. Honigh, Muziek van Richard Hol. Wageningen, Chemische Fabriek. ROBERT HOLTZ. It X X X X il ii OPENING YAN HET X X Rsparatiën sn veranderingen spoedig en billijk. 's HERTOGENBOSCH. KERKSTRAAT 05 en 66, MAURITS REISGroote Markt B 21, 's-Bosch, TREKKING 15 FEBRUARI 1884 Hoogensteenweg, B 41 sliertogcnbosch. A.LITEIIT Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. Laiigeiidijk 220. OORI X C II E M, Langeiidijk 220. Voor al deze artikelen wordt 2 jaar gegarandeerd. NAZOMER, Novelle van MELATI VAN JAVA. GETUIGSCHRIFTEN!!! „copie" GorinchemHeusden. -ii ill 1 IN'iismarkt i i. 93 «fc 34 's-Bosch. li| I? I |E S 91 MET EENE PRACHTIGE KEUZE IN DE NIEUWSTE MODELLEN. :-+o+<r+<s+<.-+<fc(f■+o+-, >+<~^p(~y(~>+o+< +o+o+<+< y£ >+o»o+<>»ó»^+<~)3[ >+o+< tl VAN London 1862. Kiiiscrslautern 1872. Weenen 1873. London 1851. MQnclicit 1854. Kniscrslautcrn 1860. Metz 1861. j Arnhem 1870. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- TVidstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Ainerikaiuische Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van do nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draudafsnijder, Ze i (garen winder enz. Do levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines betc-r voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. O van de Series II a 20. De Loten der uitgelote Series evenals die van Series 11 a 20 zullen deelnemen aan de Trekking der Hoofdprijzen, gezamenlijks waarde 250000. i'ivij s per* Lot Oerit. PI a n n c n en uitvoerige toeken ingen op aanvrage verkrijgbaar Zuiveren het Bloed, en horstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, on onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D^cL 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien bet adres, 533, Oxford Si reet, er niet staat, zoo is het bedrog. heeft, steeds in ruime keuze voorhanden alle mogelijke soorten van Gouden en Zilveren HORLOGIËN, waaronder het Amerikaansch WALTHAM MASS. Verder rnime keuze Mar- 1 meren, Bronzen en Vergulden PENDULES, REGULATEURS, WEKKERS enz. Do EERSTE AFLEVERING van den Nieuwen Jaargang is verschenen en bevat o. a. Ait. L. de Kop. Het Schoonste Licht. Sally. Over vijf jaren. F. Siilt Kleine. Na het vertrek der Pinken. l)r. H. J. Veth. De Kolibries. A. J. de Buil. Tnsschen Twee Vuren. W. Koning. De Oorlog. E. Ijaurillurd. Weezealied bjj 't Nieuwe jaar. F. Nugtglus. Hoe ik voor veertig jaren naar Zeeland ging. De gravuren dezer Aflevering, ten getale van 16, bestaan in Nu het vertrek der Pinken. Muziek-instruinenten uit vroeger tijd. De Priesters van Boudku. De Plaza-Major te Madrid. Binnenplaats van het Burgerweeshuis te Amsterdam. De Kolibries. De Oorlog. Veroverde Vaandels. Groote Kinderen, en Een goede fooi. Verder is in deze Aflevering, onder de Rubriek Nederlandsche Liederen, opgenomen Voor de volgende Afleveringen zijn vele belangrijke Bijdragen toegezegd en reeds in bet bezit der Redactieook verschillende Houtgravuren, naar teekeniugen of schilderijen der eerste Meesters, zijn in bewerking. In de Maart-Aflevering zal worden opgenomen Eene maandelijksche Aflevering van De Huisvriend* bevat 80 kolommen druks, met 1015 Gravuren en kost slechts Zeven en Dertig en een halve Cent. Abonnementen voor een geheelen jaargang worden bij alle Boekhandelaren aangenomen en bij den Uitgever II. A. 31. ROELANTS te Schiedam betaalt ondergeteekende aan bom, die bewijzen kan, dat de bij mij ter inzage liggende Getuig schriften, vorkregou over de uitstekende resultaten van de ËLBCTROMOTORISCHE TANDIIALS- BANDJES, niet echt zijn. Bij het gebruik daarvan geschiedt hot Tanden krijgen der kinderen Zonder de minste pijn. Deze worden verzonden na ontvangst van 90 Cents per postwissel franco door Nederland. liet Fabrieksmerk is wettelijk gedeponeerd. Hot Tandhalsbandje wat ik voor eenige weken van UEd. ontving heeft bij uitnemend heid goede diensten bewezen. Het kindje was voor dat het bandje aangewend word zeer lastig, maar begon terstond na de aanwending van het bandje tevredener te worden en kwamen de tandjes er flink uit, zoodat wij dan ook gerust do door u gefabriceerde TandhaJsbandjes een ieder durven aanbevelen. Hoogachtend, UEd. dw. Dienaar; Het kindorhalsbaudje mij toegezonden levert goede resultaten op en volgens mijn inzien bewijst het zeer goede diensten. UEd. dw. Dienaar, Bij ons kind heeft het Tandhalsbandje zeer goede diensten bewezen. Wij bedanken U har telijk er voor. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C. BOLD BR MANS te Gorinchem. Dit meer en meer algemeen Kindervoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poloermans, Gorinchem. UU Zwijndrecht, L. van der Have. Hoofd-dépèt voor 's-Hage, J. A. Burgermans Paulus Potterstraat. ST O O MB OOTBI EN STEN Gorinchem's Bosch en Heusden— s Bosch met de stoombooten Maasstroom I, Maasstroom II en Neutraal. Dienstregeling aangevangen 5 December 1883. Alle Werkdagen: Van Gorinchem naar 's Bosch, 'smorgens 7 ure. d Wijk id. 9 (Maandag en Dinsdag, na aankomst der boot 5.30 uit Dordt, en niet langs Sleeuwijk. Overige dagen wel langs Sleeuwijk.) Van '5 Bosch naar Gorinchem, '3 namiddags 1 ure. Wijk id. t> 3 (In correspondentie op de boot 4.45 naar Dordt.) Van Heusden naar 's Bosch, 'smorgens 6.30 ure, 's Bosch Heusden, 's namiddags 2.30 Extra Diensten: op den lsten en 3den Woensdag van elke maand (Bossche markten.) Van Andel a/d Rib naar 's Bosch, 's morg. 5 ure. Heusden id. 5.30 'a Bosch naar Heusden, 's nam. 12 id. id. 1 id. Andel ajd Rib 2.30 Stoomboot Stad Heusden. Dienst van af 4 Oct. 1883. u Van Kaatsheuvel 1.30 0 4.— Waalwijk 2.30 5.— Woudrichem 6.30 8.30 Heusden 4.30 7.— Sliedrecht (Middenveer) 8. 9.45 Gorinchem 7.15 9.— Dordrecht 8.30 10.30 Te Rotterdam c.a. 9.45 11.45 Van Rotterdam Alle werkd. 'snam. 12.30 Dordrecht 2.— Sliedrecht (Middenveer) 2.30 Gorinchem 3.80 Te Heusden c.a. 5.80 Waalwjjk 7.— Kaatsheuvel 8.— Hoewel de uren van vertrek op de tnsschen- statious slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer mat do Stoombootreederij Fop Smit Co. WINTERM ENST, aangevangen 4 October 1883. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 3.15, 4.30, 6.30 en 8 u., nam. 1.30 en 3* u. in corresp. 5.15, 6.30, 10 u. n. Rott. 4.45 naar Dordrecht. Oveerige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (In corres- poudentie voormiddag 10, en namiddag 3 uur naar Dordrecht en Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. 5, 6.30 en 11.30 u., nam. 1,3.30 en 5 n. (Na aankomst der boot van 9.15 voormiddag en 2 u. namiddag uit Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 9.30 (na aankomst der boot van 7.30 uit Dordrecht, namiddag 5 (na aankomst der boot van 2 uur uit Rotterdam.) De dienst 's Maandags 3 uur uit Heusden, correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dord. - N I A. I 0 agazyn 1 PSLTSR EN Bekroond op do Tentoonstellingen: R BJ VAN Volledige Amenblementen, van Verder Fransche, Friesc/ie, Amerikaan sche, Kantoor-en Scheepsklokken, Fantasieklokken met slag van J 4.75 Nieuwe Pekela. (was get.) P. A. HUBERTS. Noordwijk (binnen). (was get.) W. GROEN. Lieks, 15, 12, 83. (was got.) J. THEATRE. Sliedrecht, A. A. van der Wint. Giesendam, P. Boelhouwer. Boven-Hardinxveld, H. J4aas. Werkendam, J. Dekker Az. I Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. Leerdam, J Rouwert, Vlaardingen, Wed. J. T. Lambach. Amsterdam, J. Loopik, Prinsegracht, hoek Spiegelstraat. Maandag. Ov. werkdagen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4