Een HUIS Uit de hand te koop! Ph. de JONGrH, Sigaren-Fabrikant HEUSDEN. BURGE RL1J KE STAN I LAND- EN TUINBOUW. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. waar hij kort voor zijn dood woonde, snuffelde hij de vuilnisbakken na om iets van zijn gading te zoeken. Visclikoppen waren hem eene lek kernij; ook spek, dat de slager wegwierp, ver smaadde hij niet. De man kon alles gebruiken, ook kaarten voor een bordje soep. Meestal had hij lompen aan 't lijf, die bijzonder glimmend waren. Alvorens zich den baard te laten wegne men, informeerde hij wel degelijk naar den prijs. Hij is nu dood en begraven aan vrouw en kinderen laat hij huizen, tuinen en verscheidene duizenden na. Vrijdagavond is een vrouw, die haar dochtertje bij zich had, te Rotterdam in de Schie gesprongen, doch op het hulpgeroep van het kind door eenige voorbijgangers gered en naar haar woning gebracht. Twee Duitschers zijn Vrijdag weder van het koloniaal werfdepot te Harderwijk weggeloopen. Te Wezep werden zij door de boeren gepakt. Van de stoomboot //Goeree", liggende in reparatie aan het etablissement Fop Smit te Kinderdijk, is de matroos G. K. bij ongeluk te water geraakt en verdronken. Zijn lijk werd eenige oogenblikken daarna opgehaald. Dezer dagen werd te Nij megen een 20-jarig meisje in het krankzinnigen gesticht opgenomen. Haar krankzinnigheid moet een gevolg zijn van de vele en langdurige mis handelingen, waaraan zij van de zijde harer moeder en broeders heeft blootgestaan. Naar aanleiding daarvan is door de politie een strafvervolging ingesteld. Een oude, alleen wonende vrouw te Westzaan had Zaterdag het ongeluk, dat haar kleederen iu brand geraakten. Gelukkig bespeurden een paar kinderen rook en vlam. De ongelukkige 73-jarige werd toen door een paar voorbijgangers gered, rr.aar verkeert nu door de hevige brand wonden in levensgevaar. Te Amsterdam heeft een vrouw haar man verlaten. Zij nam haar kind van een half jaar en al wat waarde had mede. De hoofdconducteur Hok is op den trein van Alraeloo naar Zwolle, tusschen Borne en Ilenge- loo, uit den wagen gevallen, waardoor hij een arm heeft gebroken en aan het hoofd zwaar ver wond is Van een te Vlissingen binnengeko men Ned. fregatschip is een paar dagen geleden de 3de stuurman over boord geslagen en ver dronken. Tegen twee kwartiermeesters van de mailboot vWillera Prins van Oranje" te Vlissin gen is proces-verbaal opgemaakt wegens diefstal van eenige thermometers uit een kist, die tot de lading behoorde. De voet van den man, die nabij Doesburg uit de stoomtram sprong en daarbij over het been werd gereden, is geamputeerd. Zijn toestand was hoogst gevaarlijk. f Heusden, van 17 tot 24 Maart. Geboren: Willem Karei, z. v. J. Vermeulen en E. J. do RooijMaria Catharina, d. v. K. A. Hansen en P. P. BaaijeusHendrikns, z. v. H. Mou- rik en A. A. van der Horst; Mattheus Adrianus Joseph, z. v. G. F. van Bokhoven en M. A. Buijs. Overleden: I. de Winter, 13 m. jm. KANTONGERECHT TE HEUSDEN. Uitspraak in strafzaken. Zitting van den 21steu Maart 1884. Veroordeeld wegens dronkenschap: C. A. de G. on P. C. de G. te Werkendam, H. K. te Woudri- chem, T. S. te Almkerk, J. v. M. en M. D. te Giesen, C. N. te Hedikhuizen, T. v. A. te Andel, C. v. L. en N. v. R. te Wijk en A. V. te Veen allen 3 boete subs. 2 dagen gev. Veroordeeld wegens enkelen diefstal van hout L. C. te Uitwijk, 21 dagen cellulaire gevangenisstraf, W. H. K. te idem, 7 Veroordeeld wegens overtreding van art. 13 der drankwetJ. v. B. te Drongelen 2 boete subs. 2 dagen, J. de G. te Dussen 2 X ƒ2 subs. 2x2 dagen. Beklaagd van vervoeren van ziek vleesch binnen do stad Heusden zonder toestemming van Burgem. en Weth.A. de V. te Heusden, vertegenwoordigd door den heer J. S. Jiskoot te Veen, vrijgesproken. Veroordeeld wegens overtreding op de ijkwet S. de H. te Heusden en T. G. K. te Woudrichem, elk 1 subs. 1 dag, J. H. W. te Woudrichem, 2 X 1 subs. 2X1 dag. Veroordéeld wegens overtreding der jachtwet: H. v. B. te De Werken, 10 snbs. 3 dagen, B. v. d. S., A. v. d. S., A. de V. en E. H. te De Werken en A. B. te Werkendam allen 80 subs. 7 dagen. Veroordeeld wegens overtreding der wet op de visscherij: K. P., J. 11. en G. v. d. W. te Goriu- chem allen 6 subs. 3 dagen, J. M. K. te Dg Werken en JV. te onbekendelk 2 X 3 subs. 2 X 2 d. Veroordeeld wegens opzettelijk schade toebrengen aan een anders roerend eigendomM. D. te Alm- kerlt6 subs. 3 dagen. Veroordeeld wegens nachtgeruchtL. v. R. te Wijk 5.50 subs. 3 dagen. Veroordeeld wegens het niet geleiden van voor voertuigen gespannen honden, en welke honden niet tevens voorzien zijn van een muilkorfTh. V. te Oosterhout, A. v. d. P. te Heusden, G. N. Jz. te Loonopzand en A. V. te Aalburgallen 3 subs. 2 d., J. N. te Kaatsheuvel2 X 3 subs. 2 X 2 d. Beklaagd van overtreding op de visscherijA. V. te Veen, vertegenwoordigd door den heer J. S. Jis koot te Veen, is vrijgesproken. Beklaagd van overtreding op het voorwezen J. K. te Gansogen is vrijgesproken. Beklaagd van overtreding der keur voor de oude maat dd. 31 Maart 1883J. P. L. en J. T. te Hedikhuizen, M. B., Tb. v. B. en A. B. te Herpt en P. J. B. te Heusden, vertegenwoordigd door Mr. T. X. Verheijen te 's Hertogenbosch, zijn vrij gesproken. t Een aardige koop is aangegaan door den slachter Van Geldercn te Heusden, die van den landbouwer J. Buijs (van het Slot alhier) een paar weken ge leden eene koe kocht, te leveren tegen Paschen. Zij had op het oogenblik van den verkoop naar schatting een gewicht van circa 400 pond en is gekocht om bij levering te worden betaald met 40 cent per pond D/s kilo) indien ze 600 pond haalt, terwijl bij een minder gewicht slechts 35 cent zal worden uitbetaald. Met belangstelling wordt het einde van dezen koop tegemoet gezien. HERPT. Ook dit jaar blijft onze gemeente niet achterwege in het leveren van prachtig vee. Als één bewijs noemen wij, dat door den slachter Spoor te Woudrichem een vette koe alhier is gekocht bij den heer Th. van Bokhoven, naar men zegt, voor den prijs van 460. Als eene zeldzaamheid meldt men dat door den tuiuier Jean Lamers te Venloo, Vrijdag de eerste aspergies gestoken zijn uit den konden gr >nd, zon der dat daartoe iets kunstmatigs is aangewend. KERKNIEUWS. naar Harlingon, J. G. Klomp te Broek op Lan- gendijkOtterloo, G. Van Goor te Bunschoten Klundert, Voeloo te Waarder c. a.Standdaardbui- ten, (N.-B.) J. H. Gezelschap te Vlissingen. Barchem, door Prins de Jong te Oost-Zaandam; Middelharnis, door R. G. F. W. Ham te Boskoop. Gieseudam, door N. J. Engelberts te Uithoorn. voor Niezijl, door G. Goris te Vroomshoop. De koning van Spanje moest zich 's winters te negen, des zomers te tien uur ter rust begeven. Wanneer der koningin eenig onheil trof, dan was 't den edellieden op straffe des doods verboden haar de behulpzame hand te bieden. Slechts den koning of de hofdames was dat toegestaan. Aan 's konings tafel werden de spijzen door de edelen, blootshoofds en op de knieën den vorst toegereikt. De kleeding van 't Spaansche hof is eeuwen lang uitsluitend zwart geweest. In vroeger eeuwen schreef men de koningen van Frankrijk de kracht toe, zieken te genezen een maal 'sjaars stroomden in de oude kroningstad Rheims de lijders aan kliergezwellen te zamen. In twee lange rijen werden zij voor den Dom opge steld en op 't oogenblik, waarop de Koning de kerk uittrad, vielen allen op de knieën. De Koning ging de rijen langs en raakte de zieken met de kruise lings gelegde handen op 't voorhoofd en sprak de woorden: »le roi te touche, Dieu te guerri!* (De Koning raakt u aan, God zal u genezen). Dan tra den de aalmoezeniers nadorbij en deelden giften uit. Eindelijk werd don vorst water gegeven en de ceremonie was ten einde. Dit gebruik was afkomstig uit het jaar 499, toen Koning Clod wig christen werd. Tot de krooniugsceremonien in Bohemen behoorde ook het uitstorten aan 's Koning voeten van eon maat vol noten en lot die in Hongarije, dat de nieuwe koning den z. g. Koningsberg bij Pelsburg beklimmen en met hot zwaard van den heiligen Stephanus als voorbeduiding van toekomstige over winningen driemaal kruisgewijze de lucht door klieven moest. Minder aangenaam was de ceremonie, waaraan zich de Engelsche vorsten op witten Donderdag moesten onderwerpen, het was de ook aan andere hoven bekende voetwassching, waarbij de Koning zooveel arme mannen als hij jaren telde, de voeten moest wasschen; evenzoo de Koningin arme vrou wen. Ook de vermeende kracht, klierlijders te ge nezen, deelden de Engelsche Koningen met hunne Frankische collega's, van de dagen van Eduard den Belijder af tot op Willem van Oranje toe, die hot niet meer op de proef wilde laten aankomen. Op 6 Januari, Driekoningen, moest de koning vau Engeland drie buidels op het altaar zijner kerk leggen, een met goud, een met wierook en een met myrrhe, tot gedachtenis aan de gaven der drie koningen. Ook in Duitschland ontbrak het in vroeger tijd niet aan dergelijke zeldzame ceremoniën. De ma gistraat van Worms b, v. plag aan personen van hoogen stand, bij hunnen doortrek een vat wijn, een gerecht visch en een zakje haver met groote statie te vereeren de visch beteekende daarbij het recht der stad op den Rijn. Gedurende de middeleeuwen verscheen om de zeven jaar een processie vrome Hongaren aan de graveu der heilige drie koningen in den Dom te Keulen, tot dank voor de hulp, die deze heiligen hun land eenmaal iu grooten nood bewezen hebben. Iu Hongarije heerschte duurte en hongersnood en velen trokken naar Keulen om de heilige koningen aan te roepen. Toeu ze weer teruggekeerd waren, vernamen ze dat de lang verbeide regen op den zelfden dag gevallen was, waarop ze er om gebe den hadden. Van toen af gingen de dankbare Hongaren in op tocht naar de graven der heiligen, woonden daar in een expresselijk voor hen opgericht gebouw en werden door de stad Keulen veertien dagen gratis gespijsd. Een wonderlijke ceremonie vond vroeger plaats bij de inhuldiging van den Hertog van Korintbie. Een mijl buiten Klagenfurt ligt de z.g. vorstenstcen daarop plaatste zich een oude boer in wiens familie het recht aldus te handelen erfelijk wasaan zijn rechterhand plaatste men eeu zwarte koe, aan zijn linker een mager veulen en alle boeren vormden daarom een kring. Nu kwam de nieuwe Hertog, van vele bedienden vergezeld, die prachtig gekleed waren en de hertogelijke kleinoodiën droegen, ter wijl de Hertog zelf een boerenkiel en schoenen, hoed en stok van een hvrder droeg. Wauneer de boer op den steen hem ontwaardde riep hij luid »Wie is deze, die zoo hoovaardig tot ons komt. De menigte antwoordde: »oaze vorst*. De boer: »Is hij een rechtvaardig rechter Zoekt hij de welvaart des vaderlands? Is hij van vrije geboorte, de eere waard, een goed christen en be schermer des volks?* De menigte: »dat is hij en zal hij big ven.* De boer: »ik vraag met welk recht hij mij van deze plaats dringen wil?* De hofmaarschalk: >men koopt dit oord van u voor 60 grosschendat vee zal 't uwe zijn, de klee deren, die de Hertog draagt, zult gij hebben; ook zult gij met uwe geheele familie van alle belastin gen ontheven zijn. Hierna streek de boer den vorst over de wan gen, zeide tot hem dat hij naar recht moest han delen, nam ziju geschenk en verliet den steen. Iu het jaar 1444 weigerde Frederik IV deze ceremonie na te komen, doch de stenden noodzaak ten hem de schriftelijke verzekering te geven dat bij met dj audere vrijheden des volks niet even- zoo handelen zou. Dit is eou kleine bloemlezing van lang vergeten gebruiken aan vele ligt een zinrijke gedachte ten grondslag, andere zijn eenvoudig kinderachtig en van sommige is 't moeilijk te zeggen wat ze eigen lijk beteekenen. Zotidagnamiddag was te Holten de landbouwer J. S. uitgegaan en had de bewaking van zijn huis toevertrouwd aan zijn 14-jarig dochtertje en zijn 10-jarig zoontje. De kinderen van een buurman kwamen er spelen. Toen het spel een poosje ge duurd had, zegt het 14jarig meisje: nu willen wjj onk iets drinken. Ze neemt daartoe eene flesch en vult die met karnemelk. In die flesch was eeu drank geweest voor eene zieke koe, waarvan het hoofdbestanddeel uit vitriool bestond; een lepel vol was er nog in gebleven en die werd nu met de karnemelk vermengd. Het 8jarig zoontje van den buurman, dat het eerst van den drank te proeven kreeg, spuwde het vocht weer uit, met de opmer king, dat het zoo bitter was. Nn was zijn zusje aan de beurt en deze dronk er een flinke teug uit zij had het echter nog niet door do keel, of ze viel voor over op den grond, kon niet spreken en was erg benauwd. Het kind is in levensgevaar. In een der drukst bezochte koffiehuizen in het midden van Amsterdam, kan men tot de ontdek king komen, dat 3X2 niet gelijk is aan 2X3, want, bestelt men daar 2X3 eieren dan moet men 50 ets. betalen en voor 3X2 eieren 45 ets. Iu het vorige jaar liet zich in verschillende steden van het buitenland eene jonge Hougaarsche kijken, mej. Czillag, wier haar niet minder dan 150 centimeter laug was. De lengte van het meisje zelve was 156 centimeter, zoodat het haar bijna tot den grond raakte. Thans vinden wij melding gemaakt van eene Duitsche jonge dame, wier fraai en golvend haar in dikte en lengte dat der Hongaarsche nog overtreft. Deze juffrouw heet Valeska Rattey. Haar haar is 176 centimeter lang en sleept, als zij rechtop staat, over den grond. Zij die uithoofde van hun ambt of beroep dik wijls in aanraking komen met gevangenen, zijn niet zelden getuigen van hartverscheurende, aan grijpende tooueelen. Een dergelijk tooneel had on langs te New-York plaats. Een transport van ge vangenen stond gereed om naar de gevangenis van Sing-Sing te worden overgebracht. Meerendeels waren het jeugdige veroordeelden en een aantal personen, familieleden en vrienden had zich iu de nabijheid der plaats van vertrek opgesteld om bij het instappen iu den gevaugenwagen den veroordeelden een vluchtig vaarwel toe te roepen of de hand tot afscheid te drukken. Onder de menigte, die het vertrek der gevange nen verbeidde, waren vele vrouwen, somber ge stemd en schamel gekleed. Deze verwachte een zoon, gene den echtgenoot. Vooral trok de aandacht eene vrouw, die men het aan kon zien, dat de stormen des levens over haar hoofd waren gegaan en haar leven slechts ejn kommervol bestaan was geweest. Is mijn jongen ook bij het transport? vroeg zij aan een der gevangenbewaardei's. Hoeveel heeft hij gekregen? vroeg de be waarder. Dat weet ik niet. Eerst heden heb ik ver nomen dat hij veroordeeld is. Hoe is zijn naam? De oude vrouw naderde den bewaarder en fluis terde hem den naam in 't oor. Vijf jaar, antwoordde nu de bewaarder, we gens diefstal met geweldpleging op den openba ren weg. De oude vrouw moefit zich grijpen aan den muur en duidelijk was het waar te nemen, wat er in het hart der arme moeder omging. Plotseling kondigt het geluid van voetstappen het naderen van het transport aan. De ongeluk kige moeder doet moeite om vooruit te komen. De gevangenen verschijnen, enkelen terneer gesla gen en bedroefd, anderen met uittartenden ülik en een glimlach op het gelaat, terwijl het rammelen der handboeien eene treurige afwisseling brengt in het geluid der voetstappen. Onder hen bevond zich een jong mensch, bleek van gelaat, tenger van gestalte, die niet ouder dan achttien jaren kon zijn. Eensklaps ziet de oude vrouw hom, de moederliefde vergeet voor een oo genblik alles, zij dringt naar voren en roept met bevende stem: Mijn kind! o God! mijn kind! De jonge man ziet haar, maa,r terzelfder tijd be denkende, in welke omgeving hij is, weet hij zich zelf meester te blijven, elke aandoening te bedwin gen en zich te bepalen tot een ironisch: Vodruit, vaarwel oude! Het transport vertrok; de vrouw aan wie hij het loven verschuldigd was, die zeker door zijn toedoen heel wat tranen had gostort e als moe der voor haar kind had gebedeu, bleef sprakeloos achter, zich vastgrijpende aan den muur om staande te blijven. Iu plaats vau papieren spoorweg wielen, stelt een ingenieur het gebruik van wielbanden van buffel huid voor. Hij beweert dat daardoor eene groote elasticiteit zal worden verkregen en de trein van de spoorstaaf uit eeu electriciteits-oogpunt zal woi- den geïsoleerd* zoodat het gemakkelijk zal wor den telegrafische of tolephonische gemeenschap tus schen den machinist, het personeel van den trein en de passagiers in 't leven te roepen. Onderofficier (tot milicien, die hei koord van eeu lorgnet over de uniform draagt). Wat is dat? 't zal niet lang duren of je komt heelemaal in burgerkleeren op 't appel Uit het leven van Jacob Grimm. Op zekeren dag belde een achtjarig meisje, blijkbaar van goe den huize, bij den professer aan om hem te spreken. Bij hem toegelaten, vroeg het kind: >Zijt u 't, die die mooie sprookjes heeft gemaakt Ja, lievertje, mijn broer en ik hebben ze geschreven.* Dus ook 't sprookje van den verstandigen kleermaker, dat met de woorden eindigt: Wie 't niet gelooft be taalt een Thalcr?* »Dat is van mijn broeder,* en meteen bracht Jacob de kleine in de kamer van Wilhelm Grimm, tot wien zij haar vragen her haalde en op wiens antwoord dat hij de schrijver was, zij verlof vroeg om het sprookje nog oens even te mogen lezen. Ze deed 't heel aardig, op goeden toon, en toen ze klaar was, voegde zij den schrijver toe: »Nu, ziet ge, ik geloof er niets van, dat een kleermaker een prinses trouwt, en ik moet u dus een Thaler geven. Maar daar mijn zakgeld niet zoo groot is, kan ik het niet in eens betalen.* Ze haalde haar beur.sje uit en gaf een Groschen. »Wel,« zei Wilhelm, gij moogt de Groschen houden.* »Neeu,« hernam 't kind, »dat doe ik niet. Mama zogt, dat ik nooit een geschenk in geld mag aan nemen.* Ze nam daarop heel lief afscheid. f Heusden, 22 Maart. De prijs der boter is 0.75 a 0.80 per stuk van 6 ons. Grasboter (aange voerd door Van der Beek te Wijk) 85 cent per stuk van 6 ons. Eieren 3 3l/2 ct. per stuk. 's Bosch, 17 Maart. Op de heden gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 160 stuks. De le kwal. gold van 0.68 tot 0.70, 2e kwal. van ƒ0.66 tot ƒ0.68, 3e kwal. van ƒ0.64 tot 0.66 per kilogr. De handel was zeer levendig, zoodat spoedig al het aangevoerde aan de genoteerde prijzen werd verkocht. Heden werden aangevoerd 45 vette varkens; de prijs was 0.52 a 0.56 per kilogram. Er bestond een levendigen handel, zoodat al het aangevoerde zeer vlug verkocht werd. De prijs der boter wa3 1.34 a 1.48. t Gorinehein, 24 Maart. Bij een aanvoer van on geveer 200 stuks vee, was de handel heden willi ger dan de vorige week. Prgzen: Enkele zware kalf koeien 250 a 315; mindere qualiteit 170 a 240; dito vaarzen 150 a ƒ225. Melkkoeien 175 a 240. Vare koeien 130 a 175. Vaarzen j 70 a 125. Pinken a Graskalveren a Nuchtere kalveren 6 a 14. Varkens, zware vette 46 a 48 ct., KG. minder zware 41 a 43 ct. per KG. Fokvarkens van 6 a 8 weken 5.50 a 9. per stuk. De prijs der goöboter was 1.06 a 1.20 per KG. Kipeieren golden ƒ0.70 a 0.80 de 26 stuks. Voorspoedig bevallen van een ZOON: A. MAURIKvan der Horst. Heusden22 Maart 1884. Heden overleed na een korte ongesteld heid, onzen geliefden Broeder en behuwd- broeder, ADRIANUS CONSTANTIJN BOLL, in den ouderdom van 59 jaren. 23 Maart 1884. Uit aller naam. Eenige kennisgeving. in een welvarende streek van NOORDBRABANT, nabij de Maas, MET GROOTEN TUIN, geschikt voor alle doeleinden. Het Huis bevat 5 Kamers, Keuken, Kelder, drie groote Zolders en alle verdere geiuakkeu. Brieven franco lett. H aan deu Uitgever dezer Courant. voor afbraak: een SCHUUR, grootoudeels be- - taande uit hout eu met riet gedekt, staande op het erf van W. de Bree te Oudheusden. Mede te koop een TENTWAGEN voor 6 personen en eene TILBURY. De beide laatste artikelen te zien op de Koren beurs te Heusdenalwaar tevens alles te koop is. Nederl. Herv. Gemeente. Beroepen Aangenomen Chr. Geref. Gemeente. Aangenomen Bedankt Oude ceremoniën. Nog in het begin der vorige eeuw bestond aan het hof te Lissabon het gebruik, dat wanneer de koning een rijtoer zou maken, op den morgen van dien dag een trompetter alle straten doortrok waarlangs de koning trekken zouwas 't de koningin die verlangde uit te gaan, dan werd dit gedaan door een pijper en een trommelslager; begaf zich een prins of prinses naar bniten, dan ging een hoboïst vooruittrok echter de gansche koniugsfamilie de stad door, dan moesten ook deze vier muzikanten, aldoor blazende en trommelende, dit den volke verkondigen. Eethen, M. A. BOLL.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3