Buitenlandseh Overzicht. BUITENLAND. BINNENLAND. delf, dan is de tijd verstreken, hij heeft zijn schuldigheid gedaan en kan gaan. Dan eerst bemerkt hij hoe dom zijn antwoorden ge weest zijn, maar ze zijn niet te herroepen en staan reeds genoteerd. De verschillende schrijvers van leesboeken over één en 't zelfde vak volgen natuurlijk niet dezelfde richting of geven van de zaken dezelfde verklaring. Daar is b.v. het rekenen. In de laatste jaren is daarin langzamerhand de weg ingeslagen, door een leeraar uit Amster dam aangewezen en stipt afgebakend. Nu kan het gebeuren en dat is deze maal te Middelburg geschied dat het examen in rekenen wordt afgenomen door een reke naar, die het in geenen deele met bedoelden wegwijzer eens is en liever zijn eigen weg houdt. Dat nu is heel goed op zich zelf, maar daarvan worden de arme jongens de dupe; want terwijl de eerste als regel stelt bij 't onderwijs geen groote getallen, komt de ander en doet de kweekelingen, die groote getallen ontwend zijn, suizebollen door opgaven, waarvoor zelfs dat kleine duizend kunstenaartje, dat verleden jaar ons land bezocht, zou blijven staan. Dat is éen voorbeeld uit de praktijk der examens. Dergelijke praktijken moesten ei genlijk niet meer voorkomen. Er is al zoo lang en breed over examens gesproken en geschrevener worden zelfs vergaderingen gehouden van specialiteiten in de opleiding en toch wordt er nog maar volop //gedropen.'' En dan ten slotte deugt de wet zelf niet op dit punt. Ze ordineertdie in twee der minderbeduidende vakken tekort komt, zal niet slagen! En zoo moet derhalve de kwee- keling, ofschoon hij in de hoofdvakken, taal, rekenen en onderwijskunde, goed voldaan heeft, zoomede in de bijvakken geschiedenis, aardrijkskunde enz., toch afgewezen worden indien hij iets tekort komt in b.v. vormleer en schrijven 't Is te denken dat de comtnissiën hierin wel wat schipperen, maar 't kan gebeuren, de wet spreekt zoo duidelijk mogelijk op dit punt. Wanneer de opleiding aan Kweek- en Nor maalscholen niet voldoende is om de a.s. onderwijzers en onderwijzeressen flink door hun examen te helpen, dan is iets meer noo- dig dan hier en daar een vergadering om daarover wat te babbelen, dan is een grondig onderzoek zeer noodig. Of wanneer de in richting der examens van dien aard is, dat zelfs de beste opleiding nog geen zekere kans van slagen aanbiedt, dan dient daar van hooger hand in voorzien te worden. Zoo toch kan het niet blijven. Dat gestadige druipen werkt hoogst nadeelig op de jonge lieden, die zich tot onderwijzer bekwamen. Het ,/we zullen 't maar eens wagen" wordt langzamerhand regel. Het examen wordt een spelletje, een loterij, met een verbazend getal nieten. De burgerman zal zijn kinderen aan dat spel niet meer wagen en de gelederen zullen aangevuld worden uit de mindere lagen der maatschappij. En wat alles zegt, de onderwijzersnood, die men meende te doen slinken door de oprichting allerwege van opleidingsklassen, blijft bestendig niet alleen, maar zal nog toenemen. HEUSDEN, 12 Mei. t Heden namiddag, ten ruim 2 ure, ontlastte zich een vreeselijk onweder boven deze stad, ge volgd door zware regen en hagelslag, waarbij ha gelkorrels vielen ter grootte van groote knikkers. Weldra bemerkten we dat de bliksem was ingeslagen aan de Waterpoort, in het huis bewoond door den heer Meerburg. Van boven in den schoorsteen had hij zijn weg genomen naar een lagere verdieping en een uitweg gevonden door een raampje, dat dan ook verbrijzeld was. De'aangerichte schade is betrekkelijk gering en bepaalt zich voor namelijk tot den schoorsteen. Toevallig staat het genoemde huis, met eene woning tusschen- ruimte, naast dat, waarin het vorig jaar de bliksem sloeg. Gelijkertijd sloeg ook heden de bliksem in een huis te. Heesbeen, bewoond door A. Huigen en verwekte brand in de schuur, die echter door de buren nog tijdig werd gebluscht. t De vijf-en-dertig-jarige regeering van onzen geëerbiedigden Koning werd heden al hier herdacht, door het uitsteken van vlaggen van rijks- en gemeentegebouwen en de meeste parti culate woningen. Jammer dat het carillon niet in orde is en wij zelfs niet meer in liet bezit zijn van een muziekgezelschap, die toch beiden vroe ger zoozeer konden medewerken om de feestvreugde te verhoogen. Bij kon. besluit zijn o. a. benoemd, buiten bezwaar van 's rijks schatkist, tot leden der jury voor de toekenning van bekroningen op de inter nationale landbouwtoonstelling te Amsterdam in 1884: Afdoeling I. Paarden, a. Nederlandsche en inlandsche gekruiste: A. Straver Jz. te Babyloni- enbroek. Afdeeling II. Rundvee, c. Zeeuwsche en audere niet genoemde veeslagenLouis Segers te Rozen- daal. Afdeeling X. Akkerbouwgewassen. Hop. M. L. Mommersteeg Pz. te Vlijmen. t BOMMELERWAARD, 12 Mei. Iu de laatste weken hebben zich in deze streken eenige gevallen van kalverziekte onder de beesten voorgedaan, waarvan enkele met doodelijken afloop. Overigens is de veestapel gezond. t LITW IJK. Aan de openbare school is voor het onderwijs in de nuttige handwerken weder herbenoemd voor deu tijd van een jaar mej. W. M. Mooij. WAALWIJK, 10 Mei. Gedwongen wapenstil stand tusschen de buren, zi gt de E v. h. Z., van wier onaangename verhouding wij in ons vorig nummer verhaalden. Woensdag namiddag namelijk maakten eenige jongelieden gebruik van de afwezigheid der po litie om zich te werpen op de houten schutting, de oorzaak van al het leed. Anderen volgden hun voorbeeld en in enkele minuten lag 't heele gevaarte uit elkander eu de stukken wijd eu zijd verstrooid alles onder een luid hoerah der om standers. De volgende avonden was er nog wel veel volk op de been, wel wordt er nog gezongen, maar nu de aanleidende oorzaak is opgeruimd, wordt men langzamerhand kalmer en onze ge meente begint weder haar gewoon uiterlijk te krijgen. Het bericht, voorkomende in ons vorig nummer, dat het veerhuis te Capelle zou zijn af- afgebrand, berust op een misverstand. E. v. h Z. BEZOOIEN, 10 Mei. Heden morgen omstreeks 4 uür zijn alhier drie huizen, bewoond door vijf huisgezinnen, benevens twee schuren in de asch gelegd. De brand schijnt ontstaan te zijn in het huis, behoorende aan den heer Victor Dumoulin en bewoond door M. Brekers en Th. van Dalen. De daarachter liggende schuur was in gebruik bij den heer Dumoulin en diende tot bergplaats van leder enz. Het tweede huis met daarachter gelegen schuur behoorde aan en was in gebruik bij J. de Groot. Het derde behoorde aan de weduwe Adr. van der Geld en was bewoond door haar en M. de Krieger. Het vuur greep zoo snel rondom zich heen, dat in een oogenblik alle vijf de gebouwen, meest met riet gedekt, in lichte laaie vlam stonden. Aan redden viel niet te denkeu. Eenige der be woners hadden geen tijd meer om zich te kleeden en ontkwamen slechts in nachtcostuum aan de vlammen. De brandweer van Bezooien en van Waalwijk stelde alle pogingen iu het werk om den brand tot de aangetaste perceelen te beperken, hetgeen dan ook mocht gelukken. t Ook hier hebben bij een ingezeten 4 kip pen in 1 dag 6 eieren gelegd. Vijf eieren waren van gewone grootte, het zesde was zoo groot als een duivenei. De dooier van dit laatste was zoo groot als eene erwt. t Eene moeder wilde haar kind van 9 maan den uit de wieg nemen om het eten te geven, maar bevond dat het dood was. Kort van te voren had haar oudste kind het nog iets gegeven. t WOUDRICHEM. Alhier is Donderdag 1.1. een kind geboren met zes vingers aan de rech terhand daarbij waren twee duimen. Een dezer is afgezet. t DALEM. Alhier wordt algemeen opgemerkt, dat er buitengewoon veel mollen zijn, voor het veldgewas geen best vooruitzicht, want de land bouwers redeneeren hier gewoonlijkyveel mol, veel muis." De mollen mogen door theoretici in bescherming genomen worden, het valt toch niet te ontkennen, dat ze in groote hoeveelheid, vooral in moestuinen, ook veel kwaad aanrichten. t In deze gemeente hebben zich in den laatsten tijd gevallen van moerziekte onder het rundvee voorgedaan, gedeeltelijk met doodelijken afloop. tAan de gem. Vuren is een rijkssubsidie toegestaan van 20.000, voor de stichting van twee scholen en onderwijzerswoning. De school- bouw zal, met inbegrip van deu aankoop van ter rein, eene som van 40,534.28 kosten. Buiten gewone en gewone subsidie ad 30 pCt. zullen alzoo te samen bedragen ƒ32,160.28, weshalve ten laste der gem. zou blijven 8374. In die uitgaaf kan niet worden voorzien, zonder eene be langrijke verhooging der opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. Eene onprettige vergissing of hoe men 't noe men wil, ondervond dezer dagen een dorpsbewo ner in Noord-Brabant. Wegens overtreding der jachtwet was hij veroordeeld tot 6 boete of 3 dagen gevangenisstraf subsidiair. De man betaal de de boete, eu ontving kwitantie. Eenigen tijd later ontving hij van den maréchausée, namens het O. M. een bevel, om zich aan te melden, om de uitgesproken straf te ondergaan. De man liet zijne kwitantie zien en kwam niet. Nu liet hij het O. M. hem arresteren en hij werd onder geleide van fwee maréchausées naar de hoofdplaats geleid en in de gevangenis gebracht. Gelukkig dat de directeur der gevangenis een verstandig man is, die zag, dat hier een schro melijk abuis plaats hal. Deze bracht het geval ter behoorlijke plaats ten onderzoek, voordat hij ._ji 1 Frankrijk heeft, in zijne onderneming tegen Tong- kin en Annam volkomen succes gehad, niet alleen uit een krijgskundig maar veeleer uit een staatkun dig oogpuut. Evenals onzo voorvaderen de onbekende zeeën bevoeren en de onbekende landen door het overwicht van hunne wapenen ontsloten voor den wereldhandel, hebben de Frauschen thans het on eindig groote Chineesche rijk gedwongen drie pro vincies voor deu Frauschen handel open te stellen, het beschermheerschap over Tongkin en Annam los te laten en de Franschen als bondgenooten te er kennen. Zaterdag heeft te Tientsin de onderteekening van het verdrag plaats gehad, waarna een feestmaal van Chineesche en Fransche autoriteiten den dag sloot- Deze uitkomst is in de eerste plaats te danken aan het beleid der Franschj krijgsbevelhebbers en diplomaten, maar niet minder aan het doorzicht van den voortreffelijken Chineeschen staatsman Li-hung- tscheng. Ondanks alle tegenkanting heeft hij steeds gestreden voor de openstelling van China, en het is alleen zijn machtigen invloed die de Chineesche regeering in de goede richting heeft voortbewogen. Eerst een volgend geslacht zal het gewicht van deze onderneming van Frankrijk ten volle erkennen. Dit is evenwel niet te ontkennen dat Europa behoefte heeft aan uieuwe wegen om zijne artikelen te plaatsen, en dat het onmetelijkeChineesche rijk daartoe een van de beste gelegenheden aanbiedt, gezwegen nog van het belang, dat het schrandere Chineesche volk de Europeesche beschaving deelachtig wordt. Het Fransche kabinet-Ferry ziet door dezen uit slag der gevaarlijke onderneming zijne positie zeer bevestigd. Een tweede merkwaardig feit van de afgeloopen week is de aanneming door deu Duitschen Rijks dag van de verlenging der socialisten-dwangwet met 189 tegen 159 stemmen. Richter en Bismarck hebben beiden eene groote redevoering uitgesproken. De strekking dier rede voeringen was in 't kort dezeRichter verweet de Regeering dat zij eigenlijk precies hetzelfde be looft als de socialisten verlangen, onder voorwaarde dat de ijzeren voogdij van den Staat worde er kend Bismarck erkende dat, doch hield vol dat dit vaderlijk beheer altijd een der eigenschappen van den Pruisischen Staat is geweest. Bismarck ging zóóver van te verklaren, dat de arbeider recht op werk heeft en dit van den Staat kan verlangen met alle recht. De socialisten rie pen terstond dat zij daarvan akte namen en ver zochten dat Bismarck nu maar spoedig met eene swet op den arbeid» zou komen. Voor het overige is het van belang aan te stippen dat in dit debat minister Puttkammer het stelsel van geheime verklikker openljjk dorst verdedigen en er zich op beroemde dat hij de socialistische pers had vernietigd door zijn dwangmaatregelen De rijkskanselier had openhartig en onbeschaamd gezegdals gij de wet niet aanneemt wordt de Rijksdag ontbonden en zal ik het met een anderen proberen. Het lot van de wet lag ten slotte in handen van het centrum. Zijn aanvoerder Wiudthorst heeft als oud parlemeutair tactieus gehandeld. Tot aan het einde heeft hij vast besloten de wet bestreden, aan het gouvernement verwijtende dat het een uitzonderingsmaatregel tot een staatswet verhief. Zoodra echter Dr. Hünel namens de libera- leu had verklaard, dat hoewol zij voor de amende menten zouden stemmen door Windthorst voorge steld, maar niettemin de wet in haar geheel ver werpen, of hij verklaarde zijne amendomenten in te trekken, aldus den Rijksdag plaatsonde tusschen aannemen of verwerpen. Omtrent do Egyptische conferentie wordt niets naders gemeld. Frankrijk onderhandelt nog altijd met Engeland, maar de overeenstemming wordt zoo gemakkelijk niet verkregen. Alleen dit staat vast dat de vraag van het on gelukkige Egypte, om op de conferentie vertegen woordigd te worden, is afgewezen. Dat land wordt al meer en meer behandeld als een wingewest van Engeland. Laatstgenoemd rijk zou ook het voor nemen hebben, eene Egyptische leening van 96 millioen gulden te garandeeren, waardoor ten over vloede wordt bewezen, dat Engeland Egypte als een kolonie wil beschouwd hebben. Ten slotte zij vermeld de dood van den be roemden Turkschen staatsman Midhat-pacha. Deze man, die zich geroepen achtte Turkije te redden en die, tijdens zijn kortstondige macht, Turkije eene parlementaire instelling gaf, is gestorven, wreedaardig gevangen in eene Arabische vesting. Hoe gestorven De telegraaf zegt aan de pest. Maar best mogelijk dat hij is vergiftigd. Men weet dat de vorige Turksche sultan Abdul Hamid in zijn paleis beefde voor den energieken Midhat, die door de Turken werd aangebeden. En met den tegenwoordigen, verwijfden sultan zal het wel niet veel beter wezen. 7) De rechtbank te Parijs heeft een geldhandelaar die voor een waarde van 7 a 8000 frs. aan valsche Engelsche bankbiljetten had ontvangen en die nadat hem de valschheid was gebleken toch voor echt had uitgegeven, veroordeeld tot een boete van 7500 frs. De »Code Penalbedreigt tegen zulk een feit enkel geldboete; het nieuwe Ned. Strafwetboek ook ge vangenisstraf. Een 9-jarig meisjo, dochtertje van een boer te Gloehl, in Beneden-Oostenrijk, is onder vreeslijke omstandigheden vermoord. Deze misdaad heeft groote ontsteltenis in den omtrek veroorzaakt. Te Gehaus, in het Thüringer Wald, speelden drie meisjes voor een paar dagenzij kropen in een groote kisthet deksel viel toen ze er in waren zoo stevig dicht, dat de kinderen do kist niet meer kon den openen. Twee dagen daarna werden haar lijkjes in do kist gevondenze waren gestikt. Overal had den de moeders, twee arme weduwen, de kleinen gezocht- Een vreeselijke gebeurtenis kwam onlangs te Santa Victoria da Palmar (in Brazilië) voor. Zekere Ramon Pascal stond wegens moord terecht. Hij had een beeldschoone dochter, Louisa, en de rechter, in wiens hand 't lot van Ramon lag, eischte van het meisje, dat zij hem haar eer zou ten offer brengen om 't leven ha ars vaders te redden. Zij gaf daaraan toe, doch na do invrijheidstelling haars vaders openbaarde zij de schandelijke daad des rechters. Haar minnaar ze was verloofd wendde zich van haar af en troosteloos besloot zij zichzelf te dooden. In tegenwoordigheid van haar vader en haar beminde stiet zij zich een dolk door het hart. De bewoners van Santa Victoria hebben den laag- hartigen rechter onder bedreiging met den dood gedwongen zijn ambt neer te leggen. Omtrent het vergaan van het stoomschip State of Florida», waarbij 123 personen het leven verlorcD, verbaalt de sebeeps-doctor Steele »Den 18en April, 's avonds omstreeks 10 uren, zat ik in mijn kajuit te lezen. Ik was een oogen- blik te voren op het dek geweest en had gezien dat het een kalme, heldere avond was. Plotseling hoor ik een sein tot terugwerken in de machine-kamer» en een getrommel op het dek. Ik snel er heen, en zie de zeilen van een groot schip vlak bij het onze. De mannen op het dek schreeuwden luid, en een oogenblik later had de aanvaring plaats. Het schip liep in het midden van ons vaartuig, aan stuur boordzijde. De schok bracht iedereen buiten zicb- zel ven van schrik. Er was een algemeen geroep om de booten, maar velen waren te verschrikt om zich- zelven te helpen, zelfs toen er booten te water ge laten waren. Het schip zonk zoo spoedig, dat de bemanning niet veel tot redding kon doen. De vrouw van den hofmeester werd in een boot neergelatenmaar er was geen andere vrouw op het dek. Ik begaf mij in een der booten. Binnen een paar minuten zonken beide schepen. Den kapitein en twee matrozen van de bark vonden wij aan een paar stukkeu hout vastgeklemd; zij werden in een boot opgenomen. Er waren in onze boot 44 personen. Wij dreven twee dagen rond, zonder eenig eten of drinken. Het was mooi weder, maar wij hadden veel last van koude. Vele der geredden waren in nachtgewaad. Wij raakten van de twee andere booten af en werden deu 20n opgenomen door de Noorsche bark „Theresa", die op weg was naar „Quebec." Later gingen 20 van ons aan boord der bark „Louise" over. Volgens den derden officier van de „State of Florida", zag de kapitein het ernstige van den toe stand niet in, vóór het te laat was tot redding. Niemand begrijpt hoe bij zulk weder een aanvaring mogelijk was. De eerste machinist verloor het leven door dat van de hofmeestersvrouw te redden. Hg had haar tegen haar wil in een boot gedwongen en voor hij zelf er in kon komen, zonk het schip met hem. Er bestaat nog hoop dat de bemanning van do bark de „Ponema" in een der booten gered is. De vorige week kwamen te Gothenburg per sneltrein 3 kinderen aan, van welke het oudste 7 jaar was, zonder eenig geleide op hunne reis naar Amerika. Men had elk van hen op den rug een stuk papier vastgenaaid, waarop het volgende adres Aan mr. C. Johansson, Mauson—Calhoun Con. Iowa. North-America. Landverhttizers, wier bestemming naar dezelfde streek was, namen hen welwillend in bescherming met de belofte, hen aan hun oom, die in Iowa woont, te bezorgen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2