BUITENLAND. BINNENLAND," HEUSDEN, den 4 Maart. Heden had alhier de aangekondigde keuring van hengsten en merriën plaats, uitgeschreven door de afd. Heusden der N.-Brab. Maatsch. van Landbouw. Voor elk dezer wedstrijden was eene eerste prijs van ƒ50 en eene tweede prijs van 25 uitgetrokken. Omtrent de toekenning van de prijzen voor de hengsten waren beide heeren keurmeesters dezelfde meening toegedaan en werd alzoo de eerste prijs uitgereikt aan de wed. De Bruin te Babyloniën- broek voor haren 3-jarigen bruinen hengst. l)en tweeden prijs bekwam de wed. J. D. van den Heu vel voor haren 4-jarigen bruinen hengst. Ook omtrent de toekenning van den eersten prijs voor de merriën was bij de uitgenoodigde commissie geen verschil van gevoelen en werd die eenstemmig uitgereikt aan den heer H. N. van Buuren te Meeuwen voor zijn 3-jarigen bruinen bles. Met den tweeden prijs was het moeielijker, vooral omdat er nog 7 paarden restten, die allen in meerdere of mindere mate verdienste hadden. Ook een herkeüring bracht geen overeenstemming. Een der keurmeesters hield de 5-jarige bruine veulen-merrie van den heer A. Buijs te Herpt als in de eerste plaats voor den tweeden prijs in aanmerking te komen, terwijl de andere zich be paalde bij den 5-jarigen bruine merrie van den heer P. Bax te Ileesbeen. Aangezien hieromtrent geen gelijkheid was te verkrijgen, moest het lot beslissen en werd nu de tweede prijs uitgereikt aan den heer P. Bax. t Heden namiddag was de vrouw vau E. Peters alhier bezig met goed te spoelen aan de Wiel (oude haven), nabij het sluisje. Door het een of ander toeval gleed zij uit en geraakte te water en zou zeer waarschijnlijk verdronken zijn, indien er van de zijde der buurtbewoners geen directe hulp ware opgedaagd die haar op het drooge brachten, waarna haar ten huize van een hunner directe geneeskundige hulp werd verleend en zij nog denzelfden avond kon huiswaarts keeren. t Bij de heden gehouden voorjaarsmarkt was slechts een betrekkelijk klein getal paarden en runderen aangevoerd, zoodat de handel dan ook niet zoo levendig was als wij meermalen mochten vermelden. Wij hoorden door enkele buitenlieden de op merking maken dat deze markt te vroeg gesteld is en zij beter zou werken indien ze vier weken later aanving. Wij deelen deze opmerking slechts mede. Mocht zij gegrond zijn dan twijfelen wij niet of den gemeenteraad, die bij het daarstellen der jaarmarkten zoowel het belang der ingeze tenen als dat der paarden- en veehouders op het oog had, zullen alle opmerkingen dienaangaande welkom zijn. t WELLE, 4 Maart. Heden namiddag had alhier een hoogst gevaarlijke operatie plaats, n.l. de amputatie van een voet, welke bij eene vrouwe lijke patiënte boven den enkel werd afgezet. De kunstbewerking werd met goed gevolg volvoerd door dr. Gulden uit Utrecht, bijgestaan door den heer Zijp, geneesheer te Kerkwijk. t BRAKEL, 6 Maart. De publieke verkooping van gemaakte goederen bij het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes, op de openb. school dezer gemeente, bestaande uit: 19 hemden en lakens, £3 gebreide mutsen, 12 schorten, 5 vrouwenzakken, 4 paar wollen kousen, 5 vrouwenborstrokken, 3 paar moffen, 4 boezeroenen, 3 nachtjaponnen, 4 jurken, 3 halsdoeken, 2 kinderschortjes en 1 lampenkleedje, heeft opgebracht eene som van f 26.30. t WERKENDAM. Op het telegraafkantoor alhier zijn in 1883 verzonden naar binnenlandsche kantoren 1857, naar België 52, naar Duitschland 26 en naar Engvland 6 telegrammen, tezamen 1941ontvangen van binnenlandsche kantoren 1700, van België 183, van Duitschland 26 en van Engeland 31 telegram men, tezamen 1940. De ontvangsten waren ƒ681.73. t WOUDRICHEM, 6 Maart. De slagers in deze gemeente hebben den prijs van het rundvleesch met ƒ0.10 per Kilo verminderd en alzoo gebracht op 1 het Kilogram; ook in het naburige Gorinchem hebben de slagers ouderling goedgevonden den prijs van het rundvleesch met 10 cents per kilogram te verminderen. t De landbouwers zijn hier reeds druk bezig met het pooten van aardappelenhet zachte weder lokt hen daartoe uitevenwel laat dit zich slecht aan zien voor den arbeider, daar het vooruitzicht bestaat dat het voorjaarswerk al zeer vroeg zal geëindigd zijn. t DALEM. Tot de niet-alledaagsche zaken kan zeker wel gerekend worden, wat dezer dagen alhier werd opgemerkt: Eene kip ving en doodde eene muis. Het wetsontwerp tot wijziging van enkele be palingen der drankwet is, naar men ons meedeelt, in bijna alle afdeelingen van de Tweede Kamer ongunstig ontvangen. Fad. De volgende week zal de Tweede Kamer de klassenbelasting der Regeering in de afdeelingen onderzoeken. Ook de Minister van Oorlog heeft, in navolging van zijn ambtgenoot van justitie, bepaald dat het vervoer van militaire gevangenen op Zondag zoo veel doenlijk moet worden vermeden. HBergen en dalen ontmoeten elkaar niet, maar menschenkinderen wel/ mag gerust de concierge van den Raad van Indië Beerhorst zeggen bij het vernemen van de benoeming van den heer Van Rees tot Gouverneur-Generaal. De pas benoemde landvoogd en de heer Beer horst hebben samen nog als klerkje gediend bij de algemeene secretarie. Naar de „A. Ct/ meldt zijn thans door de zorg van dr. A. A. W. Hubrecht de noodige fondsen bijeengebracht tot proefneming in Neder land met de teelt van Amerikaansche elft en zijn met de Amerikaansche Regeering onderhandelingen aangeknoopt tot het verkrijgen van de noodige hoeveelheid elfteieren. Door het hoofdbestuur der Schippersvereeniging „Schuttevaer^ is een adres verzonden aan den Minister van Waterstaat, houdende dringend ver zoek de vergunning, om op ansjovis te visschen, 14 dagen te vervroegen (1 Mei, in plaats 15 Mei.) De meest ervaren visschers verklaren dat het ver zoek zeer in het belang is der visscherij en aan zienlijk meer voordeelen zal afwerpen. Het aantal leden der vereeniging tegen de kwakzalverij bedraagt reeds 969. De heer J. van 't Lindenhout, directeur der Weesiurichting te Neerbosch, werd dezer dagen verrast met de ontvangst van een som, groot 2000, als opbrengst van een gehouden collecte bij het jaarfeest vau de Persis-vereeniging te Am sterdam, voor genoemd gesticht. Mej. Geelkerken te Groede heeft aan haar meid en haar knecht elk 20,000 nagelaten, vrij van successierechten. t Naar men ons mededeelt zou de heer J. A. F(ortuyn) van Amsterdam, een der heftigste sociaal democraten, wegens uvervolgingswaanzin'' Maandag naar het krankzinnigengesticht moeten vervoerd zijn. De eerste grasboter werd reeds op 22 Febrü- >ri jl. aan den Koning aangeboden door A. Vo gelezang, landbouwer te Alblasserdam. Iemand die te zuinig was op enkele stuivers en een brief moest verzenden met 6000, liet die waarde aanteekenen tegen 4000. Deze briet is nu mede gestolen te Breda, zoodat de zuinjge brief schrijver f 2000 verlies lijdt en waarschijnlijk nu ook wel zuinig kijken zal. Donderdagmorgen is te Delft op het terrein der Pyrotechnische werkplaatsen bij het schoonmaken der granaten zulk een granaat gesprongen met het ongelukkig gevolg dat een sergeant der vesting-ar tillerie zwaar verwond werd. De linkerarm werd hem letterlijk van het lijf gescheurd, ook de rechterarm werd gekwetst, terwijl hij ook aan het hoofd geraakt werd. Stukken staal, van 't projectiel afkomstig, werden op verren afstand in de stad teruggevonden. Een juffrouw te Rotterdam, moeder van 4 kin deren, ontving dezer dagen een brief van haar man, waarin hij haar meldde, dat hij haar ver laten had en met een 17-jarig meisje reeds op weg naar Amerika was. J.l. Maandag bracht een koopman op het Am- stelveld te Amsterdam met niet weinig ophef kleine staafjes metaal, gewikkeld in een donker blauw omslagje, tegen den prijs van een dubbeltje de drie stuks aan den man en zijn waar had blijkbaar zeer veel aftrek. Legt men een dergelijk staafje op een met tabak gevulde pijp, dan out- De groote magazijnen do Printemps van den heer Jaluzot te Parijs ziju prachtiger dan te voren uit de a-ch herrezen en den 3den Mairt feestelijk in gewijd. Niet alleen betreft dit het uiterlijke van het reusachtige gebouw, maar ook is de iurichting der verschillende zalen en werkplaatsen aanmerke lijk verbeterd en verfraaid. De groote middenzaal, ter hoogte van den entressil, wordt ia tweetin ver deeld door een brug, die in omvang met de grootste Seiuebruggen kan wedijveren en op fraai versierde zuilen rust. Aan weerzijden der zaal vindt men de uitstallingen der kostbaarste toiletten, waardoor de wanden tevens zeer smaakvol en vroolijk worden versierd. Van do galerijen der verschillende ver diepingen heeft men het uitzicht op de zaal en kan men op zijn gemak op de dooreen krioelende me nigte koopers uit alle standen gadeslaan. Beneden zijn de kantoren, werkplaatsen en andore onmisbare lokalen, terwijl nog lager de machinekamer is, waar de beweegkracht wordt geleverd voor de electrische verlichting en voor de verwarming wordt gezorgd. Door middel van ascenseurs kan men zonder moeite de verschillende verdiepingen bereiken. Het spreekt wel van zelf dat een ontzacbolijk aan tal nienschen dageljjks in de magazijnen en werk plaatsen bezig is. Allen worden in het gebouw gehuisvest en gevoed, zoodat zij eeno kleine maat- sohappij op zich zelveu vormen. Alles gaat echter steeds geregeld, daar altijd de meest stipte orde wordt gehandhaafd. Het huis werd opgericht in 1865 en breidde zich steeds uit. Oorspronkelijk het eigendom van den heer Jaluzot, ging de zaak later over aan eene vennootschap, welke allengs verschil lende perceelen van de Boulevard Haussman bij het oorspronkelijke magazijn moest voegen. Nu heb ben de zaken der vcnuootschap reeds een zoo grooten omvang gekregen, dat iederen dag 2 a 3000 brieven uit verschillende lauden worden ontvangen. Ieder land heeft zijn afzonderlijk bureau, waar beambten, uit het land zelf afkomstig, de correspondentie voeren. Na de verbouwing beslaan de magazijnen eene op pervlakte van 3400 vierk. meters en is de afdeeling voor de verzending aanmerkelijk uitgebreid, zoodat nu iederen dag aan 5000 aanvragen kan worden voldaan »Figaro« berekent dat 300,000 monschou de ïPrinternps«-magazijnen bezochten op don openings dag. De circulatie in de rue du Havre en boule vard Hausmauu was gestremd door hot gedrang. Jaluzot liet 10,000 bons voor brood onder de ar men van Parijs verdeeleu. Een Joodsch hervorinor is te Kischineff, in het zuiden van Rusland, opgetreden, waar hij groot opzien verwekt in de Israëlietische gemeenten. Deze man, Jozef llabinovitch, predikt Jezus als den wa ren Messias en beroept zich daarbij op tal van plaatsen uit de profeteu en de andere bijbelboe- kon. Hij moet zeer welsprekend zijn en vele bo- keerlingeu maken. De grootste bierbrouwerij van de wereld moet die wezen van Philip Best, in Milwaukee (V. S.). I)ezo iurichting levert jaarlijks een half millioen vaten en geeft aan 20,000 menschen werk. Het aantal terechtstellingen in Engeland neemt gestadig af. In 1882 hadden er slechts 12 plaats, een scherpe tegoustelling met den tijd van Hen drik VIII, gedurende wiens regeeriug, van 1509 1547, volgens Stow, niet minder dan 72,000 men schen opgehangen werden. Van 18201830 bedroeg het aantal terechtstellingen gemiddold 80 per jaar; in de 10 daarop volgende jaren daalde het tot 20 en sedert wordt hot voortdurend minder. Te Campbelltowu in Schotland heeft een echt paar de diamanten bruiloft gevierd. Voor eenige dagen kwam te Cork het stoomschip »Parkland« binnen, welks equipage het geluk had gehad een drietal schepelingen van de ontredderde bark »Ada Batonuit een toestand te redden, welke allervreeselijkst. mag worden genoemd. Do genoemde bark, bevracht met planken, had de haven van St. John verlaten met bestemming naar Liverpool. Op weg derwaarts word het schip in den Atlau- tischen Oceaan door een orkaan boloopeu, waardoor hetgeheel reddeloos geraakte. Drijvende als 't ware op de lading, was het dek ouder water; de kapitein, de eerste en tweede stuurman, benevens zes man van equipage waren over boord geslagen en hadden hun dood gevonden in de baren. De drie overgebleven matrozen moesten hun toevlucht zoeken in het want en hadden zich geborgen in den mars van den grooten mast, alwaar zij zich hadden vastgesjord. Zonder voedsel, zonder drink water, ten prooi aan de zware nachtelijke koude, hadden zij reeds vijf dagen in dien toestand door gebracht, toen zij de golvende, lang uitgestrekle rookwolk van de »Parkland« ontwaarden. De bange vrees, dat zij wellicht niet zouden worden opge merkt aan boord van het naderend stoomschip, verzwaarde hun toestand gelukkig niet lang en maakte weldra plaats voor het zalig gevoel, dat hun redding nabij was. Welk een ongekend geluk hunne harten vervulde O O laat zich gemakkelijk begrijpen, indien men in aan merking neemt, dat in dien zelfden ochtend hot plan was vastgesteld om tc loten wie van de drie aan de beido andereu tot voedsel zou strekken in geval voor het middaguur geen redding opdaagden. De twee vermoedelijke daders van de dynamiet- aanslagen op do 4 Londensche spoorwegstations is de politie op het spoor gekomen door de aan wijzingen van den eigenaar van het »Waverley- hötel* in Great Portlandstreet, in wiens hötel twee Amerikanen met valiezen als de beschrevenen lo geerden, die tegen den tijd dat de valiezen aan de stations gebracht zijn, van daar vertrokken. Do m de Regeeriug is een som van 1000 en door de spoorwegmaatschappijen een gelijk bedrag uitgeloofd voor het vinden van de schuldigen. De echte »zeeslang«, omtrent welk wonderdier reeds zooveel berichten medegedeeld en weer tegen gesproken werden, zou uu toch misschien eindelijk ontdekt zijn. In de Science* beschrijft de heer German, van het dierkundig museum te Cambridge, een nieuw soort van haai, die onlangs in de Japansche wate ren gevonden werd, en dien hij geneigd zou zijn, voor de beruchte zeeslang te houden. De kop en de vorm van het lichaam (dat nergens meer dan 4 duim in middellijn is) pleiten voor die vooron derstelling, ofschoon de lengte van het dier slechts 1.5 meter bedraagt. Het »Berl. Tageblatt* deelt het volgende staaltje mede van de scherpzinnigheid der Berlijnsche post beambten. Voor senigen tijd deed in de bladen het bericht do ronde van don Berlijnschen horlogemaker, die eon fraaie klok voor de ramen tentoonstelde en daardoor in botsing kwam met de politie. Een Am- sterdamsche klokkenmaker stelde belang in dit kunststuk en vroeg inlichtingen in een brief, die hij adresseerde aan »den horlogemaker en eigenaar van de veelbesproken mechanieke klok te Berlijn.* De postbeambten bezorgden den brief terstond aan den bewusten horlogemaker, den »Hof-urmacher« Jtlgermann, in de Friedrichstrasse. Te Meyenburg stierf 23 Februari in de kracht zijns levens een smid, die gewed had een half kilo tabak en 15 sigaren te zullen opeten. Hij deed het en spoelde het onsmakelijke kostje door met 17 glazen bier, doch was ook spoedig daarna een lijk. To Tarragona, in Spanje, is een vierdubbele moord gepleegd ten huizo vau een tabakverkoop ster. Een 19-jarig jonkman kwam Zaterdagmorgen vroeg den winkel biunen en doorstak met een dolk achtereenvolgens de vrouw des huizes, hare 80-jarige moeder, haar stiefzuster en een dienst bode. De oude vrouw en het dienstmeisje waren' terstond dood; de beide anderen werden doodelijk gewond. De moordenaar, wiens doel diefstal van een aanwezige geldsom was, ontvluchtte, maar hij werd weldra gevat. In het dorp Nordech, bij Allendorf, zijn twee echteliedeu vermoord door dieven, die bij hen in gebroken waren en wien zij waarschijnlijk woor- stand boden. De daders zijn nog onbekend. weattwii nTUMsawMcv) vir,riOMwr mwg-aw.*. i<mfwn ui iwéimmw—MWM—w Het bestuur van den hoogen Maasdijk van stad en lande van Heusden heeft, in verband met het plan tot verlegging van den Maasmond, het verlan gen te kennen gegeven met de regeering in overleg te treden over de wijze, waarop de schuld zal wor den afgedaan, welke teu behoeve van dat water schap rust op de perceelen, welke voor dat werk zullen moeten worden onteigend. Die schuldenlast, welke zich over 11 polders uitstrekt, bedroeg op 1 Januari jl. 206,000. Sedert eene dagen zijn de Baardwijksche over laat en de weg tusschen Vlijmen en's-Bosch weder droog en is het gewone verkeer hersteld. Hoewel de stremming in dezen winter niet van zoo langen duur was als in den vorigen, veroorzaakte zij toch groote bezwaren en berokkende aan de nijvere be volking groot nadoel door het moeielijke vurvoer van de producten, 't Is dan ook werkelijk onbegrij pelijk, dat niet meer wordt aangedrongen op spoe dige maatregelen, om aan zoodanigen toestand een eiude te maken. Door de opening van den in aan leg zijnden spoorweg van Zwaluwe naar 's-Bosch, zou natuurlijk het verkeer verzekerd worden, maar naar uit goede bron wordt verzekerd zal het nog ver scheidene jaren duren, eer het gedeelte tusschen Waalwijk en 's-Bosch, in exploitatie zal worden gebracht, aangezien de regeering geen plan zou heb ben om een spoordijk in het Bossche veld te leggen, zoolang de Nieuwe Maas niet geopend is. Ongetwij feld is hier veel voor te zeggen, want eigenlijk zal een dijk, aangelegd met het oog op den tegenwoor- digen toestand, later niet alleen overbodig wezen, maar misschien nog bezwareu opleveren en zeker een zonderling figuur makenmaar als die dijk niet wordt aangelegd, wat zal men dan aanvangen met do brug in het Bossche veld, waarvan thans de bovenbouw wordt gereed gemaakt? Zij zal dan veel van eene caricatuur hebben. Op grond daar van is het bijna onaanneembaar, dat geen spoordijk zou worden gelegd en meer aannemelijk is het ver moeden, dat men met dien aanleg wil wachten, niet zoozeer op de opening van de Nieuwe Maas, als wel op de verandering van de werken te 's-Bosch: de verlegging van de Diezebrug en verbouwing van het station. Welke dan ook de oorzaak van de vertraging moge wezen, ware het hoogstnoodzakelijk, dat althans iets werd godaan om het verkoer betor te verzekeren. Werd de brug over den Baardwijk- schen overlaat afgewerkt, dan kon daar het bezwaar reeds worden opgeheven. Tusschen 's-Bosch en Vlijmen zou dit zoo ge makkelijk niet kunnen geschieden, daar geen ander middel mogelijk is dan verhooging van den Bos- schen weg, gepaard met aanleg van een paar flinke viaducten. Wanneer dit 3lechts ten aanzien van het laagste gedeelte kon plaats hebben, zou de duur der stremming althans aanmerkelijk worden ver kort, omdat het soms dagen duurt, eer dat laag ste gedeelto geheel droog is. Vooral in verband met het vermoeden dat de spoorweg vooreerst nog niet zal tot stand komen, wordt algemeen verlangd naar een tramweg, die voor het drukke verkeer tusschen Waalwijk en 's-Bosch der geheele bevolking uitstekende diensten zou bewijzen. Eenigen tijd geleden werd de hoop daarop zeer opgewekt, toen er sprake was van eene concessie-aanvraag tot aanleg van een tram weg van Heusden en Waalwijk naar 's-Bosch. In den laatsteu tijd echter hoort men hiervan niets meer, zoodat men vreest dat dit denkbeeld is op gegeven, wat niet alleen voor de zoo even genoemde plaatsen maar ook voor geheel de bevolking van de tusschen gelegen dorpen zeer te betreuren zou zijn en zeker niet het minst voor Heusden en om streken, die van het spoorwegnet verwijderd blijvgp Het bovenstaande ontleenen wij aan de »N. Ct.« Met hot eerste gedeelte kunnen wij ons to vereenigen, minder echter met het laatste. Ons bekruipt de vrees nog niet dat de stoomtram Heus denWaalwijk's-Bosch zich slechts als een ko meet zal vertoond hebben, ona weldra voor het gezicht te verdwijnen. Met betrekking tot het benoodigd kapitaal ver namen wij reeds geruststellende berichten en al zouden wij ook van eene dergelijke onderneming meer openlijk gewag verwacht hebben, wij twjjfe- len daarom nog niet aan de tot stand koming. O sr Ontvreemde of vermiste voorwerpen. Postkantoor Breda. De Officier van Jnstitie berickt, ten vervolge op de buitengewone Politiebladen van 1 Maart, dat nog zijn ontvreemd: 3 bankbiljetten, een ad f 100 BG. no. 1836 en twee ad 25 DJ. 2134 en SN. 4437. Voorts de navolgende verbeteringen Wat betreft de bankbiljetten 25, dat gelezen moet worden voor TD. 3325, FD. 3825AX. 3104, AX. 4104; ED. 4924, FD. 9924; DS. 911, DS. 918. Idem 60. voor BS. 6118, BG. 6118. Idem f 100, voor TT. 102, FF. 102; AX. 905, AX. 5905; AS. 4300, AY. 4300. Idem 300, H. 1224, X. 1224.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2