x x Ph. de JONGH, Sigaren-Fabrikant HEUSDEN. verkoopen Wandgedierte. J. S. Jiskoot. A. G. Overes, Kinder-Pap-Beschuit, x x x fabrikant ra kunst-, siiij-en draaiwerk in ivoor enz., P. A. Iv 11 ij p e r s, MILLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK Veen bij Heusden. 's-HERTOGEN BOSCH. LAND- EN TUINBOUW. Gemengd Nieuws. MARKT BE RICHTEN ADVERTENTIEN. F 1. Een perceel Weiland in het Rekselaar te Gende- ren,C. 77, groot 2 hectaren 28 aren 80 centiaren. 2. Een perceel Bouwland op den Gansakker onder Wijk, A. 1155 en 1156, groot zamen 71 aren. 3. Een Woonhuis, Erf en Bouwland, aan den dijk te Aalburg, C. 547 en 548, groot zamen 13 aren 65 centiaren. Zuiveringsmachinetje le kwaliteit BIL J ART - BALLEN met garantie. 1 GULDEN. Aan wien nu de schuld dezer onwettige arres tatie? En als die man, steunende op zijn goed recht, zich eens met geweld had verzet Voor de slachtoffers van Krakataü, is hier te lande f 527,102.35 bijeengebracht. Door de Han delmaatschappij is daarvan reeds f 524,900 naar Indië overgemaakt. In de gemeente Achtkarspelen had onlangs een voerman zijne geldbeurs verloren, waarin een ta melijk groote som gel.l was geborgen. Hij wan hoopte reeds aan de mogelijkheid van het verlo rene ooit terug te krijgen, toen tot zijne groote verbazing de geheele beurs hem ongeschonden werd teruggebracht door niemand anders dan zijn eigen hond. Het trouwe dier had de beurs er gens onderweg gevonden en had zich daarmede ijlings naar zijn baas gespoed. Te Venlo is een merkwaardige ontdekking ge daan, die in het belang der stad onbetaalbaar is. Onder leiding van den aldaar wonenden architect F. Keuier werd een nieuw heerenhuis gebouwd, waarbij een artesijche put zou aangelegd wor den. De in den grond gebrachte buizen leverden bij beproevingen op verschi lende diepte geen drinkbaar water, tot men op een diepte van 26 el kwamtoen verhief zich een waterstraal zoo dik als de buis met kracht naar boven en blijft aanhoudend springen tot 1 el boven het hoogste punt der stad, zoodat het aanbrengen van een pomp geheel ounoodig is. Het water is zoo helder als kristal en buiten gewoon zuiver van smaak. Ligt nu de oorzaak der heerschende epidemische ziekten inderdaad in het slechte drinkwater, dan waarlijk hebben kunst en natuur samen aan de stad door deze foutiin een kostelijk middel geschonken om den toestand te verbeteren. Waarschijnlijk zal binnenkort op de lijn van het Hollandsche Spoor, tusschen Amsterdam en Rotterdam, een proelrit gedaan worden met een gezelschapswagen van Pullman (le klasse). De Maatschappij heeft het voornemen dergelijke wag gons, die het verkeer op reis zoozeer veraange namen, op haar lijnen in te voeren. Een collectant te Amsterdam werd gesnapt dat hij de bus zoodanig wist te houden, dat het geld er niet inviel, maar vooraan bleef liggen, waarna het er door hem weer uit werd ge nomen. De politie maakte proces-verbaal op. Een stukadoor is te Rotterdam van een stelling, gevallen. Zwaar gekneusd werd hij per rijtuig naar zijn woning gebracht. Een kind te Ren- kum is door een postkar, waarvan het paard op hol was gegaan, overreden en zwaar gekwetst. Door de politie werd Vrijdag op de Prins Hendrikka de te Arasterdam de hand gelegd op een 19-jarig meisje uit Groningen, die met een gehuwd per soon, mede aldaar woonachtig, heden naar Ame rika wilde vertrekken. Beide personen hadden reeds plaats besprokeu op de Amerikaansche boot. Ouder toezicht der politie is zij naar de ouder lijke woning teruggebracht. Te Meppel is een kind met het hoofd bekneld geraakt tusschen een draaibrug, die men bezig was te sluiten. Het werd ernstig verwond. Zekere S., een schippers knecht, is te Hansweerd in hechtenis genomen, beschuldigd te Antwerpen een Zweedschen matroos vermoord te hebben. Hij bekende de misdaad. Fen kindje is te Zijpe door een biljart, dat om viel, geraakt en gedood. De granen te velde hebben in de gemeente Zevenhuizen veel té lijden van het groote aantal muizen, die in den zachten winter niet zijn ge decimeerd. Sommige landbouwers strooien mui- zeutarwe tusschen het koren anderen boren gaten in den grond, die zij dan met water vullen doch het eerste middel is vooral voor groote boerde- derijen te duur en het andere niet afdoende. Omtrent het gewas van kersen in de Betuwe wordt gemeld, dat het zich inderdaad nog als zeer voldoende laat aanzien. Vooral een aantal boom gaarden, die laat gebloeid hebben, beloven een rui men oogst. De paardenkastanjes bevatten volgens Knop een bestanddeel, dat den eetlust zeer moet opwekken en het gunstige oordeel der landbouwers omtrent deze vruchten verklaart; maar zij zijn ook rijk aan looi en bittere stoffen, die lichtelijk verstoppingen ver oorzaken. Behalve wortelgewassen, hooi en strooi kan men per stuk en per dag aan Schapen tot 1, aan mestvee tot 10, aan melkkoeien tot 5, aan paar den tot 3 kilogr. vervoederen. Het gemakkelijkst worden de kastanjes gegeten door het schaap, daarna door het rund, het moeielijkst door het paard. Ka stanjes voeden goed en leveren een vast, kernig vleesch en spek, zoomede voedzame melk zonder «enigen bitteren bijsmaak. Volgens de «Gabener Zeit.» beginnen de wilde kastanjes, welke tot heden bijkans alleen tot speel goed voor kinderen dienden, in den landbouw eene groote rol te spelen. De spoorwegen aldaar ver voerden er reeds groote hoeveelheden van, ongeveer 50 centenaar van Guben, 80 centenaar van Sorau enz. naar grondeigenaars, die de kastanjes wegens hun zetmeelgehalte op prijs stellen als voortreffelijk varkensvoeder en per centenaar ongeveer 72 ct. be talen. Arme kinderen kunneu hiermeê tevens ge makkelijk en op aanprijzenswaardige manier een extra stuivertje helpen verdienen. Herhaaldelijk gebeurt het dat schapen, die in de weide loopeu, door honden worden aangevallen en verscheurd. In Drenthe jagen de schapenhouders bij hunne dieren een paar geiten in 't land eu daar door schijneu de nijdige honden te worden afge schrikt. KERKNIEUWS. naar V etsiuge-Sauwerd, ds. S. Dijkstra te Hooge- veen Gaast en Ferwoude en Oudega, J. P. Eringa cand. in Zuid-Holland; Oud-Beierland, I. H. Wou- siuk te Aarlanderveen Rolde, R. Brink te Ous- tei wiernm. voor Ouderkerk a/d IJsel, Bouman te Leerdam c.a.: Hoogeveen, Bolkestein te GerkeskloosterBoven- Pekela, C. Peters op Marken Oosterwijk, A. B. ter iluar Romeneij te Ressen. Vraag Waarom eindigen meest alle blijspelen met een huwelijk Antw.Omdat met het huwelijk het treurspel aanvangt. „Wel", vroeg de Koning, „ongetwijfeld bevalt u deze poëzie Philoxenes wendde zich tot de lijfwacht en zeido „Breng mij nu weer op de galeien terug Een zijner vrienden drong hem daar sterk toe eu zeido„ik begrijp wel dat ge uw goede Mina liever ergens anders zaagt, maar welke vader ziet niet gaarne zijn kind, waar het zich ook bevinden mag." „Toch niet", autwoordde Lessing, „wanneer hjj vreezen moet het aan de galg te vinden „Daar heb ik niet eons een penseel voor noodig, dat kan ik wel met een bezemsteel", antwoordde hij droog. In het vorige jaar haalden eeuige personen uit Termunterzijl ieder een big van een landbouwer. Elk der eigenaars deed zijn varkentje in een zak, waarop ze de koopors namelijk en corps bij den landbouwer in huis gingen, om daar eens ge- tracteerd te worden. Of één van de twee gasten wat te diep in 't glaasje gekeken had, dat weet meu niet; zeker is het iutusschen dat hij niet be merkte dat men de big uit den zak had genomen en steenen er voor in de plaats gelegd had, die trouw naar huis werden gedragen. Dezelfde man kwam dezer dagen weder een varkentje halen. Weder deed hij het in een zak en beloofde nu plechtig beter op zijne hoede te zullen zijn. Hij weigerde ook maar één droppel sterken drank te proeven, neemt, na eenigen tijd bij den boer te hebben gepraat, den zak op en zegt lachende«dat het varkentje van nu op verre na niet zoo zwaar is als dat van 't vorige jaar*. Welgemoed spoedt hij zich huiswaarts, opent de zak en een kat springt er uit. Door een politiebeambte werd aan den openba ren weg te Amsterdam een muzikant van Sonne- mau's kapel aangetroffen, luid weeklagende dat hij, zijne liefde voor een cienstmeisje niet beantwoord ziende, uit wanhoop een snelwerkend doodelijk vergif had ingenomen. Het bedoelde meisje, daarbij tegenwoordig, kermde even hard als haar afgewe zen minnaar, en de te hulp geroepen beambte meende niet beter te kunnen doen, dan de muzi kant naar het Binnen-Gasthuis te brengen. Daar nam voor hot onderzoekend oog van den dienst- doenden geneesheer dit schijnbaar tragische voor val een vrij komisch einde. Schoorvoetend toch be leed do olijke muzikant, dat hij slechts komodio gespeeld en onder de oogen zijner Dulcinea een voudig wat witte suiker ingenomen had, om zoo doende haar hart te veroveren. Onbaatzuchtig. Patroon (zijn bediende verrassend, die onder den kantoortijd de dochter des huizes het hof maakt): «Hoe, mijnheer Muller, wat zie ik betaal ik u misschien daarvoor?" Bediende: x>Neen, mijnheer, dat doe ik gratis!" Een dame reisde aan boord van de «Nederland*. Toen het schip in de „Roode zee" was, droeg zij oen „witten" hoed, en liet, uit liefde voor de kleuren van Nederlandsch vlag, een Duitscher, die ook aan boord was, een „blauwtje" loopen. f Heusden, 10 Mei. De prijs der boter is ƒ0.65 a 0.70 per stuk van 6 ons. Grasboter a cent per stuk van 6 ons. Eieren 3 a 3Y2 et. per stuk. 's Dosch, 12 Mei. Op de heden gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 140 stuks. De le kwal. gold van 0.56 tot 0.60,2e kwal. van ƒ0.54 tot ƒ0.56, 3e kwal. van 0.52 tot 0.54 per kilogr. Al het aangevoerde werd aan de genoteerde prij zen vlug verkocht. De prijs der boter was 1.10 a 1.20. f Gorinehem, 12 Mei. Bij een aanvoer van on geveer 400 stuks vee, was de handel heden minder vlug dan de vorige week. O O P r ij z e n Enkele zware kalf koeien 260 a 320; mindere qualiteit 175 a 225; dito vaarzen 150 a ƒ240. Melkkoeien 170 a 240. Vare koeien 140 a 220. Vaarzen j 100 a /160. Pinken 45 a 100. Graskalveren a Nuchtere kalveren 6 a 13. Varkens, zware vette 48 a 50 ct. p. KG., minder zware 42 a 44 ct. per KG. Fokvar'. ens van 6 a 8 weken 7.00 a 12.00 per stuk. De prijs der goêbotcr was 1.20 a 1.34 per KG. der weiboter 0.90 a 1.04 per K.G. Kipeieren golden 0.80 a 0.90 de 26 stuks. lyzxxxz cyz^xxxxrycxx^k Ondertrouwd: X JAN WILLEM DE BRUIJN X y GRIETJE BLANKENSTEIN. g pJ Oudewater, 11 Mei '84. $$XDC>C>300000000CDC&«: r» j Gehuwd: V. HENRI CAREL MARIE VAN GOR- KOM, JOHANNA WILHELMINA VAN DEN Vo CA BOSCH. Bevallen van een flinken ZOON C. J. M. VERHOEVEN—van Liempt. Waalwijk, 8 Mei 1884. Heden overleed 11a eene kortstondige he vige ziekte, in den ouderdom van 52 jaren onze geliefde zuster AGATHA ANNA CHRISTINA van OMMEREN. Uit aller naam, B. J. VAN OMMEREN. Nederhemert, 10 Mei 1884. Notaris te D r u 11 e 11zal op Vrijdag den 16d en MEI 1884, des namiddags ten 1 ure, bij J. VAN DER LINDEN te Aalburg, in het openbaar Inlichtingen geeft Notaris KUIJPERS. Tegen toezending van 3.15 per Postwissel, 65 blauwe Postzegel*, of Rembours ƒ3.30, zenden wij franco door geheel Nederland een met de middelen en gebruiksaanwijzing, om de Wandluizen finaal en voor altijd uit te roeien. Adres: VAN LEEUWEN Co., Zuiveraars van Gebouwen, Oude Hoogstraat 19, Amsterdam. De ondergeteekende heeft zich te Veen gevestigd als Als zoodanig geeft hij mondelinge en schriftelijke rechtskundige adviezenverleent zijne tusschenkomst tot het opmaken van inventarissen, boedelscheidingen, openbaren en onderhandschen verkoop en verhuring van onroerende goederen, ruilingen, memoriën van aangifte voor de successie, rekwesten enz. Belast zich met de waarneming der belan gen zijner cliënten voor het Kantongerecht te Heusden, zoowel in Burgerlijke als in Strafzaken, en voorts tot alles wat tot het Practizijns-vak behoort. lederen Zaterdag tusschen 11 en 1 uur des voormiddags zal hij te spreken zijn in het Café //LELIE" vroeger //Concordia" te Heusden. VEEN, Mei 1884. de Wapens van HEUSDEN en ALTENA. 's HERTOGENBOSCH en AMSTERDAM Rokiu 40, Hofleverancier van HH. MM. den Koning en de Koningin eu wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. BEKROOND MET 7 MEDAILLES, o. a. te AMSTERDAM in 1883 met de Gouden en Zilveren Medaille. HOOFDKANTOOR: wy f Radikale genezing desvor- wITPfkpP/L kiezend wordt overeengeko men voor eon bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenpluuts, 35, te Antwerpen. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C. POLDERMANS te Gorinehem. Dit meer en meer algemeen Kinderroedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeron Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinehem. Doofd-dépót voor s-HageJ. A. Burgermans Paulus Potterstraat. hoek Spiegelstraat. Boven-Hardinxveld, H. Maas. Giesendam, P. Boelhonwer. 'M Oplaag 315,000; het meest versprei de van alle Modetijdschriften, in veertien en verschijnende. De Bazar, Geïllustreerd Tijd schrift voor Modes eu Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prijs per kwartaal ƒ1. Jaarlijks verschijnen 24 Nos. met toilet en hand- worken, 2000 gravures met beschrijving vau kleeding- stukken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens het linnengoed voor heeren, het bed- en tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ongeveer 200 snijpa- tronen van allerlei kleedingstnkken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebr, Belinfante, den Haag, na ontvangst van een postwissel van 1 voor 6 Nos., van1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten of met 3 geknipte patronen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten en met 3 geknipte patronen. den man opnam. Het gevolg was dat de man weder naar huis kon gaan. Nederl. Herv. Gemeente. Beroepen Aangenomen naar Amsteidmi, ('2e beroeping) J. X. de G tay Fartmau te Vlissingen Hem, J. Prins te Waalwijk; Nederhemert, J. M. S. Baljon cand. Utrecht. Bedankt Een standvastig beoordeelaarDionysius, Koning van Sicilië, hield zich voor een groot dichter en werd als zoodanig door zijn hovelingen natuurlijk zeer gevleid. Slechts de geleerde Philoxenes had den moed van andere meening te zijn en dit te zeggen ook. De tiran werd daardoor zoo verbitterd, dat hij den eerlijken man naar de galeien zond. Zjjne vrienden bewerkten echter dat hij spoedig zijn vrij heid weerkreeg. Eenigen tijd later was bij de gast zijns vorsten en deze las hem een gedicht voor. Met onderscheid. Op een reis door Duitschland kwam do groote dichter Lessing eens in een klein land stadje, waar een rondreizende tooneeltroep voor stellingen gaf. Toen de aankomst des dichters be kend werd, meende de directie hem eer te bewijzen door voor de avondvoorstelling eou zijner blijspe len „Mina van Barhelm" aan te kondigen. Lessing was echter niet te bewegen haar bij te wonen. De nieuwe Rubens. Iemand hoorde dat Rubens met één enkele penseelstreek een lachend kinder gezicht in een schreeuwend veranderen kon. Med. Doet., Arts te Heusden, en PRACTIZIJN. Amsterdam, J. Loopik, Prinsegracht, Heusden, W. Schopenhauer. Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. LeerdamJ Rouwert, Sliedrecht, A. A. van der Wint. Vlaardingen, Wed. J. T. Lambacb. Werkendam, J. Dekker Az. Zwijndrecht, L. van der Have.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 3