Veiling Uiterwaard. Schouwburg Bericht Yan Inzet, Waterpoort, Heusden. m wone Café CASINO. BAL. AL CONGEBT, rs BAL. CAFÉ CHANTANT, Na afloop BAL. De Brandstichter, STILLE JAH, De Notaris Van Éoock verkoopen HUIS en ERF. verkoopen: Een HUIS. SCHUUR, W. J. VAN DER ELST, VERKOOPEN: ai! eedschaDDe INBOEDEL, o p Donderdag 17 April: A L. e n Zaterdag 19 April: Hotel „Wapen van Amsterdam," 1 leusden. Donderdag 17 April a.s. 25 APRIL 1884. Erf en Boomgaard, b Finale Verknoping op Dins dag 20 April 1884, *s middags 12 uur, in het „Wapen van Amsterdam" te Heusden. KINDERVOORSTELLING Aanvang 8 uur. Entrée 49 Cent. Gemengd Nieuws. TUINBOUW. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Fred. H. van Beuken, directie W. HART, De Notaris VAN MOOCK Zaaiwaard, onder Aalst, met Veer, Veerhuis, Tol en Vis- scherij op f 74,600. Bouw-, Wei-en Griendland, in pereeelen, als: drie per- ceelen Bouwland aldaar op f 750, Weiland Slootkool op f 250, Weiland Hoog land op f 1250, gehoogd met f 150, totaal f 1400, Weiland Distelkamp op 1150, helft in Weiland, de Vijze op f 100, Griend- land 3'Ja heet. op f 2700, Tiendrecht over Aalst op 1850. Donderdag 17 April Entree 25 Cent. Zaterdag 19 April Entrée v r ij. Zondag 20 April door de beroemde Kapel van den Heer HECKER. Entrée v r ij. Heusden. Op Vrijdag en Zaterdag 18 en 19 April door het beroemde gezelschap van den Heer G. Stroober. Entrée 25 Cent. Woensdag 16 April, Donderdag 17 April, py Zaterdagmiddag 2 uur, 3 h. 28 a. 20 c. Bouwland 1 h. 9 a. 70 c. Weiland 1 h. 35 a. 25 c. Bouwland prov. Vrijdag 25 April 1884, finaal 2 Mei y b een vierjarige zwarte MERRIE. l/imH ENTRÉE 49 CENT ENTRÉE 25 CENT. j^jgf^llenden opgeroepen tot Een nachtvorstje, dat »aan de verwachtingen des rendering te Baard. land mans den bodem inslaat», schijnt das inder- 2_ daad sommigen nitit ongewenscht. ting heeft aan dr. A. Kuyper cht, waarin hij o. a. zegt: 11 ene wel te beoordeeleu, aan de mededeeling van n i tl ent over het gebeurde in KERKNIEUWS. naar Westbroek, E. A. Lasonder te Zegveld Ij. Berg-Ambacht, J. HopmaH te Oosterwolde (Gel- clie niet onder uw gehoor derland)Hellouvv, J. H. Lauts ie Znilichem e. a.; gelooveu, evenals de heer Znidzande (prov. Zeeland), L. F. A. Westerbeek -vwi lioogst onvoorzichtige Van Eerten te Üud-LoosdrecbtRokanje, A. J. Toen ik nu in de dagbla- Adriani te Warmeuhuizen Gouderak, M. J. Bou- kleur de vrij algeineene |uan te Leerbroek, as, schreef ik deze althans Aangenomen.- Vipfcrppri oii met betrek- naar Beekbergen, 1. Hoog te Beunebroek; Ak- J kooi, J. A. Barbas Jr. te s Graveland Lollura, J. laten ontvallen. Lerst yerwey Hoevelaken; Klnndert, Veeloo te Waar- j a geworden dat de at keu-^orKrimpen a. d. IJsel, G. Spijkerboer, cand. ene heeft gegolden, wat gij Driehuizen, J. Th. J. van Goeus, te Ernst (gem. land hebt gezegd, hetgeen Epe). eft gedaan. Bedankt: oor, aan den heer Willing voor Smilde, L. J. van Apeldoorn te Enter; Standaard" met mijn brief Lellens, W. Driesman te Nieuw-Buiuen Hoor- en, en daarin de zinsnede, Qaar- M- J- I5',,nma° Leerbroek. t ik in die rede niets heb D naar Zutfeu, J. N. Lindeboom te Ambt-Vollen hoven. liberaal denkend Etigelsch- met potlood aan te stre- ondering van de al te veel nieuwen toren te Leeuw arden], dat het geheele bo ten te Halfweg. voor Graudhaven, Michigan, (N.-Amerika) H. haren omvang en zwaarte ze worden naar beneden ge nu, naarmate het werk toren naar berieden doen s de kruisbalken moeten verwijderd. Men onderstelt, len weg die klok in 1541 n standplaats heeft bereikt. Veen te Stadsmusselkanaal. its, kroon, koepellantaarn, Renting te Haren Chicago, Illinois, H. van der enz. is verwijderd, en alleen en romp nog is staande ge er afwachtende, om eveneens oopers te verdwijneu. jare en zware slagklok yde moeilijkheden aanleiding. Onlangs werd een doktor in de omstrekon van Lyou bij een boer geroepen, die typhus had. De arts schreef koude baden voor. Den volgenden dag kwam hij terug en vroeg naar den zieke. Diens broeder zei de daarop treurig: Ik geloof dat het koude bad hem slecht is bekomen. Hij is bijna dood. Wat? riep de dokter. Misschien heeft men hem te lang in het water gelaten. Dat is wel mogelijk, want hot touw is ge broken. Het touw? vroeg de dokter verbijsterd. Ja zei de boer wij hebben geen bad kuip, daarom lieten wij hem met een touw in den mededeelt, moet er Zon estede onder Prinsland bij in heelt bedoelde meul zwaar Het touw brak. Wij moesten nn een ladder, 'en keel onder het stroo een uieuw touw enz. halen dat duurde wel drie neeskundige hulp werd in- kwartier. dat er nog levensgeesten Ben je gGk Laat mij je broér zien. slachtoffer is niet buiten Be doktor verordende wrijvingen enkort daarop was gelukkig de lijder genezen. Een Geneefsch tandmeester heeft een niouw mid- e Amsterdam is een vrouw del uitgevonden om tanden te trekken, dat vol- ermoedelijk een Duitscher, genderwijzo wordt omschreven en do mannen van erwond. De dader is voort-bet vak wellicht volkomen duidelijk is: Een BWin het gasthuis. Bij vierkant; stukje get-ipertja met oen gaatje in het ïtrein ontspoord. Het mate- f>iddea !™rdt de beschadigde tand getrok-- n ken, totdat het bovenste gedeelte van de tand oor e po lie e e 1 bereikt wordt. Langzamerhand trekt de getapertja tegen ri. M. 1*. en J. B., zjch dan weer samen en de tand raakt zonder iep, wegens diefstal in ver- pyn ]os> aet 10° sigaren,^ nadedei Iq eeQ adverteutio in de< »Goesche Ct.» vraagt ar M. aldaar. Zondag- men >twee ezels, welke geschiktheid zouden bezitten et lijk opgehaald van H. B., 0U1 0p treden in een voorstelling van »Judas aar over boord sloeg en ver- en Pilatus«. am is een werkman in een Dat in zeker land de gebraden duiven u in don rarm tusschen twee raderen mond vliegen, de gebraden varkens u te gemoet werd hem de arm afgezet.komen met het mes in den rug enz. enz., dat all js 'ijlsteeg te Amsterdam wordt is geen nieuws, maar dat dit land in ons land zijn pet is drijvende gevon- wordt gevonden, is wèl nieuws. Een landbouwer te Voorburgwal.Te Harliti- Deventer wa9 voor een paar dagen bezig zijn ak- ïzijn van D.' Wielmga uit- ker, om te Ploege,n en daar, vond hlJ in de,n 8rond verborgen een varken, geslacht, schoongemaakt enz., in twee heerlijke zijden spek, twee voor- en ach terhammen, twee halve koppen enz. Het varken kan rnim 50 kilo gewogen hebben. Het was ge braden, óf noen, gebraden nog niet, maar toch ge ils eene bijzonderheid kan zouten en geheel gereed gemaakt om gekookt te en in den moestuin van den worden, waartoe zelfs de touwtjes waren aange- perges uit den kouden grond bracht. Ofschoon het zich in volkomeu goeden staat eelt hier voorheen geheol bevond oordeelde de politie het voorzichtig en be ter een en ander niet in consumptie te brengen. Hoe het geslachte, schoongemaakte en gezouten varken ouder den grond komt, is nog een raadsel. flagd door den tuinman J. April. De koe, welke door bij den heer T. van Bok flleusden, 12 April. De prijs der boter is ƒ0.73 ekocht, waarvan in een der a ƒ-.- )or stuk van 6 ons. Grasboter 78 a l werd gemaakt, heeft 1092 cent per stuk van 6 ons. Eieren 4 a ct. per stak. t (üorincheHi, 15 April. Niettegenstaande of lie- jouwer heeft eene proof ge-ver misschien wel om den feestdag was gisteren van aardappelen, omdat hij de weekmarkt buitengewoon drnk bezocht. Bij eén anzienljjk watergehalte der aanvoer van ongeveer 480 stuks vee, was de kan dat zij spoedig bederven, del vrjj levendig, clot eene brei geplet, ge- Prijzen: Enkele zware kalfkoeion 260 a ar alzoo koekeu van beko- 330; mindere qnaliteit 175 a 250; dito vaarzen Blen winter en zomer van 160 a ƒ240. Melkkoeien 160 a 270. Vare koeien 150 a 200. Vaarzen j 100 a 140. Pinken 50 a 90. Graskalveren a Nuchtere kalveren ƒ7 a 15. Varkens, zware vette 47 a 49 ct. p. KG., minder zware 41 a 43 ct. per KG. Fokvarkens van 6 a 8 weken 5.00 a 8.50 e zijn even smakelijk wa> dag; het watergehalte was een voorname tak van in- aar jaren lang in gedroog- gedroogde massa is zeer; cd, reukloos en heet even rdappelen. zijn 8 runderen (jongvee) per stuk. 0 voor Amerikaansche re- jmburg) heeft een hevige n dag gewoed en ruim 12 ïield. Alles was verzekerd. I" men aan de Arnh. Ct.: jze streken beloven dit jaar ledigen oogst, vooral de ïen. welke in geen tien jaar had- dreigen te bezwijken ou- kOok de landbouwgewassen e"velde en doen almede een verwachten. Menige boer iht, dat de prijzen zoo znl- Ifijn producten bijna geen De prijs der goêboter was 1.00 a 1.20 per KG. Kipeieren golden 0.90 a 1.00 de 26 stuks. Na een langdurig en smartelijk lijden overleed heden mijn geliefde echtgenoot in den ouderdom van bijna 35 jaren. Wed. P. H. VAN BUL REN Meeuioen, 10 April '84. Eenige kennisgeving. Notaris DE GIER te Heusden, maakt bekend dat de op 15 April 1.1. geveilde per- ceelen zijn Maakt aan het kunstminnend publiek bekend, dat hij gedurende de KERMIS eeDige te Woudrichem, zal Donder- hliUiliët, dagen 1 eu 15 Mei 1884, irjnm huU llii V O ALS VOLGT W. VAN DÜPPEN. Op Donder dag 17 April Vrij cntrés. zal geven, waarvan de eerste zal plaats hebben op Drama in drie tijdvakken. Drama in drie bedrijven. De overige kermisdagen zullen de voorstelling'n door strooibiljetten worden bekend gemaakt. met het Holdens Marionetten-Spel. Entrée: Eerste Rang 0.25. Tweede Rang 0.15. Arme kinderen v r ij. te Woudrichem, zal krachtens rechterlijke mach tiging, voor Mej. de Wed. en Erven C. TAK, onder Woudrichem,. onder Rijswijk. onder Sleeuwijk. Alles breeder bij billetten omschreven. Deze verkooping geschiedt te Sleeuwjk bij J. E. SPRENG ER, telkens nam. 6 uur. s nam. 5 UUT, ten herberge van J. de Wit, aan de sluis te Bussenkrachtens art. 1223 B. W. aan den Buitendijk te Bussen, sectie F, nos. 87 en 386, groot 28 a. 19 c. DE NOTARIS te Werkendam, is voornemens op Woensdag den 23 April 1884, voormiddags ten 10 ure te beginnen, ten sterfhuize van Mevrouw de Weduwe van den heer H. E. Verschoor, te Sleeuwijk, a comptant, publiek te waaronder 2 Karren, 2 Sleden, 2 Eegden, Ploeg, Wanmolen, verschillende Zeven, Timmerhout, 2 Schelften, Tak- kebossen en ander Brandhout, koperen Melkkannen met dito Juk, Schalen met Gewicht, enz. waaronder Canapé, Stoelen, Tafels, Boekenkast, Spiegels, Pers, 2 Ledikanten, Bed- denmettoebehooren,Koper-,Blik-, Tin-, Glas- en Aardewerk en het geen verder ten verkoop zal wor den aangeboden. De goederen zijn te bezichtigen op den verkoopdag van 's voormiddags 9 tot 10 uur. te geven door de Muziek van de Stedelijke Schutterij te Gorinchem. Wm$Ê- Xf.df.kl. Herv. Gemeente. Beroepen ;i i- i i l Guit. Geref. Gemeente. Beroepen: Aangenomen naar Cleveland, Ohio, (N.-Amerika) J. van Hou- Bedankt j j ij put néér. ijke misdaad zijn gepleegd ToM bij M watl,r TMlde> spart„Uo Mj z6ó> igen voor het vorige nummer.) Boeser. STANDPLAATS: OGD ijs- BESTAANDE IN Ai. Jaarmarkt te Waalwjjk,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3