BUITENLAND. BINNENLAND, clen hertog." ,/Kees, Kees, zwijg toch, doe liever een steekje aan Grietjes schoen, toe, doe dat." /Maart, herinner me niet tian mijn verleden, we zijn daar nu boven v erheven en je moest daarvan zwijgen. Denk t;r om, ik zal op tijd voor zijn." Hiermee £=cing Kees weg, natuurlijk weer naar de k roeg. Hij was daar altijd het vroegst en laad reeds een hooge kleur, wanneer de ge wone klanten na koffietijd binnenkwamen. //Bonjour, heeren," declameerde Kees dan, waarmee zal ik u dienen Maar de whee- ren", die precies wisten hoeveel er nu reeds van den daalder verteerd was, hadden te veel medelijden met den armen stakker om op zijn schrale beurs te teren. Ze dronken liun bittertje dus op eigen kosten en ver genoegden zich Kees in 't ootje te nemen en hem te laten doordraven op zijn gewoon stokpaardje. Dan genoot Kees. Hij was dan bezitter van ongehoorde rijkdommen, be woonde een sterk kasteel, gaf prachtige partijen en schaakte eiken Zondag de beeld- schoone dochter zijns buurmans. Hij deelde geld uit aan de armen, leefde op vriend- schappelijken voet met den Koning en 't gansche hof en de bandieten uit den om trek beefden in hunne holen, wanneer hij in gestrekten galop voorbijreed. Kees was dan volkomen gelukkig. Zijn verbeelding tooverde de onaanzienlijke dorpsherberg om in een middeleeuwsch slot en de gelagka mer in een schoone receptiezaal, terwijl de habitué's veranderden in ridders en edelen, de kasteleines in de burchtvrouw. Kwam er toevallig een vrouwelijk wezen in de kroeg informeeren naar een vader of broe der, die de aardappelen liet koud worden, dan stond Kees vol eerbied op en ontblootte zich 't hoofd. Dat was dan de liefelijk schoone uit zijn sprookje, waarvoor hij zich wel op de knieën zou willen neerwerpen. Doch daar al de gasten meer op warme aard appelen gesteld waren, dan op de fantasiën van Kees, dropen ze langzamerhand een voor een af zoodat Kees verder tot leege stoelen redeneerde wat hem echter niet verhinderde zijn droom voort te zetten. AI dikwijls had men beproefd hem met een zacht lijntje naar huis te tronen, doch daarvan wilde hij nooit weten. Wanneer hij zoover en de daalder tot op de helft geslonken was, kende hij geen vrouw en kinderen meer en daarom deed niemand een poging hem uit den hemel zijner fantasie op aarde neer te trekken. Wanneer Kees vermoeid van hoofd werd en zijne grootheid hem deed duizelen, stond hij wankelend op en begon zijn ze getocht. Om dien recht feestelijk temaken, zorgde hij reeds in den ochtend voor eeuige losse centen, die hij op een bepaalde plaats bergde en buiten gekomen onder het hoera der jeugd, die Kees uitermate beminde, strooide hij als een vorst de aalmoezen rond en vertoonde zich om zijne mond een bit- i terzoeten glimlach, wanneer hij de hebzuch tige jongens elkaar op de handen zag trappen om een cent meester te worden.'de bergen moordde en roofde, is door de jury to Gewoonlijk deed hij daarna een dutje iuﮣ d« "g™ het gras aan een dijk of in het schuurtje De president van het gerechtshof toekende terstond van een medelijdend arbeider, om tegen den Yerz?1 aan tegen deze uitspraak-en verklaarde het J verdict nul en van geener waarde. Degiimeng- avoild opnieuw aan zijn schoon luchtkasteel ster Marie Jeanneret, uit Loclo, die als ziekenver- te gaan bouwen. Die hem op zoo'n dag plecgs'er verschillende patiënten met atropine ver- Op straat ontmoet, kan zeker Zijn een invi- buisstraf werd veroordeeld, is in het tnch'hnis te tatie te ontvangen voor een heerlijke jacht- Geuèvo overleden. In het hotel >Rigi Baudois* e i 1 i i i ,i i te Glion heeft eeu Hongaar, een ongeveer 40-iarig partij of een keurig bal, binnen kort door hem man> di„ Bat 2ijll 18 ja=,ig ,ronwtjeBop 4„ hJuw» te geven en wanneer zijn daalder buiten- lijk-reis was, eerst haar en daarna zichzelf dood gewoon spoedig opgeraakt is durft hij ook ges?hoteu' ^.eü paai! da£en geleden kwamen 1 ro eemge gerechtsdienaren s nachts bg den molenaar wel een voorloopige tegemoetkoming in dein den «Zwitserschen molen» bij Teplitz en vor- onkosten vragen derden, namens de justitie, al zjjn geldswaardig Als t sluitingstijd IS, IS Kees op. Zijn kün van bankpapier en van socialistische snmen- geest is dan door een dubbele macht ge- zweriugen verdacht werd. Do man gaf hen ter stond 40,000 florijnen aan echte obligatiën en 2000 florijnen deugdelijk baar geld over. Toen de poli- kneveld, door zijn levensdroom en door bitter. Hij gaat dan stil en in zich zei ven gekeerd naar zijn bedroefde Maartje of laat er zich gewillig heen brengen. De politie spert den armen dwaas nooit in. Ze heeft medelijden met den krankzinnige. Kwaad doet hij nooit. Thuis gekomen beziet hij zijn vrouw als door een nevel heen, maar herkent haar niet. Ze brengt hem dan zwij gend te bed en laat hem rusten. Op Maan dagmorgen is Kees gewoonlijk wat licht in l hoofd en soest, maar hg gaat toch op tgdcoemi/a„nMu van hot 1:nk;rbalf bataljon FinfaL. naar den winkel, al komt er van 't werk terie en de staf van het korps zoomede de noodige niet veel. De volgende dagen echter betoont detachementen artillerie en genie) in de daaromheen gobouwdu versterking als het ware belegerden berend hij zich een trouwe werkezel, en hoewelen werd menig wapenfeit aldaar bedreven, dat over- zijn droom hem steeds schijnt bij te blij ven, is hij dan de beste kerel van de wereld. Nu weet ge waarom de baas soms in misschien niet eens zou kunnen krijgen, als hij het in bezit wilde nemen, was hem evenmin in het hoofd gekomen, als dat hij er ooit aan gedacht had, dat het heiu onmogelijk zou kunnen zijn een prachtige schilderij, waarin hij behagen had, voor zijn geld te koopen. Het was alleen de vraag maar, of hij er den vollen prijs voor zou willen betalen. Tet dusver was Johanna Leiand hem in zekeren zin te duur ge weest. Hij vond haar niet zooveel waard, om de tal- looze gemakken van ccn onbezorgd vrijgezel-leven ten haren behoeve op te offerendoch hij had haar nog niet geheel opgegeven. Zij was in zijne gedachten, als in den catalogus van een kunstveiling, als een stuk «genoteerd,dat hij mettertijd wel wilde hebben, cn hij wachtte slechts op eene gelegenheid, op eene gunstige gemoedsstemming, om den koop te sluiten en den beslissenden stap te doen. Hij had er nooit een minuut over gedacht dat Johanna hem wel eens zou kunnen ontgaanhij had voor geen der talrijke sollicitanten naar hare hand gevreesdnog minder voor Baldwin dan voor twee of drie anderen, die het pretenlieuse, schoone meisje een blauwtje had doen loopen. De «wilde» was een brave borst; maar dat kon zijne practische landgenoote onmogelijk voor hem innemen; hij bezat een niet onaardig fortuin; doch hij was naar Forbes idéé niet eens rijk te noemen. Wnaium zou Johanna hem dan anders behandelen, als zij hare vroegere minnaars behandeld had? Kn nu had zij het toch gedaan. Gordon Baldwin was haar verklaarde bruidegomzij was voor hem, George Forbes, verloren. (Wordt vervolgd.) stilte het hoofd schudt en kent ge den beJntiü^ mJoest ge8Crfhieden> uog 2 dooden en 9 ge vloek die den armen Kees tot een krank- wonden kregen. zinnige maakt en tot een spot en een' Oazo Popelier dan - door een Mer onze Toon v genaamd onzen Toon dan vooral kon dat lijde- schande voor de gemeente. lijk neerschieten der onzen niet verdragen en was HEUSDEN, 15 April. Naar aanleiding van de Herptsche kippen, die nu reeds drie eieren per dag leggen, herinneren wij aan hetgeen te lezen staat op bladz. 67 van |den derden druk van Teeghwater' s Haarlemmer boek Toen ter tijdt leefde te Saenredamme eene weduwe, genoeinpt Vrouw Griethuyse, dewelke weduwe vier hoenders hadde. Van deese vier Hoenders jaepte ge- seghde weduwe, van Oculi tot Laetare, sijnde agt daeghen, drie en fijftig eyers. De buirluyden beschou- den sulkx als toverye en hexenkunst, maar eene see- kere jonghe borst, Jan Craus genaempt, at bij één noenmael 21 van die eyers op, en heeft daer niets af geweethen. Het onderhoud der werken en gebouwen te Heusden onder bet beheer der genie te 's Her- aan. Op grond van die voorspelling sujjden zij de, f HELLOUW, 14 April. Te Haaften werd op haren af, om ze te verkoopen, maken have en goed zekere bruiloftspartij een arbeider van een der te gelde. De opbrengst vloeit in den zak vau^ den a]daar aanwezige steenfabrieken zoodanig door den meraads hem per kruiwage.n huiswaarts transpor teerden. Onderweg werden zij nog door een smid, naar men zegt, ernstig gewaarschuwd Mannen! rijdt hem toch niet verder, want dan komt hij niet levend thuis!" Inderdaad bezweek hij nog op den tocht derwaarts. Volgeus een loopend ge- Zrjn wij wel ingelicht, dan wordt hieromtrent een streng onderzoek ingesteld, 12 April. Op de heden alhier gehouden verpachting van hooi- en weilanden, eigendom van den polder Hellouw, waren de pachtprijzen aanmerkelijk lager dan verleden jaar. Toen brach- t VEEN, 15 April. Tot rijksveldwachter, stand plaats deze gemeente, is aangesteld D. P. Harm- wacnter te Made en Drimmelen. t ENGELEN, 10 April. Tot het maken van den bazaltmuur langs den oever der Dieze alhier is men thans bezig met. het inheien der palen, waarop de steenen gemetseld moeten worden. Een der w erklieden had dezen morgen heel vroeg het ongeluk tusschen twee zulke zware palen beklemd te raken, waardoor hij het been brak. Onmid dellijk wilde inen hem naar T ziekenhuis te 's Bosch brengen, doch na inmiddels ingesteld onderzoek bleek, dat voor den lijder eerst dertig gulden moest gestort worden, eer hij daar opgenomen kou worden, zoodat er besloten werd, den ongelukkige zonder de minste geneeskundige behandeling naar zijne woonplaats, 's Gravendeel, te vervoeren, waar hij eerst des avonds laat kan aangekomen zijn. Is het niet te bejammeren dat den werkman, die over 't algemeen voor een betrekkelijk gering dagloon moet werken, waarbij hem dikwijls aller lei ongelukken kunnen treffen, een dergelijk lot wacht. Meu spreekt zooveel over de arbeiders kwestie en men handelt zoo weinig. VHERTOGENBOSCH, 11 April. Alhier; gaat een adres rond van industriëelen, groothandelaars en neringdoenden, wnarbij a*u den Gemeenteraad het verzoek wordt gedaan tot wederinstelling, nog dit jaar, van de Sint Jansmarkt op 24 Juni. tWERKEND/kM, 15 April. Ingaande 7 Mei a.s. wordt de brigadier der rijksveldwacht A. A. Leusen naar Deurne verplaatst en wordt vervan gen door M. J. Bakhuis, in dezelfde betrekking thans te Alem. ALM KERK en UITWIJK, 12 April. De ge wone jaarlijksche verpachtingen der weilanden hebben aanmerkelijk minder opgebracht dan vo rige jaren. Vooral de mindere weiden werden tot zelfs 1/8 minder der vorige pachtsommen ge huurd. Bij Kon. besluit is benoemd tot Notaris bin nen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente Enkhuizen, de heer M. Boll, can- didaat-notaris te Beesd. t Het getal weekbladen is weder met een ver meerderd en wel met „de Manufacturier, weekblad gewijd aan de belangen van den handel in manu facturen en aanverwante vakken", dat tegen de prijs van f 1.10 per kwartaal franko door het land wordt verzonden. Het eerste nommer, dat ons werd toegezonden, maakt een gunstige indruk. Op aangename wijze bespreekt het de belangen van het vak. Onder de verschillende rubrieken, waarin het zijn inhoud verdeelt, merkten wij ook op „Wekelijksch-Over- zicht der Failliet-verklaarden", waarin een negental firma's worden vermeld. Hoe nuttig deze ver melding ook zijn kan, toch vonden wij het treurig, dat de faillissementen zoozeer in aantal toenemen dat men er een wekelijksch overzicht aan kan wijden. Wij bevelen Manüfacturisten ten zeerste de kennismaking met dat weekblad aan, dat te Haarlem wordt uitgegeven door den heer F. Plaat Pz. Uit Kralingen schrijft menDe veestapel ge niet alhier een volkomen gezondheid en de vee houders mogen er zich in verheugenin de laatste vijf jaren geen gevallen van besmette lijke longziekte onder hun vee gehad te hebben. Het hooi is laag in prijs; er wordt f 13 it f 14 per 500 kg. besteed. Blijkens een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram, is de heer O. van Rees op 10 April jl. te Batavia aangekomen en heeft hij den volgenden dag het bestuur aanvaard. De „Nederl. Vereeniging van vrienden der waar heid tot handhaving van de leer en de rechten der Geref. kerk" hield 16 April te Amsterdam haar algemeene vergadering. Op de agenda kwam o.a. voor een voorstel om rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Naar men wil, heeft de Regeering, met het oog op dit voorstel, tot het hoofdbestuur de ▼raag gericht, of het zich ook voorstelt door ge welddadige middelen de leer en de rechten der kerk te handhaven. De mazelen zijn te Rotterdam epidemisch heer- schende verklaard. Het bestuur der „Zuid-Afrikaansche Vereeni ging" verzoekt allen, die eene bijdrage willen afzonderen voor de studiebeurzen ten behoeve van Transvaalsche jongelieden, hunne gelden in te zenden vóór 1 Mei, opdat de commissie dan kunne beoordeelen of genoeg sympathie in daden is betoond om het plan te verwezenlijken. Het ophanden zijnde vertrek der Transvaalsche Depu tatie noopt het bestuur tot het stellen van dezen termiju. De heer Du Toit zal te 's Hage optreden als spreker in een openbare vergadering, te beleggen door de „Sluiversvereeniging voor Christelijk nationaal Onderwijs." Het classikaal bestuur der Chr. Geref. kerk, klasse Delft, heeft den predikant T. Meijster te Maassluis, wegens eenige tegen hem ingebrachte beschuldigingen, voor een jaar iu zijne bediening geschorst. De heer E. v. d. Kamp, predikant te Maasland, is tot consulent benoemd. In Friesland bestaat het voornemen tot het oprichten eener „Vereeniging tot bevordering van den veehandel op Amerika." Een voorloopig bestuur is opgetreden en heeft J JJ oraehte beschuldigingen, waaronder 4 van moord, moordde en in 1868 deswege tot 20 jaren tueht- P. zr papier op, wijl hij van deelneming van het nama- tiediunaars vertrokken waren, bleek eerst, dat zij al het personeel iu huis opgesloten hadden. Des auderen daags werd 't duidelijk, dat de quasipoli- tiedieuaars verkleede dieven waren geweest. Als nog een staaltje van echten krijgsmansgeest, waarmede de aan de zijnen en het Indisch leger te vroeg ontvallen held, du le luitenant der infan terie A. G. Populier bezield was, aan wiens na gedachtenis onlangs nog een krachtig woord werd gewijd, wordt aan Het Vad. nog het volgende meegedeeld Toen na den veldtocht naar Longbattah, op 31 December 1874, de missigit, in die laudstreok ge- i ri 1.--i legen, door ons bezet was, waren onze troepen (2 mmri .mwiw waardig is aan de vergetelheid onttrokken te worden. Alleen in de eerste maand onzer vestiging aldaar verloren we toch van de ongeveer 300 man bezet ting aan gesneuvelden 11 en aan gewonden 70, ter- 1.1/1 T.J.. ïi. j wijl wij bij het begraven, dat natuurlijk buiten de er steeds op nit den vijand zooveel mogelijk afbreuk te doen en te verschalken. Met den Europeeschon sergeant Lowe, een even De bekende Dnitsche blijspeldichter Görner is te moedig en onversaagd soldaat, sprak Toon af, dat Hamburg, onder eeu opvoering van zijn blijspel terwijl Lowe buiten de versterking in hetboscbin »Amerikaansch«, aan oen beroerte gestorven. oen der zich daar bevindende scheepskistenwaar- van bet destijds in Groot Atjeh wemelde zonde Het hoogste gerechtshof te Weenen heeft uit-!gaan liggen, hij (Toon) zich met eeuige goed bekend spraak gedaan iD de zaak van den beruchten moor- staande schutters in de nabijheid bedekt zoude op- donaar Hugo Schenk. Het vonnis in eerste instan- stellen, terwijl het gewapend geleide van Lowe op tie werd bevestigd. Karei Schenk werd vrijgespro- een teekeu van dezen plotseling naar de zijde der ken, terwijl Hugo Schenk en Karei Schlossarek ter beating op de vlucht zoude gaan, zoodra hij inde dood zijn veroordeeld. De terechtstelling zal in de kist was. laatste week van April plaats vinden. j De list gelukte; de vijand, ofschoon al onze ver- T richtingen beloerende, had niet Toon met de zijnen rn de bergstreken van Frankrijk is veel sneonw,ondekt> maar wol Lowe -n de kist zieu kruipen gevallen, die echter niet lang bleef liggen. eu ke|. gewapend goloide aan het loopen gezien. Binnen kort zal'l^heu Frankrijk en Neder-L T,°?n Bü Lowe door het oplichten van het deksel land een overeenkomst worden gesloten tot vast.jder kist en door schreeuwende den vijand uitte tarten stelling van een uniform-tarief voor bergloon, door ?9U blijf bovendien vemed, naderde deze, natuur- vreemde eigenaren van opgovischto netten ver- 9^ zekei van hun vangst. schuldi^d Intusschen had loon en ieder zyner schutters een Atjeher op hot vizier van hun geweer en voor hun Een hevige brand brak te Bordeaux uit in een rekening genomen en... pief! paf! poef! daar la- pakhuis van wijn en gedistilleerd. Drie personen gen alle Atjehers, negen iu getal, op den grond, werden gewond. Gelukkig kou de brand tot het door de zekere schoten der scherpschutters goed perceel zelf worden beperkt. De schade wordt op geraakt. 450,000 fr. geschat. Aan den Tiber te Rome heeft men weer fraaie overblijfselen van woningen uit de laatsto eeuw vóór onze jaartelling gevonden. To Pompeji zullen van 14 Mei oud-Romeiu- scho optochten, feesten en maaltijden gehouden worden, geheel ten voordeole van Ischia. De voor naamste oudheidkundigen hebben bij de inrichting van die vermakelijkheden hunne voorlichting ver leend. Een storing in den dampkring trekt volgens te legram uit New-York den Oceaan over en zal tns- schen 15 eu 17 dezer heftigen wind van Zuid tot Noordwest veroorzaken in Engeland eu Noorwegen. Het aantal inzenders op do tentoonstelling te Turin is 25,000. De tentoonstelling wordt den 26u geopend. Te Lausanne, kanton Waadtland, is eene nieuwe sekte opgetreden, gesticht door Durando, die zijn togenbosch is aangenomen door A. Dankers al zoon voor den Messias uitgeeft eu den ondergang yoor ^599 der wereld voorspelt. Vele vrouwen hangen hom' bodneger. Eene geloovige is naar hot krankzinni- i 13 1 ,1 1 6mvlosd van Bacchus bevangen, dat een paar ka- geugesticht overgebracht. De overigen zullen wel vroeg of laat volgen. De heer Janssen, burgemeester en volksvertegen woordiger van Ostende, raadde dezer dagen in de Ka- mor bet ontwerp Brngge-zcehaven aan. Deze handel wijze bracht natuurlijk te Brugge groole opschud- diug teweeg en onmiddellijk werd door de jonge- j 1 lingon van beide partijen besloten al de visitekaartjes, 1 zou men en ma 00 neg en, rau^e jenever die zij vinden konden, te verzamelen, om ze naar .hebben laten drinken uit een kruik of flesch, die den heor Janssens te zenden. Men bracht er 1200 1Den zich had, ofschoon de persoon al in bijeen en allen werden verzonden. Gedurende drie smoordronken toestand verkeerde. dagen stond de bel bij den burgemeester niet stil, de eene brievenbode volgde den anderen. De heer Janssens, zich willende wreken, liet 1500 kaartjes drukken, welke naar Brugge gezonden werden doch onder de visitekaartjes, welke hij ontvangen had, waren, er vele die aan Brusselaars, Antwer- penaars, Gentenaars, enz. behoorden. Op die wijze T ,OOA, ontving de burgemeester bijna al de kaartjes, die en Z1J f thans f 6400 op. In 1880 braoh- hij naar Brugge gezonden, had, terug, omdat men K'1 diezelfde landen j~ 10,086 op. den geadiesseerde niet vinden kon. Men kan bc- i?t rinïit 1 t>ta t k 1 *1 nr i 1 i\r grijpen, dat er gelachen werd! J BOMMELERWAARD, lo April. Met 1 Mei e.k. wordt aan het hulpkantoor der bnevenpos- De hoofdstad van Birma is door een verschrik- terij te Nederhemert de Rijks-postspaarbankdienst kelijkon brand geteisterd. Indien de afzender van geopend, een telogram uit Simla niet overdrijft, dan is van Mandalay, een stad met 100,000 inwoners, de helft een prooi der vlammen geworden. r, ,or0sen, thans gemeente- en onbezoldigd rijksveld- De beruchte roover Agostino ranu, die in 1858 -p, j nit het Sardinische leger deserteerde en sedert in Zou het niet mogelijk zijn om bij aanbestedingen, vooral Van Rijkswerken, ook de voorwaarde te stellen, dat bij voorkomende ongelukken de ge kwetsten op kosten van den aannemer in het naaste ziekenhuis moeten verpleegd worden? (Te laat ontvangen voor het vorige No.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2