No. 254. Zaterdag 8 Maart. 1884. DE LA1JGSTRAAT M BE BOMUWAABD Op glad ijs. FEUILLETON. VOOR Fitgcvor: L. .1. VEERMAN neusden. Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en UTEÏDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.Franco per post zonder prijs- verhooging. Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Adverteutiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. n. Ja, de door te menschheid heeft steeds getracht •ingen over de kloof, die wij dood noemen, en den sluier op te lichten van de volstrekt onbekende toekomst. Van het leven hiernamaals heeft elke godsdienst zich een eigen begrip gevormd en de spiritisten heb ben dat ook gedaan en lokken de menigte door hunne vermeende wetenschap van het leven hiernamaals. Ze gelooven dat hun geloof, het spiritisme, eenmaal alle raad selen' zal oplossen, gelijk het nu reeds in staat is zooveel wat raadselachtig ons voor komt, duidelijk te maken. Wij meenen ech ter dat 't spiritisme al evenmin de raadselen des levens, en dat groote raadsel, dat dood en eeuwigheid heet, kan doorgronden als eenige andere leer of godsdienst, alleen heeft het genoeg brutaliteit om zich veel op die kennis te laten voorstaan, waar de gods diensten zeer nederig erkennen dat de mensch in raadselen rondwandelt. vMaar we hebben dan toch de macht om de geesten der gestorvenen op te roepen e tot ons te laten spreken van de dingen, die niet van deze aarde zijn roept de spiritist en hij neemt u mee naar zijn woning, waar hij tégen den avond nog eenige kennissen bescheiden heeft om getuigen te zijn van de wondere kracht van zekeren Franschman of Amerikaan, die séances geeft. Ge laat u over halen en vindt bij uw nieuwen kennis een uitgelezen gezelschap vergaderd, ietwat ge agiteerd, de dames zelfs zenuwachtig en ieder voortdurend omziende naar de groote man, ginds achteloos in een stoel samengevouwen, die schijnbaar op niemand acht geeft, doch inderdaad zijn volkje scherp opneemt. Bij 't slaan der klok geven de dames een gilletje en telkens wanneer iemand binnentreedt, kunt ge de een of andere zien verbleeken. Men noodigt u uit in de naastbijzij nde kamer te gaan. Ge vindt daar in 't midden een tafel, waaromheen een dozijn stoelen staan. Op de tafel ligt schrijfgereedschap en een paar muziek instrumenten er staat ook een speeldoos op. Wanneer allen gezeten zijn, wordt de kamer volkomen donker gemaakt en den aanwezigen verzocht elkaar de hand te geven. Zoo zit men een poos. Wanneer 't in een verlicht vertrek geschiedde, maar dat gebeurt nooit, want de geesten der spi ritisten zijn echte kinderen der duisternis, dan zouden die menscheu elkaar van schaamte niet durven aanzien, doch in 't duister dur ven ze wel kinderachtig zijn. Het medium zit natuurlijk ook in den kring. Terwijl ieder zich doodstil houdt om, kan het zijn, tehooren wat geschiedt, doet zich de nadering van den geest gevoelen in het medium. Dat heer steunt en zucht en wringt zich in allerlei bochten, doch zijn buurlui de hand gevende. Maar onder dat wringen en zuchten brengt hij zijn handen al dichter bij elkaar en ziet van beide een paar vingers los te krijgen terwijl zijn rechterhand door de beweging hij maakt, schijnbaar toevallig zijn buur- ans hand loslaat, steekt hij hem op 't zelfde oügenblik de vrijgeworden vingers der lin kerhand toe. Hij kan dat zoo behendig, dat zijn buren 't niet bemerkt hebben en terwijl deze wanen het medium nog goed en wel de hand te geven, manouvreert deze met de vrije hand over tafel, windt de speeldoos op, die tot groote verbazing van 't gezelschap begint te spelen, neemt de guitaar en laat die geluid geven, grijpt een leegstaande stoel achter zich en zet dien op tafel, zwaait met een zakdoek een geestelijk odeur onder de AL, (iïe iUM, GOltUOA BALDWIN. NOVELLE VAN RUDOLF L I N D A U. 4) 'Sedert dien tijd waren Forbes en Baldwin van den vroegen morgen tot den laten avond bijna onafgebro ken bij elkaar geweest, en een eigenaardig vertrouwe lijke betrekking had zich in dien korten tijd tusschen deze beide zoozeer van elkaar verschillende menschen gevormd. Baldwin vond dit natuurlijk en dacht er niet verder aanmaar Forbes verwonderde er zich in stilte over. Hij kon zich niet verklaren, hoe het kwam dat hij, zoodra hij met Baldwin samen was, zich een ander en beter mensch voelde. Hij kon met dien wilde van Yesso,* gelijk hij hem gedoopt had onge dwongen spreken en schertsen, en hij betrapte er zich daarbij meer dan eens op, dat hij hem ongevraagd, ja met genoegen, vertrouwelijke mededeelingen deed. Baldwin verlangde volstrekt niets van Forbes. Dit was het geheim van den aangenomen indruk, dien hij op den wantrouwenden, rijken man gemaakt had. Hij Fad het nog op zijne paarden, noch op zijn loge in tde opera, noch op zijn geld voorzien. Hij had zich volkomen en oprecht uit het hoofd gezet dat zijn vriend u>de rijke Forbes* was. Hij zag in hem niets als een goed kameraad. Forbes besefte dit. Het was voor hem een nieuw, weldadig gevoel, met iemand omgang te hebben, die geen dienst van hem verlangde, ja dien hij niet eens een dienst bewijzen kon. »Nu, wat hebt gij besteld vroeg Forbes, nadat hij tegenover Baldwin aan de tafel in het café plaats genomen had. «Een goed diner.* »lk hoop dat ge het krijgen zult. Waar bestaat het uit »Dat weet ik voorloopig nog niet maar ik heb een uitstekenden eetlust en bereid mij nog op de aan genaamste verrassingen voor* «Hebt gij de keus aan den kellner overgelaten?* «Zooals gij belieft te zeggen. Forbes glimlachte. «Kunt gij uil al dien onzin wijs wordenging Baldwin voort, terwijl hij op zijn beurt de spijskaart opnam: «Dotage Parmentier, Filet de soles Toinville* waarom niet Nemoursof «Montpensier?* «épi grammes d'agneau; chaufroid de Volaille* enz. Dan versta ik de Ainos van Yesso nog beter dan dit koe- terwaalsche keukenlatijn. Forbes antwoordde daarop slechts door een kellner te roepen en dezen op een voornamer toon en met aanwijzing van vele bijzonderheden een «uitgezocht* diner te bestellen. Baldwin luisterde opmerkzaam en met zichtbaar genoegen toe. «Wat gij toch al niet weet!« sprak hij lachend. «Gij moet hier mijn leermeester worden «Met pleizier. Apropos, zijt gij bij den kleer maker geweest?* «Ja zeker.* «Wanneer zult ge uw nieuw costnum krijgen?» «Morgen avond. «Het wordt tijd!* «Zoo?* antwoordde Baldwin terloops. Daarna be zag hij opmerkzaam de mouwen van zijn rok en zei neuzen zijner verstomde aanbidders, deelt zelfs oorvijgen uit enz. enz. Of ge nu ééne séance of meer bijwoont, 't is altijd hetzelfde. De zitting begint met speeldoosmuziekdat is een voorzichtigheids maatregel, dewijl de spiritist daarbij gemak kelijker eenige beweging maken kan; de geest, die verondersteld wordt in 't midden te zijn, doet steeds dezelfde kunstjes. M. a. w. de spiritisten hebben tot heden niet anders kunnen oproepen dan geesten, die zich in 't duister amuseeren met de lafste aardigheden, die men verzinnen kan en om die te hooren heeft men wezenlijk geen geesten noodig de aardlingen voeren nog genoeg laffe dingen uit. Nog erger is 't wanneer de mediums hunne geesten laten spreken, hetwelk geschiedt door tikken naar een overgekomen alfabet. Die heeren gaan natuurlijk met de geesten van Mozart, Mohamed, Karei den Groote, Shakespeare enz. om als met hun beste vrien den, maar opmerkelijk is het dat nog nim mer een der geesten van voorheen een enkel zinrijk acoord of een snedig gezegde geuit heeft. Misschien komt dat later, wanneer de mannen der wetenschap en de belletristen zich met het spiritisme gaan inlaten, thans echter kan men wel den geest van b. v. Na poleon oproepen, doch dezen een hartig woord laten zeggen dat gaat boven de bevatting van de kermisgoochelaars. Zekere medium, de wijdvermaarde Englin- ton, gaf in '80 een séance te Munchen en ze gelukte volkomen. Maar toen de zitting ten einde was en Englinton doodafgemat op een stoel in elkaar gedoken zat, wees een der heeren op des mediums vingers; die heer, een schilder, had in den aanvang den sleutel der speeldoos zwart geverfd en deze verf zat nu aan de vingeren Englintons De we reldberoemde Home, de spiritist, die ook hier te lande zijn goochelstukjes vertoond heeft, is te Petersburg ontmaskerd. Zoo worden ze een voor een ontmaskerd en zeker zou 't die lui spoedig afgeleerd zijn hun niedemenschen bij den neus te nemen, wan neer die medemenschen niet zoo aartsdom waren hun neus toe te steken. Zeer gevaarlijk wordt het voor den spi ritist wanneer hij zijn auditorium gaat ver gasten op het gezicht van een geest. Hij schiet daartoe van de kamer een hoek af met een zwaar gordijn, laat zich daar achter vastbinden aan zijn stoel en wanneer dan een oogenblik daarna een witte gedaante door de kamer zweeft, zal dat dan toch wel een heusche geest zijn, temeer daar het medium, wanneer de geest verdwenen is, nog aan dezelfde plaats vastgebonden ge vonden wordt. Zeker, 't zou ongetwijfeld een geest kun nen zijn, maar 't is er geen: het geval met den spiritist, die zelf voor geest speelde en wien men door terstond zijn hokje met een schot af te sluiten, op de daad betrapte, bewijst dat. Voor enkele jaren heeft men op dezelfde wijze een verwaaide spiritistische dame beet gehad. Een der heeren gfeep den geest beet, terwijl een ander zich naar het zijkamertje spoedde en daar een hoopje dameskleeren vond en deze in beslag nam. De geest echter jammerde en smeekte zoo dringend om zijn kleertjes dat men hem ze teruggafden volgenden dag was Mad. Crooker verdwenen. Zooals reeds gezegd is, de spiritisten ver loochenen terstond hunne ontmaskerde broe ders en zusters en wanneer dat moeilijk gaat hebben ze een uitmuntend redmidd 1 ter hand. Ze zeggen namelijkwanneer de gas ten de macht hebben te manifesteeren, dan hebben ze ook die om te mystificeeren en wanneer dus een medium er in loopt, is dat niet zijn schuld, maar die van den geest, die op hem werkt. nadenkend: «Dit pak heeft voor een paar maanden een klein kapitaal te San Francisco gekost. Het is waar, dat we sedert dien tijd veel slecht weêr in de prairiën en op de Atlantische zee gehad hehben, maar ik vind dat het er toch nog heel goed uitziet. En fin, het maakt niet uit. Van morgen af zal ik nooit anders als in een feestelijk gewaad in uwe tegen woordigheid verschijnen. Omstreeks half acht was een bejaard, deftig heer, die eene jonge elegante en schoone dame den arm gaf, de zaal binnengetreden en had met zijne gezellin aan een tafel tpgenover Baldwin plaats genomen. For bes had de binnenkomenden, wien hij den rug toe keerde, niet opgemerkt, daartegen had de dame de bedaarde, welwillende opmerkzaamheid van Baldwin tot zich getrokken. Dit was aan de andere zijde niet onopgemerkt gebleven, en de blikken van den reiziger en de jonge Parijsclie dame hadden zich reeds her haalde malen gekruist. Forbes bespeurde dat er iets achter zijn rug om ging, en vroeg zonder bepaalde bedoeling «Waar ziet ge zoo oplettend naar?* «Naar een lief gezicht. Forbes draaide zich langzaam om daarna stond hij licht blozend op en naderde met een beleefde buiging de tafel, waaraan de oude heer en de jonge dame zaten. Deze beantwoordden zijn groet met veel vriendelijkheid. «Is mevrouw uw echtgenoot nog niet te Parijs teruggekomen?* vroeg Forbes. «Neen, wij verwachten haar eerst morgen,ant woordde de oude heer. «En gij ziet hoe wij van onze vrijheid misbruik maken. Wij hebben sedert vier dagen ook niet één keer thuis gegeten. Johanna verlangt dat ik haar de Parijsclie restaurants eens zal sv aten zien en als een welopgevoed vader haast ik mij haar te gehoorzamen. «Is die heer uw vriend, van wien ge gisteren spraakt?* vroeg het jonge meisje nu fluisterend. «Inderdaad«, antwoordde Forbes op denzelfden toon en verlegen lachend voegde hij er bij: «gij ziet, ik heb niet overdrevenhij komt kersversch uit de wil dernis; maar hij zal er binnen een paar dagen wat geciviliseerde!' uitzien en dan zal ik de vrijheid nemen hem u voor te stellen. «Uw vriend zal ons ten allen tijde welkom wezen, verzekerde de oude heer. Forbes nam daarop weJer tegenover Baldwin plaats e i verhaalde dezen met de voorgewende openhartig- h id, waarmede men gewoonlijk over een aanwezige d ufe persoon spreekt, dat het jonge meisje juffrouw J Fauna Leiand was, de dochter van den rijken ban kier Leiand uit New-York. «Rijk of arm,« was Baldwins antwoord, «zij ziet er buitengemeen lief uit en bevalt mij wel. «Gij zult kennis met haar mogen maken,* ging Forbes voort, «Ik heb u reeds aangediend en zal u v lorstellen zoodra gij het begeert. Johanna Leiand wist zeer goed dat de beide jon- g lieden op dit oogenblik over haar spraken. Maar zij was er aan gewoon geraakt het voorwerp van v ortdurende opmerkzaamheid te wezen en zag dan ook volkomen onbevangen om zich heen. Een poos later stonden Forbes en Baldwin op, om de restauratie te verlaten. Forbes ging nog eens naar de tafel van den heer Leiand, om zijn compliment te maken, ter wijl de lange Baldwin met een halve, linksche bui ging, zooals men ten beste geeft aan kennissen wien mtn nog niet voorgesteld is, de zaal doorging. ("Wordt vervolgd.) HIEUW BLAD

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 1