A. G. Overes, i m W. BODENSTAFF, Handel in Manufacturen, ioedkoop Magazp van Uurwerken Pb. YAH WIJK, Horlogemaker, Groole voorraad Duilsche Klokken. TAPIJTMAGAZIJN, Groote Markt. Rotterdam. HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF. 1 GULDEN. N, Guldens-Uitgave, 'j fabrikant vao kunst-, snij-en draaiwerk in ivoor cnz., Zomerseizoen Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. g H 2 op Donderdag voor Palmzondag 3 April 1884. verzending van YISCH, FRUIT en BOTER, lliiilllmllllillll bekroond met 7 medailles, lc kwaliteit BILJART BALLEN niet garantie. Vssn bij Heusden. Geheele en gedeel ten yan Loten zijn steeds voorradi g bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Veerman te Heusden. EEN CENT PER DAG DER NIEUWE MAGAZIJNEN Stoomverwerij, Drukkerij en Chemische W asscherij GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. Voor al deze artikelen wordt 2 jaar gegarandeerd. hj/ v BOEKDRUKKERIJ, y- Stalen worden op aanvraag toegezonden. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. J. HOBBEL, Cüimeotiën in alle landen. ëNT*PHjêZ/LjH» k^ezenc* w01'dt overeengeko men voor een bepaalde prijs, GorinchemHeusden. o. a. te AMSTERDAM in 1SS3 niet de Gouden en Zilveren Medaille. HOOFDKANTOOR: vimrroü I:\KOSCII. MÜLLEIt JISKOOT. STOOMTABAKSFABItlEK De eerste trekking van de eerste klasse der 315de STAATS-LOTERIJ vangt aan op 7 April e. k. DEZE KOST SLECHTS GRANDS MAGASINS DU NOUVEAUTÉS FASIJS GENERALE EN DEFINITIEVE MM. JULES JALUZOT C" Kortendijk, A 70, Gorinchem, Een cent per dag PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. aam- of Visitekaarten. Lmigeiulijk 220. GORINCHE M, Eaiigeiiriijk 220. •nojnoraojpudu JSfjj •s ummiuSoad-'Aji ^jj •S[odui,vj dreskaarten. emoranduins. ekeningen. nvcloppen, BOEKBINDERIJ en LEESBIBLIOTHEEK. ADVERTENTIËN tiquettcii. erkoopbiljetteu. iederen. HeetografenStempelsCachetten •jiou oppiep ojou BOEKWERKEN worden steeds binnen acht dagen geleverd. *^8® Ontvangen eene ruime sorteering TAPIJTGOEDEREN alsKoehaaii-en Schotsch, Tapestry en Brusselsch. Velvet en Axminster. Cocos en Manilla. ZEILDOEK in alle kwaliteiten en afmetingen. LOOPERS in alle bovengenoemde soorten. Ruime keuze KARPETTEN, iu diverse grootten en prijzen. als: CRETONNES, bepaald onschadelijk voor de gezondheid; DAMAST, IRLANDAISE en RIPS in alle breedten. Alle soorten GORDIJNGARNITUURS en GALERIES (Lijsten.) Irlandaise, Rips, Gobelin en Flanel TAFELKLEEDEN. 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. HE R DRUK liet Gemeentebestuur van Waalwijk brengt bij deze ter kennis, dat de Jaarmarkt van PAARDEN, BEESTEN, LINNEN en LAKEN dit jaar zal gehouden worden op Donderdag 3 April 1884. Het Gemeentebestuur voornoemd, T)e Secretaris De Burgemeester F. W. VAN LIE MPT. P. VAN ES, L.-B. tig is. met een nieuw voorwoord van Dr. H. J. BETZ. BOOMPJES 53, ROTTERDAM Stoomboot Stad Heusden. Stoombootreederij L. de Beer Co. WINTERDIENST, Van Heusden naar Gorinchem. Van Gorinchem naar Heusden. '8 HEltTOG EN BOSCH en AMSTERDAM Rokin 40, Hofleverancier van HH. MM. den Koning en de Koningin en wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Nederlauden. de Wapens ran HEUS DEN en A L T E N A, VAN of 3.60 een geheelen jaargang. I)e algemeene geïllustreerde Cata logus, bevattende meer dan 400 afbeeldingen en de beschrijving van al de MODES en NOUVEAUTÉS voor het Wordt kosteloos en franco aan een ieder toege zonden die denzelfden per briefkaart of gefrankeerden brief zal willen ontbieden aan Paris De stalen van al de stoffen, samengesteld uit de ontzachelijke assortimenten van den PR1N TEMPS worden insgelijks kosteloos en franco toegezonden. Correspondentie in atle talen IIeer en- en Damesoostumes kunnen bij 't Chemisch Reinigen geheel in elkaar blijvenook kunnen alle neerenartikelen bij 7 verwen in elkaar blijven en wor den weder als nieuw opgemaakt. Specialiteit van 't venven in alle kleuren en opmaken van Ileerenovevjassen en Damesmantels. VADERS en MOEDERS wilt gij in do lange Winteravonden ecu aangename, gezonde LECTUUR voor u en uwe kinderen, opgeluisterd door honder den keurige platen abonneert u dan op JAARMARKT TE YAN Tscggrg. beeft steeds in ruimo kenze voorbanden alle mogelijke soorten van Gouden en Zilveren HORLOGIËN, waaronder hot Amcrikaansch WALTHAM MASS. Verder ruime keuze Mar- jlMl meren, Bronzen en Vergulden PENDULES, REGULATEURS, WEKKERS enz. Verder Fransche, Friesche, Amerikaansche, Kantoor- en Scheepsklokken, Fantasieklokken met slag van j 4.75 •uoAOijqsvinpMn gjjj BUREAU TOT PLAATSING VAN in alle Dag- en Weekbladen, Hmet en zonder firma, j|tegen denzelfden prijs als bij de Uitgevers. LEVERING VAN Photographie-benoodigdheden, LIJSTEN op onderscheidene grootten, als Latlijsten, Ronde Lijsten en met afgeronde hoeken, enz. ■uaAduqpoo •s.wjo Sinksl Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaard jerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderdo Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhninatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is U/gd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 38s eu ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiqnet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien befc adres, 533, Oxford S-lreet, er niet staat, zoo is het bedrog. VAN HET Onlangs verscheen Aflevering 1 van den herdruk van het Stuivers-Ma gazijn, onder den titel van De origineele uitgave hiervan is totaal uitver kocht; de vele aanvragen, die de Uitgevers nog dagelijks ontvingen, leidden tot den Herdruk. Zijn in dezen Herdruk* alle Verhalen, No vellen, Schetsen enz. opgenomen, om de lec tuur aangenamer te maken is thans elk stuk doorloopend opgenomen. Het Stuivers-Magazijn heeft zich steeds ten doel gesteld: goedkoepe eu degelijke volks lectuur aan zijne duizenden lezers aan te bie den, zonder krenking van eenige godsdienstige overtuiging. Deze 2e drnk zal worden uitgegeven iu vellen druks a 0.05 per vel, in afleveringen 0.25 per aflevoring en in deelon k ƒ1. De uitgave zal het licht zien in roy. 8° for maat, met duidelijke letter. Do Uitgevers leveren hèt Stuivers-Magazijn naar verlangen in afleveringen of deelen, na ontvangst van postwissel ƒ1.voor één deel, franco per post door geheel Nederland, op plaatsen, waar geen Boekhandelaar woonach Uitgave van GEBROEDERS BELINFANTE, 's-Gravenhage. Hill II li MBIIIIII— Bij J. F. SIKKEN te Amsterdam is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld de tweede vermeerderde druk (goedkoope uitgaaf) van BOOR Prijs f 0.40; 25 Ex. f 9 50 Ex. f 16; 100 Ex. 30. Expediteur en ~xi&2Sr'i£é Agent, Speciaal ingericht voor yy j Radikale genezing desvor- betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, neelmeester van breuken. Groenplaats, 35,te Antwerpen. Dienst van af 4 Oct. 1883. Maandag; Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 1.30 4. Waalwijk 2.30 5.— Hensdeu 4.30 7.— d Woudricbem 6.30 8.30 Gorinchem 7.15 9.— Sliedrecht (Middenveer) 8. 9.45 t> Dordrecht 8.30 10.30 Te Rotterdam c.a. 9.45 11.45 Van Rotterdam Alle werkd. 'snam. 12.30 Dordrecht 2.— t> Sliedrecht (Middenveer) 2.30 Gorinchem 3.30 Te Heusden c.a. 5.30, Waalwijk 7.— Kaatsheuvel 8.— Hoewel do uren van vertrek op de tnsschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. Iu correspondentie en rechtstreeks verkeer mot de Stoombootreederij Fop Smit Co. 4 October 1883. Maandag: voorm. 3.4.30, 6.30 en 8 n., nam. 1.30 en 3* u. in corresp. 5.15, 6.80, 10 u. n. Rott. 4.45 naar Dordrecht. Oveerige dagen: voormiddag 7.45 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 10, en namiddag 3 uur naar Dordiecht en Rotterdam.) Maandag: voorm. 5, 6.30 en 11.30 u., nam. 1,3.30 en 5 n. (Na aankomst der boot van 9.15 voormiddag en 2 u. namiddag uit Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 9.30 (na aankomst der boot van 7.30 nit Dordrecht, namiddag 5 (na aankomst der boot van 2 uur uit Rotterdam.) De dienst 's Maandags 3 uur uit Heusden correspondeert niet op de boot van 4.45 naar Dord.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4