a. g. VAN der heulen zonen, x HUIS VAN VERTROUWEN. L. L. van Beffen van der Weegen, 1000 GULDEN Fabriek en Magazijn FABRIEK van Stoomketels en Werktuigen. Kinder-Pap Beschuit, Japonstoffengekleurde en zwarteFransch in alle breedten, ge kleurde Katoenen, Meubelchitzen,Cretonnes, Meltons, Buckskins, Zwarte Witte Katoenen en Linnens in alle breedten, Servetgoederen, Gordijn-Neteldoe ken in alle genres, wollen en gestikte Dekens, Doeken, Mantels en hetgeen ver der tot het vak behoort. m c. l Singer systeem, in alle stijlen t HOLLO WAYS PILLEN EN R.S.Stokvisty Zonen, Rsparatiên sn veranderingen spoedig en billijk. Wageningen, Chemische Fabriek. ROBERT HOLTZ. hebben de eer te berichten dat van af ZATURDAG 8 MAART a.s. de zal plaats hebben van AANZIENLIJKE en ZEER YOORDEELIGE PARTIJEN OPENING VAN HET J I MAUR1TS 11E1S, Groote Markt B 21, 's-Bosch, Hoogensteenweg, B 41 'sHertogenboseh. GETUIGSCHRIFTEN!!! „copie KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. TRIP Co., Wijnhandelaars te 's Hage. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. IJzer- en Metaalgieterij. Hollandsche Tuin en Zeepaard, Bickerstraat, ROTTERDAM, Phoenix Actiën Gesellschaft Plaat-, Staaf-, Hoek-, Tee-, Balk- en Profiel-IJzer. Pensmarkt JL3. 33 34 's-öoscli. X V X 1 V MET EENE PRACHTIGE KEUZE IN DE NIEUWSTE MODELLEN. w.i» aaMMiiflar- Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. London 1862. Miinclicn 1854. Kaiserslautern 1872. Kaiserslautern I860. Weenen 1873. Mctz 1861. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimacbine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Ainerikaansckc Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijder, Zeligarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkolijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. i&r Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Hoorden, Manchetten enz. Plannen en uitvoerige t e e k e 11 i n g c n op a a nvrage v e r k r ij g b a a r BaaBBBMNgaHgEHBmgaBMMaB—BBBBHaBBMMMMaRBBM— betaalt ondergeteokende aan hem, die bewijzen kan, dat de bij mij ter inzage liggende Getuig schriften, verkregen over de uitstekende resultaten van de ELECTROMOTORISCHE TANDHALS- HANDJES, niet echt zijn. Bij het gebruik daarvan geschiedt het Tanden krijgen der kinderen z ndcr dc minste pijn. Deze worden verzonden na ontvangst van 90 Cents per postwissel franco door Nederland. Het Fabrieksmerk is wettelijk gedeponeerd. /i Het Tandhalsbandje wat ik voor eenige weken van UEd. ontving heeft bij uitnemend heid goede diensten bewezen. Het kindje was voor dat het bandje aangewend werd zeer lastig, maar begon terstond na de aanwending van het bandje tevredener te worden en'kwamen de tandjes er flink nit, zoodat wij dan ook gerust de door u gefabriceerde Tandhalsbandjes een ieder durven aanbevelen. Hoogachtend, UEd. dw. Dionasr, Het kinderhalsbaudje mij toegezonden levert goede resultaten op en volgens mijm inzien bewijst het zeer goede diensten. UEd. dw. Diematir, Bij ons kind heeft het Tandhalsbandje zeer goede diensten bewezen. Wij bedanken U har telijk er voor. Li Rits, 15, 12, 83. (was get.) J. THEATRE VAN Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van allo Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing vau Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van ls U/Vb» 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelievon het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford S-treet, er niet staat, zoo is het bedrog. Op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 1883 bekroond met Eere-D ploma. (Hoogste onderscheiding). uit de Stoom-Broodfabriek van M. C. POLBERMANS te Gorinchem. IDit meer en meer algemeen Kindervocdsel, bij •onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt, van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé- ipöts geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Oonnchem. Hoofd-dépót voor s-HageJ. A. Burgermans, Paulus Potterstraat. hoek Spiegelstraat. Boven-Hardinxveld, H. Maas. Giesendam, P. Boelhouwer. i Vlaardingen, Wed. J. T. Lambach. maken H.H. Scheepsbouwmeesters attent dat zij de Eenige en Uitsluitende Agenten zijn voor Nederland en de Koloniën van de te L.iar bij Ruhrort en Escuweiler-Aue, en als zoodanig op keur leveren IJzeren en Stalen Scheepsplaten en Hoekstaal. IJzeren en Stalen Giet en Smeed-Stukken. Profielen en Prijs-Couranten op aanvraag ver krijgbaar. Voor Specificatiën van eenig belang kunnen zij speciale, zeer voordeelige aanbiedingen doen. LMA11X Colli))., Iiorinrlii'iii, 6R00TE VÖ0RJAARS-0FRUI1ING lXZ'*o+< Al W/♦->♦ >*o*o+o+o*o+<~\r~ X 0 Pelterijen-Magazijn VAN Volledige lienbleienten, I Nieuwe Pekela. (was get.) P. A. HUBERTS. Noordwijk (binnen). (was get.) W. GROEN. F LTIR PALDS-HEDOG. Wij vestigen de aandacht op onzen uitstekenden TAFELWIJNdie door ons met inbegrip van be lastingbuiten mand en Jlesschen voor f 28.het kan er van 48 gecapsuleerde flesschen, franco wordt geleverd. Wij debiteren deze wijn te 's Hage aan tal van eerste familiën. H. l SUYVER, AmsterdamJ. Loopik, Prinsegracht, Heusden, W. Schopenhauer. Herwijnen, M. van Strate, Wiukelier. LeerdamJ Rouwert, - SUedrecht, A. A. van der Wint. WerkendamJ. Dekker Az. Zwijndrecht, L. van der Have.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4