BUITENLAND. BEKENDMAKING. BINNENLAND. twee Bouillon (Bouilleur) ketels worden aan geboden, elk met 28 vierkante ellen verwar- O mings-oppervlakte. Deze lijst zou nog gemakkelijk te vermeer deren zijn, vooral als men er dan bij wilde voegen fouten, die veroorzaakt worden door het slecht vertalen, maar daaraan hebben natuurlijk de zetters of correctors geen schuld. Die eene mooie verzameling van dergelijke fouten, misstellingen en bokken wil lezen, die koope no. 5 van de //curio siteiten van allerlei aard" uitgegeven te Amsterdam bij de firma Meijer in 1875. de herinnering aan den wildeman# nog eens in zijn hart op. En dan gevoelde hij zich beschaamd en klein en streek wrevelig met de hand over het voorhoofd, -alsof hij daardoor het hinderlijke beeld wilde ver drijven. Hij zei wel bij zich zeiven, om zich in eigen oogen te rechtvaardigen en zijn verdriet, dat naar gewetenswroeging zweemde, te bekampen: «ikheber toen toch 50,000 dollars mede bespaard,maar hij sloeg daar zelf geen geloof aan. Hij wist dat het geld, hetwelk Baldwin toen van hem verlangde, niet voor hem verloren zou zijn geweest en dat hij een zeldzame gelegenheid in zijn eentoonig en nutteloos leven om een braaf mensch aan zich te verbinden, ongebruikt had laten voorbijgaan. Thomas Graham was verdwenen. «Wie weet? Misschien is hij dood,# dacht hij. Een onaangenaam gevoel bekroop hem bij de gedachte, dat hij den laatsten wensch, dien Thomas in zijn brief had uitgesproken, den wensch om Baldwin het goede te vergelden dat deze aan Graham bewezen liad, niet was nagekomen. (Wordt vervolgd.) mertd. Daar is den ontvanger de keus gelaten tusschen het vertrek, bestemd voor dronken per sonen of anderen, die tijdelijk opgesloten worden» voor 25 cents per uur en de huiskamer van den bewaarder van het raadhuis tegen 50 cents. HEUSDEN, 25 Maart. t Voor de a. s. kermis, in de volgende maand alhier te houden, is reeds aanvraag gedaan om te worden toegelaten door: den schouwburg van W. Hart, het circus Bla- nus Cohen, 2 panorama's, 1 schiettent en de van ouds bekende caroussel, galanterie- en koek kramen. Zoowel melkvee als jong vee, wordt in de laatste veertien dagen op verschillende plaatsen in dezen omtrek op de weide aangetroffen, ge tuige de aangevoerde grasboter, zie marktbericht Heusden van 22 Maart. Zoowel uit Altena, Bommeler- en Tielerwaard, komen tal van soortgelijke berichten tot ons, die wij niet allen afzonderlijk kunnen opnemen. BAARDWIJK. Het bestuur dezer gemeente heeft zich gewend tot Gedeputeerde Staten, met het verzoek, dat bij het verleenen der concessie van een tramweg van 's-Hertogenbosch naar Waalwijk worde bepaald, dat de rails worden gelegd op den noordelijken berm des wegs, ver mits het meerendeel der woningen aan de zuid zijde zijn gelegen. Voorts wordt met het oog op de veiligheid der passage, de afsluiting van langs den weg aanwezige wielen en poelen noodig ge acht. t VUREN. Het door den raad dezer gemeente vastgestelde en door Ged. Staten goedgekeurde kohier van den hoofdelijken omslag in de ge meente Vuren over 1884, bevat 277 belasting schuldigen, die in 33 klassen verdeeld zijn. De hoogste klasse is aangeslagen voor 200, de laagste voor 0.25. De totale aanslag bedraagt 1400. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 21 Maart aan de veehouders in 't algemeen vergund om met uitzondering van het prov. reglement tot wering en beteugeling der vee ziekte van 6 Maart 1866, gedurende het jaar 1884, of eerdere opzegging, honderd runderen gezamen lijk in dezelfde weide te houden. Gedurende het jaar 1883 zijn uit de provincie Noord-Brabant naar Noord-Amerika vertrokken 23 eenloopende personen, 17 hoofden van gezinnen, 18 vrouwen, 68 kinderen en 1 dienstbode. Ver betering van bestaan was bij het meerendeel het hoofddoel. Naar men ons bericht, heeft de heer mr. G. J. Kolff te Herwijnen zijn ontslag gevraagd als hoofd-geërtde van het polder-district Tielerwaard. De slapte, die reeds geruimen tijd in verschil lende ambachten heerscht, is waarschijnlijk de oorzaak dat de marktwaarde van het artikel plaats vervangers bij de militie aanmerkelijk is terug gegaan. Golden die toch een paar jaar geleden ƒ600 a 700, thans zijn ze in vele streken van ons land voor 400 te verkrijgen. Op 70-jarigen leeftijd is te Zwolle overleden de heer Jan Thomas, een der oprichters van de schippers vereeniging Sell ut te vaer. De tweede of laatste trekking van de Amster- damsche tentoonstellingsloterij zal 25 April plaats hebben. Alsdan worden de hoofdprijzen ook verloot. De kerkeraad der Ned. herv. gemeente in den Haag heeft op het adres van 445 gemeenteleden, behoorende tot de vrijzinnige richting op gods dienstig gebied, waarbij verzocht werd om gedu rende de vacature-IIoevers eenmaal om de 14 dagen een modern predikant te doen optreden en het godsdienstonderwijs voor kinderen van moderne gemeenteleden aan een onderwijzer van die rich ting op te dragen, afwijzend beschikt. De ker keraad noemt die qualificatie //Vrijzinnige gemeen teleden" een vage uitdrukking, waaronder moet worden verstaan de „modernen," die, naar zijn gevoelen, op grond hunner richting niet tot de Ned. herv. kerk behooren. Uit Haaften schrijft men aan het „Utr. Dbl." Bij de invoering vau de drankwet is het o. a. den rijksontvangers verboden in herbergen zitdag te houden. Door de Regeering is toen aan de ge meentebesturen verzocht om daarvoor een plaatsje in de raadhuizen in te ruimen. In vele gemeenten is daaraan voldaan. Men laat den rijksontvanger, die voor een niet klein gedeelte werkzaam is voor de gemeente men denke aan de opcenten voor de gemeente en aan 4/s der personeele belasting in een gemeentelokaal gratis zitdag houden. In de gemeente Haaften is men minder voorko- In afwachting van een mogelijke nadere regeling, zal meu het bezwaar voor Z.-Afrikaansche studen ten om aan de Nederlandsche academiën te stu- deeren, trachten te ontgaan, door aan den Volksraad voor te stellen een persoon in Nederland te be lasten met het. toezicht op de Transvaalsche studenten. Deze zou dan door een commissie examens doen afnemen die alleen voor de Trans vaal rechten verleenen. Men herinnert zich dat eenige weken geleden veel sensatie maakte het geval van een bekend ingezetene der stad Utrecht, op wien de verdenking rustte dat hij zijn vrouw had vergiftigd en die, naar het schijnt wegens die verdenking, werd ontslagen uit een gewichtige betrekking, door hem met groote bekwaamheid en ijver waargenomen. Naar men verneemt is het zeer uitvoerig en nauwkeurig onderzoek van het lijk der overledene vrouw thans afgeloopen ert hebben zich daarbij geen sporen van vergiftiging vertoond, zoodat er van een rechtsvervolging geen sprake is. Het is de plicht der pers, die natuurlijk in dertijd van de kwade geruchten heeft melding gemaakt, thans ook openlijk tot het eerherstel ran den vaRchelijk verdachte mede te werken. En van wie hem hebben verongelijkt, is het de plicht dat ongelijk goed te maken. Zoo het waar is, dat de heer Boers alleen om de nog onbewezen verdenking, die op hem rustte, als secretaris der Centraalspoorwegmaatschappij is ontslagen, dan behoort dit onbillijke en overijlde besluit zooveel dat mogelijk is, ongedaan te worden gemaakt. Die weddingschap tusschen de officieren Romer en Van Iloogenstraten, waarran de Sport onlangs melding maakte en die daarin bestond, dat eerst genoemde op zijn vos-merrie „Szabernie" een uur na laatstgenoemde eveneens te paard, Venlo zou verlaten om toch eerder te Roermond aan te komen, heeft Zondag j.l. plaats gehad en is door luit. Römer gewonnen. De ex-millioenen-juffrouw Jannetje Struik is naar de gevangenis te 's-Bosch vervoerd. De behandeling in hooger beroep van de be kende Munster-kerkhof-zaak te Utrecht heeft Maandag een aanvang genomen. Van de vroegere getuigen zijn 11 opnieuw gehoord, n.l. Van Rooi- jen, de stukadoors Van Deudekom en Van Dit- marsch, Van Haaften en Portonde studenten Markus en Bastert en voorts als nieuwe getuigen décharge de heeren Strick van Linschoten en Rijnbende. Het getuigenverhoor leverde weinig nieüwe gezichtpunten op, daar het in hoofdzaak overeenkwam met de verklaringen, voor de Utrecht- sche Rechtbank afgelegd. Bij het verhoor van Van Rooijen was deze weder zeer aangedaan. Bij het verhoor van den getuige Bastert, die op een vraag van den raadsheer Bijleveld een ontwijkend antwoord gaf, werd diejis houding door den raads heer streng gegispt. De getuige verklaarde niets meer te kunnen verklaren dan door hem in de instructie was gezegd, waaraan hij zich nu refe reert. Het getuigenverhoor liep af. De beschul digden werdwn bijgestaan door dezelfde advocaten als te Utrecht. De machinist van den Zuider-stoomtramweg van Breda naar Geertruidenberg, beschuldigd van een ongeluk veroorzaakt te hebben door onvoorzich tigheid, is door de rechtbank te Breda vrijgesproken. Multatuli's bekend woord„publiek ik ver- acht-je", wordt door een ommegaand koopman te Arnhem, waarschijnlijk onbewust, aardig ge parodieerd. Vrijdag hoorde men hem voortdurend roepen: „Wat heb ik een hekel aan Arnhem!" Dit viel zoozeer in den smaak van het mindere publiek, dat hij nog meer verkocht dan gewoon lijk. Ook Multatuli zal niet beweren, dat het ont wikkelde publiek hem den rug toekeerde, toen hij het zijne verachting betuigd had. (Aruh. Ct.) Reeds hebben wij medegedeeld dat te Delft aan een boer 200 zijn ontstolen. Daaromtrent deelt men ons nog het volgende mede Delft werd op den marktdag bezocht door vijf zoogenaamde kwart jesvinders uit Amsterdam. Een van hen gelukte het op de bekende wijze een boer in een kleine tapperij te lokken, waar de man spoedig ƒ100 met kaartspelen had verloren. Het schijnt dat het vijftal hiermede niet tevreden was, ten minste toen de boer wilde heengeen ontdekte hij met schrik dat men hem tevens een portefeuille met een bank biljet van ƒ100 had afhandig gemr.akt. De po litie van de zaak onderricht, ^arresteerde een van het vijftal, die echter de portefeuille niet bij zich had. De vier anderen hadden zich uit de voeten gemaakt en in de veronderstelling dat zij, om naar Amsterdam terug te keeren, niet te Delft in den trein zouden gaan, werd een der inspecteurs en een agent van politie met den beetgenomen landbouwer naar 's-Hage aan 't station gezonden, ten einde te trachten daar de dieven in han den te krijgen. Volgens afspraak zou de boer, zoodra hij zijne speel vrienden zag, den in specteur waarschuwen, doch in plaats van dit te doen, begon hij toen hij de bewuste spelers zag aankomen, te roepen „daar zijn ze", waarop al len het hazenpad kozen. Een van hen ontkwam door over een sloot te springen, de anderen wer den achterhaald, maar, uithoofde ook zij de ont vreemde voorwerpen niet in hun bezit hadden, weder losgelaten. Naar men verneemt zijn Vrijdag-middag te Breda gearresteerd de brievenbesteller Moors, be nevens een kleermaker en eene vrouw, die ver dacht worden te samen met Ballintijn, die zich reeds in arrest bevond den diefstal aan het postkantoor aldaar te hebben bedreven. Er is grond van vermoeden dat vroeger ge pleegde diefstallen ook hun ten laste vallen. Een nader bericht meldtde brievenbesteller Moors, de kleermakersknecht Z. van Hal en de sigarenmaker Ballintijn hebben bekend de daders van den diefstal in het postkantoor te Breda te zijn. Een bedrag van 20,000 aan bankpapier is achter het behangsel van Van Hal gevonden de ontvreemde effecten zijn verbrand. Ook zal de Belgische justitie uitleveren een persoon uit Antwerpen, vroeger inwoner van Breda, die verdacht wordt bankpapier van den diefstal afkomstig te hebben uitgegeven. Of dit vermoeden gegrond is, is nog niet bekend. Te Breda had dezer dagen 't volgende plaats Een sigarenfabrikant uit Gestel bij Eindhoven komt bij een klant om af te rekenen. Deze lokt hem in een kamer, sluit daarop de deur en dwingt hem door bedreigingen een kwitantie te teekenen, zonder geld te ontvangen. De fabrikant is daarop aan 't roepen gegaan en heeft toen getracht, door een raam op te schui ven, te ontsnappen, doch kreeg daarvoor al vast een stomp op de borst. Wie weet wat nog ge beurd ware, indien niet eenige buurvrouwen een politie-agent op het leven hadden opmerkzaam gemaakt, en wien het ook gelukt is den fabri kant te bevrijden. Dat er van een en ander pro ces-verbaal is opgemaakt, spreekt van zelf. Zondagmorgen omstreeks zeven uur is op de Prins Hendrikkade te Amsterdam, een moord ge pleegd. Het „D. v. N." deelt daarover het vol gende mede Twee matrozen van het Engelsche schip „Ath- lone", dat in 't Westerdok ligt, waren den geheelen nacht „uit" geweest en hadden op den Zeedijk ruzie gekregen. Waarschijnlijk was hun humeur daardoor niet al te best, althans dat van een hunner, want toen zij op de Prins-Hendrikkade kwamen, kregen ze weer ruzie met den bediende des heeren S. v. d. B. Het kwam tot handtastelijkheden en de knecht kreeg een snede in 't gelaat en in den hals. Drie personen, die juist aankwamen, moesten het vervolgens ontgelden. Een hunner werd door den eenen matroos aangevallen en deswijze met een zoogenaamd matrozen-„scheermes" in den rug, in de zijde, aan de hand en in de lip gewond, dat hij in een koffiehuis moest gedragen worden. Daar werd hij verbonden om vervolgens per brancard naar het gasthuis gebracht te worden, waar hij na eenige oogenblikken van vreeselijk lijden ten gevolge van bloedverlies is bezweken. De vermoorde heette H. Potharst, was 55 jaren oud, huisvader en een oppassend werkman van de marine-werf. Hij had als los suppoost bij het bal in den Parkschouwburg gediend eu keerde bedaard huiswaarts, toen hij zonder reden door den gewel denaar werd aangevallen. Deze is natuurlijk terstond gearresteerd. Hij bleek nuchter te zijn en dus alleen uit moedwil de snoode daad begaan te hebben. Zijn naam is Edward Mullins. Eenig geld, dat hij op zak had, heeft hij waarschijnlijk aan den kameraad ontstolen. Tusschen Dieren en Doesburg is een maH van de in volle vaart zijnde stoomtram gesprongen. Hij bleef haken en viel, waarbij hij met het lin kerbeen onder de waggons kwam, welk lichaams deel hem even onder de knie werd afgereden. Zijn toestand is zorgwekkend. Zaterdag is tusschen Ede en Wolfhezen een ge vangene, die geboeid werd getransporteerd, uit den in volle vaart stoomenden sneltrein gesprongen. De politie te Ede, van 't feit onderricht, heeft terstond pogingen aangewend om den gevangene op te sporen. Tot hiertoe is ons het resultaat van het onderzoek niet gemeld. Een van Rotterdams bekende persoonlijkheden, wiens naam, waaronder hij algemeen bekend is, niet zeer liefelijk luidt en dien wij daarom zul len verzwijgen, is tengevolge eener operatie over leden. Hij was iemand die er zijn „vaste huizen* op nahield, welke hij afliep met de vraag: „of meneer ook oude kleerea had." In de buurt, Een Parijzenaar, die, als zoovele rookers, de slechte gewoonte had van zijn eindjes sigaar bran- I dend uit het raam te gooien, heeft nu daardoor een ongeluk veroorzaakt en zich een gerechtelijke vervolging op den hals gehaald. Het eindje sigaar viel namelijk in den hals van een voorbijganger, Dr. R.bij diens pogingen om het te verwijderen zakte het dieper en dieper en vóór de dokter, in een wijnhuis gevlucht, zijn bo- venkloederen had losgerukt, had hij reeds ernstige brandwonden aan rug en lendenen bekomen. Een voorbijganger, die alles gezien had, wees het raam aan waaruit de sigaar geworpen werd, en do politie had weldra den onvoorzichtigon roo- ker ontdekt. Deze maakte verontschuldigingen en bood schadevergoeding aan, maar Dr. R. wilde daar van niet hooren en stond op het opmaken van pro- ces-verbaal. Het nut van het tabakpruimeu zou men de mo raal kunnen noemen van het volgende jagersver- haal, dat door Zweedsche bladeu wordt medegedeeld. Een jonge boer van Dalekarlië, die bekend was om zijn moed en zijn tabakpruimen, werd in een bosch door een grooten beer aangevallen, die hem vast omklemde en hem, ondanks zijn worstelen niet losliet. Maar de boer verloor zijn tegenwoor digheid van geest niet, en op het oogenblik dat de beer den bok opensperde om hem te bijten, spuwde hij uet dier zijn pruim in de keel. Het gevolg was, dat de beer, vol afschuw voor den smaak van de tabak, zijn slachtoffer losliet en heenliep. Het klinkt wat ongelooflijkmaar daar is het ook een jagersverhaal voor. Op het gebied van den handel zijn de Duitschers om hun vindingrijkheid niet ten onrechte bekend. Er is nu weor een nieuwe handel op touw gezet te Berlijn, die van groot vernuft getuigt. Men weet dat jonggehuwden in den regel onder zeker e m- barras do richessos gebukt gaan, doordien zij bij hun huwelijk allerlei mooie zaken in duplo krijgen. Er is nu te Berlijn een zaak geopend, die deze duplicaat-cadeaux koopt en voor andere za ken inruilt. Do zaak neemt zoo goed op, dat er reeds oen zestal bediendon in werkzaam zijn. De Lesseps publiceert hot rapport van den hoofd ingenieur Dingier, belast met de uitvoering van het Panamakanaal. O.a. behelst dit hot navolgende Reeds zijn 3.600,000 kubieke meters grond ver plaats!. Op het terrein zijn 15,000 arbeiders, meest afkomstig uit Jamaica. De baggermachines zijn gereed en kunnen nu per dag van 10 uur, 50,000 kub. m. grond ver werken. Ongelukkigerwijze is do gele koorts uit gebroken en eischt vele offers. Dinglei verloor zijn beide kinderen aan deze ziekte. Het aantal werkstakonde arbeiders in hot Bo- heemsehe distrikt Tetscheu bedraagt nu zeven a acht duizend. Het ziju wevers en knoopenmakers. Er is een bataljon soldaten hoengezouden, omdat er ongeregeldheden droigden. Een buitenlandsch socialist, van wieu men opruiingen vreesde, is ter stond bij zijn aankomst in hechtenis genomen. Uit Suriname wordt gemeld, dat vier boschne- gergezinnen uit de Bovon-Surinnme op twee der houtgrouden, aan die rivier gelogen, zich hebben aangomeld, om aan het werk te worden gesteld. Mocht dit goede voorbeeld door al hunne stam- genoot.cn worden gevolgd en deze op de suiker en cacao-plant ages geregeld willen werken, dan zou in ruime mate in de bestaande behoefte aan werkkrachten worden voorzien en de arbeidersquaes- tie in de kolonie voor een deel zijn opgelost. Burgemeester en Wethouders van Heusden bren gen ter kennis van belanghebbenden, dat indien zij verlangen, dat de hun verleende vergunning tot verkoop vau sterken drank in 't klein bij het eiu- digen van den vergunningstermijn zal worden geacht wederom voor een jaar te zijn verlengd, daarvan minstens eene maand voor het verstrijken 1 van dien termijn alzoo vóór 1 April e.k. aau Burgem. en Weth. moet worden kennis gegeven. Burgem. en Weth. voornoemd: Heusden, HOXCOOP, Burgem. 24 Maart 1884. H. J. VAN EGGELEN, Secret.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2