A. G. Overes, MARK u Jsenthal Co. Ph, de JONGH, Sigaren-Fabrikant HEUSDEN. BILLARTFABRTEKr Handel in Manufacturen, Café-Restaurant, aan de MAASBRUG le RO TTERDAM. H. F. ONDERWATER Co. FABRIEKANTEN HOLLO WATS PILLEN EN ZALF 1st-, SOI Dreunenkiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, y Redden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. v 0 uwmaterialen 's-HERTOGENliOSCII. Men biedt het geluk de hand! Vsen bij Hsusden. H ed. W. L. Kuijk Zuoii, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. Ie kwaliteit BILJART BALLEN met garantie. 1 i i 30 April a.s. 1GÜLDEN. STOOMTABAKSFA 13RIEK GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. ft. 1)1 (Hll, ROTTERDAM. Door groote pakhuisruimte altijd flinke voorraad, Houttuinen, A 241, Dordrecht. TRIP Co., Wijnhandelaars te 's Hage. Gezondheid voor iedereen. Ingewanden. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Yerkoudheid en Hoest. Huiselijke vlijt is Eenig Dépot te 's Bosch, 25 Pensmarkt 25. Eenig Dépot te Heusden bij den Heer Adr, Sens. GorinchemHeusden. BEKROOND MET 7 MEDAILLES, o. a. te AMSTERDAM in 1883 met de Gouden en Zilveren Medaille. MULLER J1SKOOT. Oppert 148, PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. "Vertegenwoordiger voor Ned. en Indië van de Porti. Cement JOSSON en Co., „Bekroond met de Gouden Medaille op de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam '83. Cementsteenen Parketvloeren. Dikke- en dunne Drijfsteen, Tras op scheikundige analyse, Lood- en Zinkwerken, Belgische Gips enz. De DECORATIE SCHILDERING van de Groote Benedenzaal ge- reed zijnde, noodigt de eigenaar Stadgenooten en Vreemdelingen be leefdelijk tot een bezoek uit. VAN Stoombootreederij L. de Beer Co. VOORLOOPIGE ZOMERDIENST, Van Heusden naar Gorinchem. Stoomboot wStad Heusden. STOOMBOOT DI JE N S I B N Gorinchem's Bosch en Heusden's Bosch, met de stoombooten Maasstroom I, Maasstroom II en Neutraal. Dienstregeling aangevangen 31 Maart 1884. HERTOGENBOSCH en AMSTERDAM Rokin 40, Hofleverancier van HH. MM. den Koning en de Koningin en wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. HOOFDKANTOOR -bt% Radikale genezing desver- betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, Heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. M te winnen. Dit groote kapitaal bedraagt in het geluk kigste geval de Hoofdprijs, welke in de Groote Hamburger Geldloterij te winnen is. Dezelve is goedgekeurd door de Regeering en gewaar borgd met het geheelo staatsvermogen. De Hamburger Geldloterij is juist zoo ii.-gericht als de Nederlandscho klassenloterij, mot het enkel verschil dat de Hamburger Geldloterij 50,500 prijzen bevat, die in 7 klassen getrok ken worden en als volgt samengesteld zijn 1 Premie a Mark 300,000 1 Prijs a 200,000 2 Prijzen a 100,000 1 Prijs a 90,000 1 Prijs a 80,000 2 Prijzen a 70,000 1 Prijs a 60,000 2 Prijzen a 50,000 1 Prijs a 30,000 5 Prijzen a 20,000 3 Prijzen a 15,000 26 Prijzen a 10,000 56 Prijzen 5000 106 Prijzen a 3000 253 Prijzen a 2000 6 Prijzen a 1500 515 Prijzen 1000 1036 Prijzen a 500 60 Prijzen a 200 63 Prijzen a 150 29020 Prijzen a 145 19340 Prijzen a 124, 100, 94, 67, 40, 20 Mark. Een hoofdzakelijk punt van belang is in de Hamburger Geldloterij opgesloten en bestaat daarin, dat geen nieten, maar wel prijzen getrokken wordeneen ieder heeft dns tot aan het eind der 7 klassen kans eu behoeft niet te vreezen reeds vroeger, zooals in de Nedor- landsche klassonloterij, met een niet uitgeloot te worden en zoodoende de kans te verliezen. De prijstrekkingen zijn volgens het plan officiéél vastgesteld. Voor de eerstkomende prijstrekking der van den Staat gewaarborgde Geldloterij kosten Geheele Origineele-Loten N.fl. 3.60 ets. Halve 1.80 Kwart 0.90 De orders worden, na inzending van het bedrag, met de grootste opmerkzaamheid door ons geëffectueerd. Hot bedrag gelieve men in muntbiljetten, Nederl. postzegels of het gemak kelijkste door middel van intern, postwissel te remitteeren en ontvangt een ieder van ons de origiueele loten, met het Staatswupeu voor zien. Ook de halve eu kwartloten zijn origi neel. Bij het verzenden der loten worden de noodige officiëele plannen gratis bijgevoegd en verklaren wij ons bereid, bij niet overeou- komst de loten voor de trekking terug 1e nemen en het toegezonden geld te retourneereu. Do namen der bestellers worden in onze loterij- registers dadeljjk genoteerd eu na iedere trek king ont vangt de houder van een lot onop- govorderd de officiëele trekkingslijst. De uitbetaling der prijzen geschiedt onder toezicht der Regeeriug. Door onze tusschen- knmst kunnen ook de winsten dadelijk na elke trekking ter woonplaats des winnaars uitbe taald worden. Onze collectie is steeds van het geluk bij zonder begunstigd en hebben wij n.l. in Neder land, iu de laatste loterijen de grootste winsten uitbetaald t. w. prijzen van Mark 250,000, 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 Mark etc. Het is vooruit te zien dat deze soliede onder neming zeer veel deelnemers vindt en ver zoeken wij derhalve, om al de orders te kunnen uitvoeren, de bestellingen zoo spoedig mogelijk, in elk geval voor den toe te zenden. Bank- en Wisselzaak, HAMBURG. P.S. Wij danken voor het tot nn toe ge schonken vertrouwen en terwijl wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming uitnoodigen, zal ook verder ons streven zijn, door rtëele bediening de tevredenheid onzer gtëerde interessenlen te verwerven. Oplaag 315,000; het meest versprei de van alle Modetijdschriften, in veertien talen verschijnende. De Bazar, Geïllustreerd Tijd schrift voor Modes en Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prijs per kwartaal 1. Jaarlijks verschijnen 24 Nos. met toilet en hand werken, 2000 gravures met beschrijving van kleeding- stukken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens het linnengoed voor heeren, het bed- en tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ongeveer 200 snijpa- tronen van allerlei kleedingstnkken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebr, Belinfante, den Haag, na ontvangst van een postwissel van 1 voor 6 Nos., van 1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten of met 3 geknipte patronen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten en met 3 geknipte patronen. de Wapens van HEUSDEN en A L T E N A. P. 0. J. FRITSC Isphalt Bakpapier PALUS-MEDOC. Wij vestigen de aandacht op onzen uitstekenden TAFELWIJNdie door ons met inbegrip van be lasting, buiten mand en flesschen voor f 28.het kan er van 48 gecapsuleerde flesschen, franco wordt geleverd. Wij debiteren deze ivijn te 's Huge aan tal van eerste familiën. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht on gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek,eu onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van ls D/gd-, 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijuenrverkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedero Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. voorzeker eene der meest te waardeereu deugden der vrouwen; doch trots de grootste vlijt is het de huisvrouw uiet steeds mogelijk alle werkzaum- hedeu op tijd te verrichten, in het bijzonder waar eene talrijke familie is, eu zal derhalve elke hulp iu deze welkom zijn. Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend, doch geene heeft bewezen zóó nattig te zijn als eene goede naaimachine, daar deze tjjdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede bet soliedste naaiwerk bijna spelend kan verricht worden. Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de dépots der ondeigeteekende Maatschappij, waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt. Een zeer bijzonder voordeel biedt daarbij de door ons in hot belang der koopers ingevoerde inrichting, dat de machines zonder prijsverhooging tegen zeer geringe termijnbetalingen af geleverd worden, zoodat de aanschaffing eener zoo jjverige helpster een ieder is mogelijk gemaakt en eene nauwelijks merkbare uitgave veroorzaakt. Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan. Klachten omtrent onvoldoende bediening gelieve men aan bet Generaal Kantoor te Amsterdam, Kalverslraat 62, te adresseeren. The Singer Manufacturing Co., New-York. In correspondentie en rechtstreeks verkeer mot de Stoombootreederij Fop Smit Co. aangevangen 30 Maart 1884. Maandag: voorm. 2.30, 4.30, 6.30, 8 u. en nam. 1.30 en 3 u. (in corresp. 4.30, 6.30, 10 u. en nam. 4.45 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 7.30, en namiddag 3 uur naar Dordrecht en Rotterdam.) Zondag: voorin. 8 en nam. 1.15 uur. Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1,3.30 en 5 n. (Na aankomst der boot van 9.15 voormiddag en 2 u. namiddag uit Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 9 (na aankomst der boot van 6, en namiddag 5 (na aankomst der boot van 2 uur uit Rotterdam.) Dieust van af 31 Maart 1884. Maandag Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 1.— 1.30 Waalwijk 2.— 2.30 Hensden 4.— 5.15 Veen 5.15 6.— Woudrichem 6.30 6.30 Gorinchem 7.— 7.— Sliedrecht (Middenveer) 8.— 8.— Dordrecht 8.30 8.30 Te Rotterdam 9.45 9.45 Van Rotterdam 'a nam. 1.30 12.30 Dordrecht 3.— 2.— Sliedrecht (Middenveer) 3 30 2.30 Te Gorinchem 4.30 3.30 Van 4.45 3.45 Te Woudrichem 5.— 4.— Veen 6.— 5.— Heusden 6.45 5.45 Waalwijk 8.45 7.45 Kaatsheuvel 9.30 8.30 Hoewel de uren van vertrek op de tusschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan gegeven tijd vertrekken. Op Werkdagen: uitgenomen den ln en 3n Woensdag van de maand. Lijn Gorinchem 's -Bosch. Van Gorinchem, Maandag 's morgens 8.ure. Ov. dagen, tot 15 Juni 5.30 na 15 Juni 4.30 j> 's Bosch, 's namiddags 1. Lijn Heusden 's- Bosch. Van Heusden, tot 15 Juni, vm. 5.30 en nam. 1.ure. na 15 Juni, 4.30 1. 's Bosch, 's morg. 9.15, 's nam. 1, 's av. 6.15 Op den lsten en 3den Woensdag van elke maand (Bossche markten.) Van Gorinchem, 's morgens 3.30 ure. 's Bosch'8 namiddags 1. Heusden, vm. 4.30, vm. 6.30, nm. 1. 's Bosch, vm. 9.15, nm. 1.nm. 6.15

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4