BUITENLAND. BINNENLAND, Ziedaar, waarde lezer, de witte plek is gevuld. Men moet zich weten te behelpen. We hopen nu ten slotte maar, dat ge dit vluchtige schetsje, dat allerminst op den naam van portret aanspraak mag maken, voor lief nemen en niet het voorbeeld volgen zult van de schoone, die met een photografie voor zich, ons zoo onbarmhartig. de waar heid zei. HEUSDEN, 14 Juli. Gisteren avond ten circa 6 uur ontlastte zich boven deze gemeente een zwaar onweder. De regen, vergezeld van hagel, kwam met stroomen nedervallen. In enkele straten, waarvan de riolen die massa water niet kouden verzwelgen, was voor een oogenblik de passage gestremd. Hoe dankbaar men ook was dat de regen de drukkende hitte kwam vervangen en gelijkertijd, of voornamelijk, den landbouw het zoo lang ver beide vocht kwam brengen, toch is het nat slechts weinig in den grond gedrongen en zou meerdere regeu nog zeer gewenscht zijn. Een verhaal, dat de knecht van den veerman van hier op Nederhemert driemaal uit zijn bootje zou zijn gewaaid, werd, hoe onwaarschijnlijk ook, met veel ophef verteld. Bij onderzoek bleek ons dat genoemde knecht, die halfweg de Maas was toen liet onweder zoo geweldig kwam opzetten, geen kans meer zag om tegen den stroom op te roeien en gebruik makeude van den lagen water stand, uit het bootje is gesprongen om al badende met zijn vaartuig achter zich den wal te bereiken. t De vorige week hebben zich hier twee gevallen van mazelen voorgedaan. In twee dagen tijds is er echter geen nieuwe aangifte gedaan. t Ook de schoolopziener in het district Til burg is in beroep gekomen van het besluit van Ged.-Staten dezer provincie, waarbij is vernietigd het besluit van den Inspecteur van het geneeskun dig Staatstoezicht, houdende afkeuring van de open bare school alhier, als schadelijk voor de gezond heid der leerlingen. t NEDERHEMERT, IE Juli. Het getal bezoe kers bij het algem. Chr. jongelingsfeest, hier Woensdag 1.1. gehouden, dat door sommige bladen 3000 en E500 wordt genoemd, heeft in werkelijk heid 2200 2300 personen bedragen. t In uw jongste nummer komt een bericht voor uit Welle, betreffende den brand van Woens dag 1.1. Floewil uwen berichtgever in hoofdzaak de zaak naar waarheid vertelt, toch had onzes inziens wel eenigen meerderen lof aan de brand weer dezer gemeente kunnen worden toegekend. De spoed waarmede de brandspuit van Nederhemert op het terrein verscheen, gevoegd bij de diensten die zij presteerde, lang voor de spuit van Welle was aangekomen, maakt toch ook wel aanspraak op eenige verdienste. (Ingez.) Op den 3u Augustus zal de heer Baljon zijne intrede alhier houden en door Dr. J. J. P. Valeton Jz., hoogleeraar te Utrecht, bevestigd worden. t BRAKEL, 14 Juli. Waren in de vorige week de onweêrsbuiën hier, meestal geheel of grooten- deels misgedreven, gisterennamiddag omstreeks 7 ure woedde er boven deze gemeente eene donder bui die raak was, vergezeld van een heerlijken regen, maar ook van een geduchten wind. Vooral boven het veer was het een vreeselijk weer. Een stuk van het dak werd van het huis geslagen en een vijftal boomen door den bliksem getroffen of door den storm geveld. Een oogenblik heerschte daar een zoo groote duisternis, dat de bewoners door angst gedreven en niet wetende wat hun overkomen zou, in den kelder vluchtten. tDonderdagnamiddag wilde G'. Parel, scheeps- venter, aardappelen aan eene schroefboot brengen. Tot dat einde maakte hij het touw van de roei boot waarin hij gezeten was, vast aan het schip, dat die boot op sleeptouw had. Het bleek echter, dat het touw te kort was, waardoor de roeiboot omkantelde en P. te water geraakte. Zeker zou hij verdronken zijn indien de opvarenden niet met een haak ter hulpe toegeschoten waren en hem zoo van een anders wissen dood redde. tANDEL. Sedert eenige dagen heerschte eene sterke spanning tusschen den Raad der gemeente en den burgemeester. Twee vergaderingen belegd geworden konden niet doorgaan, doordien de leden niet opgekomen waren. Kleine oorzaken hebben soms groote gevolgen en zoo ook hier. Een pach ter van hooigras, hetwelk de gemeente toebehoorde, was eene kleine som hierop schuldig gebleven en nu werd hem door den burgemeester de pacht voor het hooigewas van dit seizoen niet toegestaan, zonder aanzuivering of goede borgstelling. De motieven der Raadsleden, dat de pachter voor deze geringe som niet in gebreke zou blijven, alsmede de betuigingen van andere personen hier omtrent, schenen voor den burgemeester volgens de wet niet van kracht te zijn. Het bestuur mach tigde toch den pachter te maaien en de burge meester deed de maaiers door gewapende macht van het hooiland verwijderen en dit bewaken. De leden van den Raad dienden daarop eenparig hun ontslag in. DRONGELEN. De aan den gemeenteraad aan geboden gemeenterekening over 1883, heeft eene ontvangst van 4343,48, bij eene uitgaaf van ƒ4399,325; zoodat zij sluit met een nadeelig slot van 55,845. KAATSHEUVEL. Kaatsheuvelsche duiven vlo gen dezer dagen van Bordeaux huiswaarts. Niet tegenstaande zij door onweersbuien werden opge houden, kwamen de dieren toch meerendeels behouden thuis; maar de eerste aankomende had er van Maandagmorgen 4 tot Woensdagavond 7.20 uren over gedaan. TILBURG. Een groenteboer uit Breda, die tweemaal 's weeks de markt alhier met zijn groentewagen bezocht, is deze week bij zijne te rugreis op zijn wagen door de felle hitte bezweken. t GORINCHEM, 14 Juli. Gisteravond om streeks 7 uren woedde weder boven deze en vele gemeenten in den Alblasserwaard een hevig onweder, vergezeld van slagregens en hier en daar ook van hagelbuien. Al spoedig werd van hier in de rich ting van Kuilenburg een brand bespeurd. Te Meerkerk sloeg de bliksem in een boom en ver volgens door het openstaand raam in eene woning, beschadigde eenigzins het behang, doch veroor zaakte geen brand. Ook te Hoornaar werd een aan de vaart staande hooge schietwilg getroffen en over eene lengte van wel drie meter van zijn schil ontdaan. t Het vurig luchtverschijnsel, dat volgens een bericht uit Langerak in sommige couranten, den 4n dezer 's avonds in zuidelijke richting op circa 30 graden aan den horizon werd waargenomen, is waarschijnlijk niets anders geweest dan een bij zonder soort vuurpijl, door eenige heeren alhier dien avond op dat uur afgestoken. t WOUI)RICHEM7"ZMeüüg 12 Juli j.l. is in de vergadering van gecommiteerdeu van het visschersgild benoemd tot penningmeester der vis- scherij, in de plaats van wijlen II. van Straten Sr., het lid van de gecommitteerden J. Kentie JAz. Zuinigheid met vlijt enz. Terwijl de Eerste Kamer flink heeft doorgewerkt, heeft zij niet verzuimd te toonen dat 't haar ernst is met de leus van zuinigheid. Zij verwierp de onteigeningswet voor de sluis op de Drentsche hoofdvaart. Alleen om te sparen? Misschien ook wel om den heer Minister van Waterstaat eens duidelijk aan het verstand te brengen wat hij in de Tweede Kamer niet wilde begrijpen, dat, al ia zelfs een begrootingspost toegestaan, de wetgevende macht nog meester blijft om te beletten, dat die post ook wordt uitgegeven. De Eerste Kamer laat niet met zich spotten. In de op 11 Juli gehouden vergadering van den „Nederlamlschen journalistenkring*, is de volgende motie met algemeene stemmen aangeno men. De Nederlandsche Journalistenkring; Overwegende dat bij de plechtige herdenking van den dood van Prins M illem I op 10 Juli jl. in de Nieuwe Kerk te Delft, aan de vertegen woordigers der pers elke medewerking van de zij de van het Gemeentebestuur van Delft is onthou den dat uit de overigens van leden der regelings commissie en wethouders ondervonden welwillend heid mag worden afgeleid, dat in deze geheel te denken is aan persoonlijke opvatting van het hoofd der Gemeente; dat zelfs afdrukken van de gedachtenisrede door het Gemeentebestuur aan een deel der geuoodig- den voor den aanvang der plechtigheid uitgereikt, aan de eveueens genoodigde vertegenwoordigers der dagbladen, door het hoofd van het Gemeen tebestuur uitdrukkelijk en in zeer onaangename bewoordingen zijn geweigerd. Protesteert tegen die onhoffelijke bejege ning en miskenning van de pers, de natuurlijke vertegenwoordigster van het pupliek, dat volko men gerechtigd was van deze nationale Gedenk dag zoodra mogelijk volledig bericht te ontvan gen besluit van dit protest mededeeling te doen aan het Gemeentebestuur van Delft en afschrift daarvan te zenden aan de dagbladen ter mede deeling in hunne kolommen. Zondagmorgen zijn te Haarlem aan het station saamgekomen een 600-tal sociaal-democraten, ver gezeld van vrouwen en kinderen. Zij hebben zich in optocht door de stad begeven, met een groot rood vaandel en een trompetter voorop, langs het z/Huis terCleeff,* naar het Bloemendaalsche Bosch, waar zij verscheiden uren doorgebracht hebben. Er werd gezongen en er hadden openbare bespre kingen plaats. Tegen het vertrek ontvingen zij namens den burgemeester van Bloeraendaal de mededeeling, dat de burgemeester voortaan zoo iets nooit meer in het Bosch zou toelaten. Tegen den avond vertrok men zingende over Overveen naar Haarlem terug. Onderweg hebben eenigeu der vburgers* zich wel wat onhebbelijk tegen perso nen, in rijtuigen gezeten, uitgelaten; ook tegen over dames, die zij uitmaakten voor „leelijke vleeschvreetsters*, „dieven* enz. Zelfs ontvingen de rijdenden den raad hun rijtuigen te verkoopen en de opbrengst te geven aan de sociaal-democraten. Te Haarlem werd, evenals het vorige jaar, een vergadering gehouden in een gebouw, waar enkele binnendringers, die floten en sisten en die niet behoorde» tot de leden der vergadering, buiten werden gedrongen terwijl een hunner zelfs door een glazen deur werd gesmeten. Uit Haarlem zelf schrijft men ons nog het volgende Gisteren namiddag had alhier in hes,t koffiehuis „De Korenbeurs* aan het Spaarne een gezellige bijeenkomst plaats van ongeveer 250 sociaal democraten, mannen, vrouwen en kinderen, die 's morgens een uitstapje naar Bloemendaal hadden gemaakt. Kort voor hun vertrek uit genoemd koffiehuis hadden zij uit een der bovenramen een roode vlag gestoken, hetgeen al spoedig oploop verwekte. Er werden onder de voor het koffiehuis verzamelde menigte liedjes geworpen, die echter ongelezen werden verscheurd. Daarop drong men met geweld ineenen dat zij met hun geld alles kunnen doen, al zou ik mij ook ongelukkig maken ik wil het nu eennaal niet!» «Dut zult gij zeker,» zei vrouw Mertens, terwijl zij bedroefd het hoofd schudde. «Denk eens, kind, als er eenmaal geen geld meer uit de stad komt, wat zal er dan van u worden?» «Wat kan mij dat geld schelen,» antwoordde zij scherp. «Dat is het uwe, moeder, en dient om uwe zorgen te verlichten. Als gij echter dood zijt, wil ik geen penning meer ontvangen. Zoolang ik hier dit huisje en ons stukje land heb, zal ik niet van hon ger sterven. Daarom zal alles bij het oude blijven zooals het tot dusverre geweest is. Maar houdt nu op, moeder, en laat ons eten.» «Gij hebt het stijve hoofd van uw vader en dat is Mertens ongeluk geweest,» zuchtte de oude vrouw. Maar zooals gij wilt, kind, die niet te raden is, die is ook niet te helpen.» «Dit mag waar zijn, moeder, doch kom nu aan tafel. Hanna had nog een andere reden, die haar aan spoorde om het aanbod van den boer met fier heid van de hand te wijzen, doch dat kon zij hare moeder niet zeggen. De liefde, die heden alle banden had verbroken, die heden over haar levenslot had be slist, gaf haar den moed om tot het laatste oogen blik voor haar recht te strijden. Zij wilde den ge liefde ten minste toonen, dat zij zijner waardig was, al zou zij ook nooit de zijne worden. (Wordt vervolgd.) Zij doen u de hardheid der veroordeeling vergeten en verzoenen u met uwe rechters. Maaudagochtend had eene volksverzameling plaats tegenover de kerk in de rue Saint* Merri te Parijs, alwaar eene elegant gekleede jonge vrouw een po ging had gedaan om een klein meisje te ontvoeren. Het kind was aanvankelijk na het ontvangen van lekkernijen bedaard meegegaan, maar op het oogen- blik dat de vrouw het op den arm nam, begon het te schreeuwen. De vrouw trachtte nu weg te komen, maar werd door de omstanders gegrepen, aan de politie over geleverd, naar het bureaa geleid, terwijl de kleine in de ouderlijke woniDg terug werd gebracht. Bij het verhoor voor den commissaris heeft zij elke opgave geweigerd. Geen eukel papier tot aan wijzing werd op haar bevonden, maar in een der zakken bevond zich een marokijn lederen porte feuille, gemonteerd met een grafelijke kroon, be vattende twee bankbiljetten, elk van 100 francs en een portemonnaie, inhoudende vier twintig francs- stukken en oonig klein geld. In afwachting van den uitslag van het onder- O O zoek is de vrouw voorloopig ter beschikking van de justitie gesteld. Met den schedel van Olivier Cromwel is men raar omgesprongen. Het lijk lag begraven t.e West minster, en op den gedenkdag van het overlijden van Karei I liet zijn zoon het lijk opgraven en den schedel op een piek steken. Zoo bleef hij daar vijf en twintig jaar lang »geëxposeerd toen eensklaps het lichaamsdeel door een hevigen rukwind werd afgeworpen. Een schildwacht raapte den schedel op en bewaarde hem als iets, dat hem dierbaar was. Toen de militair stierf, verkochten de nabe staanden den schedel aan een cnriositoitenkoopman, die er verschillende steden mede afreisde eu hem voor geld liet zien. Tijdens de Fransche revolutie is het merkwaardige stuk nog te Londen vertoond en na dien tijd heeft men hot niet meer terug gezien. Gounod zal voor het muziekfe-st te Birmingham, dat in 1885 zal gehoudeu worden, een oratorium componeeren dat den titel zal dragen van »I)ood en Levenen uit twee stukken zal bestaan. De uitvoeriug vau dit werk zal tvvoe en een half uur duren. Euu Engelsch oudheidkundige heeft dezer dagen, onder allerlei voorwerpen uit den tijd der »holeu- meusehtm« een voorraad paarleu gevonden, welke sporen droegen van aaueen geregen te zijn geweest. Hierdoor wordt het vermoeden bevestigd dat ook de voorwereldlijke schoonen zich met paarleu ver sierden. In ltusland is octrooi verleend op een nieuw soort lucifers. Het onderscheidt zich van de ge wone door het ontbreken der zoogenaamde koppen. De hou'jes zijn door don uitvinder gedrenkt in een vloeistof, die ze door een lichte wrijving ontbrand baar maakt. Do nieuwe lucifers branden langzaam af, worden gemakkelijk uitgeblazen en kunnen dan op dezelfde mmier weder aaugestreken eu dus verscheidene malen gebruikt worden. De uitvinder beweert dat men daardoor miutens 75 pet,, zal uitwinnen. In Moravië zijn twee steenkolenmijnen in brand in het district östrau. Het kasteel Grafenegg, van de familie Brenner, is afgebrand. Het bevatte een aantal kunstwerken. En wat het geld betreft, ik wenschte dat ik den man in de stad kende, die zeker met goede bedoelingen mijne moeder elk vierendeel jaars die ondersteuning schenkt, opdat ik tot hem kon gaan, oin hem te zeg gen hoe die nijdige hoeren ons geplaagd en gehaat hebben en Ime hij ons met zijne weldaad onheil heeft berokkend.-Omtrent u had ik echter hetere gedachten gekoesterd dan aangaande de mindere hoeren, die van nijd en afgunst dreigen te hersten. Volgens het zeggen van de menschen toch, zijt gij de verstandigste van het geheide dorp.Dit zeggende keerde zij zich om. De hoer scheen werkelijk aangegrepen door de opge wondenheid, die uit de gelaatstrekken van het meisje sppak. «Nu laat ons daarover niet verder spreken, llanna,» zeide hij. «Wat voorhij is, is voorhij, en men handelt het verstandigst door het verledene'te vergeten en te bedenken wat ons voor liet tegenwoordige het best past. Denk nog eens goed na over mijn voorstel aan gaande den akker. Zeg eens, wat wilt gij hier uit voeren? Een man krijgt gij uw leven lang niet, en gij zult toch zeker niet wenschen, eenmaal als oude vrijster de gemeente tot last te komen. En waar zal het anders met uwe eigenzinnigheid op uitloopen «Denkt gij, dat ik een van u tot man zou willen hebben? Geluol't gij, dat ik uwen Gebhardt met al zijn geld en goed en zijne bezittingen zou nemen, als hij aanzoek om mijne hand deed? Dan vergist gij u deerlijk, boer! Mijn man moet er heel anders uitzien. Doch laat ons het gesprek eindigen. Bekommer u slechts om uwe eigene zaken en laat mij met rust. Van liet verkoopen van den akker komt niets De hoer stak beide handen in zijne broekzakken en zag Hanna met zijne koude, grijze oogen stijf aan. D'e toorn deed de aderen aan zijne slapen sterk zwel len, maar evenwel hield hij de kwetsende woorden, welke hem op de lippen zweefden, terug. Een man als hij zou zich naar zijne gedachten te zeer verlagen indien hij met zulke lieden ging twisten. «Zooals gij wilt,zei hij onverschillig; «ik had echter gedacht dat gij verstandiger waart. Ik loop u met het geld niet na, dat moet gij niet denken. Als uwe woorden u echter mochten- berouwen, kom dan op de Nimlashoeve, dan zullen wij de zaak waarschijn lijk nog wel eens kunnen worden.Met een lichten hoofdknik nam hij daarop afscheid en ging langzaam en met afgemeten treden langs de dorpsstraat naar huis. Moeder Mertens had uit eerbied voor den rijken boer het gesprek zwijgend aangehoord. Nauwelijk had hij zich echter verwijderd, of zij begon luide te jammeren en te klagen. «Kind,zeide zij, «gij hebt den man zeer boos gemaakt en hij heeft eene groote macht in het dorp. Wat zal ons nu overkomen de lieden gunnen ons niet eens het licht in onze oogen. «Wat zouden zij ons meer voor kwaad kunnen doen,» antwoordde Hanna. «Wees maar bedaard, moeder, zoolang ik leef, zal niemand u eenig nadeel doen !a «Waarom hebt gij den akker niet gegeven, kind, hij brengt ons zoo weinig op en geeft zooveel werk. Wij haddden veel geld ontvangen en den hoer van de Nimlashoeve tot een vriend gemaakt. Ik, oude vrouw, zal zoo lang niet meer leven, maar voor u zou het goed geweest zijn. Uwe onnadenkendheid heeft nu zeer zeker alles bedorven: uwe scherpe woorden vergeet hij nooit «Klaag niet, moeder. De lieden hier hebben ons nooit iets goeds gedaan en kunnen van ons geene vriendschap verwachten en ik verlang de hunne vol strekt niet. Ik ben zonder die vriendschap groot ge worden en hunne vijandschap kan ik best verdragen. Wij behooren hier, even zoo goed als die boer van de Nimlashoeve. Wij zullen ons, zoolang ik het kan verhinderen, niet uit de gemeente laten dringen.» «Ja, kind, dat heb ik vroeger ook gezegd, maar mettertijd verkrijgt men andere gedachten. Zie, Hanna, de boer van de Nimlashoeve heelt gelijk, gij krijgt hier uw leven lang geen man en ik heb n toch in deugd en eere groot gebracht. 0, God, dat mijn goede Mertens ook moest sterven om ons zoo hulpeloos achter te laten! Hij was zeker een hijzonder man, die met niemand op een vertrouwelijken voet leefde en zijne eigenzinnigheid heeft hem ook in het ver derf gestort, maar hij was toch goed. Had hij maar naar goeden raad geluisterd, dan leefde hij misschien nog en niet ons zou liet veel beter gesteld zijn.» De oude vrouw pinkte een traan uit haar oog. Hanna was dergelijke taal van hare moeder zoo gewoon, dat zij daarop thans geen acht sloeg en de tinnen borden op de gladde houten tafel terecht zette. «Zeg, Hanna, vervolgde vrouw Mertens, «heeft de boer u geen goeden raad gegeven? Het zou mij wel zwaar vallen ons huisje, waarin ik oud en grijs ben geworden, te verlaten, maar om uwentwege moet het gebeuren. Laat ons van hier naar eene andere plaats gaan, waar men ons niet kent, of naar de stad waar gij in dienst kunt gaan. Daar zult ge ook wel een man vinden en ik zal rustig kannen sterven als ik. weet dat gij goed verzorgd zijt. «Genoeg, moeder, zeide Hanna vastberaden. «Gij meent het goed met mij, dat weet ik, maar als gij mij bemint, spreek dan nooit weer van verhuizen. Dat mag niet gebeuren. Hier in de gemeente is onze plaats en krijg ik hier geen man, dan moet ik in 's hemelsnaam maar een oude vrijster worden. Ik wil het niet doen ter wille van de groote boeren, die <5 i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1884 | | pagina 2