No. 258. Zaterdaer 22 Maart. 1884. FEUILLETON. Uitgever: L. J. VEERMAN. Heusden. GORDON BALDWIN. Verzachtende omstandigheden. VOOR Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.Franco per post zonder prijs- verhooging. Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. f/Onder aanneming van verzachtende om standigheden'' is een term, welke bij geen enkel vonnis ontbreekt. We weten 't al en rekenen er op, ook de patient rekent er op, dat de verzachtende omstandigheden haar werk zullen doen, nadat de eisch van het openbaar ministerie is uitgesproken, om als muizen aan de straf te knagen, zoodat het vonnis in de verte niet gelijkt op wat het dreigde te worden. Gezegende verzachtende omstandigheden! Als daar een arme, ongelukkige bloed, door den honger en de ellende de deur uitgedreven, waar achter hij een zwakke vrouw en eenige broodmagere schapen laat zitten, zich zóó lang vergaapt aan 't witte brood voor een bakkerswinkel, totdat hij de hand over de onderdeur steekt en 't begeeilijk voorwerp wegkaapt als die man voor den Nederlandschen rechter ge bracht wordt, dan stormen de verzachtende omstandigheden bij dozijnen toe en rukken Vrouwe Justitia den blinddoek van de oogen weg 't zou misdaad zijn hier recht te spreken zonder den persoon aan te zien en de arme man komt met eenige dagen correctioneele gevangenschap vrij Gezegende verzachtende omstandigheden! Zoo stal b. v. een arme sukkel enkele jaren geleden een hoeveelheid brandstof, bestaande uit 3 (drie) turven en de rech ter, verzachtende omstandigheden in aan merking nemende, 't was winter en zeer koud, gaf hem drie dagenvoor iedere turf een dag. Zeker zou de man meer gekre gen hebben, missphien wel een week per turf, wanneer 't in Juli geweest was en wanneer onze gevangenissen niet zoo opge propt vol zaten met groote dieven, voor wie, zooals men algemeen weet, de ver omstandigheden nagenoeg niet zachtende bestaan. Nog eens, gezegende verzachtende om standigheden Een heer wandelt met zijn vrouw door de Kalverstraat, een hoogst fatsoenlijke, be- asphalte straat. Ze loopen ^winkeltje kij ken", zooals duizenden iederen avond doen. Nu wil 't toeval dat juist op dien avond, wat anders nooit gebeurt, een zeer onfat soenlijk persoon mede in de Kalverstraat wandelt, dit paar tegenkomt en, door een toevallige overeenkomst, misschien van kleeren of aangezicht, de dame houdt voor eene andere, eene van zijn kennis, in 't kort, eene die een fatsoenlijk mensen zonder groeten voorbij gaat en wier naam verzwegen blijft. Dat is een 1 eel ijk toeval, waarvan de dame al 't nare ondervindt, want het onfatsoenlijk heertje bejegent haar op een manier, waarop niemand, die met zijn vrouw aan den arm wandelt, deze zou laten bejegenen. De heer stuift op, neemt in zijn drift de paraplu 't onderst boven en geeft den ellendeling een slag met den knop. Deze wvoelt" dat hij aan een ver keerd adres is en gaat verder. Een paar dagen later wordt hij onwel, ziek en sterft, zeer zeker tengevolge van den slag op 't hoofd. Er wordt terstond onderzoek gedaan naar den dader, die is van huis, gevlucht zeker, men schrijft en telegrafeert, vindt hem te Antwerpen en neemt hem met ijse- lijke voorzorgen in arrest. De moordenaar wordt gevankelijk naar Rot terdam gevoerd, met de meeste achting aldaar in de celgevangenis gerecepieerd en vervol gens naar de hoofdstad getransporteerd. Hij kwam voor den rechter en kreeg, dank zij de hulp der verzachtende omstandigheden, vijftig cent boete. Maar hij had toch reeds 36 dagen zware gevangenisstraf beet Jammer, duizendmaal jammer voor dezen man dat hij geen student was, voor wie zoo als men weet nog extra verzachtende om standigheden bestaan, doch hij was slechts een koopman, die zaken deed en nu voor een leelijke zaak bloeden moest. Wanneer hij student geweest was, b. v. aan de hoogeschool te Utrecht, dan had men hem ongetwijfeld een zeer beleefd briefje geschreven met verzoek niet al te lang uit te blijven, aangezien dat en dat gepasseerd was en, hoewel 't de" moeite niet waard was er van te spreken, men kon niet weten hoe de publieke opinie de zaak zou opnemen. Men zou echter trachten de zaak van de baan te schuiven want de eer van 't corps en de eer der hoogeschool en Is 't niet verschrikkelijk dat Justitia ge blinddoekt is wanneer ze een armen vader straft, die brood steelt, brood dat hij heb ben moetal zou 't hem het leven kosten, omdat zijn kinderen jammeren van den hongeren men haar den blinddoek voor de oogen wegrukt wanneer 't een misdaad, erger dan 't stelen van een brood geldt, bedreven door mannen uit de hooge standen? Zouden de heeren rechters, zou vooral de man, die deze bedrijvers noch op den koop toe verheerlijkte, niet begrijpen dat zoo'n vonnis meer brandstof werpt in 't vuur, door de mannen van wrecht voor allen" ontstoken dan alle socialistische redevoeringen van een kwarteeuw te zamen? Verzachtende omstandigheden zijn een heerlijk, een weldoend middel in de hand des rechters, om den schuldige precies te geven wat hem toekomt. Maar 't verschil in stand mag nimmer een verzachtende om standigheid worden, in dien zin dat een stu dent met één dag, een boerenarbeider met twee maanden voor gelijke misdaad moet boeten. Integendeel zouden we liever de bijbelsche les toegepast zienvan hem, die veel ontvangen heeft, zal veel geëischt wor NOVELLE VAN RUDOLF LINDAU. 8) Daarop vervolgde hij, bijna alsof hij alleen tot zich zelf sprak: »Eén middel ware er misschien nog om de zaak in orde te brengen.» Welk?» Als iemand een gedeelte van mijn zaak, die wer kelijk goed en solide is, van mij wilde koopen.» Hij sloeg een schuchteren blik op Forbes. Hoe zou dat te doen zijn?» vroeg deze geeuwend. De zaak is mij zelf nog niet recht duidelijk,» antwoordje Baldwinhet denkbeeld is zooeven eerst bij mij opgekomen. Ik zal er eens over denken en er van avond met u over spreken.» Ja, doe dat, sprak Forbes op onverschilligen toon. Daarop zag hij op de pendule en voegde er bij: »Ik heb nog eenige visites te doen. Om zeven uur eet ik in het Café Anglais. Wij kunnen eikair daar vinden, als ge er niet tegen hebt. In elk geval zal ik om negen uur thuis zijn.Daarop verliet hij na een haas tigen groet het vertrek. »Ik zie dien mijnheer Gor don Baldwin al voor den dag komen!» sprak hij bij zich zelf, toen hij buiten was. Altijd de oude ge schiedenis Baldwin vermoedde volstrekt niet, wat er in Forbes' geest omging. Hij werkte den ganschen namiddag aan een overzicht van zijne financiëele positie. Hij had verscheidene handelspapieren bij zich, die het hem mogelijk maakten bij zijne taxaties op bepaalde datums en cijfers af te gaan Hij kon daarmede het bewijs leveren, dat hij een vermogen van ongeveer 150,000 dollars bezat. Bovendien geloofde hij volkomen ge rechtigd te zijn om zijn bloeiende zaak tot een niet onbelangrijk bedrag in rekening te brengen. Hij toonde voorts aan dat iemand, die 50,000 dollars contant geld in zijn firma aanbrengen wilde, om zijn associé te worden, er eene goede en veilige geldbe legging aan zou hebben en hij verklaarde zich bereid, zijn vriend Graham te Hakodate, op wiens toestemming hij bij voorbaat rekenen kon, onder deze voorwaarde als zijn gelijk-gerechtigde Compagnon in zijn zaak op te nemen. Dit bedrag van 50,000 dollars, waarmede Graham zijn opname in de firma betalen moest, zou dan tevens dienen om aan de jeugdige zaak eene nog groolere uitbreiding te geven en er ook een filiaal van in Europa te vestigen. De leiding van dezen Euro- peschen tak der te Hakodate gevestigde zaak zou Bald win op zich nemen. Daarmeè sloot het memorandum. In een daarbij gevoegd schrijven, dat Baldwin eveneens terstond op stelde, verzocht hij Forbes zijn vriend Graham het bedrag van 50,000 dollars voor te schieten. >,.ls waar borg daarvoor was hij bereid, zijn en Grahams grond eigendom te Hakodate aan Forbes af te staan. De risico, die deze waagde, als hij tot de leening over ging, bleek derhalve in werkelijkheid slechts zeer gering te zijn. Baldwin had verscheidene uren lang achtereen haas tig en ingespannen gewerkt, om het memorandum en den brief gereed te krijgen. Hij was afgemat en las het geschrevene nu nog eens door. Het bevredigde hem en stelde hem gerust. Hij was met volkomen eerlijkheid te werk gegaan. Hij had niet beproefd zijn omstandigheden beter voor te stellen dan zij waren. Voor een vreemde zouden misschien de door hem ver strekte inlichtingen niet voldoende zijn geweest. Doch Forbes was geen vreemde. Baldwin wist dat hij een groot vermogen bezat. Hij veronderstelde dat hij bereid zou zijn hem en Graham, die toch de vriend zijner jeugd was, den begeerden dienst te bewijzen. Toen hij op de klok zag, bespeurde hij, dat het te laat geworden was om zich nog op den bepaalden tijd naar het café Anglais te begeven. "ij gebruikte ia der haast zijn maaltijd in een restaurant in de Champs Elysées en keerde daarop terstond weder huiswaarts. Forbes liet op zich wachten. Het was reeds bij tienen toen hij in zijn hotel terugkwam. Hij mom pelde iets dat een verontschuldiging geleek, doch door Baldwin niet eens gehoord werd, en volgde dezen slecht gehumeurd naar zijn kaïner. Hier!» zei Baldwin, terwijl hij hem het lange, duidelijk geschreven memorandum overhandigde. «Lees nu eerst eens dit geschrift met aandacht door. Forbes, die zijn hoed niet eens afgezet had en er uitzag als iemand die niet veel tijd te verliezen heeft, sloeg de dichtbeschreven pagina's haastig om en was spoedig aan het einde van dezen arbeid, die den braven Baldwin vele moeielijke uren gekost had. »Ik weet nog niet, van welken aard uwe conclu- siën zijn,» sprak hij, zonder de oogen van het papier op te slaan en nogmaals zenuwachtig het stuk door bladerend; •maar een groote fout, waarop het geheel schipbreuk lijden moet, kan ik u nu reeds aantoouui Ik ben ook een man van zaken,» die laatste woorden werden op vrij bitsen toon geuit, als beantwoordden zij een tegenwerping, die Baldwin geopperd had. Deze h;»d echter geen woord gesproken en bleef Forbes slechts onrustig vragend aanzien. Gij schat uw vermogen op 150,000 dollars» ging Forbes voort. »Dat is nu reeds niet geheel juist, zuodia gij de helft voor 50,000 dollars, dus met en den. Een beschaafd man die tot brood dronken misdaad zich verlaagt, is schuldiger dan een ongeletterde boerenknecht, die al leen met paarden en koeien terecht kan. Gezegende verzachtende omstandigheden! Trekt de wereld door en snelt overal te hulp waar ge een schuldige door een koude harde wet te zwaar bedreigd zietHelpt ih Godsnaam armen en ongelukkigen, ook ge- tergden en beleedigden. Sluipt in de harten des rechters en kneedt ze als was. Maar wanneer ge den arnae aan den weg dood geslagen vindt door den rijke, voor diens plezier doodgeslagen gaat dan heen en laat hem aan de harde wet overZulke genoe gens mag niemand zich meer permitteeren de tijden waarin de armen vermoord werden door de edelen zijn, Gode zij dank, lang voorbij 'IIIIH—IHIH I Willi11! M—Will' wmniiMim maai Naar aanleiding van onze artikelen »Op glad ijs» hebben we een schrijven ontvangen van mevr, E. van Calcar, te uitvoerig om in onze beperkte ruimte een plaats te erlangen en daarvoor ook on geschikt. De geachte schrijfster toch is zeer uit haar humeur over onze mededoeliugen en verwijt ons in termen, waarvoor we in ons eigen blad geen plaats kunnen inruimen dat we over het spiritisme spre ken als een boer over het zevengesternte, m. a. w. we weten er eigenlijk niets van. Toch wagen we 't nogmaals met onkele wooi'den op de zaak terug te komen en doen dat naar aanleiding van de opmer kingen der schrijfster. Deze ontkent dat de kindereu van Dr. Fox ooit voor geld hunne wonderbare hoedanigheden heb ben tentoongesteld.» Dat is volgens haar scheef en valsch, leugenachtig en zot, meer niet. Wij zijn ech ter niet de eersten die dit beweren. Die er meer van weten wil verwijzen we naar een uitvoerig stuk in den Volksalmanak van 't Nut, jaargang 1864, getiteld: Dansen de tafels?» waarin wel degelijk ook gesproken wordt van een spekken» der beurs. Ik beu ook persoonlijk te goed bekend met den heer Eglintou om hem iu mijn vaderland te laten lasteren,» schrijft mevr. v. C. Wij hebben uit Schorers familienblatt, jaargang '84, 5do heft, de bijzonderheid geput omtrent de verf verlies van 25,000 dollars, verkoopt. Gij zijt derhalve, als de transactie tot stand mocht komen, volgens uwe eigene berekening slechts nog 125,000 dollars waard. Maar zelfs daarvan zal Leiand als een voorzichtig man nog de helft willen schrappen, daar uw vermogen be legd is in een zaak, die van daag goed gaat, maar morgen slecht kan gaan. Voor de 50,000 dollars, die gij opnemen wilt, zijt gij bereid u met Graham solidair borg te stellen. Mocht gij dus ongelukkige zaken doen en men moet altijd op zoo iets reke nen bij elke zaak die men drijft dan zoudt ge mogelijk geheel geruïneerd zijn. Dit alleen reeds zal den ouden Leiand nopen, uw becijfering te verwer pen, omdat zij op te zwakke gronden steunt.» Hij zag Baldwin met een zegevierenden blik aan, als 1' hij iets zeer verblijdends ondekt had en herhaalde lamzaam het woord verwerpen. Daarop ging hij na een korte stilte voort: Gesteld echter, dat Leiand alles wat gij'zegt voor goede munt zou willen laten gelden, ik ken hem: hij zal het niet doenmaar laten wij eens aannemen dat hij het doet, dan zouden uwe redeneeringen hrin toch volstrekt niet bevredigen. Ik zie» hij bladerde in de papieren dat gij op een vast inkomen van 12,000 dollars rekent. Gij beschouwt die som als het minimum. Leiand zal niet gelooven dat gij ii ie laag getaxeerd hebt, en in zijn gedachte zullen deze 12,000 dollars als het maximum dienst doen. Maar, beste vriend, wat zijn 12,000 dollars 'sjaars voor een zoo verwend meisje als Johanna Leiand! Bij haar ouders thuis wordt het dubbele en drievoudige uitgegeven, en de menschen achten zich nog niet rijk. genoeg. Met 12,000 dollars, dus circa 60,000 francs, kaa men te Parijs niet veel kromme sprongen maken. Paard en rijtuig b.v. kunt gij er in 't geheel niet van houden. Johanna Leiand in een huurkoets DE Hut Land van lensden en Alteia, WAARD.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 1