]tDe LingeJ GORINCHEM. Winkelwaren een tag en afge Wandgedierte. 14 Maart 1884, voorin. 10 VERHUREN: A. van K VOORHANDEN BURGERLIJKE STAND. LAND- EN TUINBOUW. Gemengd Nieuws. ADVERTENTIEN. Houthandel. MARKTBERICHTEN. 31VLLER STOOMTABAKSFABRIEK De Notaris Van Moock, V u chter straat H 2, 's-Bosch. ZADELMAKERIJ Eerste H. Communie. n Jj 's - B o s e h. kerknieuws. Stoom Houtzagerij en Schaverij Vesn bij Hsusden. P. H. Offermans Zoon, vlamt het, na met een droppel water of speeksel bevochtigd te zijn en men rookt. Te Zeist heeft men sinds een paar jaar den maatregel genomen om aan de lotelingen voor de nationale militie in een verwarmd lokaal, op den dag der loting, kosteloos broodjes en koffie te verstrekken, waarvan natuurlijk door velen een gretig gebruik wordt gemaakt. Het misbruik van sterken drank, waaraan an ders nog al door lotelingen wordt toegegeven, moet in deze gemeente door dien maatregel zeer ver minderd zijn. Door Remmelt v. d. Hulst is cassatie aange- teekend tegen het arrest van het Hof te Leeuwar den, waarbij hij tot 20 jaren tuchthuisstraf is ver oordeeld wegens moedwilligen doodslag (gepleegd op Mina Koes) voorafgegaan door diefstal op den openbaren weg met geweld. Het bericht dat de zaak der Utrechtsche stu denten den 24n dezer in hooger beroep voor het Gerechtshof te Amsterdam zal behandeld worden, is voorbarig. Er is nog geen dag bepaald. Zondagnacht zijn uit de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk te 's-Gravendeel ontvreemd: 4 massief zilveren bekers en 3 Berlijnsch zilve ren schotels, gebruikt wordende bij liet Avond maal, alsmede de armbus der catechisatie waarin vermoedelijk f 13 was. Men vond bij onderzoek geen sporen van buiten- of binnenbraak, doch wel vond men op tafel liggen een ijzeren voorwerp, n.l. een zoogenaamde splitshoren. De instructie in zake den moord op den Noor- schen matroos Hansen te Rotterdam is voor den rechter-commissaris voortgezet. Een groot aantal getuigen zijn gehoord. Een der beklaagden moet bekend hebben dat hij den verslagene heeft vast gehouden, terwijl zijn makker, die ook in arrest is, den doodelijken steek toebracht. De andere blijft ontkennen. Een treurig ongeval had onder de gemeente Noordgouwe plaats. De vrouw van den tuinman v. H. op de buitenplaats „de Haan/' die eenige weken aan vlagen van waanzin had geleden doch thans herstelde, ging met haar 22-jarigen zoon in het bosch wandelen. Wat daar is geschied zal een geheim blijven, doch weldra kwam men tot de verschrikkelijke ontdekking dat beiden ver dronken waren in den vijver. Vermoedelijk heeft de vrouw in een vlaag van waanzin zich van het leven willen berooven en heeft de zoon getracht zijn moeder te redden. De toestand van den on- gelukkigen man en vader laat zich gevoelen. Het schijnt dat het dynamiet van de„ Encholynne, dat in zee ligt en nog duizenden kilogrammen bedraagt, begint los te komen. Gedurende den ganschen dag werden Zondag te Scheveilingen groote partijen, hetzij door de politie, hetzij door knapen of volwassenen, op het strand gevonden en aan de politie afgeleverd, zoodat zij ten slotte in het bezit was van eene kwantiteit, groot genoeg om geheel Scheveningen in de lucht te doen vliegen. Maandag morgen heeft de commissaris van politie aldaar alles weder in groote vuren in de duinen verbrand. Den heer Vemée, die zelf de patronen in het vuur wierp, vlogen nu en dan de stukken hout en het zand om de ooren. Een oud gevestigd huis in een der grootste steden van Zuid-Holland zoekt langs dezen weg in connectie te komen met SOLIEDE PERSONEN die met het platte laud van Z.-Westelijk Gelderland, Tieler- en Bommelerwaard en Neder-Betuwe be reizende, genegen zijn daarbij nog van dagelijksche behoefte, op aannemelijke voor waarden op te nemen. Aanbiedingen worden schriftelijk ingewacht onder lett. A C aan het bureau van dit Blad. do Wapens ran HEUSDEN en ALTEN A. Stoomboot Stad Heusden. 7.— t Brongelen, van 1 Febr.1 Maart. Getrouwd: J. Hartgens, jm. 27 j. en H. Boll, jd. 19 j. Geboren: Hendrina Dingena, d. v. P. de Wind en J. van Vuren. Overleden: Marius Willem v. d. Schans, 16 m. |Eeten, van 1 Febr.1 Maart. Ondertrouwd: J. C. Branderhorst, jm. 26 j. en G. A. Branderhorst, jd. 25 j. G e b o r v n Pieternella Johanna, d. v. H .Klein- loog en D. M. C. BronLabina, d. v. W. Roubos en C. van der Beek Eimert, z. v. W. van Asch en G. Kooijman Cornells Johannes, z. v. J. Combee en A. M. Wijnbelt. Overleden: Govertje Spiksers, echtg. van Jacobus Verdouk, 46 j. f Woudrichcin, van 129 Febr. Ondertrouwd: A. G. Wetsteiu, jm. 24 j. en P. M. J. de Joode, jd. 24 j. Getrouwd: H. Verbeek, 22 j. en M. Baks, jd. 17 j. Geboren: Gerrit, z. v. P. Pellikaan en A. M. Pellikaan Jacob Cornells, z. v. P. H. de Man en E. van Sihttruijen; Huibert, z. v. H. BorgenJ.de Pender; Helena Jacoba, d. v. L. W. Varossieau en A. Njjsse; Gerrit, z. v. A. v. d. Stelt en J. Otte- vanger. Overleden: N. J. Spronk, 2 m.; A. S. van Vugt, 2 j.; A. A. Baks, 4 in.; H. Borg, 86 j. wed. van A. Havelaar. t Bewerken en Sleeuwijk, van 129 Febr. Getrouwd: D. Ippel, jm. met S. Bras, jd.; G. J. Ippel, jm. met A. C. Walraven, jd.; E. Olden burg, jm. met H. van der Stelt, jd. Geboren: Jan, z. v. J. van der Stelt en C. van Stelt; Johannis Cornelis, z. v. G. de Kruijk en E. M. van der Ham; Netta, d. v. J. Duizer en VV. van der Linden; Heiltje, d. v. C. van Noorloos en T. Sterkenburg; Klazina Hendrika, d. v. W. Roubos en M. E. Verhoeven; Johanna Pieternella, d. van E. Koek en T. Sterkenburg; Hendrik, z. v. A. Vos en W. C. Groeneveld; Elizabeth Maria, d. v. C. H. de Haas en E. Kieboöm Jan, z. v. J. van der Giessen en C. J. de Keijzer; Willem, z, v. J. C. van Driel en J. Doedijnseen levenl. kind m. gesl. v. A. van der Stelt en Teuntje de Rooij. Overleden: A. Versteeg, 7 m. jm.; P. van Andel, 1 m. jd.; C. J. Verdoorn, 8 m. jd.; T. H. Vink, 16 m. jm.; A. Bouwmans, 4 m. jm.; C. van Krugten, 18 m.C. van Krugten. 86 j. ongeh. t Werkendam, van 9 tot 26 Febr. Gehuwd: H. J. Bogaars en C. Zwets; S. van Breugel en E. van der Schuit. Geboren: Bastiaau Marcus, z. v. J. H. Ippel en J. Ritmeester. Overleden: H. W. Taselaar, 3 w.A. C. Maris, jd. 3 w.D. Kraaiveld, jd. 10 m.; J. v. d. Plas, jm. 2 j.; W. den Hollander, jd. 7 d. f HEUSDEN. Bij de verpachtingen van weiland, in do laatste dagen gehouden, is de pachtsom dit jaar niet lager dan het vorige jaar. Ruim 151/.. hectare, behoorende Aau de Herv. Kerk alhier, brach ten nu 1727 op, tegen 1735 in het vorig jaar, dus nagenoeg gelijk. De Godshuizen alhier maakten zelfs een hoogereu prijs dan een jaar te voren. De plaatselijke ligging heeft daarop echter veel invloed. De eerstgenoemde ló1/© hectare ligger: onder Hedik- huizen, alwaar groote behoefte aan weiland i- maar voor circa hectare, die dezelfde kerk onder Doeveren bezit, kon zij niet meer dan 195 bvdingen, welke prijs ook weder nagenoeg gelijk staat met dien des vorigen j iars. Van wege de le afd. der Friescho Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden, is een onderzoek ingesteld omtrent de samenstelling enz. van het kunstzout., dat ouder den naam van «Sjelo Jasriëach* als bederfwerend middel voor boter wordt aanbe volen. Uit dat onderzoek is gebleken dat het in 100 deelen bestaat uit 44 deelen keukenzout, 16 sal peter, 30 suiker, 6 dubbel koolzure soda, 2 water en 2 onzuiverheden. Ten einde het bederfwerend vermogen te onderzoeken werden 14 proeven ge nomen, waarvan de uitslag niet zeer gunstig was ook is daarbij niet gebleken dat wanneer de boter niet recht smakelijk of recht zuiver mocht zijn, het kunstzout het vermogen bezit het kwaad in 2436 uren naar boven te drijven. Op grond van de genomen proeven meent do commissie de vraag: »of het zout op de wijze ge bruikt als de fabrikant aangeeft inderdaad zooda nig bederfwerend werkt, als door hem wordt ge zegd, dit laatste in vergelijking met gewoon zuiver keukenzout*, volmondig ontkennend te kun nen beantwoorden. Bovendien wettigt de samen stelling geenszins de bewering, als zou hot kunst zout zulk een uitstekend bederfwerend middel zijn. Om vruchtboomen, kasplanten en struikgewas van bladluis te ontdoen, bestrijke men ze met een mengsel van 2 deelen gekookte en 1 deel onge kookte lijnolie. Nederl. Herv. Gemeente. Beroepen naar Oudenhoorn, T. Rindes te Wanneporveen; naar Oudega c. a., LNierstrass. Aangenomen naar Akkerwoude c. a., F. H. Germs te Garnvverd. Bedankt voor Oud-Beierland, W. van den Bergh te Schaars- bergen; Colijnsplaat, J. G. Klomp te Broek op Lan- gendijkSt. Anthouiepolder, L. A. F. Creutzberg te Oosterland op Duiveland. Chr. Geref. Gemeente. Beroepen .- naar Genemuiden, D. Tibbcn te Blija. Een kunstschilder gaat 's nachts om twee uur, na een vroolijken avond, vergenoegd naar huis. Op straat wordt hij aangesproken door een heer, die een stevig glas schijnt gedronken te hebben en dientengevolge wat zwaar van tong is. Pardon, meneer kunt u fluiten? O ja, gaf de schilder lachend ten antwoord, dat kan ik wel, zonder daarom in dit opzicht een ar tist te zijn Dan zoudt u me een groot ge noegen kun nen doen, 'k woon namelijk daar en als ik wat 1 laat thuis kom, dan fluit ik «Ach mein lieber Augustin* en dan gooit me vrouw den sl sleutel naar beneden - nou is me tong 'n beetje z zwaar en 'k kan niet flaiteu. O, als 't anders niet is, met genoegen, zei de schilder, en hij trad naderbij en floot, vlak voor het huis: «Ach mein lieber Augustin?* Nauw hadden de eorste nooten weérklonken, of werkelijk werd boven een raam opengeschoven en de schilder kroeg den inhoud van een waschkom over het hoofd. Tegelijk weerklonk een krjjschend vrouwenor gaan: »Daar dronkaard, da's voor joul* Een koopman in lompen bezocht geregeld de gemeente Tietjerksteradeel en een boer wilde eens een grap met hem hebben. Do koopman werd op een zolder gelokt om daar de lompen te bezich tigen en opgesloten. De buren, die spoedig het angstgeschrei van den gevangene hoorden, ijlden toe om hem te verlossen, 't geen bun tegen den zin van den boer gelukte. Verleden Vrijdag kwam de boer op de weekmarkt te Leeuwarden en ging naar een barbier, om zich te laten scheren. Deze was echter een goed vriend van den koopman en wilde nu den boer er eens laten «iuloopeu.* De boer werd ingezeept doch door de drukte werd 't scheren vergoten. De boer herinnerde daarom dat hij nog geschoren moest worden en... zeker! de boer werd nogmaals ingezeept en weer niet geschoren. Nadat ook dit schuim was opgedroogd werd de boer voor de derde maal ingezeept en nu ging de barbier er toe over om zijn driemaal in- gezeepten cliënt van zijn baard te ontdoen mot een talhout. Behalve deze straf is ook nog tegen den boor, wegens 't bedreven feit van «opsluiting* proces-verbaal opgemaakt. De beroemde scheikundige Pasteur heeft dezer dagen een hoogst belangrijke mededeeling gedaan aan de Fransche Academie; bij noemt haar een voorloopige mededeeling, daar eerst later een defini tief verslag door hem zal worden uitgebracht, in dien, na verloop van eenige maanden, de aanvanke lijk verkregen resultaten worden bevestigd. 't Geldt bier een zeer gewichtige kwestie, het vinden n.l. van een afdoend middel tegen honds dolheid. 't Is hem namelijk gelukt door middel van inënting met microörganisme honden te vrijwaren tegen besmetting met het gift der honds dolheid. Een groot aantal proeven is door hem ge nomen en deze hebben den guustigsten uitslag op geleverd. Zoodra dit alles door den tijd is bekrach tigd, n.l. over enkele ma inden, zal hij zijn methode openbaren en aan de maatschappij, die reeds zoo groote verplichtingen aan hem heeft, een nieuwe weldaad bewijzen. Een Amerikaansch kruidenier heeft een nieuw middel gevonden om zijne waren aan don man te brengen. Ieder die voor een dollar koopt, mag het getal booneu noemen, die voor zijn winkelraam liggen opgestapeld. Hij die het meest nabij het ware getal is, ontvangt als premie een huis op een der beste standen van de stad Boston. De heer Talett, een der bestuurders van de Lon- deu-che Diergaarde, deelt in zijn verslag het vol gende verhaal mede uit de dagen dor .Jumbo-manie, z.g. witte olifant »Eeue oude juffrouw kwam op een Vrijdag-ochtend te half zaven in eene cab aanzetten met zes pond kasdruiven, vier pond rozijnen, appelen, appelsienen, koek en andere zoetigheid alle3 voor Jumbo. Er waren ook bloemen voor Jumbo om aan te ruiken en bovendien had zij een keurig mooi mandje meegebracht voor Ju ubo om uit te eten. Het eerst wat de olifant van al dit lekkers in deu muil stak en verslond, was hot mooie mandje, met linten en al. De oude juffrouw scheen dit niet lief te vinden. Hij is lomp en ondankbaar,* sprak zij tot den heer Talett. >0 neen,* antwoordde deze, «hij is zeer verstandig, want hij geeft aan zijn natuurlijk voedsel de voorkeur.* «Denkt u dat hij van vleesch houdt Zal ik een lekkeren lamsbout voor hem meebrengen «Doe dat niet, hij eet geen vleesch.* Waarop kan ik hem dan nu eens tracteeren, deukt u?« «Op oude bezems,* luidde het ant woord. Git het veld geslagen droop de oude juffrouw af. Wat is een tandmeester? Iemand die een ander de tanden uittrekt, om de zijne in beweging te houden. Naar Fransch model. De radikale kuur. Drama in één bedrijf. Personen De echtgenoot. De huisvriend. De E. Het toeval heeft mij de bewijzen in han den gespeeld, dat gij op intiemen voet met mijn vrouw staat, mijnheer!... ik ben overtuigd dat dit meer dan een vluchtige neiging is De H. O, meneer, 't is een hartstocht, waar tegen ik reed3 maanden te vergeefs strijd. Ja ik heb uw vrouw liefik aanbid zo ze is mijn homel E. Zoo, meneer; na dit hartstochtelijke getuige nis, hetwelk aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat, blijft slechts één uitweg... H. Ik ben tot uw dienst, gij hebt de keus van het wapen E. Neen, dat meen ik niet! Er er is een onbloe dig middel. Gij verklaart niet te kunnen leven zonker Vora, mijn vrouw. Goed, ik begrijp dat volkomen, En dewijl ook zij met u schijnt te sym- pathiseeren, zou het hard van mij zijn, uw beider geluk in den weg te staan. Wij zullen een schei ding aanvragen, Vera wordt vrij en gij kuut haar, wanneer de wettelijke vormen in acht genomen zijn, huwen. (De huisvriend met veel haast af.) Do E. Die komt nooit meer terug! Hot scherm valt. liet geheim der guillottine. In 1864 werd te Parijs wegens moord ter dood veroordeeld Dr. de la Gom- merais. Vóór de executie ging eon zijner collega's, Dr. Beauqnesne, tot hem en kwam na een kort onderhoud met oen dringend verzoek voor den dag. Tot heden zei Dr. B. is de wetenschappelijke vraag nog onopgelost of in de hersenen van een onthoofde nog een vonk herinnering blijft bestaan. Gij kunt ons daaromtrent zekerheid verschaffen. Ik zal bij uw terechtstelling tegenwoordig zijn, terstond na den val des bijls uw afgehouwen hoofd in de hand nemen en aan uw oor roepen: «herin ner u ouzo afspraak en sluit als bewijs daarvan driemaal het rechteroog!* De artsen namen afscheid, nadat de veroordeelde zijn woord gegeven had. De dag der terechtstelling kwam en do la Gom- merais werd naar de guillotine gebracht. Deze volbracht haar werk in een oogenblik. Dr. Beauquesne nam het hoofd op en riep het de afgesproken woor den toe. Daar sloot zich het rechteroog, terwijl het linker don spreker bleef aanstaren. «Om 's hemels wil, sluit nog éénmaal uw oog,* riep de docter. Aan 't rechteroog bemerkt men een trekken doch het sloot zich niet meer, al strakker en strak ker staarden beide oogen en de docter legde het hoofd zwijgend in de kist. Zoo vertelt Graaf de Villiers. Niets nieuws onder de zon. In het nationaal mu seum te Napels, vindt men onder een verzameling antieko gereedschappen, bij Pompeji uitgegraven, een aantal fijne instrumenten, waarvan ontwijfelbaar vast staat, dat ze eenmaal aan tandartsen toebe hoorden. In de overgebleven fragmenten dor z. g., «twaalf tafelen* vinden we uit den oud-romeinschen tijd een strafbepaling tegen degenen, die een lijk de tandon uitbreken om het goud te stelen waar mee ze bevestigd zijn. Daarmee is het klare bewijs geleverd dat hot inzetten van tanden eu het be vestigen dezer met gouddraad reeds vroeg bekend was. t Bussen, 6 Maart. Aangevoerd 202 K.G. Prijs der boter 1.22 tot f 1.32. Finale uitroeiing van Wandgedierte zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar schriftelijke garantie en de stiptste geheimhouding. Adres: M. VAN DER HELM, Lekkerkerk. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. Inspectie gratis. ZAL in 't Rechthuis te Giessen, voor 1 jaar, Weilanden, vau de Kerk eu Diakonie en van do Heoron Naaijen,Van der Colff, Blaukersen Hanegraaff. Breeder bij billetten omschreven. en Mint in fetóioèi. groote voorraad van: Ileeren- en Barnes Koffers en Tas- schen.Kindor-Schooltasschen.Jaeht- artikelen. Breukbanden. Rijhoofd- stellen. Halsters. Bekken en Bekens. Paardenscharen. Singels. Strijklappen. Kniestukken. Stofplumeaux Ros- en Manonborstels. Ros- en Manen- kammen. Saltanterie of Tuigsmeer. Stangen. Sporen. Karwatsen. Lijsten en Stijgbeugels. Lederen Porte- monnaies. Portefeuilles. Sigarenkokers en Brieven- couverts. Iloudeu Halsbanden. Leiders en Zweepon. Mautel- en Bekendragers. Verlakt Ledergoed voor Heeren Ouderofficieren, enz. Reparatiën aan REISBEHOEFTEN en verschil lende voorwerpenzooals TUIGEN enz., worden te vens aangenomen. Spoedige en prompte bediening. «lÉ-Mies, vau af ƒ6.50 en hooger, desvorkiezende op maat, BIJ MINDERBROEDERSTRAAT, Dienst van af 4 Oct. 1883. Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 1.30 4.— Waalwijk 2.30 5.— Wondrichem 6.30 8.30 Hensden 4.30 7.— Sliedrecht (Middenveer) 8. 9.45 Gorinchem 7.15 9.= Dordrecht 8.30 10.30 Te Rotterdam c.a. 9.45 11.45 Van Rotterdam Alle werkd. 'snam. 12.30 Dordrecht 2.— Sliedrecht (Middenveer) 2.30 Gorinchem 3.80 Te Heusden c.a. 5.30 Waalwijk Kaatsheuvel 8.— Hoewel de uren van vertrek op de tusschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3