H.ti. Noten 'issen en Cand.- Notarissen. pi isi litis W. BODENSTAFF, BILLARTFABRIEK. HUW ELI JKSBRIE V EN HUWELIJKSE AA R TEN L. VEERMAN, K RI ffl P Y R IJ Mahonie, Eiken en Beschilderde SPIEGELS, Stoelen, Fauteuils, Canapés enz. Gorinchem, Langendijk, B 223, Mahonie, Eiken en GeschilderdeMeuLelen, Handel in Manufacturen, GOEDKOOP VERKOOPEN. Ontvangen eene ruime kenze PEPDIES IIGROEPEI. Gasornamenten en Gaskronen. H. F. ONDERWATER Co. FABRIEKANTEN De Katholieke Illustratie, ÏOOO GULDEN ALLE SOORTEN RAAMHORREN. HOLLO WATS PILLEN EN ZALF. echte Brabantsche Stoelen, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GUST AYE AIMARD, Wed. V». L. Kuijk Zoon, Spiegels, Schilderijen, Karpetten, Manden-, Blik-en Borstelwerk, Petroleum Hang- en Tafellampen. Wageningen, Chemische Fabriek. ROBERT H0LTZ. St o omver werij, Drukkerij en Chemische Wasseherij u Laatste werken van: Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. GorinchemHeusden. zomerdienst, en worden ten spoedigste, zeer net en tegen b i 11 ij k e p r ij z e n geleverd door Boekhandel. Heusden, MEUBELEN, KARPETTEN E\ MATTEN, tïoutgeweveii Gordijnen en Jaloiisiëu. W. A. VAN DER DONK, Arkelstraat Gorinchem. Gestoffeerde Brabantsche en Keukenstoelen, Tafels, Wasdoeken, Vloerzeilen, Loopers, Vloer- en Gangmatten, GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. Tilbrug, 's-Boseh, Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. GETUIGSCHRIFTEN!!! „copie Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. 0' 11 worden onderscheidene werken over Jurispru dentie en Notariaat, waaronder periodieke werken die tot heden zijn bijgehouden, ter overname AANGEBODEN. Alles is keurig geconserveerd. Te zien en te bevragen bij den boekhan delaar L. VEERMAN te H e u s d e n, door wien op aanvrage ook een gedetailleerde opgaaf van werken en prijzen franco wordt toegezonden. Lectuur voor iedereen. De Bosehbranders, verhalen uit de Cordilleras. 3 deelen. Ratlenjuger, een geschiedenis uit de Fransche Antillen. 2 deeleH. Dona Flor en De Rancho aan de Lianenbrug, verhalen uit Mexico. 2 deelen. Het hoofd der Cortacaminos, een waar verhaal uit de Mexicaansche geschiedenis, met ver dichte namen, omdat de personen nog leven. 3 deelen. He schelmen van den Pont-Neuf, een gescbied- knndig verhaal uit den tijd van Bodewijk XIII. 4 deelen. Elk deel kost 1.25; zij beslaan 250 a 350 bladzijden. De 14 deelen samen voor 12.50 franco thuis. Zeven deelen naar keuze 7.50. Te bekomen bij alle boekhandelaren of van den uitgover W. C. van Hkusden, den Bosch, tegeu postwissel met vermelding op de strook der verlangde deelen. Mocht een dezer werken uitverkocht raken, dan zullen eveuveel deolen worden bijgevoegd van Mus. Henry Wood, East Lynne, een misstap uit jaloezie, 3 deelen; of vau: Miss Braddon, Aurora Floyd, de bankiersdochter, 2 deelen waarvan de prijs per deel ook ƒ1.25 is. Kortendijk, A 70, Gorinchem, Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer mot de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 11 Mei 1884. Van Hemden naar Gorinchem. Maandag: voorm. c.a. 2.30, 4.30, 6.30, 8 u. en nm. c.a. 1.15 en 4.30. (In corresp. 4.30, 6.30, 10 u. en nam. 3.00 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30 en nm. 12.30 4.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, en nam. 3.00 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Hemden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 n. Overige dagen: voorm. 9 nam. 2.30 7.00 (na aankomst der boot van 6, 10.15 en nam. 3.30 uit Rotterdam.) De eerste dienst van Heusden (behalve Zondag en Maandag) zal van af 15 Juni ten 4.30 plaats hebben in correspondentie op de boot uit Gorin chem naar Rotterdam ten 6.30 des Zondags ten 8 uur. Do dienst des Zondags ten 12.30 van Iiensden en 2.30 van Gorinchem zal in de maanden Mei, Juni en Juli geen plaats hebben. WOLLEN, HAREN, SCHOTSCHE iu alle grootte, met en zonder ornementen, in Duitsch en Boheemsch glas. EERSTE KWALITEIT GESTOFFEERDE KINDERWAGENS van af f 7,— tot f 40,—. FABRIEK EN MAGAZIJN VAN: in alle modellen, met 1 en 2 Kappen, en PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. Heuvelstraat Bazar Willem II. (iroote.llarkt over 't Stadhuis. in Verguld, Brons, Marmer en Cuivre Poli. Alle PENDULES worden op 4 jaar waarborg verkocht. Li Tafelserviezen. - Thee- en Koffieserviezetu -Wijn- en Maderaglazen.- Bier- en Champagne glazen. - Karaffen. - Compottes. - Milieux de Table. - Olie- en Zuurstellen. Waschgarnituurs. - Reiskoffers. - Tafelmessen. - Dessert- en Trancheermessen. Verlakte Trommels en Blaadjes, enz. Verders vele Artikelen geschikt voor huiselijk (jebruik en Cadeaux. VAN kan met recht het goedkoopste geïllustreerde tijdschrift genoemd worden, dat in Nederland verschijnt. betaalt ondergeteekendo aan hem, die bewijzen kan, dat de bij mij ter inzage liggende Getuig schriften, verkregen over do uitstekende resultaten van de ELKCTKOMOTOKISCHE TANDIIALS- BANBJES, niet echt zijn. Bij het gebruik daarvan geschiedt het Tanden krijgen der kinderen z.nder de minste pijn. Deze worden verzonden na ontvangst van 90 Cents per postwissel franco door Nederland. Het Fabrieksmerk is wettelijk gedeponeerd. Het Tandhalsbandje wat ik voor eeuige weken van UEd. ontving beeft bij uitnemend heid goede dieusteu bewezen. Het kindje was voor dat het bandje aangewend werd zeer lastig, maar begon terstond na de aanwending van het bandje tevredener te worden en kwamen de tandjes er flink uit, zoodat wij dan ook gernst de door u gefabriceerde Tandhaisbandjes een ieder durven aanbevelen. Hoogachtend, UEd. dw. Dienaar, (was get.) P. A. HUBERTS. Het kindorhalsbaudje mij toegezonden levert goede resultaten op en volgens mijn inzien bewijst bet zeer goede diensten. UEd. dw. Dienaar, Bij ons kind beeft het Tandhalsbandje zeer goede diensten bewezen. Wij bedanken U har telijk er voor. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Hot is beroemd ter genezing van Jicht, Rhnmatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeue mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Hollovvay's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is l'/gd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien bet adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. VAX Heer en- en Damescnstumes kunnen bij 't Chemisch Reinigen geheel in elkaar blijven, ook kunnen alle Heerenartikelen bij 'f veneen in elkaar blijven en wer den weder als nieuw opgemaakt. Specialiteit van 't venven in alle kleuren en opmaken van Heerenoverjassen en Damesmantels, WDCHRISTEN Asphalt Dakpapier Opgeluisterd met tal van schoone gravures bevat de 17e jaargang tal van boeiende novellen van August Snieders, Dr. J. S. G. Gramberg, J. It. v. d. Lans, F. A. v. d. Heuvel, Bavo en anderen. Ook mogen wij rekenen op de medewerking van de Z.Ew. heeren B. van Meurs en Professor E. Meuten te Rolduc en anderen. Ook hieraan worden verschillende Rebussen toegevoegd, voor welker oplossing prachtige prijzen worden uitgeloofd, alsvoor No. 1 Een prachtige PENDULE (jaaruurwerk) met COUPES, ter waarde van f 260; voor No. 2 Een EETSERVIES voor 12 personen (li) stuks) ter waarde van f 80. Alle inteekenaren hebben het recht om tegen den prijs van 15 cent per vel in te teekenen op het Pracht werk Champean St. Joseph, voor Nederland bewerkt door H. v. Wijtvliet S. J., waarbij gratis gevoegd is een plaat in goud en kleurendruk, voorstellende St. Joseph, patroon der Katholieke kerk. De Fransche editie van dit werk kost 7.50. De prijs per 3 maanden, zoowel in ivekelijksche als in maandelijksche afleveringen, is slechts 90 Cent. Men verbindt zich voor slechts één jaarqang a f 3.60. ALLE BOEKHANDELAREN NEMEN BESTELLINGEN AAN. II Nieuwe Pekela. Noordwijk (binnen). (was get.) W. GROEN. Lïers, 15, 12, 83. (was get.) J. THEATRE.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 4